20.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 141/56


Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2009. gada 18. februāra rīkojumu lietā F-70/07 Marcuccio/Komisija 2009. gada 27. aprīlī iesniedzis Luigi Marcuccio

(lieta T-166/09 P)

2009/C 141/114

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Luigi Marcuccio, Tricase (Itālija) (pārstāvis — G. Cipressa, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Kopienu Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi

pilnībā un bez jebkādiem izņēmumiem atcelt Civildienesta tiesas pirmās palātas 2009. gada 18. februāra rīkojumu lietā F-70/07 Marcuccio/Komisija (turpmāk tekstā — “attiecīgā lieta”);

atzīt, ka prasība pirmajā instancē, attiecībā uz kuru tika izdots pārsūdzētais rīkojums, ir pilnībā un bez jebkādiem izņēmumiem pieņemama;

vajadzības gadījumā atzīt, ka Civildienesta tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, dažus no prasījumiem, kas norādīti dokumentā, ar kuru ir ierosināta lieta pirmajā instancē, attiecīgajā lietā kvalificējot kā “lūgumu aprēķināt tiesāšanās izdevumus” (sic, pārsūdzētā rīkojuma 16. punkts);

vajadzības gadījumā atzīt, ka Civildienesta tiesas kompetencē bija kā pirmās instances tiesai lemt par visiem apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumiem (turpmāk tekstā — “prasījumi”) attiecīgajā lietā; turklāt

galvenokārt:

pilnībā un bez jebkādiem izņēmumiem apmierināt apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumus, kas ir jāuzskata par tieši atkārtoti izvirzītiem ar visām no tā izrietošajām tiesiskajām sekām;

piespriest atbildētājai atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzējam visus tiesāšanās izdevumus, kas viņam radušies un kas saistīti gan ar tiesvedību pirmajā instancē, gan ar šo apelācijas tiesvedību; vai

pakārtoti:

attiecīgo lietu nosūtīt Civildienesta tiesai, atšķirīgā tiesas sastāvā, lai tā lemtu no jauna.

Pamati un galvenie argumenti

Savu prasījumu pamatojumam apelācijas sūdzības iesniedzējs norāda šādus pamatus:

attiecīgās lietas daļējas nosūtīšanas Pirmās instances tiesai prettiesiskums nepareizas Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu (turpmāk tekstā — “Civildienesta noteikumi”) 90. panta interpretācijas un piemērošanas un jebkāda pamatojuma nenorādīšanas dēļ;

taisnīgas tiesas principa, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (turpmāk tekstā — “Harta”) 47. panta pārkāpums, nepareiza interpretācija un piemērošana;

prasījumu, kas nav tie, attiecībā uz kuriem Civildienesta tiesa ir atzinusi, ka tā nav kompetenta par tiem lemt, noraidījuma to nepieņemamības dēļ prettiesiskums nepareizas Civildienesta noteikumu 90. panta un prasības atlīdzināt kaitējumu, kas papildina prasību atcelt Kopienu iestādes lēmumu, jēdziena interpretācijas un piemērošanas dēļ, kā arī jebkāda pamatojuma nenorādīšanas un faktu sagrozīšanas dēļ;

procesuālo noteikumu pārkāpums, kas var būtiski kaitēt apelācijas sūdzības iesniedzēja interesēm, jo nav ievērots pienākums neņemt vērā pārsūdzētā rīkojuma 11. punktā paredzētā dokumenta saturu, jo tas tika iesniegts novēloti, kā arī tādēļ, ka lietas dalībniekiem bija izteikts lūgums iesniegt neparedzētus dokumentus, kas pēc tam tika iekļauti lietas materiālos tiesvedības pirmajā instancē ietvaros, kas var būtiski kaitēt apelācijas sūdzības iesniedzēja interesēm;

noteikumu par lietas taisnīgu izskatīšanu, Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. panta un Hartas 47. panta pārkāpums.