Keywords
Summary

Keywords

1. Tiesību aktu tuvināšana — Atbildība par produktiem ar trūkumiem — Direktīva 85/374

(Padomes Direktīvas 85/374 1. un 3. pants)

2. Tiesību aktu tuvināšana — Atbildība par produktiem ar trūkumiem — Direktīva 85/374

(Padomes Direktīvas 85/374 13. pants)

3. Prejudiciālie jautājumi — Interpretācija — Interpretējošu spriedumu iedarbība laikā

(EKL 234. pants)

Summary

1. Direktīva 85/374 par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz atbildību par produktiem ar trūkumiem ir jāinterpretē tādējādi, ka tā iestājas pret tādu valsts tiesību normu, saskaņā ar kuru piegādātājs, izņemot direktīvas 3. panta 3. punkta izsmeļoši uzskaitītos gadījumus, uzņemas šajā direktīvā nostiprināto un ražotājam uzlikto atbildību bez vainas.

Tā kā minētās direktīvas mērķis jomā, kuru tā reglamentē, ir panākt pilnīgu saskaņošanu, tad tās 1. un 3. pantā norādīto atbildīgo personu loks ir jāuzskata par izsmeļošu. Tādēļ, tā kā direktīvas 3. panta 3. punkts paredz piegādātāja atbildību tikai gadījumos, kad ražotājs nav identificējams, ar valsts tiesisko regulējumu, atbilstoši kuram piegādātāja tiešā atbildība pret aizskartajām personām iestājas par produktiem ar trūkumiem, ir paplašināts šis atbildīgo personu loks.

(sal. ar 33., 34., 37. un 45. punktu un rezolutīvo daļu)

2. Direktīva 85/374 par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz atbildību par produktiem ar trūkumiem ir jāinterpretē tādējādi, ka tā neiestājas pret valsts tiesību normu, saskaņā ar kuru piegādātājam bez ierobežojumiem ir jāuzņemas atbildība par ražotāja vainu, jo atbilstoši minētās direktīvas 13. pantam šīs direktīvas īstenotā sistēma neliedz piemērot citus līgumiskās vai ārpuslīgumiskās atbildības veidus, ja šādai atbildībai ir tāds atšķirīgs pamats kā garantija attiecībā uz slēptiem trūkumiem vai vaina.

(sal. ar 47. un 48. punktu un rezolutīvo daļu)

3. Tiesa tikai izņēmuma kārtā, piemērojot Kopienu tiesiskajai kartībai raksturīgo vispārīgo tiesiskās drošības principu, var ierobežot iespēju visām attiecīgajām personām atsaukties uz noteikumu, kuru tā ir interpretējusi, lai apšaubītu labā ticībā nodibinātās tiesiskās attiecības. Lai varētu pieņemt lēmumu par šādu ierobežojumu, ir jāievēro divi pamata nosacījumi, proti, labas ticības esamība ieinteresēto personu vidū un nopietnu traucējumu rašanās risks.

Ja pretēji Direktīvā 85/374 par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz atbildību par produktiem ar trūkumiem noteiktajam valsts tiesiskajā regulējumā ir paredzēts piegādātājam uzņemties ražotājam uzlikto atbildību bez vainas, apstāklis, ka šajā pašā tiesību sistēmā ir noteikts regresa prasības mehānisms, kas ļauj piegādātājam, kurš atlīdzina aizskartajai personai produkta ar trūkumiem nodarīto kaitējumu, iegūt regresa prasījuma tiesības pret ražotāju, novērš draudus tiesiskai drošībai. Šādos apstākļos Kopienu tiesai nav pamata apmierināt lūgumu par tās prejudiciālā kārtībā pieņemtā sprieduma, kurā interpretēta minētā direktīva, iedarbības ierobežošanu laikā.

(sal. ar 51.–53. punktu)