Lieta T-227/01

Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava

un

Comunidad Autónoma del País Vasco – Gobierno del País Vasco

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Pieteikums par iestāšanos lietā – Apvienība – Interese par lietas iznākumu

Pirmās instances tiesas piektās palātas paplašinātā sastāvā priekšsēdētāja rīkojums 2006. gada 10. janvārī 

Rīkojuma kopsavilkums

1.     Process — Iestāšanās lietā — Pieņemamības nosacījumi

(Tiesas Statūtu 40. panta otrā daļa un 53. panta pirmā daļa)

2.     Process — Iestāšanās lietā — Ieinteresētās personas

(Tiesas Statūtu 40. panta otrā daļa)

1.     Atbilstoši Tiesas Statūtu 40. panta otrajai daļai, kas saskaņā ar šo statūtu 53. panta pirmo daļu piemērojami tiesvedībā Pirmās instances tiesā, ikvienai personai, kam ir pamatota interese par iznākumu lietā, izņemot lietas starp dalībvalstīm, starp Kopienu iestādēm vai starp dalībvalstīm, no vienas puses, un Kopienu iestādēm, no otras puses, ir tiesības iestāties lietā.

Interese par lietas iznākumu Tiesas Statūtu 40. panta nozīmē ir tieša un faktiska interese par pašu prasījumu apmierināšanu, kuru atbalstam ir iesniegts pieteikums par iestāšanos lietā, bet ne ar pamatiem un izvirzītajiem argumentiem saistīta interese. Ar lietas “iznākumu” ir jāsaprot galīgais lēmums, kuru lietas dalībnieki lūdz tiesu pieņemt, kas tiek izklāstīts sprieduma rezolutīvajā daļā. Turklāt ir jāpārbauda, vai personu, kas paredz iestāties tiesā, apstrīdētais akts skar tieši un vai šīs personas interese par lietas iznākumu ir noteikta. Tāpat ir jānodala tie pieteikumu par iestāšanos lietā iesniedzēji, kam ir tieša interese par nolēmumu attiecībā uz konkrēto tiesību aktu, kura atcelšana tiek lūgta, un tie pieteikumu iesniedzēji, kam ir tikai netieša interese par lietas iznākumu, jo apstākļi, kādos tie atrodas, ir līdzīgi tiem, kādos atrodas lietas dalībnieki.

(sal. ar 4. un 15. punktu)

2.     Ir pieļaujama pārstāvošu apvienību iestāšanās lietā ar mērķi aizstāvēt tās dalībniekus lietās, kurās izvirzīti principiāli jautājumi, kas šos dalībniekus var ietekmēt.

(sal. ar 6. punktu)
PIRMĀS INSTANCES TIESAS PIEKTĀS PALĀTAS PAPLAŠINĀTĀ SASTĀVĀ PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2006. gada 10. janvārī (*)

Pieteikums par iestāšanos lietā – Apvienība – Interese par lietas iznākumu

Lieta T‑227/01

Territorio Histórico de ÁlavaDiputación Foral de Álava,

Comunidad Autónoma del País VascoGobierno del País Vasco,

ko sākotnēji pārstāvēja R. Falkons Teija [R. Falcón Tella], pēc tam M. Moraless Isasi [M. Morales Isasi] un I. Saenss Kortabarija Fernandess [I. Sáenz‑Cortabarría Fernandez], advokāti,

prasītāji,

ko atbalsta

Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Bilbao (Spānija), ko pārstāv M. Arauho Boids [M. Araujo Boyd], advokāts,

persona, kas iestājusies lietā,

pret

Eiropas Kopienu Komisiju, ko pārstāv H. Buendija Sjerra [J. Buendía Sierra], pārstāvis, kas norādīja adresi Luksemburgā,

atbildētāja,

par lūgumu atcelt Komisijas 2001. gada 11. jūlija Lēmumu 2002/820/EK par Spānijas īstenoto valsts atbalsta shēmu Ālavas apgabala uzņēmumiem nodokļu atlaides veidā 45 % apmērā no veiktajiem ieguldījumiem (OV 2002, L 296, 1. lpp.).

EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCE TIESAS PIEKTĀS PALĀTAS PAPLAŠINĀTĀ SASTĀVĀ PRIEKŠSĒDĒTĀJS

izdod šo rīkojumu.

