6.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 232/4


Tiesas (virspalāta) 2011. gada 14. jūnija spriedums (Chambre de Recours des Écoles européennes lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Paul Miles u.c./Eiropas skolas

(Lieta C-196/09) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Jēdziens “kādas dalībvalsts tiesa” LESD 267. panta izpratnē - Eiropas skolu Apelācijas padome - Darbam Eiropas skolās norīkotu pasniedzēju atalgojuma sistēma - Atalgojuma nepielāgošana pēc sterliņa mārciņas vērtības samazināšanās - Saderīgums ar LESD 18. un 45. pantu)

2011/C 232/06

Tiesvedības valoda — franču

Iesniedzējtiesa

Chambre de Recours des Écoles européennes

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Paul Miles, Robert Watson Mac Donald

Atbildētājas: Eiropas skolas

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Chambre de Recours des Écoles europénnes — EK līguma 12., 39. un 234. panta interpretācija — Valsts tiesas jēdziens EKL 234. panta nozīmē — Darbam Eiropas skolās norīkotu pasniedzēju atalgojuma sistēma — Atalgojuma nepielāgošana pēc sterliņa mārciņas vērtības samazināšanās — Vienlīdzīgas attieksmes un darba ņēmēju brīvas pārvietošanās principa pārkāpums

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Savienības Tiesa nav kompetenta atbildēt uz Eiropas skolu Apelācijas padomes iesniegto lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu.


(1)  OV C 193, 15.08.2009.