15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/9


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Chambre de recours des Écoles européennes 2009. gada 29. maija rīkojumu — Paul Miles u.c., Robert Watson Mac Donald/Secrétaire général des Écoles européennes

(Lieta C-196/09)

2009/C 193/11

Tiesvedības valoda — franču

Iesniedzējtiesa

Chambre de recours des Écoles européennes

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Paul Miles u.c., Robert Watson Mac Donald

Atbildētājs: Secrétaire général des Écoles européennes

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai EK līguma 234. pants ir interpretējams tādējādi, ka tāda tiesa kā Chambre de recours, kas izveidota ar Konvencijas, ar ko nosaka Eiropas skolu statūtus (1), 27. pantu, ietilpst tā piemērošanas jomā un, tā kā tā pieņem lēmumu pēdējā instancē, tai ir pienākums vērsties Tiesā?

2)

Apstiprinošas atbildes uz pirmo jautājumu gadījumā — vai EK līguma 12. un 39. pants ir interpretējams tādējādi, ka tie neļauj piemērot tādu atalgojuma sistēmu, kāda ir spēkā Eiropas skolās, jo šī sistēma, kaut arī tā ir tieši saistīta ar sistēmu, kas attiecas uz Kopienas ierēdņiem, neļauj pilnībā ņemt vērā, pat ne ar atpakaļejošu spēku, naudas vērtības samazināšanos, kas izraisa attiecīgas dalībvalsts iestāžu norīkoto pasniedzēju pirktspējas izzušanu?

3)

Apstiprinošas atbildes uz otro jautājumu gadījumā — vai tāda atšķirīga situācija, kādā atrodas, pirmkārt, darbam Eiropas skolās norīkoti pasniedzēji, kuru atalgojumu nodrošina vienlaikus gan viņu izcelsmes valsts iestādes un Eiropas skola, kurā viņi strādā kā pasniedzēji, un, otrkārt, Eiropas Kopienu ierēdņi, kuru atalgojumu nodrošina tikai Eiropas Kopiena, ņemot vērā iepriekš minētajos pantos iekļautos principus un kaut arī attiecīgajos statūtos ir tieša atsauce uz Kopienu Civildienesta noteikumiem, var pamatot to, ka maiņas kursi, kas izvēlēti, lai nodrošinātu līdzvērtīgas pirktspējas saglabāšanos, nav vienādi?


(1)  OV 1994, L 212, 3. lpp.