12.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 80/7


Tiesas (piektā palāta) 2010. gada 16. septembra rīkojums — Dominio de la Vega, SL/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) un Ambrosio Velasco SA

(Lieta C-459/09 P) (1)

(Apelācija - Kopienas preču zīme - Regula (EK) Nr. 40/94 - 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Kopienas grafiskas preču zīmes “DOMINIO DE LA VEGA” reģistrācijas pieteikums - Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “PALACIO DE LA VEGA” - Sajaukšanas iespējas esamība kādā Savienības teritorijas daļā - Preču zīmju līdzības vērtējums - Dominējošais elements)

2011/C 80/12

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Dominio de la Vega, SL (pārstāvji — E. Caballero Oliver un A. Sanz-Bermell y Martínez, advokāti)

Pārējie lietas dalībnieki: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis — J. Crespo Carrillo) un Ambrosio Velasco SA (pārstāvis — E. Armijo Chávarri, advokāts)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Pirmās instances tiesas (septītā palāta) 2009. gada 16. septembra spriedumu lietā T-458/07 Dominio de la Vega/ITSB, ar kuru Pirmās instances tiesa noraidīja prasību par ITSB Apelāciju otrās padomes 2007. gada 3. oktobra lēmumu lietā R 1431/2006-2 attiecībā uz iebildumu procesu starp Ambrosio Velasco, SA un Dominio de la Vega, SL

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Dominio de la Vega SL atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 24, 30.01.2010.