Tiesas (piektā palāta) 2010. gada 20. maija spriedums – Komisija/Spānija

(lieta C‑158/09)

Valsts pienākumu neizpilde – Direktīva 2003/88/EK – Darba laika organizēšana – Valsts pārvaldes personāls, kas nav civilie darbinieki – Netransponēšana noteiktajā termiņā

Prasība sakarā ar pienākumu neizpildi – Pamatotības pārbaude Tiesā – Vērā ņemamais stāvoklis – Stāvoklis argumentētajā atzinumā noteiktā termiņa beigās (EKL 226. pants; Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/88) (sal. ar 7.–10. punktu)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde – Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem (OV L 299, 9. lpp.) 1. panta 3. punkta un Padomes 1993. gada 23. novembra Direktīvas 93/104/EK par dažiem darba laika organizācijas aspektiem (OV L 307, 18. lpp.) 18. panta a) punkta, kas saglabāts ar Direktīvas 2003/88 27. panta 1. punktu, kurš skatāms kopā ar šīs pašas direktīvas I pielikuma B daļu, pārkāpums – Valsts pārvaldes iestāžu personāls, kas nav civilie darbinieki

Rezolutīvā daļa:

1)

noteiktajā termiņā nepieņemot visus normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai attiecībā uz valsts pārvaldes iestāžu personālu, kas nav civilie darbinieki, izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem prasības, Spānijas Karaliste nav izpildījusi minētās direktīvas 1. panta 3. punktā paredzētos pienākumus;

2)

Spānijas Karaliste atlīdzina tiesāšanās izdevumus.