29.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/4


Tiesas (ceturtā palāta) 2009. gada 9. jūlija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste

(Lieta C-397/07) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - Netiešie nodokļi, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai - Kapitāla sabiedrības - Direktīva 69/335/EEK - 2. panta 1. un 3. punkts, 4. panta 1. punkts un 7. pants - Kapitāla nodoklis - Atbrīvojums - Nosacījumi - Faktiskā vadības centra vai juridiskās adreses pārcelšana no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti - Kapitāla nodoklis par kapitālu, ko vienā dalībvalstī dibinātu kapitāla sabiedrību filiāles vai pastāvīgas pārstāvniecības izmanto komercdarījumiem citā dalībvalstī)

2009/C 205/06

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — E. Gippini Fournier un M. Afonso)

Atbildētāja: Spānijas Karaliste (pārstāvji — B. Plaza Cruz un M. Muñoz Pérez)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde — Padomes 1969. gada 17. jūlija Direktīvas 69/335/EEK par netiešajiem nodokļiem, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai (OV L 249, 25. lpp.), pārkāpums — Sabiedrības juridiskās adreses pārcelšana — Valsts tiesiskais regulējums, kurā noteikts, ka juridiskās adreses pārcelšana ir apliekama ar nodokli visos gadījumos, kad sabiedrībai kapitāla nodoklis nav jāmaksā izcelsmes dalībvalstī — Nosacījumi obligātu atbrīvojumu piemērošanai

Rezolutīvā daļa:

1)

Spānijas Karaliste:

Padomes 1969. gada 17. jūlija Direktīvas 69/335/EEK par netiešajiem nodokļiem, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai, kas grozīta ar Padomes 1973. gada 9. aprīļa Direktīvu 73/79/EEK, Padomes 1973. gada 9. aprīļa Direktīvu 73/80/EEK un 1985. gada 10. jūnija Direktīvu 85/303/EEK, 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto darījumu atbrīvošanai no kapitāla nodokļa piemērojot nosacījumus, kas paredzēti 96. pantā Likuma par uzņēmumu ienākuma nodokli konsolidētās redakcijas otrajā papildnoteikumā (Disposición Adicional Segunda del texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades), kas ir apstiprināts ar Karaļa 2004. gada 5. marta Dekrētlikumu Nr. 4/2004,

uzliekot kapitāla nodokli tādu kapitāla sabiedrību faktiskā vadības centra vai juridiskās adreses pārcelšanai no citas dalībvalsts uz Spāniju, kuras izcelsmes dalībvalstī netiek apliktas ar līdzīgu nodokli, un

apliekot ar kapitāla nodokli kapitālu, ko izmanto komercdarījumiem, kurus Spānijas teritorijā veic tādu kapitāla sabiedrību filiāles vai pastāvīgas pārstāvniecības, kas dibinātas citā dalībvalstī, kura nepiemēro līdzīgu nodokli,

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

Spānijas Karaliste atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 269, 10.11.2007.