18.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 167/3


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Spānija) 2009. gada 28. aprīļa rīkojumu — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)/Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe y otros y Ministerio Fiscal

(Lieta C-151/09)

2009/C 167/05

Tiesvedības valoda — spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Social Único de Algeciras

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)

Atbildētāji: Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe y otros y Ministerio Fiscal

Prejudiciālais jautājums

Vai autonomijas priekšnosacījums, uz kuru ir izdarīta atsauce 2001. gada 12. marta Direktīvā 2001/23/EK (1), ir izpildīts (tādā kā pamata) lietā, ja pašvaldība, izbeidzot dažādas koncesijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, ir pārņēmusi un savā personāla sastāvā integrējusi darba ņēmējus, kas ir bijuši piederīgi atsevišķiem uzņēmumiem, kuriem līdz šim ir bijusi piešķirta koncesija, taču šie darba ņēmēji (bez izņēmuma) ir bijuši nodarbināti tajās pašās darba vietās un ir veikuši tādus pašus pienākumus, kā pirms minētās [koncesijas] izbeigšanas, un, proti, tajās pašās iestādes vienībās ar tiem pašiem tiešajiem vadītājiem (dienesta vadītājiem), būtiski nemainot darba noteikumus ar vienu vienīgu atšķirību, ka tagad augstākā vadošā persona (kas hierarhijā ir virs iepriekšējā vadītāja) ir atbilstoši politiskās varas nesēji (pilnvarotie vai mērs)?


(1)  Par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā (OV L 82, 16. lpp.)