Briselē, 19.7.2021

COM(2021) 431 final

2021/0245(NLE)

Priekšlikums

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

par Čehijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu

{SWD(2021) 211 final}


2021/0245 (NLE)

Priekšlikums

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

par Čehijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/241 (2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu 1 , un jo īpaši tās 20. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)Covid-19 uzliesmojums ir iedragājis Čehijas ekonomiku. Čehijas iekšzemes kopprodukts (IKP uz vienu iedzīvotāju) 2019. gadā bija 68 % no ES vidējās vērtības. Saskaņā ar Komisijas 2021. gada vasaras starpposma prognozi Čehijas reālais IKP 2020. gadā samazinājās par 5,6 % un paredzams, ka 2020. un 2021. gadā tas kopumā būs samazinājies par 1,9 %. Ilgāka termiņa aspekti, kuri ietekmē ekonomisko sniegumu vidējā termiņā, ietver ražīguma pieauguma uzturēšanu, kam nepieciešamas ilgtspējīgas strukturālas reformas, kuras skar izglītības jomu, inovācijas ekosistēmu un pārvaldību, un mērķorientētas investīcijas infrastruktūrā, pētniecībā un izstrādē. Čehija vēl nav pietiekami gatava veikt zaļo un digitālo pārkārtošanos. Tehnoloģiskās pārmaiņas, piemēram, ražošanas procesu automatizācija, visticamāk, būtiski ietekmēs Čehijas ekonomiku, jo Čehijai ir liela ražošanas, t. sk. autorūpniecības, nozare. Turklāt pensiju un veselības aprūpes sistēmas ilgtermiņā rada ilgtnespējas riskus attiecībā uz publiskajām finansēm un ekonomiku.

(2)Padome 2019. gada 9. jūlijā un 2020. gada 20. jūlijā adresēja Čehijai ieteikumus Eiropas pusgada kontekstā. Jo īpaši Padome ieteica veikt pasākumus ekonomikas atveseļošanās atbalstam un vienlaikus uzturēt ilgtermiņa fiskālo ilgtspēju un palielināt investīcijas; nodrošināt veselības aprūpes sistēmas noturību, stiprināt veselības aprūpes darbinieku pieejamību, primāro aprūpi un aprūpes integrāciju, kā arī e-veselības pakalpojumu ieviešanu; atbalstīt nodarbinātību, izmantojot aktīvu darba tirgus politiku, prasmju, tai skaitā digitālo prasmju, nodrošināšanu un piekļuvi digitālām mācībām; atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, vairāk izmantojot finanšu instrumentus, lai nodrošinātu likviditātes atbalstu, samazinot administratīvo slogu un uzlabojot e-pārvaldi; pasteidzināt labā sagatavotības stadijā esošo publisko investīciju projektu īstenošanu un rosināt privātās investīcijas, lai sekmētu ekonomikas atveseļošanu; ievirzīt investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz lieljaudas digitālo infrastruktūru un tehnoloģijām, tīru un efektīvu enerģijas ražošanu un izmantošanu, ilgtspējīgu transporta infrastruktūru, arī ogļu ieguves reģionos; likvidēt šķēršļus, kas kavē pilnībā funkcionējošas inovācijas ekosistēmas attīstību; nodrošināt inovatīvu uzņēmumu piekļuvi finansējumam un uzlabot publiskā un privātā sektora sadarbību pētniecības un izstrādes jomā. Novērtējusi progresu minēto konkrētajai valstij adresēto ieteikumu īstenošanā atveseļošanas un noturības plāna iesniegšanas brīdī, Komisija konstatē, ka ir panākts būtisks progress attiecībā uz ieteikumu veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai efektīvi vērstos pret pandēmiju, stiprinātu ekonomiku un atbalstītu tās turpmāko atveseļošanu.

(3)Čehija 2021. gada 1. jūnijā saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 18. panta 1. punktu iesniedza Komisijai savu atveseļošanas un noturības plānu. Pirms plāna iesniegšanas notika apspriešanās saskaņā ar valsts tiesisko regulējumu. Apspriešanā piedalījās sociālie partneri, vietējās un reģionālās pašvaldības un citas attiecīgās ieinteresētās personas. Valstu atbildība par atveseļošanas un noturības plāniem atbalsta šo plānu sekmīgu īstenošanu un ilgstošu ietekmi valstu līmenī un ticamību Savienības līmenī. Atbilstoši Regulas (ES) 2021/241 19. pantam Komisija ir novērtējusi atveseļošanas un noturības plāna atbilstību, efektivitāti, lietderīgumu un saskanīgumu, ņemot vērā minētās regulas V pielikumā sniegtās novērtēšanas vadlīnijas.

(4)Lai atbalstītu atveseļošanu pēc Covid-19 krīzes, atveseļošanas un noturības plānos būtu jātiecas sasniegt ar Regulu (ES) 2021/241 izveidotā Atveseļošanas un noturības mehānisma vispārējos mērķus un ar Padomes Regulu (ES) 2020/2094 2 izveidotā ES Atveseļošanas instrumenta vispārējos mērķus. Tiem būtu jāsniedz ieguldījums Regulas (ES) 2021/241 3. pantā minētajos sešos pīlāros un tādējādi jāveicina Savienības ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija.

(5)Dalībvalstu atveseļošanas un noturības plānu īstenošana veidos koordinētus investīciju un reformu centienus visā Savienībā. Pateicoties koordinētai un vienlaicīgai šo reformu un investīciju veikšanai un pārrobežu projektu īstenošanai, šīs reformas un investīcijas pastiprinās viena otru un radīs pozitīvu blakusietekmi visā Savienībā. Tāpēc aptuveni viena trešdaļa no ietekmes, kādu mehānisms atstās uz dalībvalstu izaugsmi un darbvietu radīšanu, būs blakusietekme no citām dalībvalstīm.

Līdzsvarota reakcija, kas sniedz ieguldījumu sešos pīlāros

(6)Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 19. panta 3. punkta a) apakšpunktā un V pielikuma 2.1. punktā, atveseļošanas un noturības plāns lielā mērā (A reitings) ir visaptveroša un pienācīgi līdzsvarota reakcija uz ekonomisko un sociālo situāciju, tādējādi sniedzot pienācīgu ieguldījumu visos sešos pīlāros, kas minēti Regulas (ES) 2021/241 3. pantā, ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts konkrētās problēmas un finanšu piešķīrumu.

(7)Čehijas atveseļošanas un noturības plānā ir paredzēta visaptveroša un līdzsvarota reakcija uz pandēmijas izraisīto krīzi. Plānā ir iekļauti pasākumi, kas sniedz ieguldījumu visos sešos Regulas (ES) 2021/241 3. pantā noteiktajos pīlāros. Plānā ir skaidri norādīts uz šiem sešiem pīlāriem un izskaidrots, kā uz tiem ir vērsti pasākumi, kā arī tajā ir iekļauti komponenti, kuri sniedz ieguldījumu vismaz viena vai vairāku pīlāru sasniegšanā. Plānu veido investīciju un reformu kopums, kuras vērstas uz tādām svarīgām jomām kā digitalizācija, zaļā pārkārtošanās, izglītība un apmācība, piekļuve finansējumam, kultūra, pētniecība, inovācija un veselības aprūpe.

(8)Plānā ir paredzēti uz nākotni vērsti pasākumi, kas veicina Čehijas ekonomikas digitālo un zaļo pārkārtošanos. Šādi pasākumi ietver e-pārvaldes, tai skaitā atvērto datu un e-veselības pakalpojumu, izvēršanu, investīcijas valsts tieslietu sistēmas digitalizācijā, ļoti augstas veiktspējas tīklu un 5G tīklu paplašināšanu, digitālo inovāciju un digitālās prasmes, kā arī rūpniecības digitalizāciju. Plāna mērķis ir palielināt ilgtspējīgu transporta veidu īpatsvaru, taupīt enerģiju un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, un vienlaikus sniegt ieguldījumu ar klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām saistīto mērķu sasniegšanā, dabas saglabāšanā un atjaunošanā un aprites ekonomikas risinājumu īstenošanā. Pasākumi, atbalstot inovācijas ekosistēmu un prasmju attīstību izglītībā un apmācībā un vienlaikus ņemot vērā sociālās atšķirības, risina Čehijas īpašās sociālekonomiskās problēmas.

Risinājumi, kas attiecas uz visām konkrētajai valstij adresētajos ieteikumos konstatētajām problēmām vai uz ievērojamu to daļu

(9)Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 19. panta 3. punkta b) apakšpunktā un V pielikuma 2.2. punktā, gaidāms, ka atveseļošanas un noturības plāns palīdzēs efektīvi risināt visas tās problēmas vai ievērojamu to problēmu daļu (A reitings), kuras ir konstatētas attiecīgajos konkrētajai valstij adresētajos ieteikumos, ieskaitot to fiskālos aspektus, vai problēmas, kuras ir konstatētas citos atbilstīgos dokumentos, ko Komisija ir oficiāli pieņēmusi Eiropas pusgada kontekstā

(10)Plānā ir ietverts tādu savstarpēji pastiprinošu reformu un investīciju kopums, kas palīdzēs efektīvi risināt visas ekonomiskās un sociālās problēmas vai ievērojamu to ekonomisko un sociālo problēmu daļu, kuras Padome bija minējusi Čehijai 2019. un 2020. gada Eiropas pusgadā adresētajos ieteikumos, jo īpaši tādās jomās kā veselības aprūpe, prasmes un izglītība, zaļā un digitālā pārkārtošanās, transports, atbalsts uzņēmumiem, pētniecībai un inovācijai. Plāns palīdz risināt konkrētajai valstij adresētajos ieteikumos apzinātās strukturālās problēmas, jo tas ietver vairākas investīcijas un reformas, kuras, paredzams, izraisīs Čehijas ekonomikas un sabiedrības stāvokļa būtisku uzlabošanos. Tajā liela uzmanība ir veltīta investīcijām iepriekš minētajās jomās, jo īpaši enerģētikā, digitālajā infrastruktūrā un ilgtspējīgā transportā. Enerģētikas jomā Čehija plāno modernizēt centralizētās siltumapgādes sadales tīklus, palielināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu, uzlabot dzīvojamo un sabiedrisko ēku energoefektivitāti un aizstāt mājsaimniecībās izmantotos ogļu apkures katlus. Digitālās un transporta infrastruktūras projekti ir vērsti uz ļoti augstas veiktspējas digitālajiem un dzelzceļa tīkliem, kam būtu jāpalīdz veidot mūsdienīgu un videi draudzīgu pamatu ražīguma pieaugumam nākotnē.

(11)Minētās investīcijas atbalstīs būvatļauju piešķiršanas procedūras reforma, kas ietver procesa digitalizāciju, kā rezultātā šis process kļūs ievērojami īsāks. Gaidāms, ka e-pārvaldes un korupcijas apkarošanas pasākumi vēl vairāk uzlabos uzņēmējdarbības vidi. Čehijas ekonomikas izaugsmes potenciāls un konkurētspēja būtu jāatbalsta arī ar investīcijām pētniecībā un izstrādē, kurām vajadzētu būt vērstām uz publiskā un privātā sektora sadarbību, uz piekļuvi finansējumam un nefinansiālu atbalstu inovatīviem uzņēmumiem, it īpaši MVU, un uz inovācijas ekosistēmas uzlabošanu, un tām vajadzētu būt orientētām arī uz rūpniecības, vides, transporta, kultūras, digitālo un veselības aprūpes jomu. Paredzams, ka ar darba tirgu, prasmēm un izglītību saistītie Padomes ieteikumi tiks īstenoti, izmantojot pārkvalifikācijas shēmas, veidojot apmācības un mūžizglītības iespējas uzņēmumos, jaunas bērnu aprūpes iestādes, skolotāju digitālās kompetences, īstenojot atjauninātu mācību programmu, kas veicinās digitālās prasmes un rakstpratību, un nodrošinot IT aprīkojumu skolām, kā arī īstenojot pasākumus nevienlīdzības izskaušanai izglītībā. Paredzams, ka ieteikumi attiecībā uz veselības aprūpi tiks īstenoti, pastiprinot vēža profilaksi un rehabilitācijas aprūpi, izstrādājot e-veselības portālu, kas veicinās integrētu aprūpes praksi, un atbalstot izglītību veselības aprūpes jomā. Papildu darbības ietver pasākumus ilgtermiņa aprūpes uzlabošanai. 

(12)Var uzskatīt, ka Padomes ieteikumi, kas saistīti ar tūlītēju fiskālās politikas reakciju uz pandēmiju, neietilpst Čehijas atveseļošanas un noturības plāna darbības jomā, lai gan Čehija kopumā ir pienācīgi un pietiekami reaģējusi uz tūlītējo vajadzību 2020. un 2021. gadā atbalstīt ekonomiku ar fiskāliem līdzekļiem saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes pakta vispārējās izņēmuma klauzulas noteikumiem.

(13)Tomēr plānā nav aplūkota publisko finanšu stabilitāte ilgtermiņā. Tā kā tā ir vidēja termiņa un ilgtermiņa problēma, nepieciešamība to steidzami risināt pašreizējā ekonomiskajā situācijā nav tik acīmredzama kā attiecībā uz pārējiem ieteikumiem. Tomēr Čehija attiecībā uz publisko finanšu fiskālo ilgtspēju ilgtermiņā, visticamāk, arī turpmāk saskarsies ar vidējiem riskiem, galvenokārt ar iedzīvotāju novecošanu saistīto izmaksu dēļ. Tādēļ pensiju un veselības aprūpes sistēmu ilgtermiņa fiskālās ilgtspējas uzlabošana joprojām ir svarīga problēma, kas jārisina turpmākajos gados. Turklāt plānā attiecībā uz ieteikumu īstenošanu tikai daļēji ir ņemtas vērā reģionālās atšķirības.

