30.8.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 223/59


Pirmās instances tiesas 2008. gada 16. jūnija rīkojums — Kipra/Komisija

(Lieta T-122/08) (1)

(2008/C 223/111)

Tiesvedības valoda — grieķu

Pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 142, 7.6.2008.