4.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 82/3


Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 12. februāra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika

(Lieta C-45/07) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - EKL 10., 71. pants un EKL 80. panta 2. punkts - Jūras drošība - Kuģu un ostas iekārtu pārbaude - Starptautiskie nolīgumi - Kopienas un dalībvalstu pilnvaras)

(2009/C 82/04)

Tiesvedības valoda — grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — K. Simonsons [K. Simonsson], M. Konstantinidis [M. Konstantinidis], F. Hofmeisters [F. Hoffmeister] un I. Zervas [I. Zervas])

Atbildētāja: Grieķijas Republika (pārstāves — A. Samoni-Randu [A. Samoni-Rantou] un S. Hala [S. Chala])

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (pārstāvji — I. Rao [I. Rao], pārstāve, kurai palīdz D. Andersons [D. Anderson], QC)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde — EK līguma 10., 71. panta un 80. panta 2. punkta pārkāpums — Starptautiskā organizācijā iesniegts priekšlikums par jautājumu, kas ir Kopienas ārējās politikas ekskluzīvā kompetencē — Priekšlikums par uzraudzību attiecībā uz kuģu un ostu iekārtu atbilstību SOLAS XI-2 nodaļai un ISPS Kodeksam

Rezolutīvā daļa:

1)

iesniedzot Starptautiskajā Jūras organizācijā (SJO) priekšlikumu MSC 80/5/11 attiecībā uz kuģu un ostu iekārtu atbilstības Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras, kas pieņemta 1974. gada 1. novembrī Londonā, XI-2. nodaļai un Starptautiskajam kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodeksam pārbaudi, Grieķijas Republika nav izpildījusi EKL 10. un 71. pantā un 80. panta 2. punktā paredzētos pienākumus;

2)

piespriest Grieķijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 82, 14.4.2007.