Ieguldījums izaugsmes potenciālā, darbvietu radīšanā un ekonomiskajā, sociālajā un institucionālajā noturībā, un Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanā

(14)Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 19. panta 3. punkta c) apakšpunktā un V pielikuma 2.3. punktā, gaidāms, ka atveseļošanas un noturības plāns būtiski (A reitings) palīdzēs stiprināt dalībvalsts izaugsmes potenciālu, darbvietu radīšanu un ekonomisko, sociālo un institucionālo noturību, veicinot Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanu, tostarp veicinot rīcībpolitikas attiecībā uz bērniem un jauniešiem, un mazinās Covid-19 krīzes ekonomisko un sociālo ietekmi, tādējādi uzlabojot ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju un konverģenci Savienībā.

(15)Komisijas dienestu veiktās simulācijas liecina, ka plāns līdz 2026. gadam Čehijas IKP varētu palielināt par 0,8 %–1,2 % 3 . Paredzams, ka atveseļošanas un noturības plāns sekmēs ekonomikas izaugsmi un darbvietu radīšanu Čehijā. Plānā paredzēts saskanīgi risināt vairākas konstatētās ekonomikas nepilnības, it īpaši rūpniecības nozares pakļautību automatizācijas un zaļās pārkārtošanās radītajiem riskiem, zemo pētniecības un izstrādes finansējuma līmeni novatoriskiem uzņēmumiem darbības sākumposmā, prasmju neatbilstību, sieviešu zemo dalību darba tirgū un valsts pārvaldes darbinieku nepietiekamo kvalifikāciju un šīs pārvaldes neefektivitāti.

(16)Plāns novērš minētās nepilnības un vājās vietas, it īpaši novirzot finansiālo un nefinansiālo atbalstu MVU, lieliem uzņēmumiem un projektiem, kā rezultātā tie varēs piedalīties zaļajā un digitālajā pārkārtošanā, paredzot investīcijas transportā, pasākumus pētniecības un inovācijas ekosistēmas uzlabošanai, veicinot zinātnes un uzņēmumu sadarbību, finansējot digitalizāciju un pētniecību un inovāciju stratēģiskajās nozarēs saskaņā ar pārdomātas specializācijas stratēģiju un nodrošinot finansējumu jaunuzņēmumiem darbības sākumposmā. Uz darbaspēka pielāgošanās spēju vērstie pasākumi ietver mācību programmu pārskatīšanu un kvalifikācijas celšanas un pārkvalifikācijas darbības, savukārt zemais tādu sieviešu dalības darba tirgū līmenis, kam ir mazi bērni, tiek risināts, palielinot vietu skaitu bērnu aprūpes iestādēs. Plānā ir paredzēti pasākumi, kuru mērķis ir veicināt e-pārvaldes pakalpojumu izmantošanu, vienkāršot būvatļauju izsniegšanas procedūras un veicināt korupcijas novēršanu ar likumdošanas pasākumiem un kuriem vajadzētu palīdz uzlabot uzņēmējdarbības vidi privātiem ieguldītājiem.

(17)Atveseļošanas un noturības plāns palīdz risināt vairākas Čehijai būtiskas sociālās problēmas un atbalsta Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanu. Paredzams, ka šie pasākumi atbalstīs sociālo kohēziju un risinās daudzas minētajā jomā pastāvošas problēmas. Gaidāms, ka ļoti augstas veiktspējas tīklu nodrošināšana lauku apvidos mazinās plaisu starp pilsētām un lauku apvidiem attiecībā uz piekļuvi savienojamībai. Pastiprinātam atbalstam skolām, kurās ir lielāks skolēnu no nelabvēlīgas sociālekonomiskās vides īpatsvars, un IT aprīkojuma nodrošināšanai nelabvēlīgā situācijā esošiem skolēniem un studentiem vajadzētu palīdzēt novērst nevienlīdzību izglītībā. Palielinātam vietu skaitam pirmsskolas izglītības iestādēs un apmācībā vajadzētu veicināt vienlīdzīgas iespējas un sekmēt sieviešu dalību darba tirgū. Citi svarīgi pasākumi bērnu vajadzību apmierināšanai ietver mācību programmu reformas, kuru mērķis ir stiprināt skolēnu digitālās prasmes un veicināt digitālo resursu izmantošanu.

(18)Investīcijas sabiedriskā transporta tīklos un digitālās savienojamības infrastruktūrā ir īpaši svarīgas strukturāli mazāk attīstītiem reģioniem un zemu atalgotiem darba ņēmējiem pilsētu teritorijās. Paredzams, ka pasākumi atbalstīs arī centralizētās siltumapgādes dekarbonizāciju un palielinās mājsaimniecību enerģijas ietaupījumus. Turklāt investīcijām, kas paredz ar siltumsūkņiem un biomasas katliem aizstāt piesārņojošas ogļu apkures sistēmas dzīvojamās ēkās, kurās dzīvo ģimenes ar zemiem ienākumiem, vajadzētu mazināt enerģētisko nabadzību un samazināt zaļo investīciju izmaksas. Neaizsargātu cilvēku sociālās vajadzības vajadzētu atbalstīt arī, atvieglojot piekļuvi veselības skrīninga programmām, kā arī palielinot sociālās aprūpes spējas un investīcijas sociālās aprūpes infrastruktūrā.

Princips “nenodari būtisku kaitējumu”

(19)Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 19. panta 3. punkta d) apakšpunktā un V pielikuma 2.4. punktā, gaidāms, ka atveseļošanas un noturības plāns nodrošinās, ka neviens atveseļošanas un noturības plānā iekļauto reformu un investīciju projektu īstenošanas pasākums (A reitings) nerada būtisku kaitējumu vides mērķiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/852 4 17. panta nozīmē (princips “nenodari būtisku kaitējumu”). Čehija rūpīgi ir novērtējusi plānā iekļauto pasākumu atbilstību principam “nenodari būtisku kaitējumu”. Visu attiecīgo pasākumu iespējamo kaitīgo ietekmi uz vidi vajadzētu novērst ar atbilstošām garantijām, tai skaitā ar attiecīgiem atskaites punktiem un mērķrādītājiem, tādējādi nodrošinot, ka tiek izpildīti piemērojamie vides kritēriji. Attiecīgā gadījumā vajadzētu noteikt atskaites punktus, kas nodrošinātu mazināšanas pasākumu īstenošanu ar mērķi novērst būtisku kaitējumu. Tas attiecas uz pasākumiem, kuru mērķis ir atbalstīt centralizētās siltumapgādes tīklu modernizāciju, dzīvojamās un sabiedriskajās ēkās izmantotu ogļu apkures katlu aizstāšanu ar gāzes kondensācijas un biomasas apkures katliem un aizsardzību pret plūdiem.

Zaļās pārkārtošanās, tostarp bioloģiskās daudzveidības, sekmēšana

(20)Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 19. panta 3. punkta e) apakšpunktā un V pielikuma 2.5. punktā, atveseļošanas un noturības plānā ir iekļauti pasākumi, kas lielā mērā (A reitings) sekmē zaļo pārkārtošanos, tostarp bioloģisko daudzveidību, vai palīdz risināt no minētās pārkārtošanās izrietošās problēmas, Klimata mērķu sasniegšanai paredzētie pasākumi veido 41,6 % no plāna kopējā piešķīruma, kas aprēķināts saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 VI pielikumā izklāstīto metodiku. Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 17. pantā, atveseļošanas un noturības plāns ir saderīgs ar informāciju, kas iekļauta nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021.–2030. gadam.

(21)Paredzams, ka investīcijas atjaunojamos energoresursos, centralizētās siltumapgādes sadales tīklu modernizācijā, ogļu apkures katlu nomaiņā un dzīvojamo un sabiedrisko ēku energoefektivitātes uzlabošanā palīdzēs Čehijai sasniegt tās 2030. gada dekarbonizācijas mērķus un atbalstīs pāreju uz aprites ekonomiku. Uz investīcijām gāzē un biomasā attiecas īpaši nosacījumi, un tās būtu jāveic, pamatojoties uz atjaunojamo energoresursu ilgtspējas kritērijiem, kas Čehijai vēl jāpieņem. Investīcijām ilgtspējīgā transportā būtu jāuzlabo dzelzceļa infrastruktūra un jāveicina tīra mobilitātes infrastruktūra, arī elektromobilitāte. Gaidāms, ka tādējādi tiks uzlabota vispārējā mobilitātes ekosistēma, kas ir būtiska Čehijas ekonomikai.

(22)Gaidāms, ka ar dabas aizsardzību un ūdens resursu apsaimniekošanu saistītās reformas un investīcijas zināmā mērā palīdzēs risināt problēmas, ar kurām Čehija saskaras sakarā ar pielāgošanos klimata pārmaiņām un ūdens resursu, dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību.

Digitālās pārkārtošanās sekmēšana

(23)Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 19. panta 3. punkta f) apakšpunktā un V pielikuma 2.6. punktā, atveseļošanas un noturības plānā ir iekļauti pasākumi, kas lielā mērā (A reitings) sekmē digitālo pārkārtošanos vai palīdz risināt no minētās pārkārtošanas izrietošās problēmas. Digitālo mērķu sasniegšanai paredzētie pasākumi veido 22,1 % no plāna kopējā piešķīruma, kas aprēķināts saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 VI pielikumā izklāstīto metodiku.

(24)Plānā ir ierosināti vērienīgi Čehijas ekonomikas digitālās pārveides pasākumi, kuros izmanto visaptverošu pieeju, kas sekmē Eiropas digitālās ekosistēmas attīstību valstu līmenī. Ierosinātie pasākumi ietver gan investīcijas ļoti augstas veiktspējas un 5G tīklos, tehnoloģisko demonstrējumu projektos, gan kvantiskās komunikācijas infrastruktūras būvniecību, atbalstu uzņēmumiem digitālās inovācijas iespēju izmantošanā un zinātības nodošanas veicināšanu ar digitālās inovācijas centru un testēšanas un eksperimentālo centru palīdzību. Lai reaģētu uz mainīgajām darba tirgus vajadzībām, atveseļošanas un noturības plānā ir arī paredzēts veicināt digitālās prasmes, īstenojot kvalifikācijas celšanas un pārkvalifikācijas programmas, kā arī izglītības digitālo reformu. Papildus tādu pasākumu īstenošanai, kuru mērķis ir nodrošināt skolotājiem un skolēniem digitālās prasmes, skolām un skolēniem tiks nodrošināts IT aprīkojums un savienojamība, ņemot vērā reģionālās un sociālās atšķirības.

(25)Reformām būtu jānodrošina, ka izmaiņas attiecībā uz digitālo pārveidi būtu ilgtspējīgas un efektīvas. Čehijas plānā ir paredzēts paplašināt e-pārvaldes pakalpojumu un e-veselības pakalpojumu sniegšanu, un paredzams, ka tādējādi tiks palielināta valsts pārvaldes efektivitāte un uzlabota uzņēmējdarbības vide. Izmaiņas būvatļauju piešķiršanas procedūrā un tās digitalizācija būtu jāveic, lai paātrinātu un vienkāršotu attiecīgos procesus. Pamatizglītības un vidējās izglītības mācību programmas reformai vajadzētu atbalstīt Čehijas skolēnu digitālo prasmju attīstību. Lai efektīvi pārraudzītu digitālo pārveidi un digitālo inovāciju un atbalstītu tehnoloģiju jaunuzņēmumus, plānā arī paredzēts ieviest uzlabotu pārvaldības modeli. Tādējādi ir sagaidāms, ka plāns nodrošinās risinājumu digitālās pārveides galvenajiem aspektiem un digitālajai ekosistēmai kā vienotam veselumam un tādējādi uzlabos Čehijas ekonomikas konkurētspēju.

Ilgstoša ietekme

(26)Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 19. panta 3. punkta g) apakšpunktā un V pielikuma 2.7. punktā, gaidāms, ka atveseļošanas un noturības plānam lielā mērā (A reitings) būs ilgstoša ietekme uz Čehiju.

(27)Čehijas atveseļošanas un noturības plānā ir izklāstīts reformu un investīciju kopums, galveno uzmanību pievēršot investīcijām, kam ir potenciāls ilgstoši ietekmēt Čehiju. Plānā ir paredzēti pasākumi, kuru mērķis ir ieviest strukturālas pārmaiņas valsts pārvaldē, transportā, energotaupībā un mājsaimniecību energoresursos, prasmēs un izglītībā, korupcijas apkarošanā, pētniecībā un inovācijā, kā arī veselības aprūpes un ilgtermiņa aprūpes pieejamībā. Plānā ir ierosināta vērienīga uzņēmējdarbības digitalizācijas programma un atbalstoša atveseļošanas programma inovācijas ekosistēmas stiprināšanai, kam būtu jāveicina ilgtspējīga izaugsme un jāpalielina Čehijas konkurētspēja.

