15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/18


Pirmās instances tiesas 2009. gada 1. jūlija spriedums — ThyssenKrupp Stainless/Komisija

(Lieta T-24/07) (1)

(Konkurence - Aizliegtas vienošanās - Nerūsējošā tērauda plakanie izstrādājumi - Lēmums, ar kuru, piemērojot Regulu (EK) Nr. 1/2003, tika konstatēts EOTKL 65. panta pārkāpums pēc EOTK līguma darbības termiņa izbeigšanās - Sakausējuma piemaksa - Komisijas kompetence - Atbildība par prettiesisku rīcību - Res judicata spēks - Tiesības uz aizstāvību - Piekļuve lietas materiāliem - Noilgums - Non bis in idem princips - Sadarbība administratīvajā procedūrā)

2009/C 193/26

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ThyssenKrupp Stainless AG, Duisburga (Vācija) (pārstāvji — M. Klusmans [M. Klusmann] un S. Tomass [S. Thomas], advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — F. Kastiljo de la Torre [F. Kastiljo de la Torre], R. Zauers [R. Sauer] un O. Vēbers [O. Weber])

Priekšmets

Lūgums pilnībā vai daļēji atcelt Komisijas 2006. gada 20. decembra lēmumu K(2006) 6765 galīgajā redakcijā par EOTK līguma 65. panta piemērošanas procedūru (lieta COMP/39.234 — Sakausējuma piemaksa, jauns lēmums), kā arī, pakārtoti, samazināt ar minēto lēmumu ThyssenKrupp Stainless noteiktā naudas soda apmēru

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

ThyssenKrupp Stainless AG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 82, 14.4.2007.