Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 10. jūnija spriedums – Komisija/Portugāle

(lieta C‑37/09)

Valsts pienākumu neizpilde – Vide – Nelikumīgi apglabātu atkritumu apsaimniekošana – Direktīva 2006/12/EK – Direktīva 80/68/EEK

1.                     Prasība sakarā ar valsts pienākumu neizpildi – Valsts pienākumu neizpildes pierādījums – Komisijas pienākums – Prezumpcijas – Nepieļaujamība (EKL 226. pants) (sal. ar 28. punktu)

2.                     Vide – Atkritumi – Direktīva 2006/12 – Dalībvalstu pienākums nodrošināt atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu – Pienākums sasniegt rezultātu – Dalībvalstu rīcības brīvība attiecībā uz veicamajiem pasākumiem – Robežas (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/12 4. pants) (sal. ar 35.–39. un 44. punktu)

3.                     Vide – Atkritumi – Direktīva 2006/12 – Dalībvalstu pienākumi attiecībā pret atkritumu īpašniekiem – Atkritumu īpašnieka jēdziens – Neatļautu glabātuvju īpašnieki – Iekļaušana (EKL 174. panta 2. punkts; Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/12 8. pants) (sal. ar 46.–51. un 53.–55. punktu)

4.                     Tiesību aktu tuvināšana – Gruntsūdeņu aizsardzība – Direktīva 80/68 – Piemērošanas joma – Darbības, kuru rezultātā netieši tiek novadītas direktīvas II saraksta vielas – Iekļaušana (EKL 174. panta 2. punkts; Padomes Direktīvas 80/68 3. un 5. pants) (sal. ar 64.–66. punktu)

5.                     Tiesību aktu tuvināšana – Gruntsūdeņu aizsardzība – Direktīva 80/68 – Dalībvalstu pienākums ierobežot direktīvas II saraksta vielu ievadīšanu gruntsūdeņos – Pienākums veikt iepriekšēju izmeklēšanu par šādu vielu tiešu novadīšanu – Atkritumu apbēršana, neveicot tehniskās piesardzības pasākumus, lai novērstu šo ūdeņu piesārņošanu – Pienākumu neizpilde (Padomes Direktīvas 80/68 3. panta b) punkts un 5. pants) (sal. ar 74.–78. punktu)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde – Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa Direktīvas 2006/12/EK par atkritumiem (OV L 114, 9. lpp.), ar kuru kodificēta Padomes Direktīva 75/442/EEK par atkritumiem, 4. un 8. panta un Padomes 1979. gada 17. decembra Direktīvas 80/68/EEK par gruntsūdeņu aizsardzību pret dažu bīstamu vielu radītu piesārņojumu (OV L 20, 43. lpp.) 3. un 5. panta pārkāpums – Atkritumu apglabāšana slēgtās raktuvēs – Raktuves “dos Limas, dos Linos e dos Barreiras” [Lourosa] – Neuzraudzīšana

Rezolutīvā daļa:

1)

neveicot vajadzīgos pasākumus saistībā ar bijušajās raktuvēs des Limas un des Linos, kas atrodas Lourosas apvidū, nelikumīgi apglabātu atkritumu apsaimniekošanu, Portugāles Republika nav izpildījusi Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa Direktīvas 2006/12/EK par atkritumiem, ar kuru kodificēta Padomes 1975. gada 15. jūlija Direktīva 75/442/EEK par atkritumiem, 4. un 8. pantā, kā arī Padomes 1979. gada 17. decembra Direktīvas 80/68/EEK par gruntsūdeņu aizsardzību pret dažu bīstamu vielu radītu piesārņojumu 3. un 5. pantā paredzētos pienākumus;

2)

prasību pārējā daļā noraidīt;

3)

Portugāles Republika sedz savus tiesāšanās izdevumus pati un atlīdzina divas trešdaļas Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumu. Komisija sedz vienu trešdaļu savu tiesāšanās izdevumu.