Keywords
Summary

Keywords

Sociālā politika – Darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzība – Direktīva 89/655 par drošības un veselības aizsardzības minimālajām prasībām, darba ņēmējiem lietojot darba aprīkojumu darbā – Saskaņošana ar minimālajām prasībām – Ekspluatācijā esošs darba aprīkojums – Papildu pielāgošanas perioda piešķiršana – Nosacījumi

(Padomes Direktīvas 89/655, ko groza Direktīva 95/63, 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts un I pielikuma 1. punkta otrā daļa)

Summary

Direktīvas 89/655 par drošības un veselības aizsardzības minimālajām prasībām, darba ņēmējiem lietojot darba aprīkojumu darbā, ko groza Direktīva 95/63, I pielikuma 1. punkta otrajā daļā noteiktās minimālās prasības, ciktāl tās attiecas uz ekspluatācijā esošo darba aprīkojumu, ne vienmēr pieprasa tos pašus pasākumus, kādi ir obligāti jaunam darba aprīkojumam, un šī norma ir jāsaprot tā, ka tā groza Direktīvas 89/655 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta piemērojamību tā sākotnējā redakcijā, kas nosaka, ka darba devējam jāiegādājas un/vai jālieto darba aprīkojums, kurš gadījumā, ja tas atrodas uzņēmuma un/vai iestādes darba ņēmēju rīcībā 1992. gada 31. decembrī, atbilst I pielikumā noteiktajām minimālajām prasībām ne vēlāk kā četrus gadus pēc minētā datuma.

Tādējādi ekspluatācijā esošā darba aprīkojuma atļauta lietošana pēc 1996. gada 31. decembra ir jāizvērtē to minimālo prasību ietvaros, kas noteiktas grozītās Direktīvas 89/655 I pielikumā, kura 1. punkta otrā daļa nosaka, ka tās turpina attiekties uz šo aprīkojumu. Tiktāl, cik šis noteikums nosaka, ka minimālās prasības šim aprīkojumam nav tādas pašas kā būtiskās prasības jaunam darba aprīkojumam, tas ir jāsaprot kā norma, kas dod lielāku izvēles brīvību tehnisko risinājumu jomā, ja vien ir veikti attiecīgi aizsardzību nodrošinoši pasākumi, ko vēlas sasniegt minētās tiesību normas.

Valsts tiesību akti skaidri un precīzi nenodrošina grozītās Direktīvas 89/655 transpozīciju, ja tajos nav nevienas atsauces uz minētās direktīvas I pielikumā ietvertajiem noteikumiem, un tādēļ tie piešķir papildu pielāgošanas periodu darba aprīkojumam, kas jau ir darba ņēmēju rīcībā uzņēmumā un/vai iestādē pirms 1997. gada 27. augusta.

(sal. ar 33. - 38. punktu)