(28)Gaidāms, ka apjomīgas investīcijas radīs noturīgas pārmaiņas Čehijas ekonomikā. Investīcijām ilgtspējīgos transporta veidos, piemēram, dzelzceļā, un investīcijām dzīvojamo un sabiedrisko ēku energoefektīvā renovācijā vajadzētu samazināt gaisa piesārņojumu, atbalstīt zaļo pārkārtošanos un veicināt teritoriālo kohēziju. Investīcijām, kuras ar dažādām finansēšanas shēmām tiks veiktas inovatīvos jaunuzņēmumos, MVU un lielos uzņēmumos, apvienojumā ar inovācijas ekosistēmas un publiskā un privātā sektora sadarbības stiprināšanu un investīcijām ļoti augstas veiktspējas tīklos vajadzētu veicināt inovāciju un Čehijas uzņēmumu konkurētspēju un vienlaikus arī zaļo un digitālo pārkārtošanos. Plānotajām investīcijām Čehijas tieslietu sistēmas digitālajā pārkārtošanā ir liels potenciāls stiprināt tieslietu sistēmas efektivitāti un noturību un uzlabot tiesu iestāžu pieejamību. Veselības aprūpes reformas tiek atbalstītas ar investīcijām specializētā aprūpē, e-veselībā, skrīninga programmās un visaptverošā rehabilitācijas aprūpē, kā arī izcilā pētniecībā atsevišķās veselības aprūpes jomās, kā rezultātā varētu uzlaboties veselības rezultāti. Investīcijas izglītībā, apmācībā un sociālajā aprūpē veicina sociālo kohēziju un palīdz mazināt ietekmi, ko varētu radīt mainīgās darba tirgus tendences un demogrāfija. Lai veicinātu zaļo un digitālo pārkārtošanos un maksimāli palielinātu papildu resursu, tai skaitā Atveseļošanas un noturības mehānisma līdzekļu, ietekmi un apguvi, minētās investīcijas ir papildinātas ar vēl citām investīcijām projektu sagatavošanā, apmācībā, izpratnes veidošanā, metodiskā un analītiskā atbalstā centrālā, reģionālā un vietējā līmenī. Plāna ilgstošo ietekmi var arī pastiprināt, izveidojot sinerģiju starp šo plānu un citām no kohēzijas politikas fondiem finansētām programmām, it īpaši tad, ja konstruktīvi tiktu risinātas dziļi iesakņojušās teritoriālās problēmas un veicināta līdzsvarota attīstība.

Uzraudzība un īstenošana

(29)Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 19. panta 3. punkta h) apakšpunktā un V pielikuma 2.8. punktā, atveseļošanas un noturības plānā ierosinātā kārtība, ja tā tiek papildināta ar šajā plānā paredzētajiem papildu pasākumiem, proti, atskaites punktiem, ir noteikumu minimumam atbilstoša (B reitings) un nodrošinās efektīvu atveseļošanas un noturības plāna uzraudzību un īstenošanu, tostarp attiecībā uz paredzēto grafiku, ierosinātajiem atskaites punktiem un mērķrādītājiem, un saistītajiem rādītājiem.

(30)Valsts noteiktā kārtība atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai ir izklāstīta valdības 2021. gada 17. maija Rezolūcijā Nr. 467. Valsts atveseļošanas un noturības plāna vadības padome ir augstākā lēmumu pieņemšanas un apstiprināšanas struktūra, kas ir atbildīga par atveseļošanas un noturības plāna vispārējo koordināciju un uzraudzību. Rūpniecības un tirdzniecības ministrija kā par atveseļošanas un noturības plānu un tā īstenošanu atbildīgā iestāde ir atbildīga par atveseļošanas un noturības plāna koordināciju, uzraudzību un ziņošanu, un Komisijai tā ir galvenais kontaktpunkts. Tiklīdz komponentu īpašnieki ir paziņojuši par attiecīgo atskaites punktu izpildi, minētajai struktūrai būtu jāsagatavo maksājumu pieprasījumi Komisijai, savukārt Finanšu ministrijas revīzijas struktūra veic sistēmas revīziju, kas ietver deklarēto atskaites punktu un mērķrādītāju padziļinātu pārbaudi. Pēc revīzijas, kas nesen tika veikta attiecībā uz citām ES programmām, Rūpniecības un tirdzniecības ministrija saņēma revīzijas atzinumu ar iebildēm, jo nebija paredzēti efektīvi pasākumi interešu konfliktu novēršanai, atklāšanai un izbeigšanai. Lai nodrošinātu, ka šīs nepilnības tiek novērstas pirms pirmā maksājuma pieprasījuma, plānā ir jānosaka īpaši atskaites punkti.

(31)Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka saskaņā ar mehānismu sniegtais finansiālais atbalsts tiek paziņots un atzīts saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 34. pantu. Lai saņemtu palīdzību plāna īstenošanā, dalībvalstis var pieprasīt tehnisko atbalstu tehniskā atbalsta instrumenta ietvaros vai cita konkrētai nozarei paredzēta instrumenta (piemēram, “Apvāršņa” politikas atbalsta instrumenta) ietvaros. 

Izmaksas

(32)Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 19. panta 3. punkta i) apakšpunktā un V pielikuma 2.9. punktā, atveseļošanas un noturības plānā sniegtais pamatojums par plānā aplēsto kopējo izmaksu summu ir zināmā mērā (B reitings) pamatots un ticams, izmaksu lietderības principam atbilstīgs un samērīgs ar paredzamo ietekmi uz valsts ekonomiku un sociālo ietekmi.

(33)Attiecībā uz lielāko daļu izmaksu, kas radīsies saistībā ar plānā iekļauto pasākumu īstenošanu, Čehija ir sniegusi aplēses, kuru pamatā ir pienācīgs pamatojums, pierādījumi un metodika. Informācija par izmaksām un apliecinošie dokumenti zināmā mērā ir iesniegti. Daudzos gadījumos izmaksas ir salīdzinātas ar agrākiem projektiem vai konkursos iesniegto piedāvājumu datiem attiecībā uz līdzīgām Čehijā vai citās dalībvalstīs veiktām investīcijām. Gadījumos, kad tas nebija iespējams, izmaksu aplēses visbiežāk ir veiktas, izmantojot augšupējas pieejas, kas balstās uz lielo izmaksu faktoru tirgus cenām. Attiecībā uz vairākiem mazākiem pasākumiem izmaksu aplēšu detalizēts skaidrojums vai apliecinošie dokumenti ir sniegti ierobežotā apmērā. Saskaņā ar minēto informāciju nekas neliecina, ka izmaksu aplēšu vispārējā pamatotība, ticamība un papildināmība būtu apdraudēta. Visbeidzot, atveseļošanas un noturības plāna aplēstās kopējās izmaksas ir izmaksu lietderības principam atbilstīgas un samērīgas ar paredzamo ietekmi uz valsts ekonomiku un sociālo ietekmi.

Finanšu interešu aizsardzība

(34)Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 19. panta 3. punkta j) apakšpunktā un V pielikuma 2.10. punktā, atveseļošanas un noturības plānā ierosinātie pasākumi, ja tie tiks papildināti ar šajā lēmumā paredzētajiem papildu pasākumiem, proti, atskaites punktiem, pienācīgi (A reitings) ļaus novērst, atklāt un izbeigt korupciju, krāpšanu un interešu konfliktus minētajā regulā paredzēto līdzekļu izmantošanā, un ir gaidāms, ka pasākumi pārliecinoši novērsīs dubultu finansēšanu no minētās regulas un citām Savienības programmām. Tas neskar citu tādu instrumentu un rīku piemērošanu, kuru mērķis ir veicināt ES tiesību piemērošanu un panākt atbilstību tām, tostarp korupcijas, krāpšanas un interešu konfliktu novēršanai, atklāšanai un izbeigšanai un Savienības budžeta aizsardzībai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 2020/2092.

(35)Atveseļošanas un noturības plānā aprakstītās iekšējās kontroles sistēmas pamatā, ja tā tiek papildināta ar šajā lēmumā paredzētajiem papildu pasākumiem, proti, atskaites punktiem, ir stabili procesi un struktūras, un tajā skaidri ir noteikti dalībnieki un to uzdevumi un pienākumi iekšējās kontroles uzdevumu izpildē. Iekšējās kontroles sistēmai ir šādi līmeņi: i) pārvaldības pārbaude, ko veic komponentu īpašnieki un koordinējošā struktūra Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas līmenī, un ii) revīzijas, ko veic valsts revīzijas iestāde, kas centralizēti darbojas Finanšu ministrijā. Kopumā iekšējās kontroles sistēmas apraksts un citi atveseļošanas un noturības plānā paredzētie attiecīgie pasākumi (tai skaitā tie, kas paredz vākt un publiskot datus par galasaņēmējiem) ir pieņemami, tos vērtējot pēc spējas novērst, atklāt un izbeigt korupciju, krāpšanu un interešu konfliktus Regulā (ES) 2021/241 paredzēto līdzekļu izmantošanā un novērst dubultu finansēšanu no minētās regulas un citām Savienības programmām. 

(36)Ir noteikti papildu atskaites punkti, kas nosaka, ka: i) ir jāpārskata valsts procedūru atbilstība, lai nodrošinātu, ka faktisko īpašumtiesību noteikšana mehānisma iekšējās kontroles sistēmas kontekstā ir pilnībā saskaņota ar jēdziena “faktiskais īpašnieks” definīciju, kura sniegta 3. panta 6) punktā Direktīvā 2015/849, kas grozīta ar Direktīvu 2018/843; ii) koordinējošajai struktūrai ir jāizdod komponentu īpašniekiem un citām struktūrām, kas īsteno reformas un investīcijas saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu, paredzēti norādījumi par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību saskaņā ar Finanšu regulu un piemērojamiem valsts tiesību aktiem. Tam būtu vēl vairāk jānostiprina pasākumi ES budžeta aizsardzībai pret krāpšanu un pārkāpumiem; iii) revīzijas struktūrai ir jāpieņem revīzijas stratēģija, kas nodrošina ANM īstenošanas neatkarīgu un efektīvu revīziju, un iv) valsts atveseļošanas un noturības plāna vadības padomei ir jāapstiprina un jāīsteno procedūras tādas sistēmas darbībai, kurā vāc, glabā un apstrādā datus par visiem galasaņēmējiem, tai skaitā visiem faktiskajiem īpašniekiem, kas noteikti Direktīvas (ES) 2015/849 3. pantā. Visiem šiem atskaites punktiem jābūt izpildītiem pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Komisijai.

(37)Lai gan iekšējās kontroles sistēmas apraksts un citi pasākumi interešu konflikta novēršanai, atklāšanai un izbeigšanai ir pieņemami, revīzijas struktūrai, ņemot vērā būtiskos trūkumus Čehijas pārvaldības un kontroles sistēmā interešu konfliktu novēršanai, kuri apstiprināti nesen veiktā revīzijā attiecībā uz citām ES programmām, ir jāveic īpaša iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes revīzija. Minētajā ziņojumā jāsniedz revīzijas atzinums bez iebildēm par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti interešu konfliktu novēršanai atveseļošanas un noturības plāna līmenī, jo īpaši par to, ka i) tādu datu vākšana, glabāšana un apstrāde, kuri attiecas uz visiem galasaņēmējiem, tai skaitā visiem faktiskajiem īpašniekiem, kas noteikti Direktīvas (ES) 2015/849 3. panta 6. punktā, ii) iekšējās kontroles sistēma interešu konflikta novēršanai, atklāšanai un izbeigšanai ir saskaņā ar Finanšu regulas 61. pantu un ka iii) valsts kontroles procedūras interešu konflikta situāciju novēršanai attiecībā uz visiem faktiskajiem īpašniekiem ir efektīvas. Saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 20. panta 5. punkta e) apakšpunktu Čehijai šie pasākumi būtu jāīsteno, lai nodrošinātu atbilstību minētās regulas 22. pantam, to īstenošanu apstiprinot ar pirmo maksājuma pieprasījumu. Ziņojumā būtu jāapraksta konstatētās nepilnības un trūkumi, kā arī veiktie korektīvie pasākumi.

(38)Čehija ir norādījusi, ka pašlaik nolūkā izpildīt konkrētas atveseļošanas un noturības plānā aprakstītas pārvaldības un ziņošanas prasības tiek apspriesta informācijas sistēma atskaites punktu un mērķrādītāju pārvaldībai un ziņošanai par tiem. Atskaites punktam vajadzētu nodrošināt, ka repozitorija sistēma mehānisma īstenošanas uzraudzībai ir ieviesta un sāk darbību, pirms tiek veikts pirmais maksājuma pieprasījums. Minētajai sistēmai vajadzētu ietvert vismaz šādas funkcijas: a) datu vākšanas nodrošināšana un atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanas uzraudzība; un b) Regulas (ES) 2021/241 22. panta 2. punkta d) apakšpunkta i)–iii) punktā prasīto datu vākšana, glabāšana un piekļuves tiem nodrošināšana saskaņā ar tās 22. panta 2. punkta e) apakšpunktu. 

(39)Lai Regulā (ES) 2021/241 paredzēto līdzekļu izmantošanā novērstu, atklātu un izbeigtu tādus pārkāpumus kā krāpšana, korupcija vai interešu konflikti, ir nepieciešams stingrs korupcijas apkarošanas regulējums. Krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu novēršanas, atklāšanas un izbeigšanas nolūkā plāna īstenošanas kontekstā ir jāstiprina tiesiskais regulējums, lai labāk novērstu korupciju.

Plāna saskanīgums

(40)Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 19. panta 3. punkta k) apakšpunktā un V pielikuma 2.11. punktā, plānā zināmā mērā (B reitings) ir iekļauti saskanīgi reformu un publisko investīciju projektu īstenošanas pasākumi.

(41)Čehijas atveseļošanas un noturības plānā ir iekļauts visaptverošs tādu pasākumu kopums, kuros spēcīgs uzsvars likts uz investīcijām. Plāna pamatā ir šādas sešas prioritātes: digitālā pārveide, ilgtspējīga transporta infrastruktūra, izglītība un darba tirgus, atbalsts iestādēm un uzņēmumiem, pētniecība un inovācija, kā arī iedzīvotāju veselība un noturība. Minētās prioritātes īsteno ar divdesmit sešu komponentu palīdzību. Starp vairākiem komponentiem pastāv sinerģija. Plānā ir nodrošināts vispārējs līdzsvars starp reformām un investīcijām. Tomēr attiecībā uz dažiem komponentiem investīcijas nav papildinātas ar nozīmīgām reformām. Nepieciešamība noteikt sistemātisku papildināmību ar kohēzijas politikas finansējumu ir acīmredzama, un daži piemēri ir sniegti komponentos. Robežlīnijas ir pietiekami izstrādātas, taču tām vajadzētu būt atkarīgām arī no partnerības nolīguma un kohēzijas politikas programmu pabeigšanas.

