23.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 51/24


Tiesas (septītā palāta) spriedums 2007. gada 13. decembrī (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Staatssecretaris van Financiën/Road Air Logistics Customs BV

(Lieta C-526/06) (1)

(Kopienas muitas kodekss un īstenošanas noteikumi - Kopienas tranzīts - Pārkāpums - Pierādījums tranzīta darījuma likumībai vai pārkāpuma izdarīšanas vietai - Trīs mēnešu termiņa nepiešķiršana šī pierādījuma iesniegšanai - Muitas nodokļu atmaksa - Jēdziens “pēc likuma maksājama summa’)

(2008/C 51/39)

Tiesvedības valoda — holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Staatssecretaris van Financiën

Atbildētājs: Road Air Logistics Customs BV

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Hoge Raad der Nederlanden — 236. panta interpretācija Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 1. lpp.) un 379. panta interpretācija Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 (OV L 253, 1. lpp.) — Muitas nodokļu atmaksa vai atlaišana — Summa, kas nav maksājama pēc likuma — Muitas parāda rašanās vietas noteikšana

Rezolutīvā daļa:

236. panta 1. punkta pirmā daļa Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi ir jāinterpretē tādējādi, ka, ja valsts muitas iestādes atbilstoši Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92, 379. pantam nav noteikušas muitas parāda rašanās vietu, tas nenozīmē, ka muitas nodokļa summa pēc likuma nav bijusi maksājama.

Tomēr dalībvalsts, kurai pieder nosūtītāja muitas iestāde, var uzsākt ievedmuitas nodokļa piedziņu tikai tad, ja atbilstoši Regulas Nr. 2454/93 379. panta 2. punktam atbildīgajam principālam iepriekš ir norādīts, ka tam ir trīs mēnešu termiņš, lai iesniegtu pierādījumus par faktisko nodarījuma vai pārkāpuma vietu, un ja šie pierādījumi nav iesniegti šajā termiņā.


(1)  OV C 42, 24.2.2007.