Rīkojums

 Procedūra

1       Ar Pirmās instances tiesas kancelejā 2001. gada 25. septembrī iesniegto prasības pieteikumu prasītāji atbilstoši EKL 230. panta ceturtajai daļai iesniedza prasību atcelt Komisijas 2001. gada 11. jūlija Lēmumu 2002/820/EK par Spānijas īstenoto valsts atbalsta shēmu Ālavas apgabala uzņēmumiem nodokļu atlaides veidā 45 % apmērā no veiktajiem ieguldījumiem (OV 2002, L 296, 1. lpp.).

2       Ar Pirmās instances tiesas kancelejā 2002. gada 4. janvārī iesniegto dokumentu Círculo de Empresarios Vascos, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, ka arī Biskajas [Vizcaya] un Gipuskojas [Guipúzcoa] Territorios Históricos [vēsturiskās teritorijas] lūdza atļauju iestāties lietā prasītāju prasījumu atbalstam.

3       Šis pieteikums par iestāšanos lietā tika izsniegts attiecīgajiem lietas dalībniekiem 2002. gada 10. janvārī atbilstoši Pirmās instances tiesas Reglamenta 116. panta 1. punktam. Atšķirībā no prasītājiem Komisija lūdza noraidīt Círculo de Empresarios Vascos un iepriekš minēto Territorios Históricos pieteikumus par iestāšanos lietā. Turpretim pret Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava pieteikumu par iestāšanos lietā netika izteikti iebildumi.

 Juridiskais pamatojums

4       Atbilstoši Tiesas Statūtu 40. panta otrajai daļai, kas saskaņā ar šo Statūtu 53. panta pirmo daļu piemērojami tiesvedībā Pirmās instances tiesā, ikvienai personai, kam ir pamatota interese par iznākumu lietā, izņemot lietas starp dalībvalstīm, starp Kopienu iestādēm vai starp dalībvalstīm, no vienas puses, un Kopienu iestādēm, no otras puses, ir tiesības iestāties lietā.

5       Círculo de Empresarios Vascos norāda, ka tā ir uzņēmumu apvienība, kas aizstāv Basku pavalsts ekonomikas un rūpniecības intereses, un ka šīs intereses tiktu būtiski ietekmētas, ja Pirmās instances tiesa apstiprinātu apstrīdētajā lēmumā paredzēto atbalstu atgūšanu. Tā turklāt norāda, ka ir piedalījusies formālajā pārbaudes procedūrā, ko Komisija veica atbilstoši EKL 88. panta 2. punktam.

6       Atbilstoši pastāvīgajai judikatūrai ir pieļaujama pārstāvošu apvienību iestāšanās lietā ar mērķi aizstāvēt tās dalībniekus lietās, kurās izvirzīti principiāli jautājumi, kas šos dalībniekus var ietekmēt (Tiesas priekšsēdētāja 1997. gada 17. jūnija rīkojums apvienotajās lietās C‑151/97 P(I) un C‑157/97 P(I) National Power un PowerGen, Recueil, I‑3491. lpp., 66. punkts, un Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2001. gada 28. maija rīkojums lietā T‑53/01 R Poste Italiane/Komisija, Recueil, II‑1479. lpp., 51. punkts).

7       Šajā lietā ir jānorāda, ka pielikumā pieteikumam par iestāšanos lietā ir iesniegts notariāli apstiprināts dokuments, kas apliecina, ka Círculo de Empresarios Vascos advokātam dotās pilnvaras ir atbilstoši piešķīris šim nolūkam pilnvarots pārstāvis. Šajā dokumentā ir precizēts, ka apvienības darbību reglamentē statūti, kas apstiprināti tās dibināšanas kopsapulcē 1982. gada 20. janvārī un reģistrēti pie notāra atbilstoši tā paša gada 8. februāra aktam.

8       Kaut gan iepriekš minētais dokuments ļauj pieņemt, ka Círculo de Empresarios Vascos ir atbilstoši reģistrēta apvienība ar juridiskas personas statusu, tomēr ir jāatzīst, ka tā nav iesniegusi savus statūtus.

9       Tādēļ Pirmās instances tiesai nav iespējams pārbaudīt pieteikuma par iestāšanos lietā iesniedzēja konkrēto sastāvu, tā pārstāvības tiesības un to, vai tiešām tā mērķis ir aizsargāt tā dalībnieku intereses.

