Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 12. marta spriedums – Antartica/ITSB

(lieta C‑320/07 P)

Apelācija – Kopienas preču zīme – Regula (EK) Nr. 40/94 – 8. panta 5. punkts – Reģistrācijas atteikums – Agrāka preču zīme ar reputāciju “NASDAQ” – Grafisks apzīmējums “nasdaq” – Agrākās preču zīmes izmantošana precēm un pakalpojumiem, kas tiekot piedāvāti bez maksas – Labums, kas netaisnīgi gūts no agrākas preču zīmes atšķirtspējas vai reputācijas – Konkrētā sabiedrības daļa

Kopienas preču zīme – Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamatojumi – Agrākas identiskas vai līdzīgas preču zīmes, kam ir reputācija, īpašnieka iebildumi – Agrākas preču zīmes ar reputāciju paplašināta aizsardzība attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas nav līdzīgi (Padomes Regulas Nr. 40/94 8. panta 5. punkts) (sal. ar 48.–51. punktu)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Pirmās instances tiesas (ceturtā palāta) 2007. gada 10. maija spriedumu lietā T‑47/06 Antartica /ITSB, ar kuru Pirmās instances tiesa kā nepamatotu noraidīja prasību, ko bija cēlis grafiskas preču zīmes “nasdaq” pieteicējs precēm, kas ietilpst 9., 12., 14., 25. un 28. klasē, par ITSB Otrās apelāciju padomes 2005. gada 7. decembra lēmumu R752/2004‑2, ar kuru atcelts Iebildumu nodaļas lēmums noraidīt iebildumus, ko izvirzījis vārdiskas Kopienas un valsts preču zīmes “ nasdaq ”, kas reģistrēta precēm, kas ietilpst 9., 16., 35., 36., 38. un 42. klasē, īpašnieks – Padomes 1993. gada 20. decembra Regulas (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV L 11, 1. lpp.) 8. panta 5. punkta interpretācija

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Antartica Srl atlīdzina tiesāšanās izdevumus.