Līdztiesība

(42)Čehijas atveseļošanas un noturības plānā ir paredzēti vairāki pasākumi, ar kuriem paredzēts risināt valstī pastāvošās problēmas dzimumu līdztiesības jomā un attiecībā uz vienlīdzīgām iespējām visiem. Attiecībā uz dzimumu līdztiesību plānā ir paredzēts palielināt sieviešu ar maziem bērniem dalību darba tirgū, šim nolūkam atvēlot lielas investīcijas pirmsskolas izglītības iestādēs bērniem, kuri jaunāki par trim gadiem. Plānā ir iekļauta arī tiesību aktu reforma, kuras mērķis ir aktīvu darba tirgus politiku vairāk vērst uz visneaizsargātākajām grupām. Plāna daļa, kas vērsta uz nevienlīdzības novēršanu izglītībā, ietver pastiprinātu atbalstu skolām, kurās ir liels tādu bērnu īpatsvars, kas nāk no nelabvēlīgas sociālekonomiskās vides, to skolotāju apmācību un mentorēšanu, kuri strādā ar neviendabīgām skolēnu grupām, un papildu nodarbības bērniem, kas ir pakļauti nesekmības riskam ilgstošas skolu slēgšanas dēļ. Lai nodrošinātu piekļuvi mācībām nelabvēlīgā situācijā esošiem skolēniem un studentiem, plānā ir paredzētas arī investīcijas skolu digitālajā aprīkojumā. Tomēr plānā nav skaidri norādīts, kā ar šiem pasākumiem paredzēts risināt problēmas, ar kurām saskaras romu kopiena. Cilvēku ar invaliditāti situācija un vajadzības tiek risinātas vairākās plāna daļās, tai skaitā tajās, kas saistītas ar jauno būvniecības kodeksu, ēku renovāciju un labāku piekļūstamību, digitalizāciju, e-veselību un sociālo aprūpi. It īpaši uzlabojot ilgtermiņa aprūpes, sociālās aprūpes un veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, tiek risinātas arī problēmas, ar ko saskaras vecāka gadagājuma cilvēki. Ir plānotas īpašas uz nelabvēlīgākā situācijā esošām sociālajām grupām vērstas investīcijas mājsaimniecību energoefektivitātē.

Drošības pašnovērtējums

(43)Saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 18. panta 4. punkta g) apakšpunktu plāns ietver drošības pašnovērtējumu attiecībā uz investīcijām digitālajās spējās un savienojamībā. Plānā ir paredzētas investīcijas digitālajā infrastruktūrā, piemēram, augstas veiktspējas tīklos un 5G tīklos, IKT infrastruktūrā, tai skaitā e-pārvaldības mākoņdatošanā, kiberdrošības attīstībā un kvantiskās komunikācijas infrastruktūrā.

 Pārrobežu un daudzvalstu projekti

(44)Plānā ir ierosināti vairāki daudzvalstu projekti, kas galvenokārt attiecas uz digitālo pārkārtošanos. Lai stimulētu MVU digitālo pārveidi, plāns atbalsta pētniecību un izstrādi uzņēmumos un Eiropas un valstu digitālās inovācijas centros, kā arī Eiropas testēšanas un eksperimentu mehānisma izveidi. Plānā ir paredzētas vairākas investīcijas, kas ir daļa no starpvalstu iniciatīvām vai tīkliem, ieskaitot jaunu Eiropas mākslīgā intelekta izcilības centru, potenciāli svarīgus projektus visas Eiropas interesēs mikroelektronikas un savienojamības jomā, īpašu uzmanību pievēršot mikroprocesoriem, zināšanu radīšanai un pārnesei un spēju veidošanai attiecībā uz digitālajām tehnoloģijām, kā arī Eiropas blokķēžu pakalpojumu infrastruktūrai. Plāns atbalsta arī kvantiskās komunikācijas infrastruktūras izveidi, Čehijas dalību 5G tīklos un 5G ekosistēmu īstenošanu visās dalībvalstīs.

Apspriešanās process 

(45)Pirms plāna iesniegšanas Čehijas iestādes saskaņā ar valsts tiesisko regulējumu ir veikušas apspriešanos, galvenokārt izmantojot trīspusēju forumu ar sociālo partneru pārstāvjiem. Par plānu notika arī standarta starpministriju apspriešanās un parlamentāras debates. Lai nodrošinātu attiecīgo dalībnieku atbildību, ir būtiski visā plānā iekļauto investīciju un reformu īstenošanas gaitā iesaistīt visas attiecīgās vietējās iestādes un ieinteresētās personas, arī sociālos partnerus.

Pozitīvs novērtējums

(46)Pēc tam, kad Komisija ir pozitīvi novērtējusi Čehijas atveseļošanas un noturības plānu un konstatējusi, ka plāns apmierinoši atbilst Regulā (ES) 2021/241 noteiktajiem novērtēšanas kritērijiem, saskaņā ar minētās regulas 20. panta 2. punktu šajā lēmumā būtu jānorāda, kādas reformas un investīciju projekti ir nepieciešami plāna īstenošanai, kādi ir attiecīgie atskaites punkti, mērķrādītāji un citi rādītāji un kādu summu neatmaksājama finansiālā atbalsta veidā Savienība dara pieejamu plāna īstenošanai.

Finanšu iemaksa

(47)Čehijas atveseļošanas un noturības plānā aplēstās kopējās izmaksas ir 179 142 931 000 CZK, kas atbilst 7 035 697 549 EUR, pamatojoties uz ECB EUR/CZK 2021. gada 1. jūnija atsauces likmi. Tā kā atveseļošanas un noturības plāns apmierinoši atbilst Regulā (ES) 2021/241 noteiktajiem novērtēšanas kritērijiem un atveseļošanas un noturības plānā aplēsto kopējo izmaksu summa ir mazāka par Čehijai pieejamo maksimālo finanšu iemaksu, tad Čehijas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai piešķiramajai finanšu iemaksai vajadzētu būt vienādai ar atveseļošanas un noturības plānā aplēsto kopējo izmaksu summu.

(48)Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 11. panta 2. punktā, Čehijai aprēķinātā maksimālā finanšu iemaksa līdz 2022. gada 30. jūnijam tiks atjaunināta. Tādējādi saskaņā ar minētās regulas 23. panta 1. punktu Čehijai paredzētā summa būtu jādara pieejama tagad ar nolūku noslēgt juridiskās saistības līdz 2022. gada 31. decembrim. Padomei pēc Komisijas priekšlikuma būtu jāgroza šis lēmums, bez liekas kavēšanās iekļaujot tajā atjaunināto maksimālo finanšu iemaksu, ja pēc maksimālās finanšu iemaksas atjaunināšanas rodas šāda vajadzība.

(49)Sniedzamo atbalstu finansē no līdzekļiem, ko Komisija aizņemas Savienības vārdā, pamatojoties uz Padomes Lēmuma (ES, Euratom) 2020/2053 5 5. pantu. Atbalsts būtu jāizmaksā pa daļām, tiklīdz Čehija ir apmierinoši izpildījusi attiecīgos atskaites punktus un mērķrādītājus, kas noteikti attiecībā uz atveseļošanas un noturības plāna īstenošanu.

(50)Čehija ir pieprasījusi priekšfinansējumu 13 % apmērā no finanšu iemaksas. Minēto summu Čehijai dara pieejamu ar nosacījumu, ka ir stājies spēkā Regulas (ES) 2021/241 23. panta 1. punktā paredzētais finansēšanas nolīgums, un saskaņā ar tā noteikumiem.

(51)Šis lēmums nedrīkstētu skart iznākumu procedūrās par Savienības līdzekļu piešķiršanu citās Savienības programmās, kuras netiek īstenotas saskaņā ar Regulu (ES) 2021/241, vai ar iekšējā tirgus darbības izkropļošanu saistītās procedūras, kuras var tikt sāktas jo īpaši saskaņā ar Līguma 107. un 108. pantu. Tas neatbrīvo dalībvalstis no prasības saskaņā ar Līguma 108. pantu paziņot Komisijai par potenciālu valsts atbalstu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšana

Ar šo, pamatojoties uz Regulas (ES) 2021/241 19. panta 3. punktā sniegtajiem kritērijiem, tiek apstiprināts Čehijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējums. Atveseļošanas un noturības plānā iekļautās reformas un investīciju projekti, atveseļošanas un noturības plāna uzraudzības un īstenošanas kārtība un grafiks, tostarp attiecīgie atskaites punkti un mērķrādītāji, un citi attiecīgie rādītāji, kas attiecas uz paredzēto atskaites punktu un mērķrādītāju izpildi, un kārtība, kādā Komisijai nodrošina pilnīgu piekļuvi attiecīgajiem pamatojošajiem datiem, ir sniegti šā lēmuma pielikumā.

2. pants
Finanšu iemaksa

1.Savienība Čehijai neatmaksājama atbalsta veidā dara pieejamu finanšu iemaksu, kuras summa ir 7 035 697 549 EUR. Tiek darīti pieejami 3 537 379 398 EUR, par kuriem juridiskas saistības ir jāuzņemas līdz 2022. gada 31. decembrim 6 . Ja Regulas (ES) 2021/241 11. panta 2. punktā paredzētajā atjaunināšanā Čehijai aprēķinātā summa ir vienāda ar šo summu vai pārsniedz to, tiek darīti pieejami vēl 3 498 318 151 EUR, par kuriem juridiskas saistības ir jāuzņemas no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.

2.Komisija Savienības finanšu iemaksu Čehijai dara pieejamu pa daļām saskaņā ar pielikumu. 914 640 681 EUR tiek darīti pieejami kā priekšfinansējuma maksājums, kas atbilst 13 procentiem no finanšu iemaksas. Priekšfinansējumu un daļas Komisija var izmaksāt vienā vai vairākos maksājumos. Maksājuma lielums ir atkarīgs no finansējuma pieejamības.

3.Priekšfinansējumu dara pieejamu ar nosacījumu, ka ir stājies spēkā Regulas (ES) 2021/241 23. panta 1. punktā paredzētais finansēšanas nolīgums, un saskaņā ar tā noteikumiem. Priekšfinansējumu dzēš, proporcionāli atskaitot no daļu maksājumiem.

4.Daļas tiek darītas pieejamas saskaņā ar finansēšanas nolīgumu ar nosacījumu, ka ir pieejams finansējums un Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 24. pantu ir pieņēmusi lēmumu par to, ka Čehija ir apmierinoši izpildījusi attiecīgos atskaites punktus un mērķrādītājus, kas bija noteikti saistībā ar atveseļošanas un noturības plāna īstenošanu. Ar nosacījumu, ka ir stājušās spēkā 1. punktā minētās juridiskās saistības, maksājumu var veikt, ja atskaites punkti un mērķrādītāji tiek sasniegti vēlākais līdz 2026. gada 31. augustam.

3. pants
Adresāts

Šis lēmums ir adresēts Čehijas Republikai.

Briselē,

   Padomes vārdā –

   priekšsēdētājs

(1)    OV L 57, 18.2.2021., 17. lpp.
(2)    Padomes Regula (ES) 2020/2094 (2020. gada 14. decembris), ar ko izveido Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumentu ekonomikas atveseļošanas atbalstam pēc Covid-19 krīzes (OV L 433I, 22.12.2020., 23. lpp.).
(3)    Šādas simulācijas atspoguļo Next Generation EU vispārējo ietekmi, kas ietver arī finansējumu iniciatīvai REACT-EU un lielāku finansējumu pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa”, programmai InvestEU, Taisnīgas pārkārtošanās fondam, Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai un Savienības civilās aizsardzības mehānismam rescEU. Šāda simulācija neietver strukturālo reformu iespējamo pozitīvo ietekmi, kas var būt ievērojama.
(4)    Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/852 (2020. gada 18. jūnijs) par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar ko groza Regulu (ES) 2019/2088 (OV L 198, 22.6.2020,, 13. lpp.).
(5)    OV L 424, 15.12.2020., 1. lpp.
(6)    Šī summa atbilst summai, kas pieejama ar nolūku noslēgt juridiskās saistības līdz 2022. gada 31. decembrim, pēc tam, kad atskaitīta Regulas (ES) 2021/241 6. panta 2. punktā noteiktā Čehijas izdevumu proporcionālā daļa, kas aprēķināta saskaņā ar minētās regulas 11. pantā noteikto metodiku.

Briselē, 19.7.2021

COM(2021) 431 final

PIELIKUMS

dokumentam

Priekšlikums Padomes Īstenošanas lēmumam

par Čehijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu

{SWD(2021) 211 final}


PIELIKUMS

A. KOMPONENTS NR. 1.1. Digitālie pakalpojumi iedzīvotājiem un uzņēmumiem

Šis Čehijas plāna komponents palīdzēs risināt problēmu, kas saistīta ar digitālo publisko pakalpojumu sākotnējo sniegšanu, palielinot iedzīvotājiem un uzņēmumiem sniegto digitālo publisko pakalpojumu skaitu un lietotājdraudzīgumu, kā arī nodrošinot konsekventu un kvalitatīvu datu pārvaldību valsts pārvaldē. Saskaņā ar digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI 2020) rezultātiem Čehija norāda, ka digitālo publisko pakalpojumu sniegšanas līmenis iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir zemāks par vidējo līmeni.

