30.8.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 223/47


Prasība, kas celta 2008. gada 13. jūnijā — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/ITSB — Schwarzbräu (“Alaska”)

(Lieta T-226/08)

(2008/C 223/83)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH, Ebersburg (Vācija) (pārstāvis — P. Wadenbach, Rechtsanwalt)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa Apelāciju padomē dalībniece: Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen (Vācija)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju ceturtās padomes 2008. gada 8. aprīļa lēmumu (lieta R 1124/2004-4);

izslēgt no reģistra Kopienas preču zīmi Nr. 505 503 “Alaska” sakarā ar absolūto atteikuma pamatojumu esamību;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus;

pakāroti, attiecībā uz otro prasījumu tiek prasīts Kopienas preču zīmi Nr. 505 503 “Alaska” atzīt par spēkā neesošu attiecībā uz šādām precēm: “minerālūdeņi un gāzēti minerālūdeņi un citi 32. klasē ietilpstošie bezalkoholiskie dzērieni”.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīme, kuru lūdz atzīt par spēkā neesošu: vārdiska preču zīme “Alaska” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 32. klasē (Kopienas preču zīme Nr. 505 503);

Kopienas preču zīmes īpašniece: Schwarzbräu GmbH;

Lietas dalībniece, kas lūdz atzīt Kopienas preču zīmi par spēkā neesošu: prasītāja;

Anulēšanas nodaļas lēmums: pieteikumu attiecīgo preču zīmi atzīt par spēkā neesošu daļēji apmierināt;

Apelāciju padomes lēmums: apstrīdēto lēmumu atcelt un pieteikumu attiecīgo preču zīmi atzīt par spēkā neesošu noraidīt;

Izvirzītie pamati: Regulas (EK) Nr. 40/94 (1) 7. panta 1. punkta b), c) un g) apakšpunkta pārkāpums.


(1)  Padomes 1993. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV 1994, L 11, 1. lpp.).