PIRMĀS INSTANCES TIESAS RĪKOJUMS (apelācijas palāta)

2009. gada 22. jūnijā

Lieta T‑340/08 P

Marianne Timmer

pret

Eiropas Kopienu Revīzijas palātu

Apelācija – Civildienests – Ierēdņi – Novērtējums – Jauni un būtiski fakti – Apelācijas sūdzība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota

Priekšmets Apelācijas sūdzība, kas iesniegta par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 5. jūnija rīkojumu lietā F‑123/06 Timmer/Revīzijas palāta (Krājums‑CDL, I‑A‑0000. un II‑A‑0000. lpp.) un ar kuru tiek lūgts atcelt šo rīkojumu

Nolēmums Apelācijas sūdzību noraidīt. M. Timmer sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Kopienu Revīzijas palātas tiesāšanās izdevumus šajā instancē.

Kopsavilkums

1.      Apelācija – Pamatu un argumentu izklāsts prasības pieteikumā – Nepietiekami precīzs pamats – Nepieņemamība

(Pirmās instances tiesas Reglamenta 138. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

2.      Ierēdņi – Prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Termiņi – Noilgums – Atsākšana – Nosacījums – Būtisks jauns fakts

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

1.      Civildienesta tiesas nolēmuma pārsūdzība Pirmās instances tiesā, kurā nav konkrētu argumentu atcelšanai un kurā attiecībā uz zaudējumu atlīdzināšanas prasības pamatojumu ir ietverta vienīgi norāde uz “jaunu faktu pārbaudes rezultātiem”, neatbilst Pirmās instances tiesas Reglamenta 138. panta 1. punkta c) apakšpunkta prasībām un ir jānoraida kā acīmredzami nepieņemama.

(skat. 24. un 25. punktu)

2.      Ierēdņa prettiesiska iecelšana amatā nevar ietekmēt darbību, kuras viņam jāveic, pildot dienesta pienākumus, likumību. It īpaši priekšnieka prettiesiska iecelšana amatā viņa lēmumus par ierēdņa iecelšanu amatā nepadara par spēkā neesošiem.

Tādējādi iecelšanas amatā prettiesiskums nav uzskatāms par būtisku faktu, kas pamatotu laikus neapstrīdētu novērtējuma ziņojumu atkārtotu pārbaudi.

(skat. 39., 41. un 42. punktu)