Šā komponenta mērķis ir izveidot uz klientu orientētus portālus (pilsoņi, tiesiskums, uzņēmējs, veselības aprūpe) un veicināt datu apmaiņas un pārvaldības atvieglošanu administrācijā, lai nodrošinātu atbilstību vienreizējas iesniegšanas principam.

Reformu īstenošana saskaņā ar šo komponentu nodrošina nosacījumus datubāzu pareizai pārvaldībai un kontrolētai piekļuvei datiem. Tās arī veicina e-veselības risinājumu nodrošināšanu, tostarp e-veselības portāla izveidi, veselības aprūpes sniedzēju un centrālo reģistru lielāku savienojamību un sadarbspēju, telemedicīnu un veselības datu otrreizēju izmantošanu.

Investīciju mērķis ir īstenot 22 projektus, kas uzlabo galalietotājiem sniegtos e-pārvaldes pakalpojumus, un piecus projektus, kas palielina piekļuvi atklātajiem datiem valsts pārvaldē. Komponents arī palielina tiesu sistēmas digitalizāciju, nodrošinot tiesām audiovizuālās ierakstīšanas un datu sagatavošanas iekārtas un izveidojot tieslietu portālu, kas attiecīgajām pusēm nodrošina vieglu piekļuvi un digitālos pakalpojumus.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto 2019. gada ieteikumu Nr. 3, saskaņā ar kuru Čehija ar investīcijām saistītu ekonomikas politiku vērš uz digitālo infrastruktūru, konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 1 2020, saskaņā ar kuru Čehija stiprina e-veselības pakalpojumu ieviešanu, un konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 3/2020, saskaņā ar kuru Čehija atbalsta mazos un vidējos uzņēmumus, samazinot administratīvo slogu un koncentrējot investīcijas uz digitālo pārkārtošanos.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). 

A.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1: Nosacījumi kvalitatīvai datu kopuma pārvaldībai un kontrolētas piekļuves nodrošināšanai datiem

Reforma izveido visaptverošu tiesisko, standartizācijas un organizatorisko sistēmu augstas kvalitātes pārvaldībai un valsts pārvaldes datu pārvaldībai. Reformas rezultātā tiks izveidots datu koplietošanas (pārvaldītas piekļuves) instruments, lai ļautu citām valsts pārvaldes struktūrām, kā arī kvalificētām trešām struktūrām piekļūt nepubliskas valdības datiem saskaņā ar FAIR principiem (meklējamība, pieejamība, sadarbspēja un atkārtota izmantojamība). Ar reformu Čehijas tiesību aktos iestrādās labas datu pārvaldības principus.

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 2: e-veselības pakalpojumi

Šī reforma palielina veselības aprūpes nozares digitalizāciju, īstenojot šādas darbības:

·sadarbspējas standartu noteikšana saskaņā ar Eiropas e-veselības sadarbspējas satvaru un telemedicīnas noteikumu definēšana;

·pakalpojumu kataloga izveide, tostarp šādi jauni e-veselības pakalpojumi: i) standartu katalogs; ii) digitālo pakalpojumu katalogs; iii) veselības aprūpes speciālistu atsauces reģistrs; iv) pacientu atsauces reģistrs; v) pacientu un veselības aprūpes speciālistu identifikācijas/autentifikācijas pakalpojumi; vi) pacientu informēšanas pakalpojumi; vii) e-pasažieru pakalpojumi;

·paplašināt valsts veselības informācijas portāla funkcijas, lai iekļautu papildu funkcijas sabiedrībai, pacientiem, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un citām pilnvarotām struktūrām;

·svarīgāko veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju pieslēgums e-veselības pakalpojumiem saskaņā ar savietojamības noteikumiem un e-veselības portāla pilnīga darbība ar uzlabotu funkcionalitāti un pakalpojumu katalogu;

·Prāgas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju kiberdrošības stiprināšana Likuma Nr. 372/2011 nozīmē un Veselības ministrijas valdības struktūru kiberdrošības stiprināšana.

Reformu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 1: Digitālie pakalpojumi galalietotājiem

Investīcijas īsteno savstarpēji saistītus projektus, lai palielinātu to e-pārvaldes pakalpojumu skaitu, kas pieejami, izmantojot pilsoņu un uzņēmēju portālus, un iepriekš aizpildītu veidlapu skaitu, pamatojoties uz informāciju, kas glabājas valsts pārvaldes informācijas sistēmā. Investīcijas atvieglos un vienkāršos iedzīvotāju un uzņēmumu piekļuvi digitālajiem publiskajiem pakalpojumiem, izmantojot vienotu federatīvu portālu platformu un savienojot informācijas sistēmas, tostarp sistēmas, kas atbalsta sanitāros pasākumus saistībā ar Covid-19 pandēmiju. Tādējādi, izmantojot vienotu pieteikšanās virsmu, galalietotājiem kļūst pieejams lielāks skaits digitālo pakalpojumu, un palielinās iepriekš aizpildītu veidlapu skaits un elektroniska iesniegšana valsts pārvaldei.

Šo investīciju pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

Investīcija Nr. 2: Atvērto datu un publisko datu fonda izveide

Investīcijas ietver vienu programmu ar četriem savstarpēji saistītiem projektiem, kuru mērķis ir veicināt jaunu atklāto un publisko datu kopu publicēšanu. Šie projekti ietver valsts pārvaldē izmantoto kodu sarakstu publicēšanu publiskās datubāzēs, valsts atklāto datu kataloga izveidi, statistikas informācijas pieejamības rīku uzlabošanu un modernas metainformācijas sistēmas izveidi Valsts statistikas dienesta struktūrām.

Šo investīciju īsteno līdz 2024. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 3: Digitālie pakalpojumi tiesiskumam

Investīcijas mērķis ir palielināt valsts tiesu sistēmas pārredzamību, izveidojot e-tiesiskuma portālu, kas atbilst kiberdrošības prasībām un nodrošina tiešsaistes pakalpojumus un piekļuvi informācijai galalietotājiem. Šis portāls ir savstarpēji savienots ar pilsoņu portālu. Turklāt pārredzamību un efektivitāti vēl vairāk palielina, digitalizējot tiesas sēžu protokolus un nodrošinot tiesas sēžu zāles ar audiovizuāliem datu reģistratoriem.

Šo investīciju īsteno līdz 2023. gada 31. decembrim.

A.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs

Pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / mērķrādītājs

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji
(atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji
(mērķrādītājiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

1

Reforma Nr. 1: Nosacījumi kvalitatīvai datu kopuma pārvaldībai un kontrolētas piekļuves nodrošināšanai datiem

Starpposma mērķis

Datu revīzijas pabeigšana centrālās valdības līmenī un konceptuālā dokumenta “Stratēģija kontrolētai piekļuvei datiem, lai nodrošinātu nosacījumus valsts pārvaldes datu vākšanas kvalitātes pārvaldībai” pieņemšana, kas veido pamatu jauniem datu pārvaldības tiesību aktiem

Centrālās valdības struktūru (kopumā 32 iestāžu) datu revīzijas pabeigšana un stratēģijas konceptuālā dokumenta pieņemšana valdībā.

4. cet.

2023

Datu revīzija un no tās izrietošā stratēģija kalpo par pamatu tiesību aktu grozījumu sagatavošanai, lai valsts pārvaldē iekļautu labu datu pārvaldību saskaņā ar FAIR principiem un paredzēto Eiropas Datu pārvaldības aktu.

2

Reforma Nr. 1: Nosacījumi kvalitatīvai datu kopuma pārvaldībai un kontrolētas piekļuves nodrošināšanai datiem

Mērķis

Jaunu datu pārvaldības metožu ieviešana valsts pārvaldē

Valsts pārvaldes iestāžu skaits

0

32

4. cet.

2025

Labas datu pārvaldības standarti saskaņā ar FAIR principu, kas jāizstrādā piemērošanai valsts pārvaldē un kas jāpieņem un jāīsteno iestādēm.

3

Reforma Nr. 2: e-Veselība

Starpposma mērķis

Sadarbspējas standartu noteikšana saskaņā ar Eiropas e-veselības sadarbspējas satvaru un telemedicīnas reglamentējošo noteikumu definēšana

Veselības ministrijas pieņemtie standarti un noteikumi

1. cet.

2022

Pasākums nosaka standartus, noteikumus un prasības, kas reglamentē veselības aprūpes sniedzēju sadarbspēju, un kalpo par pamatu veselības aprūpes sistēmu pielāgošanai. Paredz noteikumus, kas reglamentē telemedicīnas pakalpojumus, lai noteiktu šādu pakalpojumu sniegšanas nosacījumus.

4

Reforma Nr. 2: e-Veselība

Mērķis

Jaunu telemedicīnas pakalpojumu skaits, kas ieviesti un darīti pieejami pacientiem

Skaits

0

5

4. cet.

2025

Jauni telemedicīnas pakalpojumi tika izstrādāti un darīti pieejami pacientiem pēc tam, kad Veselības ministrija bija apstiprinājusi projektu īstenošanu.

5

Reforma Nr. 2: e-Veselība

Mērķis

Tādu projektu pabeigšana, kuru rezultātā tiek īstenoti jauni digitālie veselības aprūpes pakalpojumi.

Skaits

1

8

4. cet.

2025

Pabeigtie projekti ietver Smart Quarantine 2.0; digitālo veselības aprūpes pakalpojumu veicināšana; e-veselības portāla risinājumi un veselības datu otrreizēja izmantošana. Šo projektu rezultātā tiek ieviesti šādi pakalpojumi:
1) standartu katalogs; 2) digitālo pakalpojumu katalogs;

3) veselības aprūpes speciālistu atsauces reģistrs; 4) pacientu atsauces reģistrs; 5) pacientu un veselības aprūpes speciālistu identifikācijas/autentifikācijas pakalpojumi; 6) pacientu informācijas pakalpojumi; 7) e-pasažieru pakalpojumi.

6

Reforma Nr. 2: e-Veselība

Mērķis

Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju/medicīnisko iestāžu pieslēgums e-veselības pakalpojumiem saskaņā ar savietojamības noteikumiem un e-veselības portāla pilnīga darbība ar uzlabotu funkcionalitāti un pakalpojumu katalogu

0

15

4. cet.

2025

Pasākuma rezultātā veselības aprūpes sniedzēji būtu savienoti sadarbspējīgā sistēmā ar e-veselības portālu, ko pakalpojumu sniedzēji var izmantot informācijas ievadīšanai un saziņai, inter alia, ar iedzīvotājiem, veselības pakalpojumu sniedzējiem un veselības apdrošināšanas sabiedrībām.

7

Investīcija Nr. 1: Digitālie pakalpojumi galalietotājiem

Starpposma mērķis

Vienotās digitālās vārtejas pilnīga darbība

Vienotās digitālās vārtejas darbības uzsākšana, kas sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem un uzņēmumiem

4. cet.

2022

Vienota platforma iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas ļauj vismaz: sākotnējā pieteikuma iesniegšana par uzņemšanu valsts augstākās izglītības iestādē; pieteikums piemērojamo tiesību aktu noteikšanai saskaņā ar II sadaļu Regulā (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu; pieteikums pensijas un pirmspensijas pabalstu saņemšanai no obligātajām shēmām; pieteikums augstākās izglītības finansējumam, piemēram, valsts iestādes vai iestādes stipendijas un aizdevuma veidā.

8

Investīcija Nr. 1: Digitālie pakalpojumi galalietotājiem

Starpposma mērķis

Sick Note sistēmas pieslēgums Regional Hygiene Stations un Smart Quarantine projekts, kas izstrādāts, lai cīnītos pret Covid-19 inficēšanos iedzīvotāju vidū, un pabeigt 3 informācijas sistēmu izstrādi

Sekmīga esošo sistēmu savienošana un jaunu sistēmu izstrāde

4. cet.

2023

Pabeigts Sick Note, Regional Hygiene Station un Smart Quarantine savienojums, kura mērķis ir samazināt administratīvo sarežģītību un uzlabot Covid-19 pandēmijas laikā izveidotās sistēmas, kā arī izstrādāt un uzlabot vēl trīs informācijas sistēmas: DEP – Informācijas pienākumu datubāze. Globālā izplatīšanas sistēma tūrisma nozarē; valsts materiālo rezervju administrācijas (SSHR) paplašināšana.

9

Investīcija Nr. 1: Digitālie pakalpojumi galalietotājiem

Starpposma mērķis

4 informācijas sistēmu pilnīga darbība

Četru izstrādāto informācijas sistēmu, kas sniedz pakalpojumus galalietotājiem, darbības uzsākšana

4. cet.

2024

Pabeidz šādus projektus: Digitālā reģistra izstrāde; Vienotā kontroles reģistra portāls (JePEK); SIS_2 instrumenti statistikas uzdevumu centralizētai apstrādei; e-tūrisms

10

Investīcija Nr. 1: Digitālie pakalpojumi galalietotājiem

 Mērķis

Uzskaitīto projektu pabeigšana, kā rezultātā palielinās aizpildīto veidlapu skaits, ko fiziskas un juridiskas personas nosūta valsts iestādēm digitālā veidā (izmantojot portālus vai elektroniskās pastkastītes)

 

Skaits

 26 839 874

 

53 679 748

1. cet. 

