9.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 427/50


EIROPAS PĒTNIECĪBAS IZPILDAĢENTŪRA

2021. finanšu gada vispārējo ziņojumu publikācija

(2022/C 427/50)

Pilnīga vispārējo ziņojumu publikācija ir atrodama šādā adresē:

https://ec.europa.eu/info/publications/research-executive-agency-financial-year-2021_en