26.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 63/7


Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 22. decembra spriedums — Eiropas Komisija/Maltas Republika

(Lieta C-351/09) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - Vide - Direktīva 2000/60/EK - 8. un 15. pants - Iekšējo virszemes ūdeņu stāvoklis - Monitoringa programmu izveidošana un īstenošana - Bezdarbība - Kopsavilkuma ziņojumu par šīm monitoringa programmām iesniegšana - Bezdarbība)

2011/C 63/13

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — S. Pardo Quintillán un K. Xuereb)

Atbildētāja: Maltas Republika (pārstāvji — S. Camilleri, D. Mangion, P. Grech un Y. Rizzo)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde — Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīvas 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (OV L 327, 1. lpp.), 8. un 15. panta pārkāpums — Pienākums izveidot un īstenot iekšējo virszemes ūdeņu monitoringa programmas — Pienākums iesniegt kopsavilkuma ziņojumus par iekšējo virszemes ūdeņu monitoringa programmām

Rezolutīvā daļa:

1)

pirmkārt, neizveidojot un neīstenojot iekšējo virszemes ūdeņu monitoringa programmas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīvas 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, 8. panta 1. un 2. punktu, un, otrkārt, neiesniedzot kopsavilkuma ziņojumus par iekšējo virszemes ūdeņu monitoringa programmām saskaņā ar šīs direktīvas 15. panta 2. punktu, Maltas Republika nav izpildījusi šīs direktīvas 8. un 15. pantā paredzētos pienākumus;

2)

Maltas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 267, 07.11.2009.