2026 

Pasākumu rezultātā laikposmā no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim, pamatojoties uz 2019. gada atsauces bāzi, par 100 % palielinās elektroniski aizpildītu veidlapu skaits, kas iesniegtas, izmantojot portālus un elektroniskās pastkastītes. To panāk, pabeidzot šādus pamatā esošos projektus: tiesību aktu izmaiņu īstenošana nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā (ISKN); jauni digitālie pakalpojumi mazām organizācijām; Digitālais pakalpojums saskaņā ar Čehijas Sociālā nodrošinājuma administrācijas integrēto informācijas sistēmu (IIS ČSSZ); Investīciju izvērtēšanas sistēma; NDIS izveide – jauna nodokļu informācijas sistēma; Uzņēmēju portāls; Valsts pārvaldes portāls 2.0 (Pilsoņu portāls); SIS1_vienots savākšanas punkts – vienota saskarne datu sniegšanai; Tehniskās un patentu informācijas sistēmas pakalpojumi; elektroniska iesniegšana vides departamentam; iesniegumu izstrāde Čehijas Sociālā nodrošinājuma pārvaldei un saikne ar digitālajiem pakalpojumiem valsts pārvaldei; Čehijas Sociālā nodrošinājuma administrācijas turpmāka attīstība – informācijas un komunikācijas saskarne – vienots portāla risinājums darbam un sociālajām lietām, kā arī digitālā pakalpojuma savienošana ar valsts pārvaldi; jaunu Zemkopības ministrijas tīmekļa prezentāciju izstrāde.

 11

Investīcija Nr. 2: Atvērto datu un publisko datu izstrāde

 Starpposma mērķis

Valsts atklāto datu kataloga paplašināšana ar uzlabotām funkcijām

Pilnībā funkcionāls valsts atklāto datu katalogs ar progresīvām funkcijām un pakalpojumiem, tostarp uzskaitīto projektu pabeigšanu.

 

 

 

 4. cet.

2022 

Atvērto datu valsts katalogā vienā vietā reģistrē un publicē atklātos un publiskos datus un informāciju no visas publiskās pārvaldes. Tai ir uzlabotas funkcijas meklēšanai, katalogu datu un pakalpojumu palielināšanai, tostarp kodu sarakstu publicēšanai publiskā datu fondā; jauni rīki valsts statistikas dienestu piekļuvei statistikas datiem un metasistēmai.

 12

Investīcija Nr. 2: Atvērto datu un publisko datu izstrāde

 Mērķis

Atklāto datu radītāju skaita pieaugums valsts pārvaldē, kas publicē atklātos datus Valsts atvērto datu katalogā

 

Jaunu publisko tiesību subjektu skaits

23 

 100

 4. cet.

 2024

 Investīciju rezultātā palielinās par 77 jaunām struktūrām, kas publisko atklātos datus valsts pārvaldē.

13

Investīcija Nr. 3: Digitāls pakalpojums tiesiskumam

Starpposma mērķis

Tieslietu portāla jaunas tehnoloģiju platformas ieviešana, kas dara pieejamus digitālos pakalpojumus iedzīvotājiem un ir savienota ar centrālo pilsoņu portālu

Tieslietu portāla atjaunināšana un pilnīga darbība ar paplašinātām funkcijām

4. cet.

2023

Ar šo pasākumu izveido jaunu tiesiskuma portālu, kas savienots ar pilsoņu portālu. Funkcijas un projektēšanu definē pēc vajadzību novērtēšanas un lietotāju apsekojumiem. Portāla justīcija.cz pārveidošanu īsteno 8 tematiski līdzīgu objektu paketēs. Katrā paketē būs uz lietotāju orientēts apsekojuma posms un satura izstrādes fāze.

14

Investīcija Nr. 3: Digitāls pakalpojums tiesiskumam

Mērķis

Tiesas sēžu iekārtas ar audiovizuāliem datu ierakstītājiem

Tiesas sēžu skaits

370

1100

4. cet.

2023

Pasākums iegādāsies tiesas sēžu zāles audiovizuālas iekārtas, lai nodrošinātu tiesas sēžu un procedūru digitālu ierakstīšanas iespējas, lai nodrošinātu lielāku pārredzamību.

B. KOMPONENTS NR. 1.2. Digitālās publiskās pārvaldes sistēmas

Šā Čehijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir risināt problēmu, kas saistīta ar digitālās pārveides pastiprināšanu Čehijas publiskajā pārvaldē un sadarbības un apmaiņas veicināšanu starp publiskām iestādēm.

Tā mērķis ir nodrošināt valsts pārvaldes IT sistēmu savstarpēji savienotu datu kopuma izstrādi, atbalstot un veicinot 1.1. komponentu, kas atbalsta galalietotājiem sniegto e-pārvaldes pakalpojumu paplašināšanu. Komponents izstrādā pamatreģistrus, tostarp veselības reģistrus, un savieno valsts pārvaldes datubāzes un attiecīgās IT sistēmas, lai mazinātu procedūru sarežģītību uzņēmumiem un iedzīvotājiem un nodrošinātu drošu datu apmaiņu valsts pārvaldē. 

Reformu īstenošanas mērķis saskaņā ar šo komponentu ir nodrošināt standartizētu un saskaņotu pieeju darba kārtības informācijas sistēmu attīstībai valsts pārvaldē. Tās nodrošina speciālās zināšanas un konsultāciju pakalpojumus ar Kompetenču centru starpniecību. Tās arī izstrādā un apvieno sadrumstalotos veselības aprūpes reģistrus, lai tos sagatavotu kopīgo pakalpojumu sniegšanai un informācijas apmaiņai.

Investīcijas koncentrējas uz pamatreģistru izveidi un savienošanu, uz to, lai veicinātu ar novecošanu saistītu darba kārtības informācijas sistēmu savstarpēju savienošanu un atjaunināšanu, uz investīcijām e-tiesiskuma pakalpojumu aprīkojumā un infrastruktūrā un uz publiskās pārvaldes kiberdrošības uzlabošanu.

Komponents palīdz pievērsties konkrētai valstij adresētajam ieteikumam 2019 3, saskaņā ar kuru Čehija ar investīcijām saistītā ekonomikas politikā pievēršas digitālajai infrastruktūrai, konkrētai valstij adresētajam ieteikumam 2020 1, saskaņā ar kuru Čehija stiprina e-veselības pakalpojumu izvēršanu, un konkrētai valstij adresētajam ieteikumam 2020 3, saskaņā ar kuru Čehija atbalsta mazos un vidējos uzņēmumus, samazinot administratīvo slogu un koncentrējot investīcijas uz digitālo pārkārtošanos.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). 

B.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1: E-pārvaldes, kiberdrošības un e-veselības atbalsta centri

Ar reformu izveido e-pārvaldes kompetences centrus, kas sniedz norādes, speciālās zināšanas, konsultāciju pakalpojumus un kopējus standartus visā valsts pārvaldē, lai nodrošinātu gan 1.1., gan 1.2. komponentā paredzēto informācijas sistēmu digitalizācijas un modernizācijas pasākumu saskaņotu īstenošanu. To īsteno, izmantojot trīs kompetences centrus (Kiberdrošība; e-veselība; e-pārvaldes kompetenču centri), kas nostiprināti publiskajā pārvaldē un sniedz atbalstu publiskā sektora iestādēm tādās jomās kā analīze, sistēmas arhitektūra, lietotāju pieredze un lietotāju saskarnes izstrāde, kiberdrošība vai portāla risinājumi un projektu pārvaldība.

Šo reformu īsteno līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 2: Tādu sistēmu izstrāde, kas atbalsta veselības digitalizāciju

Reforma paātrina un atvieglo saskaņotas e-veselības infrastruktūras izveidi, tostarp veselības aprūpes datu kopuma stabilizāciju un standartizāciju. Pasākums ir sadalīts vairākos savstarpēji saistītos projektos, ar kuriem ievieš veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, veselības aprūpes speciālistu un pacientu atsauces reģistrus, kas ir savstarpēji savienoti ar e-pārvaldes atsauces reģistriem; higiēnisko dienestu veselības reģistri un onkoloģisko, sirds un asinsvadu slimību un citu slimību veselības reģistri; projekts, lai izveidotu informācijas sistēmu higiēnisko pakalpojumu pārvaldības atbalstam Čehijā; e-recepšu pašreizējās funkcionalitātes paplašināšana ietver narkotisko un psihotropo vielu recepšu izrakstīšanu un elektronisko kuponu pakalpojuma ieviešanu, infrastruktūras izveidi, kas atbalsta pacientu ar retām slimībām aprūpes sistēmu.

Pasākums ietver arī apmācības programmu nodrošināšanu, lai paplašinātu e-veselības un digitālo pakalpojumu izmantošanu veselības aprūpes nozarē, galvenokārt pievēršoties veselības aprūpes darbiniekiem.

Reformu īsteno līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 1: Atsevišķu informācijas sistēmu izstrāde un uzlabošana

Investīcijas sastāv no projektiem, kuru mērķis ir atjaunināt, uzlabot un savienot ar aizmugures vecumu saistītas informācijas sistēmas, kas ļauj iedzīvotājiem un uzņēmumiem sniegt jaunus un uzlabotus pakalpojumus nodarbinātības politikas, sociālā nodrošinājuma, medicīniskās novērtēšanas, statistikas, pasu un vīzu un pakalpojumu jomā, kā paredzēts 1.1. komponentā. Šo projektu rezultātā kopumā tiks uzlabotas desmit informācijas sistēmas.

Investīciju īsteno līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 2: E-pārvaldes pamatreģistru un iekārtu izstrāde

Investīcijas Čehijā izveido un uzlabo pamatreģistrus, jo īpaši Indivīdu reģistru, Iedzīvotāju reģistru, Tiesību un pienākumu reģistru, Teritoriālās identifikācijas reģistru, adrešu un nekustamā īpašuma reģistru, ORG informācijas sistēmu, un ietver tādas Kopīgo pakalpojumu informācijas sistēmas izveidi, kas savieno datus no dažādām informācijas sistēmām ar savstarpēji savienotu datu kopu. To panāk ar divdesmit savstarpēji saistītiem projektiem. Papildus reģistriem jaunās iekārtas ietver jaunu datu centru un e-pārvaldes mākoņdatošanas pakalpojumu mākoņa izstrādi un valsts pārvaldes tehnoloģiskās infrastruktūras attīstību.

Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 31. martam.

Investīcija Nr. 3: Kiberdrošība

Investīcijas mērķis ir saskaņā ar Kiberdrošības aktu palielināt publiskās pārvaldes un veselības aprūpes IKT infrastruktūras un informācijas sistēmu kiberdrošību saskaņā ar Valsts kiberdrošības stratēģiju. Pasākums ietver projektus, kuru rezultātā i) Čehijā tiek modernizētas un paplašinātas policijas spēku spējas atklāt, identificēt un reaģēt uz drošības un IKT incidentiem un ii) palielināt vismaz desmit informācijas sistēmu kiberdrošību.

Šo investīciju īsteno līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 4: Pamatnosacījumu radīšana digitālajai justīcijai

Investīciju mērķis ir modernizēt tiesu sistēmas darba vidi un ļaut turpināt darbu ierobežotu fizisku kontaktu laikā, tādējādi palielinot valsts tiesu sistēmas noturību. Investīcijas sastāv no trim savstarpēji saistītiem projektiem, kas ietver i) datu izmantošanas analīzi un digitalizācijas vajadzību apzināšanu tieslietu nozarē, kā arī datu noliktavas un lielākas glabāšanas jaudas izvēršanu, ii) tādas infrastruktūras jaudas palielināšanu, kas nodrošina attālinātu piekļuvi, un iii) aprīkotu videokonferenču telpu skaita palielināšanu tiesu iestādēm.

Šo investīciju īsteno līdz 2024. gada 31. decembrim.

B.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs

Pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / mērķrādītājs

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji
(atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji
(mērķrādītājiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

15

Investīcija Nr. 1:

Informācijas sistēmu izstrāde

Starpposma mērķis

Veiksmīga universāla kontaktpunkta izveide un darbība, kas ļauj klientiem sazināties ar valsts pārvaldi vienā vietā.

Darbojas divas Čehijas valsts pārvaldes sistēmas, proti, Čehijas punkta 2.0 sistēma (attiecībā uz pilsoņiem un ierēdņiem) un centrālās autentificēšanas telpa valsts pārvaldē, tā sauktā CAAIS (ierēdņiem).

4. cet.

2022

Starpposma mērķis ir īstenot CzechPOINT 2.0 sistēmu, kas sabiedrībai nodrošina virkni atbalstīto pakalpojumu, izrakstus no valsts pārvaldes informācijas sistēmām un iespēju iesniegt aizpildītas veidlapas valsts pārvaldei vai sazināties ar to. Starpposma mērķis ietver arī informācijas sistēmu centralizētai autentificēšanai (saukta par CAAIS). Starpposma mērķi uzskata par izpildītu, ja abas daļas ir īstenotas un pieejamas galalietotājiem.

16

Investīcija Nr. 1:

Informācijas sistēmu izstrāde

Starpposma mērķis

EPassport (ePasy) un EVC2 vīzu sistēmas sekmīga modernizācija un darbība

Modernizēta ePasy sistēma ir saistīta ar pamatreģistriem, EVC2 ir ieviesusi īstermiņa un ilgtermiņa vīzu funkcionalitāti saskaņā ar ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS) un abas sistēmas ir pieejamas galalietotājiem

4. cet.

2022

Sasaistot ePasy ar pamatreģistriem un EVC2 vīzu sistēmu, ir ieviesta īstermiņa un ilgtermiņa vīzu funkcionalitāte saskaņā ar IIS.

17

Investīcija Nr. 1: Informācijas sistēmu izstrāde

Starpposma mērķis

Integrētās ārvalstnieku sistēmas sekmīga darbība, samazinot ārvalstnieku un valsts ierēdņu administratīvo slogu

Darbojas jauna integrēta sistēma ārvalstniekiem, kas sniedz pakalpojumus galalietotājiem

4. cet.

2024

Ar pasākuma starpposma mērķi izveido jaunu integrētu sistēmu ārvalstnieku sistēmai (ICAS), kas ļauj Čehijā reģistrētiem ārvalstniekiem pārvaldīt ar mantinieka dzīvesvietu saistītas lietas, izmantojot jaunus digitālos pakalpojumus valsts pārvaldes klientiem attiecīgajā iedaļā.

