Tiesas (piektā palāta) 2006. gada 29. jūnija rīkojums– Creative Technology/ITSB

(lieta C‑314/05 P)

Apelācija – Kopienas preču zīme – Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Sajaukšanas iespēja – Kopienas vārdiskas preču zīmes “PC WORKS” reģistrācijas pieteikums – Valsts grafiskas preču zīmes “W WORK PRO” īpašnieka iebildumi – Apelācija, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota

1.                     Kopienas preču zīme – Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamatojumi – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi (Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) (sal. ar 31., 32., 37.–39. punktu)

2.                     Apelācija – Pamati – Kļūdains faktu vērtējums – Nepieņemamība – Pirmās instances tiesā iesniegto faktu vērtējuma kontrole Tiesā – Izslēgšana, izņemot sagrozīšanas gadījumu (EKL 225. pants; Eiropas Kopienu Tiesas Statūtu 58. pants) (sal. ar 35. un 36. punktu)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Pirmās instances tiesas (ceturtā palāta) 2005. gada 25. maija spriedumu lietā T‑352/02 Creative Technology /ITSB, ar kuru kā nepamatota noraidīta prasība atcelt tiesību aktu, ko cēlis Kopienas preču zīmes “PC WORKS” attiecībā uz 9. klasē ietilpstošām precēm reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs par Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (ITSB) Apelāciju ceturtās padomes 2002. gada 4. septembra lēmumu R 265/2001‑4, ar ko noraidīta apelācijas sūdzība par Iebildumu nodaļas lēmumu atteikt minētās preču zīmes reģistrāciju, kas pieņemts iebildumu procesā, izskatot iebildumus, ko cēlis valsts grafiskas preču zīmes “W WORK PRO” attiecībā uz 9. klasē ietilpstošām precēm īpašnieks

Rezolutīvā daļa:

 

apelāciju noraidīt;

 

Creative Technology Ltd atlīdzina tiesāšanās izdevumus.