28.2.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CI 93/1


Paziņojums importētājiem

Preču ar izcelsmi Ukrainas Doņeckas un Luhanskas apgabalu valdības nekontrolētajās teritorijās imports Savienībā

(2022/C 93 I/01)

Padomes Regulā (ES) 2022/263 (2022. gada 23. februāris) par ierobežojošiem pasākumiem, reaģējot uz Ukrainas Doņeckas un Luhanskas apgabalu valdības nekontrolēto teritoriju atzīšanu un Krievijas bruņoto spēku nosūtīšanu uz minēto teritoriju (1), ir noteikts aizliegums no minētās regulas publicēšanas dienas importēt Eiropas Savienībā tādas preces, kuru izcelsme ir šajās teritorijās.

Importētājiem Savienībā tiek ieteikts pienācīgi pārliecināties par to deklarēto preču faktisko izcelsmi, jo pastāv risks, ka preces, uz kurām attiecas iepriekš minētajā regulā paredzētais aizliegums, ir importētas Savienībā no Ukrainas kaimiņvalstīm, jo īpaši no Krievijas un Baltkrievijas. Tas jo īpaši var attiekties uz pozīcijas KN 2701 akmeņogļu ražojumiem un KN pozīcijas 7201–7207 un KN 7304, 7305 un 7306 tērauda ražojumiem. Ņemot vērā šo apiešanas risku, šo no Krievijas un Baltkrievijas importēto ražojumu laišana brīvā apgrozībā var būt atkarīga no tā, vai muitai tiek sniegti pārliecinoši pierādījumi par to, ka uz šīm precēm neattiecas importa aizliegums attiecībā uz precēm, kuru izcelsme ir Ukrainas valdības nekontrolētajās Doņeckas un Luhanskas teritorijās.


(1)  OV L 42 I, 23.2.2022, 77. lpp.