Tiesas (astotā palāta) 2007. gada 27. septembra spriedums – Komisija/Spānija

(lieta C‑465/06)

Valsts pienākumu neizpilde – Direktīva 2003/98/EK – Valsts sektora informācijas atkalizmantošana – Netransponēšana noteiktajā termiņā

Prasība sakarā ar valsts pienākumu neizpildi – Pamatotības pārbaude Tiesā – Vērā ņemamais stāvoklis – Stāvoklis argumentētajā atzinumā noteiktā termiņa beigās (EKL 226. pants) (sal. ar 8. punktu)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde – Noteikumu, kas vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Direktīvas 2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu (OV L 345, 90. lpp.) prasības, nepieņemšana noteiktajā termiņā

Rezolutīvā daļa:

 

nepieņemot normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai pilnībā izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Direktīvas 2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu prasības, Spānijas Karaliste nav izpildījusi šajā direktīvā paredzētos pienākumus;

 

Spānijas Karaliste atlīdzina tiesāšanās izdevumus.