7.11.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 267/66


Prasība, kas celta 2009. gada 14. augustā — Concord Power Nordal/Komisija

(lieta T-317/09)

2009/C 267/120

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Concord Power Nordal GmbH, Hamburga (Vācija) (pārstāvji — C. von Hammerstein, C.-S. Schweer un C. Wünschmann, Rechtsanwälte)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt atbildētājas 2009. gada 12. jūnija Lēmumu Az. CAB D(2009), ciktāl tas skar gāzes vadu Ostseepipeline-Anbindungsleitung (turpmāk tekstā — “OPAL”);

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja, galvenā NORDAL gāzes vada projekta īstenotāja, vēršas pret Komisijas 2009. gada 12. jūnija vēstuli, kas adresēta Vācijas enerģētikas regulējošai iestādei Bundesnetzagentur un kurā Komisija prasa Bundesnetzagentur dažos aspektos grozīt savu OPAL saskaņā ar Direktīvas 2003/55/EK (1) 22. pantu izsniegto atbrīvojumu. Prasītāja sūdzas, ka Komisija nav izteikusi pamatotus iebildumus pret regulējošās iestādes piešķirto atbrīvojumu attiecībā uz noteiktām OPAL pārvades jaudām uz Čehiju.

Savas prasības pamatojumam prasītāja min piecus pamatus.

Pirmkārt, prasītāja izsaka pārmetumus, ka OPAL neatbilst Direktīvas 2003/55/EK 22. panta nosacījumiem, jo tas nav starpsavienojums, tas neuzlabo konkurenci un piegāžu drošību, ka ar investīcijām saistītais risks nav nekas ārkārtējs un ka tas pārkāpj nodalīšanas prasību. Šajā sakarā tiek arī norādīts, ka atbrīvojums nelabvēlīgi ietekmētu konkurenci, efektīvu iekšējā tirgus un regulēta tīkla funkcionēšanu.

Otrkārt, prasītāja norāda, ka ar atbrīvojumu saistītie nosacījumi nav piemēroti, lai novērstu konkurences traucējumus, vai nav izpildāmi.

Tālāk prasītāja atsaucas uz EKL 82. panta pārkāpumu, tās pamattiesību (proti, brīvību veikt uzņēmējdarbību un tiesībām uz īpašumu) pārkāpumu, kā arī principa par uzticību Kopienai pārkāpumu.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. jūnija Direktīva 2003/55/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 98/30/EK atcelšanu (OV L 176, 57. lpp.)