7.11.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 267/83


Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2009. gada 24. septembra spriedums — Brown/Komisija

(lieta F-37/05) (1)

(Civildienests - Iestādes iekšējs konkurss - Pielaišanas nosacījumi - Palīgdarbinieki - Kandidatūras noraidīšana)

2009/C 267/148

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Michael Brown, Overijse (Beļģija) (pārstāvis — L. Vogel, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — H. Tserepa-Lacombe un K. Herrmann)

Priekšmets

Konkursa COM/PB/04 par pāreju no C kategorijas uz B kategoriju atlases komisijas lēmuma, ar kuru prasītājs nav pielaists pie šā konkursa pirmsatlases pārbaudījumiem tādēļ, ka viņš nav atbildis noteikumos paredzētajam nosacījumam kandidatūru pieteikšanas termiņa beigu datumā, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

lietas dalībnieki sedz savus tiesāšanās izdevumus paši.


(1)  OV C 193, 06.08.2005., 36. lpp. (lieta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā sākotnēji reģistrēta ar numuru T-208/05 un ar 2005. gada 15. decembra rīkojumu nodota Eiropas Kopienu Civildienesta tiesai).