20.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 141/19


Tiesas (astotā palāta) 2009. gada 23. aprīļa spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste

(lieta C-321/08) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - Direktīva 2005/29/EK - Uzņēmēju negodīga komercprakse iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem - Netransponēšana noteiktajā termiņā)

2009/C 141/31

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — W. Wils un E. Adsera Ribera)

Atbildētāja: Spānijas Karaliste (pārstāve — B. Plaza Cruz)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde — Tiesību aktu, kas vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīvas 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (“Negodīgas komercprakses direktīva”) (OV L 149, 22. lpp.), prasības, nepieņemšana noteiktajā termiņā

Rezolutīvā daļa:

1)

Noteiktajā termiņā nepieņemot normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīvas 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (“Negodīgas komercprakses direktīva”), prasības, Spānijas Karaliste nav izpildījusi šajā direktīvā paredzētos pienākumus;

2)

Spānijas Karaliste atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 223, 30.08.2008.