22.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 311/6


Tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 8. septembra spriedums (Corte suprema di cassazione (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Paint Graphos Soc. coop. arl (C-78/08), Adige Carni Soc. coop. arl, kas tiek likvidēta/Agenzia delle Entrate, Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-79/08) un Ministero delle Finanze/Michele Franchetto (C-80/08)

(Apvienotās lietas no C-78/08 līdz C-80/08) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Pieņemamība - Valsts atbalsts - Kooperatīvajām sabiedrībām piešķirtas nodokļu priekšrocības - Valsts atbalsta kvalificēšana EKL 87. panta nozīmē - Saderīgums ar kopējo tirgu - Nosacījumi)

2011/C 311/06

Tiesvedības valoda — itāļu

Iesniedzējtiesa

Corte suprema di cassazione

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (C-78/08), Adige Carni Soc. coop. arl, kas tiek likvidēta (C-79/08), Ministero delle Finanze (C-80/08)

Atbildētāji: Paint Graphos scarl (C-78/08), Agenzia delle Entrate, Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-79/08), Michele Franchetto (C-80/08)

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmu — Corte suprema di cassazione — EKL 81., 87. un 88. panta, Padomes 2003. gada 22. jūlija Regulas (EK) Nr. 1435/2003 par Eiropas Kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem (OV L 207, 1. lpp.) un Padomes 2003. gada 22. jūlija Direktīvas 2003/72/EK, ar ko papildina Eiropas Kooperatīva sabiedrības statūtus par darbinieku pārstāvību (OV L 207, 25. lpp.), interpretācija — Valstu piešķirto atbalstu jēdziens — Itālijas likums, ar kuru tiek piešķirtas nodokļu priekšrocības lauksaimniecības kooperatīvajām sabiedrībām attiecībā uz ražošanu un darba ņēmējiem

Rezolutīvā daļa:

Atbrīvojumi no nodokļa, par kādiem ir runa pamata tiesvedībā un kas piešķirti ražošanas un darba kooperatīvajām sabiedrībām saskaņā ar valsts tiesību aktiem, tādiem kā Republikas prezidenta 1973. gada 29. septembra Dekrēta Nr. 601 par nodokļu priekšrocībām, redakcijā, kas bija spēkā no 1984. līdz 1993. gadam, 11. pants, ir “valsts atbalsts” EKL 87. panta 1. punkta nozīmē vienīgi tad, ja ir izpildītas visas prasības šīs tiesību normas piemērošanai. Saistībā ar situāciju, kādā radušies strīdi, kurus izskata iesniedzējtiesa, ir jānorāda, ka tai ir detalizētāk jāizvērtē, vai attiecīgie atbrīvojumi no nodokļa ir selektīvi, kā arī vai tie var tikt attaisnoti ar valsts nodokļu sistēmas raksturu un vispārējo struktūru, kurā šie atbrīvojumi ietilpst, tostarp nosakot, vai attiecīgās sabiedrības, par kurām ir runa pamata tiesvedībā, faktiski ir līdzīgā situācijā salīdzinājumā ar citiem tirgus dalībniekiem, kuri ir izveidoti citā juridiskā formā ar peļņas mērķi, un, ja tas patiešām tā ir, vai pret minētajām kooperatīvajām sabiedrībām paredzētā labvēlīgākā attieksme nodokļu ziņā ir, pirmkārt, raksturīga attiecīgās dalībvalsts nodokļu sistēmas būtiskajiem principiem un, otrkārt, atbilstoša saskanīguma principam un samērīguma principam.


(1)  OV C 116, 09.05.2008.