15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/22


Pirmās instances tiesas 2009. gada 2. jūnija rīkojums — AVLUX/Parlaments

(Lieta T-524/08) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi - Publiskā iepirkuma procedūra par Konrāda Adenauera ēkas Luksemburgā rekonstrukciju un paplašināšanu - Kandidāta piedāvājuma noraidīšana - Publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras atcelšana - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

2009/C 193/34

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: AIB-Vinçotte Luxembourg (AVLUX ASBL), Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvis — R. Adam, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji — M. Ecker un D. Petersheim)

Priekšmets

Lūgums atcelt Parlamenta 2008. gada 2. oktobra lēmumu, ar kuru noraidīts prasītājas piedāvājums uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūras ietvaros par Konrāda Adenauera ēkas Luksemburgā rekonstrukciju un paplašināšanu (OV 2008, S 193-254240)

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

Eiropas Parlaments atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 44, 21.2.2009.