26.1.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/12


Tiesas (astotā palāta) spriedums 2007. gada 6. decembrī (Hof van beroep te Antwerpen (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — BVBA Van Landeghem/Beļģijas valsts

(Lieta C-486/06) (1)

(Kopējais muitas tarifs - Kombinētā nomenklatūra - Tarifu klasifikācija - 8703. un 8704. pozīcija - Pikapa tipa transportlīdzeklis)

(2008/C 22/22)

Tiesvedības valoda — holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hof van beroep te Antwerpen

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: BVBA Van Landeghem

Atbildētāja: Beļģijas valsts

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Hof van beroep te Antwerpen — Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 1. lpp.) interpretācija — 8703. un 8704. apakšpozīcija — Pikapa tipa motora transporlīdzekļu, kuri sastāv no slēgtas kabīnes, kas ir pasažieriem paredzēta telpa, un kravas nodalījuma, kas nav augstāks par 50 centimetriem, kuru salons ir grezni iekārtots, kuriem ir ABS bremzēšanas sistēma, benzīna motors ar 4-8 litru tilpumu, četri velkošie riteņi un grezni sporta diski, klasifikācija

Rezolutīvā daļa:

pamata prāvā aplūkotie pikapi, kuri sastāv, pirmkārt, no slēgtas kabīnes, kas ir pasažieriem paredzēta telpa, kurā aiz vadītāja sēdekļa vai sola atrodas salokāmi vai noņemami sēdekļi ar trīs punktu drošības jostu nostiprinājumiem, un, otrkārt, kravas nodalījuma, kas nav augstāks par 50 centimetriem un kuru var atvērt tikai no aizmugures, un kurā neatrodas nekāds aprīkojums kravas piestiprināšanai, kuru salons ir ļoti grezni ierīkots, nodrošinot daudzas funkcijas (tostarp, elektroniski regulējami ādas sēdekļi, elektroniski regulējami spoguļi un logi, kā arī stereo iekārta ar kompaktdisku lasītāju utt.), kuriem ir bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS), benzīna motors, |kam| ir ļoti liels degvielas patēriņš, četri velkošie riteņi un grezni (sporta) diski, ar 4-8 litru [cilindru] tilpumu un automātisko ātrumkārbu. raugoties vispārīgā aspektā un ņemot vērā to īpašību kopumu, ir jāklasificē 8703. pozīcijā Kombinētajā nomenklatūrā, kas minēta I pielikumā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu ar grozījumiem, kuri izdarīti ar pielikumiem Komisijas 1994. gada 20. decembra Regulai (EK) Nr. 3115/94, Komisijas 1995. gada 22. decembra Regulai (EK) Nr. 3009/95 un Komisijas 1996. gada 9. septembra Regulai (EK) Nr. 1734/96.


(1)  OV C 20, 27.1.2007.