11.10.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 260/3


Tiesas (otrā palāta) 2008. gada 3. jūlija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Īrija

(Lieta C-215/06) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - Ietekmes uz vidi novērtējuma neveikšana projektiem, kuri ietilpst Direktīvas 85/337/EEK piemērošanas jomā - Legalizācija a posteriori)

(2008/C 260/03)

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — D. Lavunmi [D. Lawunmi] un D. Rekja [D. Recchia])

Atbildētāja: Īrija (pārstāvji — D. O'Hagans [D. O'Hagan], pārstāvis, kam palīdz Dž. Konolijs [J. Connolly], SC, un G. Simonss [G. Simons], BL)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde — 2., 4. un 5.–10. pants Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīvā 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 175, 40. lpp.) — Pasākumu neveikšana, lai nodrošinātu, ka projekti, kas ietilpst direktīvas piemērošanas jomā, tiktu pakļauti ietekmes uz vidi novērtēšanai

Rezolutīvā daļa:

1)

neveicot visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka:

projekti, kuri ietilpst Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīvas 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu piemērošanas jomā šīs direktīvas sākotnējā redakcijā, kā arī redakcijā ar grozījumiem, kuri tika veikti ar Padomes 1997. gada 3. marta Direktīvu 97/11/EK, pirms tie tiek realizēti pilnībā vai daļēji, pirmkārt, tiktu izvērtēti attiecībā uz to iespējamo ietekmi uz vidi, un, otrkārt, ja tiem varētu būt būtiska ietekme uz vidi to rakstura, izmēru vai atrašanās vietas dēļ, tiktu izvērtēti saistībā ar to ietekmi atbilstoši Direktīvas 85/337/EEK 5.–10. pantam, un pirms atļaujas piešķiršanas vēja parku izveidei un ar to saistītām darbībām Derrybrien, Galway grāfistē, kā arī pirms darbu izpildes, tiktu sniegts projekta ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši Direktīvas 85/337/EEK 5.–10. pantam gan tās sākotnējā redakcijā, gan redakcijā, kas izriet no grozījumiem, kuri tika veikti ar Direktīvu 97/11,

Īrija nav izpildījusi minētās direktīvas 2. un 4. pantā, kā arī 5.–10. pantā paredzētos pienākumus;

2)

Īrija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 178, 29.7.2006.