Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 23. aprīļa spriedums – Komisija/Beļģija

(lieta C‑292/07)

Valsts pienākumu neizpilde – Publiskie iepirkumi – Direktīva 2004/18/EK – Būvdarbu, piegādes un pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras – Netransponēšana noteiktajā termiņā

1.                     Iestāžu akti – Direktīvas – Dalībvalstu īstenota izpilde (EKL 249. panta trešā daļa; Padomes Direktīva 2004/18) (sal. ar 68.–70. punktu, 120. un 122. punktu)

2.                     Prasība sakarā ar valsts pienākumu neizpildi – Pamatotības pārbaude Tiesā – Vērā ņemamais stāvoklis – Stāvoklis argumentētajā atzinumā noteiktā termiņa beigās (EKL 226. pants) (sal. ar 100., 155. un 166. punktu)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde – Tādu aktu nepieņemšana noteiktajā termiņā, kas vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvas 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts [būvdarbu, piegādes un pakalpojumu publiskā iepirkuma] līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (OV L 134, 114. lpp.), prasības

Rezolutīvā daļa:

1)

nepieņemot normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai transponētu vai pareizi un/vai pilnībā transponētu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvas 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu, piegādes un pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas 2005. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 2083/2005, 1. panta 2. punkta b) apakšpunktu, lasot to kopā ar I pielikumu, kā arī 9. panta 1. punkta otro teikumu un 8. punkta a) apakšpunkta i) un iii) ievilkumu, 23. panta 2. punktu, 30. panta 2.–4. punktu, 31. panta 1. punkta c) apakšpunktu, 38. panta 1. punktu, 43. panta pirmās daļas d) apakšpunktu, 44. panta 2. punkta otro daļu un 3. un 4. punktu, 46. panta pirmo daļu, 48. panta 2. punkta f) apakšpunktu, 55. panta 1. punkta otrās daļas d) un e) apakšpunktu un 3. punktu, 67. panta 2. punkta otro un trešo daļu, 68. panta a) apakšpunkta pirmo daļu, 72. pantu un 74. panta 1. punktu, Beļģijas Karaliste nav izpildījusi šajā direktīvā paredzētos pienākumus;

2)

prasību pārējā daļā noraidīt;

3)

Beļģijas Karaliste atlīdzina tiesāšanās izdevumus.