18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/12


Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 21. oktobra spriedums (Symvoulio tis Epikrateias, Grieķija, lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Idryma Typou A.E./Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis

(Lieta C-81/09) (1)

(Brīvība veikt uzņēmējdarbību - Kapitāla brīva aprite - Sabiedrību tiesības - Pirmā direktīva 68/151/EEK - Akciju sabiedrība, kas darbojas preses un televīzijas jomā - Sabiedrība un akcionārs, kuram pieder vairāk nekā 2,5 % akciju - Kopīgs un solidārs administratīvs naudas sods)

2010/C 346/19

Tiesvedības valoda — grieķu

Iesniedzējtiesa

Symvoulio tis Epikrateias

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Idryma Typou A.E.

Atbildētājs: Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Symvoulio tis Epikrateias — Padomes 1968. gada 9. marta Pirmā direktīvas Nr. 68/151/EEK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 58. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses (OV L 65, 8. lpp.), 1. panta interpretācija — Valsts tiesību noteikums, ar kuru starp akciju sabiedrību preses un televīzijas nozarē un tās akcionāriem, kuru turējumā atrodas vairāk par 2,5 % no kopējā kapitāla, ir noteikta solidāra atbildība par administratīvajiem sodiem, kas piemēroti saistībā ar šīs sabiedrības darbību

Rezolutīvā daļa:

1)

Padomes 1968. gada 9. marta Pirmā direktīva 68/151/EEK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 58. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses, ir interpretējama tādējādi, ka tā nav pret tādu valsts tiesisko regulējumu, kāds ir paredzēts Likuma Nr. 2328/1995 “Privātās televīzijas un vietēja mēroga radio darbības juridiskais režīms, tiesiskais regulējums, kas reglamentē jautājumus saistībā ar radio un televīzijas tirgu un citas normas”, kas grozīts ar Likumu Nr. 2644/1998 “Par radio un televīzijas pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību”, 4. panta 3. punktā, saskaņā ar kuru šī paša panta iepriekšējos punktos paredzētie naudas sodi par tiesību aktu un ētikas normu, ar kuriem tiek reglamentēta televīzijas raidorganizāciju darbība, pārkāpšanu ir jāpiemēro kopīgi un solidāri ne tikai sabiedrībai, kurai ir piešķirta licence dibināt un pārvaldīt televīzijas raidorganizāciju, bet arī visiem tās akcionāriem, kuriem pieder vairāk nekā 2,5 % no sabiedrības kapitāla;

2)

LESD 49. un 63. pants ir interpretējami tādējādi, ka tie ir pret šādu valsts tiesisko regulējumu.


(1)  OV C 102, 01.05.2009.