26.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 63/6


Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 22. decembra spriedums — Eiropas Komisija/Itālijas Republika

(Lieta C-304/09) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - Valsts atbalsts - Atbalsts Biržas sarakstā jauniekļauto uzņēmējsabiedrību labā - Atgūšana)

2011/C 63/11

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — L. Flinns [L. Flynn], E. Rigīni [E. Righini] un V. di Buči [V. Di Bucci])

Atbildētāja: Itālijas Republika (pārstāvji — Dž. Palmjēri [G. Palmieri] un P. Džentili [P. Gentili])

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde — Tādu pasākumu neveikšana noteiktajā termiņā, kas vajadzīgi, lai izpildītu 2., 3. un 4. pantu Komisijas 2005. gada 16. marta Lēmumā 2006/261/EK par atbalsta shēmu C 8/2004 (ex NN 164/2003) nodokļu atvieglojumu veidā, ko Itālija īstenojusi biržas sarakstā jauniekļauto uzņēmējsabiedrību labā [izziņots ar dokumenta numuru C(2005) 591] (OV L 94, 42. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

neveicot noteiktajā termiņā visus vajadzīgos pasākumus, lai apturētu ar Komisijas 2005. gada 16. marta Lēmumu 2006/261/EK par atbalsta shēmu Nr. C 8/2004 (ex NN 164/2003) nodokļu atvieglojumu veidā, ko Itālija īstenojusi Biržas sarakstā jauniekļauto uzņēmējsabiedrību labā, par nelikumīgu un ar kopējo tirgu nesaderīgu atzīto atbalsta shēmu un lai atgūtu no saņēmējiem atbilstoši minētajai shēmai piešķirto atbalstu, Itālijas Republika nav izpildījusi pienākumus, kas tai noteikti šī lēmuma 2. un 3. pantā.

2)

Itālijas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 256, 24.10.2009.