18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/9


Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums — Eiropas Komisija/Polijas Republika

(Lieta C-49/09) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - Pievienotās vērtības nodoklis - Direktīva 2006/112/EK - Vēlāka dalībvalsts pievienošanās - Pārejas noteikumi - Piemērošana laikā - Samazinātas likmes piemērošana - Zīdaiņu apģērbi un to piederumi un bērnu apavi)

2010/C 346/15

Tiesvedības valoda — poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — D. Triantafyllou un K. Herrmann)

Atbildētāja: Polijas Republika (pārstāvji — M. Szpunar, M. Dowgielewicz, M. Jarosz un A. Rutkowska)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde — Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 1. lpp.) 98. panta, skatot to saistībā ar III pielikumu, pārkāpums — Samazinātas PVN likmes piemērošana zīdaiņu apģērbam un zīdaiņu apģērba piederumiem, kā arī bērnu apaviem

Rezolutīvā daļa:

1)

piemērojot samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi 7 % apmērā zīdaiņu apģērbu un to piederumu, kā arī bērnu apavu piegādēm, importam un iegādei Kopienā, Polijas Republika nav izpildījusi Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 98. pantā, skatītā kopā ar III pielikumu, paredzētos pienākumus;

2)

Polijas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 102, 01.05.2009.