18

Investīcija Nr. 1:

Informācijas sistēmu izstrāde

Mērķis

Līgumu slēgšana par uzskaitīto informācijas sistēmu projektu īstenošanu, kas veido valsts pārvaldes informācijas sistēmu izstrādes aizmugurpusi

Skaits

0

8

2. cet.

2024

Mērķis tiek sasniegts, slēdzot līgumus par šādiem projektiem:

1. Pašnodarbinātu personu sistēmas centralizācija

2. Sociālā nodrošinājuma informācijas elektroniska apmaiņa

3. Dotāciju informācijas sistēma

4. Medicīniskās novērtēšanas dienests

5. Datu repozitorija optimizācija sociālā nodrošinājuma pārvaldei

6. E-iesniegšanas pakalpojumu nozares sistēma

7. Centrālais autentificēšanas punkts Čehijas Statistikas birojam un statistikas reģistru integrēšana savienotā datu kopumā

8. Muzeju kolekcijas informācijas sistēma

19

Investīcija Nr. 1:

Informācijas sistēmu izstrāde

 Mērķis

Jaunu vai modernizētu valsts pārvaldes informācijas sistēmu sekmīga darbība, kas ietver to projektu pabeigšanu, par kuriem noslēgti līgumi saskaņā ar 16. mērķi

 Skaits

0

8

4. cet.

2025

Saskaņā ar šo pasākumu mērķī ieskaita to jauno vai modernizēto informācijas sistēmu un projektu skaitu, kas īstenoti kā daļa no šīs investīcijas. Visas šīs sistēmas, jaunās vai modernizētās informācijas sistēmas un projekti, kas īstenoti kā daļa no investīcijām, darbojas un uzlabo saziņu valsts pārvaldē un uzlabo pakalpojumu kvalitāti valsts pārvaldes klientiem. Modernizētās informācijas sistēmas un pabeigtie projekti ietver:

1. Pašnodarbinātu personu sistēmas centralizācija

2. Sociālā nodrošinājuma informācijas elektroniska apmaiņa

3. Dotāciju informācijas sistēma

4. Medicīniskās novērtēšanas dienests

5. Datu repozitorija optimizācija sociālā nodrošinājuma pārvaldei

6. E-iesniegšanas pakalpojumu nozares sistēma

7. Centrālais autentificēšanas punkts Čehijas Statistikas birojam un statistikas reģistru integrēšana savienotā datu kopumā

8. Muzeju kolekcijas informācijas sistēma

 20

Investīcija Nr. 2:

E-pārvaldes pamatreģistru un iekārtu izveide

 Starpposma mērķis

Pilnībā funkcionējoša programmatūras noteikta datu centra, tostarp datu konteineru, pabeigšana.

Darba un sociālo lietu ministrija sekmīgi pārbauda un pieņem jauna datu centra izveidi

 

4. cet.

2022

 Uzskata, ka starpposma mērķis ir sasniegts, tiklīdz jaunais datu centrs ir pilnībā darbojies un ir darīts pieejams galalietotājiem.

21

Investīcija Nr. 2:

E-pārvaldes pamatreģistru un iekārtu izveide

Starpposma mērķis

Tādu uzskaitīto projektu pabeigšana, kas palielina centrālā pakalpojumu punkta pārvades jaudu un modernizē un optimizē sakaru un informācijas infrastruktūru un informācijas sistēmas.

Uzskata, ka starpposma mērķis ir sasniegts, kad tiek modernizēts centrālais pakalpojumu punkts, palielināta tā jauda un drošība un līgumslēdzēji/īstenotāji ir noslēguši projektus, kuru mērķis ir uzlabot pamatreģistru komunikāciju un informācijas sistēmas.

4. cet.

2023

Pasākums ietver pamatreģistru izveidi un valsts pārvaldes tehnoloģiskās infrastruktūras attīstību, tostarp tās pārvades jaudas palielināšanu un jaunu klientu pakalpojumu un augstas pārvades jaudas ietilpīgu pakalpojumu ieviešanu. Starpposma mērķi uzskata par izpildītu, kad ir pabeigti šādi projekti:

1. Centrālā pakalpojumu punkta spējas un drošības attīstība

2. Daudzprotokolu marķējuma komutācijas (MPLS) komunikācijas un informācijas infrastruktūras modernizācija un optimizācija

3. Valsts sertifikācijas iestāde izsniedz sertifikāciju valsts pārvaldes struktūrām

4. Datu centru un datu glabāšanas produktu jaudas palielināšana

5. Centrālo reģistru aparatūra un programmatūras aizstājēji

6. Pamatreģistru atjaunināšana un uzlabošana, tostarp: Personu reģistrs, Iedzīvotāju reģistrs, Tiesību un pienākumu reģistrs, Teritoriālās identifikācijas, adrešu un nekustamā īpašuma reģistrs, ORG informācijas sistēma

7. Ar to saistītā pamatreģistru un kopīgo pakalpojumu informācijas sistēmas integrētās sistēmas izstrāde un uzlabošana

8. Valsts identitātes un autentificēšanas punkta uzlabošana

9. Konsolidētas saskarnes izveide pamatreģistriem

22

Investīcija Nr. 2:

E-pārvaldes pamatreģistru un iekārtu izveide

Starpposma mērķis

Mākoņdatošanas pakalpojumu sniegšana publiskām iestādēm

e-pārvaldes mākonis kļūst pieejams galalietotājiem un spēj nodrošināt mākoņdatošanas pakalpojumus valsts pārvaldes iestādēm

2. cet.

2026

Ar projektu izveido sakaru un IKT infrastruktūru un lietojumprogrammas paplašinātam Zeleneč datu centram Čehijā un mākoņdatošanas un e-pārvaldes mākoņdatošanas portāla informācijas sistēmām, lai nodrošinātu datu pakalpojumus e-pārvaldes mākoņiem mākoņdatošanas pakalpojumu (IaaS, SaaS) nodrošināšanai valsts pārvaldes iestādēm. Uzskata, ka starpposma mērķis ir sasniegts, kad mākoņdatošanas pakalpojumus var sniegt.

23

Investīcija Nr. 3:

Kiberdrošība

Starpposma mērķis

Čehijas policijas drošības informācijas un notikumu pārvaldības sistēmas modernizācija un tās plašāka izmantošana kiberdrošības aizsardzībai vēl piecām citām informācijas sistēmām, ko atlasa, pamatojoties uz riska un priekšizpēti

Pilnībā funkcionālas un modernizētas drošības informācijas un notikumu pārvaldības sistēmas un piecu papildu informācijas pakalpojumu, kas izvēlēti, pamatojoties uz riska un priekšizpēti, darbības uzsākšana.

4. cet.

2022

Investīcija palielina drošības informācijas un notikumu pārvaldības drošības uzraudzības infrastruktūras pieejamību, kas spēj reģistrēt un izvērtēt drošības incidentus, un palielināt Čehijas Republikas policijas un Iekšlietu ministrijas spējas un spējas, lai identificētu drošības incidentus un incidentus IKT jomā un reaģētu uz tiem pat attālināti, kad piekļuve biroju infrastruktūrai ir ierobežota.

24

Investīcija Nr. 3:

Kiberdrošība

Mērķis

Pabeigt projektus, kuru rezultātā palielinās to informācijas sistēmu skaits, kuru kiberdrošība ir nostiprināta saskaņā ar Likumu Nr. 181/2014 Coll. par kiberdrošību

Skaits

0

10

4. cet.

2025

Pasākums palielina atlasīto informācijas sistēmu kiberdrošību saskaņā ar prasībām Likumā Nr. 181/2014 Coll. par kiberdrošību.

Starpposma mērķi uzskata par sasniegtu pēc tam, kad Valsts kiberdrošības un informācijas drošības birojs (NÚKIB) ir sekmīgi un dokumentēti pārbaudījis un pārbaudījis atbilstību kiberdrošības prasībām vismaz 10 atlasītajās informācijas sistēmās, un attiecīgo sistēmu īpašnieku iestādes ir apstiprinājušas projektu īstenošanu.

25

Reformas Nr. 1:

E-pārvaldes, kiberdrošības un e-veselības atbalsta centri

Starpposma mērķis

Triju kompetences centru pilnīga darbība, kas sniedz konsultāciju pakalpojumus iestādēm, kuras īsteno izmaiņas informācijas sistēmās un e-pārvaldes ekosistēmā, kas paredzētas atveseļošanas plāna A komponenta Nr. 1.1. un B komponenta Nr. 1.2. reformās un investīcijās

Kompetences centrus uzskata par pilnībā darboties spējīgiem, tiklīdz publiskās iestādes ir iesniegušas un kompetences centri ir apstiprinājuši oficiālus konsultāciju pakalpojumu pieprasījumus.

4. cet.

2022

Trīs kompetenču centri e-pārvaldes, kiberdrošības un e-veselības jomā sniedz konsultāciju un konsultāciju pakalpojumus iestādēm atveseļošanas plāna A komponenta Nr. 1.1. un 1.2. un B komponenta 1.1. un 1.2. reformu un investīciju īstenošanā.

26

Reforma Nr. 1:

E-pārvaldes, kiberdrošības un e-veselības atbalsta centri

Mērķis

Konsultācijas un palīdzība, kas sniegta par tematiem, kuri saistīti ar pasākumiem saskaņā ar 1.1. un 1.2. komponentu, un atveseļošanas plāna 1.1. un B komponenta 1.2. komponenta reformām un investīcijām vismaz piecu cilvēkdienu apjomā, ko sniedz konkrētām valsts pārvaldes struktūrām

Konsultāciju skaits, kas nodrošināts vismaz 5 cilvēkdienu apjomā

0

50

4. cet.

2025

Pasākums nodrošina valsts pārvaldes iestādēm zināšanas par 1.1. un 1.2. komponenta investīciju un reformu īstenošanu. Mērķī ieskaita tikai tādas konsultācijas, kurās vajadzīgas vismaz piecas cilvēkdienas.

27

Reforma Nr. 2:

E-veselības atbalsta sistēmu izstrāde

Starpposma mērķis

Kopīgas narkotisko vielu reģistrēšanas (ePrescreption) attiecināšana uz narkotiskām un psihotropām vielām un elektroniskiem taloniem medicīniskām ierīcēm

E-receptes funkcijas ir paplašinātas līdz narkotisko un psihotropo vielu receptēm un medicīnisko ierīču talonu izrakstīšanai.

4. cet.

2023

Ar šo pasākumu paplašina e-receptes pašreizējās funkcijas, ļaujot izrakstīt narkotikas un psihotropas vielas un vaučerus medicīnisko ierīču iegādei.

28

Reforma Nr. 2:

E-veselības atbalsta sistēmu izstrāde

Starpposma mērķis

Projektu pabeigšana, konsolidējot un attīstot elektronisko veselības aprūpes infrastruktūru, lai izveidotu savstarpēji savienotas datubāzes un uzlabotu digitālos veselības aprūpes pakalpojumus

Galalietotāji izmanto konsolidētos jaunos pakalpojumus, kas sasniegti ar projektiem, un reģistri ir savienoti

4. cet.

2025

Šajā pasākumā iekļautie projekti konsolidē veselības reģistru departamentu sistēmu, tostarp reģionālo higiēnisko staciju informācijas sistēmas, Hygienic reģistrus, Valsts veselības informācijas sistēmu un integrēto izglītības platformu. Attiecīgie veselības aprūpes reģistri ir saistīti ar e-pārvaldes pakalpojumiem. Starpposma mērķa sasniegšanu verificē ar sekmīgu testēšanu, ko veic un dokumentē attīstītājs, un ar līgumslēdzējas iestādes apstiprinājumu projekta īstenošanai pēc sekmīga izmēģinājuma posma. Projekti ietver:

1. Reto slimību pacientu veselības aprūpes sistēmas optimizācija

2. Higiēnas reģistru izveide, uzlabojot esošos sanitāro pakalpojumu un informācijas sistēmu reģistrus saistībā ar pandēmijas situāciju pārvaldību

3. Integrētas informācijas sistēmas izveide, lai atbalstītu sanitārijas pakalpojumu pārvaldību četrpadsmit Čehijas reģionos

4. Nozares e-veselības atsauces reģistru infrastruktūras attīstīšana veselības pakalpojumu sniedzējiem, veselības aprūpes speciālistiem, pacientiem un atbalsta sistēmām

5. Valsts veselības informācijas sistēmas modernizācija un kapacitātes uzlabošana

6. Veselības aprūpes speciālistu apmācības programma e-veselības sistēmu izmantošanai

29

Investīcija Nr. 4:

Pamatnosacījumu radīšana digitālajai justīcijai

Starpposma mērķis

Datu pārvaldības un datu izmantošanas analīze tieslietu nozarē un datu noliktavas ieviešana

Analīzi apstiprina Tieslietu ministrija, un datu noliktava ir izvietota

2. cet.

2022

Starpposma mērķis ietver analīzi, kurā apzinātas tieslietu nozares un Tieslietu ministrijas datu izmantošanas un datu pārvaldības vajadzības, kas kalpos par pamatu, lai sagatavotu turpmākos projektus, kuru mērķis ir nozares digitalizācija, un ietver arī datu noliktavas izveidi Tieslietu ministrijai.

30

Investīcija Nr. 4:

Pamatnosacījumu radīšana digitālajai justīcijai

Mērķis

Jaunizveidoto un savienoto konferenču telpu skaita palielināšana tieslietu sistēmā, lai nodrošinātu videokonferenču rīkošanu.

Konferenču telpu skaits

170

470

4. cet.

2022

Pasākums palielina to konferenču telpu skaitu, kas aprīkotas ar videokonferenču rīkiem.

