7.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 32/14


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Court of Appeal (Civil Division) (Anglija un Velsa) 2008. gada 7. novembra rīkojumu — Maria Teixeira/London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department

(Lieta C-480/08)

(2009/C 32/23)

Tiesvedības valoda — angļu

Iesniedzējtiesa

Court of Appeal (Civil Division)

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Maria Teixeira

Atbildētāji: London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department

Prejudiciālie jautājumi

Vai apstākļos, kad (i) ES pilsone ieradās Apvienotajā Karalistē, (ii) ES pilsone zināmos laika posmos Apvienotajā Karalistē bija darba ņēmēja, (iii) ES pilsone izbeidza darba tiesiskās attiecības, bet neaizbrauca no Apvienotās Karalistes, (iv) ES pilsone nav saglabājusi darba ņēmējas statusu un viņai nav uzturēšanās tiesību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/38 7. pantam un nav pastāvīgās uzturēšanās tiesību atbilstoši [šīs direktīvas] 16. pantam, (v) ES pilsones bērns sāka mācīties laikā, kad ES pilsone nebija darba ņēmēja, bet bērns turpināja mācības Apvienotajā Karalistē laika posmos, kad ES pilsone strādāja Apvienotajā Karalistē, (vi) ES pilsone ir bērna galvenā aprūpētāja un (vii) ES pilsone un viņas bērns nespēj paši sevi nodrošināt:

1)

ES pilsonei ir uzturēšanās tiesības Apvienotajā Karalistē tikai tad, ja viņa atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvas 2004/38 prasībām?

VAI

2)

(i)

ES pilsonei ir uzturēšanās tiesības, kas izriet no 1968. gada 15. oktobra Regulas (EEK) Nr. 1612/68 12. panta, kā to interpretējusi Eiropas Kopienu Tiesa, tai nepieprasot ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvas 2004/38 prasības; un

(ii)

ja tā ir, vai viņai jābūt ar pietiekamiem līdzekļiem, lai nekļūtu par apgrūtinājumu uzņēmējas dalībvalsts sociālās palīdzības sistēmai viņas norādītajā uzturēšanās laikā, un ar visaptverošu veselības apdrošināšanas segumu uzņēmējā dalībvalstī?

(iii)

ja tā ir, vai bērnam bija jāsāk mācības laikā, kad ES pilsone bija darba ņēmēja, lai saņemtu uzturēšanās tiesības atbilstoši 1968. gada 15. oktobra Regulas (EEK) Nr. 1612/68 12. pantam, kā to interpretējusi Eiropas Kopienu Tiesa, vai pietiek ar to, ka ES pilsone kādu laiku bija darba ņēmēja pēc tam, kad bērns sāka mācīties?

(iv)

vai jebkādas ES pilsones tiesības, kas tai ir, lai uzturētos kā izglītību iegūstoša bērna galvenajai aprūpētājai, beidzas, kad viņas bērns sasniedz astoņpadsmit gadu vecumu?

3)

ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, tad vai risinājums ir atšķirīgs šīs lietas apstākļos, kad bērns sāka mācīties pirms dienas, līdz kurai dalībvalstīm vajadzēja ieviest Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/38, bet māte nekļuva par galveno aprūpētāju un nelūdza uzturēšanās tiesības, pamatojoties uz to, ka viņa ir bērna galvenā aprūpētāja, līdz 2007. gada martam, t.i., pēc laika, kad direktīvai vajadzēja būt ieviestai?