19.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 55/2


Tiesas (virspalāta) 2010. gada 7. decembra spriedums (Hof van beroep te Brussel (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers “VEBIC” VZW/Raad voor de Mededinging, Minister van Economie

(Lieta C-439/08) (1)

(Konkurences politika - Tiesvedība valsts tiesā - Valsts konkurences iestāžu iestāšanās lietās - Valsts konkurences iestāde, kurai ir jaukts tiesas un administratīvas iestādes raksturs - Sūdzība par šādas iestādes lēmumu - Regula (EK) Nr. 1/2003)

2011/C 55/03

Tiesvedības valoda — holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hof van beroep te Brussel

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers “VEBIC” VZW

Atbildētāji: Raad voor de Mededinging, Minister van Economie

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Padomes 2002. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā, 2. panta, 5. panta, 15. panta 3. punkta un 35. panta 1. punkta interpretācija — Valsts konkurences iestāžu iesniegti rakstiski apsvērumi un juridiski un faktiski pamati to lēmumu pārsūdzības procesā — Dalībvalsts iestāžu daudzveidība

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2002. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā, 35. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tam neatbilst tādi valsts tiesību akti, ar kuriem valsts konkurences iestādei netiek piešķirtas tiesības piedalīties kā atbildētājai valsts tiesā notiekošā procesā par šīs iestādes pieņemtu lēmumu. Valsts konkurences iestāžu ziņā ir noteikt, cik nepieciešami un noderīgi ir iesaistīties lietā Savienības konkurences tiesību efektīvas piemērošanas aspektā. Tomēr valsts gandrīz sistemātiska konkurences iestādes nepiedalīšanās tādos tiesas procesos apdraud efektīvu LESD 101. un 102. panta iedarbību.

Trūkstot Savienības tiesiskajam regulējumam, dalībvalstīm saskaņā ar procesuālās autonomijas principu ir kompetence izraudzīties vienu vai vairākas struktūrvienības, kas ietilpst valsts konkurences iestādē, kurai ir tiesības piedalīties kā atbildētājai valsts tiesā notiekošā procesā par šīs iestādes pieņemtu lēmumu, pilnībā garantējot pamattiesību ievērošanu un pilnīgu Savienības konkurences tiesību efektivitāti.


(1)  OV C 313, 6.12.2008.