6.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 232/8


Tiesas (ceturtā palāta) 2011. gada 16. jūnija spriedums — Eiropas Komisija/Austrijas Republika

(Lieta C-10/10) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - Kapitāla brīva aprite - Pētniecības un mācību organizācijām veiktu ziedojumu summas atskaitīšana - Vienīgi iekšzemē reģistrētām organizācijām veiktu ziedojumu atskaitīšana)

2011/C 232/12

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — R. Lyal un W. Mölls)

Atbildētāja: Austrijas Republika (pārstāvis — C. Pesendorfer)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde — EKL 56. panta un 1992. gada 2. maija Eiropas Ekonomikas zonas līguma (OV 1994, L 1, 3. lpp.) 40. panta pārkāpums — Valsts tiesiskais regulējums, kurā nodokļu atvieglojuma piešķiršanai par ziedojumiem publiskām pētniecības un mācību organizācijām ir paredzēts nosacījums, ka ziedojuma saņēmējam ir jābūt reģistrētam šajā valstī

Rezolutīvā daļa:

1)

ļaudama atskaitīt no bāzes, ko apliek ar nodokli, ziedojumus pētniecības un mācību organizācijām tikai tad, ja tās reģistrētas Austrijā, Austrijas Republika nav izpildījusi pienākumus, kas tai noteikti EKL 56. pantā un 1992. gada 2. maija EEZ līguma 40. pantā;

2)

Austrijas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 63, 13.03.2010