29.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/31


Pirmās instances tiesas 2009. gada 9. jūlija spriedums — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Padome

(Lieta T-348/05 INTP)

(Tiesvedība - Sprieduma interpretācija)

2009/C 205/54

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, Kirovo-Chepetsk (Krievija) (pārstāvis — B. Evtimov, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — J.-P. Hix, kam palīdz G. Berrisch, advokāts)

Persona, kas iestājusies lietā, lai atbalstītu atbildētājas prasījumus: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — K. Talabér-Ritz un H. van Vliet)

Priekšmets

Lūgums interpretēt Pirmās instances tiesas 2008. gada 10. septembra spriedumu lietā T-348/05

Rezolutīvā daļa:

1)

Pirmās instances tiesas 2008. gada 10. septembra sprieduma lietā T-348/05 JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Padome rezolutīvās daļas 1. punkts ir interpretējams tādējādi, ka Padomes 2005. gada 21. jūnija Regula (EK) Nr. 945/2005, ar kuru pēc starpposma pārskatīšanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 384/96 11. panta 3. punktu groza Regulu (EK) Nr. 658/2002, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu attiecībā uz Krievijas izcelsmes amonija nitrāta importu, un Regulu (EK) Nr. 132/2001, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu attiecībā uz, inter alia, Ukrainas izcelsmes amonija nitrāta importu, tiktāl, ciktāl šī regula attiecas uz JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, ir atcelta;

2)

JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, Eiropas Savienības Padome un Eiropas Kopienu Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas;

3)

šī sprieduma oriģināls tiek pievienots interpretētā sprieduma oriģinālam, kura malā ir izdarāma atzīme par šo spriedumu.