26.1.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/13


Tiesas (sestā palāta) 2007. gada 29. novembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste

(Lieta C-6/07) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - Direktīva 2002/74/EK - Darba ņēmēju aizsardzība - Darba devēja maksātnespēja)

(2008/C 22/25)

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — J. Enegren un R. Vidal Puig)

Atbildētāja: Spānijas Karaliste (pārstāvis — F. Díez Moreno)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde — Noteikumu, kas vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 23. septembra Direktīvu 2002/74/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 80/987/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā (OV L 270, 10. lpp.) nepieņemšana noteiktajā termiņā

Rezolutīvā daļa:

1)

nepieņemot noteiktajā termiņā normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 23. septembra Direktīvu 2002/74/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 80/987/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā, Spānijas Karaliste nav izpildījusi pienākumus, kas tai uzlikti saskaņā ar šo direktīvu;

2)

Spānijas Karaliste atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 56, 10.3.2007.