26.1.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/6


Tiesas (ceturtā palāta) 2007. gada 29. novembra spriedums — Rafael de Bustamante Tello/Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-10/06 P) (1)

(Apelācija - Ierēdņi - Atalgojums - Ekspatriācijas pabalsts - Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrajā ievilkumā paredzētais nosacījums - Jēdziens “darbs, kas veikts kādas citas valsts labā’)

(2008/C 22/11)

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Rafaels de Bustamante Tejo [Rafael de Bustamante Tello] (pārstāvji — R. Garsija-Galjardo Žilfurņjē [R. García-Gallardo Gil-Fournier], M. D. Domingess Peress [M. D. Domínguez Pérez] un A. Sajagess Toress [A. Sayagués Torres], abogados)

Pretējā puse procesā: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — M. Simma [M. Simm] un D. Kanga Fano [D. Canga Fano], pārstāvji)

Priekšmets

Apelācija par Pirmās instances tiesas (pirmā palāta) 2005. gada 25. oktobra spriedumu lietā T-368/03 de Bustamante Tello/Padome, ar kuru noraidīta prasība atcelt Padomes 2003. gada 28. jūlija lēmumu atteikt prasītājam Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. pantā paredzēto ekspatriācijas pabalstu, kā arī ar to saistītos pabalstus

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

de Bustamante Tejo atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 60, 11.3.2006.