Keywords
Summary

Keywords

Valsts atbalsts – Nelikumīga atbalsta atgūšana – Valsts tiesību piemērošana – Nosacījumi un ierobežojumi

(EKL 88. pants; Padomes Regulas Nr. 659/1999 14. panta 3. punkts)

Summary

Regulas Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma [88.] panta piemērošanai, 14. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tam nav pretrunā tas, ka apstākļos, kad attiecīgajam valsts atbalstam atbilstošās summas jau ir atgūtas, valsts tiesa formas trūkuma dēļ atceļ atmaksas pieprasījumus, kuri izsniegti, lai atgūtu nelikumīgu valsts atbalstu, ja valsts tiesībās ir nodrošināta iespēja labot šo formas trūkumu. Savukārt šai tiesību normai pretrunā ir tas, ka šīs summas pat uz īsu laiku tiktu no jauna samaksātas šī atbalsta saņēmējam.

Regulas Nr. 659/1999 14. panta 3. punktā ir atspoguļotas efektivitātes principa prasības, atbilstoši kuram dalībvalsts, kam saskaņā ar Komisijas lēmumu ir pienākums atgūt nelikumīgu atbalstu, var brīvi izvēlēties līdzekļus, ar kādiem tā šo pienākumu izpildīs, ar nosacījumu, ka izvēlētie pasākumi neapdraud Savienības tiesību piemērojamību un efektivitāti.

Valsts tiesas kontrole pār nelikumīga valsts atbalsta atgūšanai izsniegta atmaksas pieprasījuma formālo likumību un iespējamu šī pieprasījuma atcelšanu sakarā ar to, ka nav ievērotas valsts tiesībās paredzētās formas prasības, ir jāuzskata par vienkāršu efektīvas tiesību aizsardzības tiesā principa izpausmi, kurš ir vispārējs Savienības tiesību princips. Tomēr šāda atcelšana būtībā varētu saņemtā atbalsta ieguvējam radīt labvēlīgas tiesības prasīt, lai tam, pamatojoties uz valsts tiesībām, no jauna piešķirtu summu, kura atbilst jau atgūtajam atbalsta apmēram. Tāpat valsts tiesībās ir jābūt vajadzīgajiem instrumentiem, lai izvairītos no tā, ka viena atmaksas pieprasījuma atcelšana automātiski nozīmētu tūlītēju parādnieka atmaksātās summas samaksāšanu no jauna parādniekam, lai izpildītu šo pieprasījumu. Līdz ar to kompetentajai iestādei ir jāvar labot minētā pieprasījuma formas trūkumu bez pienākuma pat uz laiku no jauna samaksāt nelikumīgā atbalsta saņēmējam summas, kuras tas ir atmaksājis, izpildot minēto pieprasījumu.

(sal. ar 20., 21., 25.–27. un 33. punktu un rezolutīvo daļu)