28.9.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 370/6


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.10852 – 3D SYSTEMS / DUSSUR / JV)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2022/C 370/04)

1.   

Komisija 2022. gada 20. septembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu pēc lietas nodošanas izskatīšanai atbilstoši 4. panta 5. punktam.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

3D Systems, Inc. (“3DS”, ASV), kas pilnībā pieder 3D Systems Corporation (ASV) un 3D Canada Company (Kanāda),

Saudi Arabian Industrial Investments Company (“Dussur”, Saūda Arābijas Karaliste), ko kopīgi kontrolē Public Investment Fund of Saudi Arabia un Saudi Arabian Oil Company (Saūda Arābijas Karaliste),

3DS un Dussur Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 4. punkta nozīmē iegūs kopīgu kontroli pār jaunizveidotu kopuzņēmumu.

Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties daļas jaunizveidotā kopuzņēmumā.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

3DS: mātesuzņēmums uzņēmumu grupai, kas darbojas aditīvu ražošanas/3D drukāšanas nozarē,

Dussur: stratēģisku ieguldījumu sabiedrība, kas darbojas stratēģiski svarīgās tautsaimniecības nozarēs, lai attīstītu daudzveidīgas industrijas visās rūpniecības nozarēs, tostarp fiksēto un kustamo, materiālo un nemateriālo aktīvu valdījumu, attīstīšanu, būvniecību, lietošanu, uzturēšanu, pārdošanu, iegādi, īri un nomu.

3.   

Kopuzņēmums sniegs 3D drukāšanas pakalpojumus galvenokārt Saūda Arābijas Karalistē.

4.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

5.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.10852 – 3D SYSTEMS / DUSSUR / JV

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, faksu vai pastu. Lūdzam izmantot šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.