Keywords
Summary

Keywords

Lauksaimniecība – Tirgu kopīgā organizācija – Eksporta kompensācijas

(Komisijas Regulas Nr. 3665/87 11. panta 1. punkts)

Summary

Regulas Nr. 3665/87, ar kuru nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus eksporta kompensāciju sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem, kas ir grozīta ar Regulu Nr. 2945/94, 11. panta 1. punkts ir jāinterpretē tā, ka tajā paredzētais sods ir piemērojams eksportētājam, kas ir iesniedzis pieteikumu kompensācijai par preču eksportu, ja šī prece tā darījuma partnera krāpniecisku darbību rezultātā nav tikusi eksportēta.

Ja izrādās, ka produkta eksports, kuram ir piešķirta kompensācija, nav noticis, ir acīmredzami, ka eksportētājs ir prasījis lielāku kompensāciju nekā pienāktos, jo tad, ja faktiski nav noticis eksports, nepienākas nekāda kompensācija.

Turklāt minētajā tiesību normā iekļautajam izsmeļošajam uzskaitījumam nevar pievienot jaunu atbrīvojumu, kas attiektos uz gadījumu, kad eksportētājs nav rīkojies krāpnieciski. Darījuma partnera vaina vai kļūda ir parasts komerciāls risks un tirdzniecības darījumos nav uzskatāma par neparedzamu. Eksportētājs var brīvi izvēlēties savus darījumu partnerus, un tam ir pienācīgi jānodrošinās, vai nu iekļaujot līgumos, kurus viņš ar tiem noslēdz, attiecīgus noteikumus, vai vienojoties par īpašu nodrošinājumu.

(sal. ar 25., 36. un 37. punktu un rezolutīvo daļu)