10     Turklāt tikai ar apgalvojumu par spontānu piedalīšanos Komisijas veiktajā formālajā pārbaudes procedūrā nepietiek, lai konstatētu Tiesas Statūtu 40. pantā paredzēto interesi, kas interpretēta šī sprieduma 6. punktā minētajā judikatūrā.

11     Visbeidzot, kaut gan tās nosaukums ļauj domāt, ka tā ir fizisku personu apvienība, pieteikuma par iestāšanos lietā iesniedzējs nav pierādījis, ka atsevišķi tās biedri ir faktiski saņēmuši apstrīdēto atbalstu. Minētais konstatējums nozīmē, ka pieteikuma par iestāšanos lietā iesniedzēja biedriem nevar būt individuāla, tieša un noteikta interese par konkrētu tiesību aktu, kura atcelšana tiek lūgta (šajā sakarā skat. iepriekš minēto rīkojumu apvienotajās lietās National Power un PowerGen, 53. punkts, un Pirmās instances tiesas 2004. gada 28. maija rīkojumu lietā T‑253/03 Akzo Nobel Chemicals un Akcros Chemicals/Komisija, Krājums, II‑1603. lpp., 23. punkts). Turklāt tikpat netieša un nenoteikta interese ir, runājot par uzņēmumiem – varbūtējiem Círculo de Empresarios Vascos biedriem, kuri ir līgumiski saistīti ar apstrīdētajā lēmumā minētā atbalsta saņēmējiem uzņēmumiem un kurus pieteikuma par iestāšanos lietā iesniedzēja skatījumā var ietekmēt atbalsta atmaksāšanas pienākuma iespējamās sekas.

12     Tādēļ Círculo de Empresarios Vascos pieteikums par iestāšanos lietā ir jānoraida.

13     Savukārt, runājot par Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, tā ir publisko tiesību subjekts, kas atbilstoši 1. pantam 1993. gada 22. marta Ley 3/1993 básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación (likums par tirdzniecības, rūpniecības un kuģniecības oficiālajām palātām, 1993. gada 23. marta BOE) aizsargā tirdzniecības un rūpniecības intereses Territorio Histórico de Álava [Ālavas vēsturiskā teritorija]. Nav noliedzams, ka šīs intereses var ietekmēt nodokļu sistēmas, kas paredzēta apstrīdētajā lēmumā, apstrīdēšanu. Tādēļ tās pieteikums par iestāšanos lietā ir jāpieņem.

14     Tā kā Reglamenta 24. panta 6. punktā minētais paziņojums tika publicēts 2001. gada 24. novembrī, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava pieteikums par iestāšanos lietā tika iesniegts šī Reglamenta 115. panta 1. punktā noteiktajā termiņā.

15     Attiecībā uz Biskajas un Gipuskojas Territorios Históricos pieteikumu par iestāšanos lietā ir jāatgādina, ka interese par lietas iznākumu Tiesas Statūtu 40. panta nozīmē ir tieša un faktiska interese par pašu prasījumu apmierināšanu, kuru atbalstam ir iesniegts pieteikums par iestāšanos lietā, bet ne ar pamatiem un izvirzītajiem argumentiem saistīta interese (Tiesas 1964. gada 25. novembra rīkojums lietā 111/63 Lemmerz‑Werke/Augstā iestāde, Recueil 1965, 883., 884. lpp.; 1978. gada 12. aprīļa rīkojums apvienotajās lietās 116/77, 124/77 un 143/77 Amylum u.c./Padome un Komisija, Recueil, 893. lpp., 7. un 9. punkts, kā arī iepriekš minētais rīkojums apvienotajās lietās National Power un PowerGen, 53. punkts). Ar lietas “iznākumu” ir jāsaprot galīgais lēmums, kuru lietas dalībnieki lūdz tiesu pieņemt, kas tiek izklāstīts sprieduma rezolutīvajā daļā. Turklāt ir jāpārbauda, vai personu, kas paredz iestāties tiesā, apstrīdētais akts skar tieši un vai šīs personas interese par lietas iznākumu ir noteikta. Tāpat ir jānodala tie pieteikumu par iestāšanos lietā iesniedzēji, kam ir tieša interese par nolēmumu attiecībā uz konkrēto tiesību aktu, kura atcelšana tiek lūgta, un tie pieteikumu iesniedzēji, kam ir tikai netieša interese par lietas iznākumu, jo apstākļi, kādos tie atrodas, ir līdzīgi tiem, kādos atrodas lietas dalībnieki (Tiesas priekšsēdētāja 2003. gada 6. marta rīkojums lietā C‑186/02 P Ramondín un Ramondín Cápsulas/Komisija, Recueil, I‑2415. lpp., 14. punkts; Pirmās instances tiesas 2003. gada 25. februāra rīkojums lietā T‑15/02 BASF/Komisija, Recueil, II‑213. lpp., 26. un 27. punkts).

