30.8.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 223/54


Prasība, kas celta 2008. gada 30. jūnijā — Rath/ITSB — Portela & Ca. (“DIACOR”)

(Lieta T-258/08)

(2008/C 223/95)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Matthias Rath, Keiptauna (Dienvidāfrika) (pārstāvji — U. Vogt, C. Kleiner un S. Ziegler, lawyers)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Portela & Ca., SA, Mamede do Coronado (Portugāle)

Prasītāja prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju otrās padomes 2008. gada 30. aprīļa lēmumu lietā R 1630/2006-2; un

piespriest atbildētājam un, attiecīgā gadījumā, otrai procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniecei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs: prasītājs

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “DIACOR” attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 5., 16. un 41. klasē

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: Portugāles preču zīmes reģistrācija Nr. 137311 par preču zīmi “DIACOL” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 79. klasē, atbilstoši valsts preču klasifikācijai, kas bija spēkā reģistrācijas brīdī

Iebildumu nodaļas lēmums: apmierināt iebildumus attiecībā uz visām tajos norādītajām precēm, kas ietilpst 5. klasē

Apelāciju padomes lēmums: noraidīt apelācijas sūdzību

Izvirzītie pamati: i) Komisijas Regulas Nr. 2868/95 (1) 22. panta 6. punkta pārkāpums, jo vairāki dokumenti, ko iesniedza otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, nebija angļu valodā un prasītājam netika nodrošināts šo dokumentu tulkojums, lai viņš varētu novērtēt izmantošanas pierādījumu saturu; ii) Padomes Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punkta pārkāpums, jo Apelāciju padome esot kļūdījusies, uzskatot, ka otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece bija iesniegusi pietiekamus pierādījumus agrākās preču zīmes izmantošanai Portugālē attiecībā uz visām precēm, attiecība uz kurām tā bija reģistrēta un iii) Padomes Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta pārkāpums, jo starp konfliktējošajām preču zīmēm nav tādu vizuālo, fonētisko vai konceptuālo līdzību, kas izraisītu sajaukšanas iespēju.


(1)  Komisijas 1995. gada 13. decembra Regula (EK) Nr. 2868/1995, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV 1995 L 303, 1. lpp.).