16     Šajā gadījumā Biskajas un Gipuskojas Territorios Históricos savu pieteikumu par iestāšanos lietā pamato, pirmkārt, ar to, ka tieši tās ir izveidojušas nodokļu sistēmas, kas ir līdzīgas Normas Forales, kuras apstrīdētajā lēmumā ir atzītas par nesaderīgām ar kopējo tirgu, un, otrkārt, ar to, ka tās arī ir iesniegušas prasības atcelt līdzīgus lēmumus, ko Komisija ir pieņēmusi saistībā ar minētajām nodokļu sistēmām.

17     Tādējādi tās norāda tikai uz netiešu interesi par lietas iznākumu, jo apstākļi, kādos tās atrodas, ir līdzīgi tiem, kādos atrodas lietas prasītāji šajā lietā (šajā sakarā skat. iepriekš minēto rīkojumu lietā Ramondín un Ramondín Cápsulas/Komisija, 16. punkts). Prasītājas statuss kādā tiesvedībā, kas norisinās vienlaikus ar tiesvedību šajā lietā, neapstiprina interesi par lietas iznākumu Tiesas Statūtu 40. panta nozīmē.

18     No iepriekš minētā izriet, ka Biskajas un Gipuskojas Territorios Históricos pieteikums par iestāšanos lietā ir jānoraida.

 Par tiesāšanās izdevumiem

19     Atbilstoši Reglamenta 87. panta 1. punktam lēmumu par tiesāšanās izdevumiem ietver galīgajā spriedumā vai rīkojumā par tiesvedības izbeigšanu. Ar šo rīkojumu tiek izbeigta tiesvedība attiecībā uz Círculo de Empresarios Vascos un Biskajas un Gipuskojas Territorios Históricos. Līdz ar to ir jālemj par tiesāšanās izdevumiem, kas radušies saistībā ar šo personu pieteikumu iestāties lietā.

20     Atbilstoši Reglamenta 87. panta 2. punktam lietas dalībniekam, kuram spriedums nav labvēlīgs, piespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, ja to ir prasījis lietas dalībnieks, kuram spriedums ir labvēlīgs. Tā kā šajā lietā nav izvirzīti ar tiesāšanās izdevumiem saistīti prasījumi, ir jāpiespriež Círculo de Empresarios Vascos un Biskajas un Gipuskojas Territorios Históricos segt savus tiesāšanās izdevumus pašām. Prasītāji un atbildētāja tāpat paši sedz savus tiesāšanās izdevumus, kas ir saistīti ar minēto iestāšanos lietā.

Ar šādu pamatojumu

PIRMĀS INSTANCES TIESAS PIEKTĀS PALĀTAS PAPLAŠINĀTĀ SASTĀVĀ PRIEKŠSĒDĒTĀJS

izdod rīkojumu:

1)      Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava drīkst iestāties lietā T‑227/01 prasītāju prasījumu atbalstam;

2)      tiesas sekretārs nosūta visu tiesvedības dokumentu kopijas Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava;

3)      tiks noteikts termiņš Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava pamatu iesniegšanai rakstveidā tās prasījumu atbalstam;

4)      Círculo de Empresarios Vascos, kā arī Biskajas un Gipuskojas Territorios Históricos pieteikums par iestāšanos lietā ir jānoraida;

5)      lēmuma pieņemšana par tiesāšanās izdevumiem saistībā ar Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava iestāšanās lietā procedūru tiek atlikta;

6)      Círculo de Empresarios Vascos, kā arī Biskajas un Gipuskojas Territorios Históricos sedz ar savu pieteikumu par iestāšanos lietā saistītos izdevumus pašas. Prasītāji un atbildētāja tāpat paši sedz savus tiesāšanās izdevumus, kas ir saistīti ar šiem pieteikumiem par iestāšanos lietā.

Luksemburgā, 2006. gada 10. janvārī.

Sekretārs

 

      Priekšsēdētājs

E. Coulon

 

      M. Vilaras


* Tiesvedības valoda – spāņu.