31

Investīcija Nr. 4:

Pamatnosacījumu radīšana digitālajai justīcijai

Mērķis

Datu glabāšanas jaudas palielināšana

Petabaits

2

4

4. cet.

2024

Pasākums palielina Tieslietu ministrijas datu glabāšanas jaudu, stiprinot digitālās darbvietas un tāldarba infrastruktūru.

C. KOMPONENTS NR. 1.3. Augstas veiktspējas digitālie tīkli

Šis Čehijas atveseļošanas un noturības plāna komponents palīdz risināt problēmu, kas saistīta ar ļoti augstas veiktspējas tīklu (VHCN) izvēršanu, lai iedzīvotājiem, uzņēmumiem, publiskās pārvaldes iestādēm un iestādēm, jo īpaši lauku apvidos, palielinātu piekļuvi tiešsaistes pakalpojumiem, izmantojot interneta savienojamību. Komponenta mērķis ir arī radīt apstākļus, kas atbalsta 5G tīklu un pakalpojumu attīstību.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu, saskaņā ar kuru Čehija ar investīcijām saistītu ekonomikas politiku vērš uz digitālo infrastruktūru (valsts īpašais ieteikums Nr. 3/2019), un konkrētai valstij adresēto ieteikumu, saskaņā ar kuru Čehija investīcijas koncentrē uz digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz lieljaudas digitālo infrastruktūru un tehnoloģijām (valsts īpašais ieteikums Nr. 3/2020).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Attiecībā uz visām investīcijām infrastruktūrā vismaz 70 % būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu atkārtoti izmanto vai pārstrādā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) 1 .

C.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1: Elektronisko sakaru tīklu izvēršanas vides uzlabošana 

Šīs reformas mērķis ir uzlabot spēju vākt informāciju par elektronisko sakaru aktīvo un pasīvo infrastruktūru. Reforma ir saskaņota ar Savienības nozaru tiesību aktu mērķiem, kuru mērķis ir samazināt tīkla izvēršanas izmaksas, tostarp Direktīvu 2014/61/ES par pasākumiem ātrdarbīgu sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai, kā arī ar Direktīvas 2018/1972 (Eiropas Elektronisko sakaru kodekss) mērķiem. 

Reforma inter alia ietver:    

Pasākumu īstenošanu, tostarp nepieciešamo tiesību aktu grozījumu stāšanos spēkā un tehnisko specifikāciju pabeigšanu, kuru mērķis ir izveidot plānoto projektu datubāzes.

Digitālo tehnisko karšu (DTM) objektu pabeigšana, nodrošinot piekļuvi precīzai informācijai par atrašanās vietu un tehnisko infrastruktūru, kas pieder publiskām un privātām struktūrām. Pasākuma mērķis ir digitalizēt vismaz 161 000 hektāru pamata telpiskā stāvokļa un 55 000 km transporta un tehniskās infrastruktūras tīklu. 

Pabeigt tīkla kvalitātes mērījumus visiem 76 Čehijas un galvaspilsētas rajoniem, lai sniegtu labāku informāciju par 5G un fiksētā tīkla kvalitāti un samazinātu tīkla pārklājuma pārbaudes laiku. Mērījumi atbilst Direktīvas (ES) 2018/1972 X pielikumā izklāstītajiem ekspluatācijas kvalitātes parametriem, definīcijām un mērījumu metodēm un atbilst BEREC pamatnostādnēm par pakalpojumu kvalitātes parametriem.

Informācijas pieejamība par esošo fizisko infrastruktūru un publiski finansētiem inženiertehniskajiem darbiem padara fiziskās infrastruktūras koplietošanu efektīvāku ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanai.

Pasākumu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 2: Atbalsts 5G ekosistēmas attīstībai

Šā pasākuma mērķis ir izstrādāt stratēģisko satvaru, lai veicinātu infrastruktūras koplietošanu 5G tīkliem, jo īpaši komerciāli mazāk pievilcīgās teritorijās, ļaujot samazināt enerģijas patēriņu, radio emisijas, kā arī tīkla būvniecības un ekspluatācijas izmaksas.

Pasākums atbalsta 25 pētījumu pabeigšanu, kuru mērķis ir:

Pārskatīt valsts radiofrekvenču spektra plānu un izvērtēt esošos spektra tiesību piešķiršanas un piešķiršanas stratēģijas plānus, lai pēc iespējas ātrāk izmantotu harmonizētas frekvenču joslas komerciālai izmantošanai, ievērojot kritērijus, kas noteikti kopējā Savienības rīkkopā savienojamībai 2 .

Analizēt iespējamību ļaut operatoriem maksāt radiofrekvenču spektra piešķiršanas maksas pa daļām, lai veicinātu investīcijas 5G infrastruktūrā.

Apzināt un formulēt problēmas, ko rada kiberdrošība, elektronisko sakaru tīklu izbūve pašvaldībās un pilsētās, kā arī pilsētu attīstība.

Pamatojoties uz šiem pētījumiem, 5G alianse izstrādās priekšlikumus par iespējām turpmāk attīstīt 5G ekosistēmu. Šie priekšlikumi veido pamatu pamatnostādnēm par pasīvās un aktīvās elektroniskās komunikācijas infrastruktūras koplietošanu, lai atvieglotu 5G tīklu izvēršanu, saskaņā ar kopīgo Savienības rīkkopu savienojamībai un ņemot vērā Direktīvu 2014/61/ES par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai, RSPG21-016 galīgo ziņojumu par radiofrekvenču spektra koplietošanu un Likumu Nr. 143/2001 par konkurences aizsardzību. Pasākums arī paredz pabeigt izmēģinājuma projektu par 5G/26 GHz, kura mērķis ir izstrādāt pamatnostādnes un algoritmus par radiofrekvenču spektra koordinācijas procedūrām attiecībā uz 5G un spektra koplietošanu ar citiem pakalpojumiem 26 GHz joslā.

Reformu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.Investīcija Nr. 1: Lieljaudas savienojamības veidošana

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt ļoti augstas veiktspējas savienojamības tīklu (VHCN) būvniecību, īpašu uzmanību pievēršot lauku apvidiem, kuros uz tirgu balstīti risinājumi nav rentabli un pastāv maz komerciālu stimulu izvērst šādus tīklus. Šīs intervences jomas nosaka saskaņā ar spēkā esošajiem valsts atbalsta noteikumiem, un par tām veic sabiedrisko apspriešanu.

Attiecībā uz šo pasākumu izsludina vismaz vienu uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus par ļoti augstas veiktspējas savienojamības būvniecību, kura rezultātus publicē līdz 2024. gada 31. decembrim. Īstenojot atlasītos projektus, to adrešu punktu skaitu, kas savienoti ar VHCN tīklu, kā noteikts BEREC pamatnostādnēs par ļoti augstas veiktspējas tīkliem (savienojamība vismaz 1 Gb/s), palielina vismaz par 23 000 vienībām.

Šo investīciju pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

Investīcija Nr. 2: 5G koridoru pārsegšana un 5G attīstības veicināšana

Šā pasākuma mērķis ir uzlabot 5G transporta koridoru pārklājumu, veicot investīcijas aprīkojumā, kā arī pētniecībā un izstrādē.

Lai sasniegtu šo mērķi, ir jāpabeidz šādi pasākumi:

Palielināt pārklājumu dzelzceļa koridoros ar uzlabotu 5G signālu. Pamatojoties uz Čehijas Telekomunikāciju biroja veikto 4G pārklājuma kartēšanu, intervences zonas ierosina līdz 2021. gada 30. septembrim, nodrošinot, ka tās trīs gadu laikā tirgū nenosegtu telesakaru operatori. Attiecas uz šādiem dzelzceļa koridoriem: Prāga – Česká Třebová – Ostrava, Prāga – Ústí nad Labem, Prāga – Plzeň, Prāga – České Budějovice un Česká Třebová – Brno.

Vismaz 350 dzelzceļa vagonu aprīkošana ar retranslatoriem vai pasīvām sienām 5G signāliem. Līgumslēdzējus atlasa pēc uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus, pamatojoties uz pētījumu par projekta darbības jomu un iespējamību.

Izveidot un testēt sadarbīgu intelektisku transporta sistēmu dzelzceļa koridoriem (C-ITS) 5G tīklos. Ceturkšņa ziņojumus par pārbaudēm un gūto pieredzi dara pieejamus citiem pārvadātājiem, kas darbojas iepriekš minētajos dzelzceļa koridoros.

Šo investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 3: Atbalsts 5G mobilās infrastruktūras attīstībai lauku apvidos ar lielām investīcijām 

Šā pasākuma mērķis ir uzlabot 5G tīkla pārklājumu “baltajās zonās”, t. i., teritorijās, kurās nekad nav izmantots neviens mobilais signāls, kas lielāks par 3G, un attiecībā uz kurām var pieņemt, ka nākotnē 5G bāzes tīkli netiks segti, ņemot vērā investīciju zemo paredzamo rentabilitāti. Šī definīcija atbilst spēkā esošajiem valsts atbalsta noteikumiem un valsts plānam VHCN attīstībai. Šīs zonas nosaka, pamatojoties uz balto norēķinu pamatvienību novērtējumu, kas jāveic Čehijas Telekomunikāciju birojam, un par tām veic sabiedrisko apspriešanu.

Lai sasniegtu šo mērķi, izsludina konkursu par bāzes raidstaciju (BTS) 5G signālu būvniecībai un ekspluatācijai. Rūpniecības un tirdzniecības ministrija ierosina intervences jomas līdz 2021. gada 30. septembrim, nodrošinot, ka turpmākajos trīs gados tirgus telesakaru operatori neaptver ierosinātās intervences jomas. Konkursa uzaicinājumu rezultātus publicē līdz 2024. gada 31. decembrim.

Īstenojot atlasītos projektus, STS skaitu palielina par 120.

Šo investīciju pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

Investīcija Nr. 4: Zinātniskās pētniecības darbības, kas saistītas ar 5G tīklu un pakalpojumu attīstību

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt valsts un privātās struktūras pētniecībā, izstrādē un inovācijā saistībā ar 5G tīkliem un pakalpojumiem.

Lai sasniegtu šo mērķi, izsludina konkursu zinātniskās pētniecības projektiem, kas saistīti ar 5G tīklu un 5G ekosistēmas lietojumu tehnoloģisko attīstību. Projekti koncentrējas uz 5G lietojumu izmantošanu rūpniecībā un pakalpojumos, jo īpaši uz jaunu tehnoloģiju izmantošanu automobiļu ražošanas procesos un citās svarīgās nozarēs, ņemot vērā aprites ekonomikas principus, izmantojot otrreizējo izejvielu ieguvi. Atbalsts ir vērsts arī uz projektiem, kas veicina automatizācijas, robotizācijas, mākslīgā intelekta un virtuālās vai paplašinātās realitātes izstrādi un izplatīšanu. Potenciālie saņēmēji ir uzņēmumi vai publiskas pētniecības organizācijas. Līdz 2024. gada 31. decembrim atlasa vismaz 20 projektus. Nākamajā īstenošanas posmā pabeidz vismaz 20 atlasītos projektus.

Šo investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

C.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs

Pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / mērķrādītājs

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji
(atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji
(mērķrādītājiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

32

Reforma Nr. 1: Elektronisko sakaru tīklu izvēršanas vides uzlabošana 

Starpposma mērķis 

Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas sagatavoto pasākumu stāšanās spēkā, kuru mērķis ir izveidot investīciju projektu plānu datubāzi un palielināt tīkla kvalitātes mērījumu skaitu 

Noteikums tiesību aktos, kas norāda uz stāšanos spēkā 

2. cet. 

2023 

Stājas spēkā vajadzīgie tiesību aktu pielāgojumi un tiek pabeigtas tehniskās specifikācijas, kuru mērķis ir izveidot datubāzes par investīciju projektu iecerēm Likuma Nr. 194/2017 Coll. 11. un 2. punkta nozīmē un palielināt elektronisko sakaru tīklu kvalitātes mērījumu skaitu. Valsts regulators rīko konkursa procedūras un iegādājas vajadzīgo aprīkojumu. Sniegtās informācijas kvalitātei un izmantojamībai jāatbilst saistošiem tehniskiem parametriem.

33

Reforma Nr. 1: Elektronisko sakaru tīklu izvēršanas vides uzlabošana 

Mērķis 

Digitālo tehnisko karšu (DTM) objektu pabeigšana pamata telpiskajai situācijai

Hektāri 

0

161 000

4. cet. 

2025 

Ir jāaizpilda digitālo tehnisko karšu (DTM) objekti, kas ļauj piekļūt precīzai atrašanās vietas informācijai par pamata telpiskā stāvokļa objektiem, kas pieder publiskām un privātām struktūrām. 161 000 ha telpisko pamatobjektu digitalizē. Iegūtie DTM objekti ir publiski pieejami.

34 

Reforma Nr. 1: Elektronisko sakaru tīklu izvēršanas vides uzlabošana 

Mērķis 

Digitālo tehnisko karšu (DTM) objektu pabeigšana transportam un tehniskās infrastruktūras tīkliem

Km 

0

55 000 

4. cet. 

2025 

Digitālo tehnisko karšu (DTM) objekti ir jāaizpilda, nodrošinot piekļuvi precīzai informācijai par publisko un privāto struktūru īpašumā esošo fiziskās infrastruktūras tīklu atrašanās vietu un tehniskajām specifikācijām. Transporta un tehniskās infrastruktūras tīklus digitalizē 55 000 km garumā. Iegūtie DTM objekti ir publiski pieejami.

35 

Reforma Nr. 1: Elektronisko sakaru tīklu izvēršanas vides uzlabošana

Mērķis 

Elektronisko sakaru kvalitātes mērījumu pabeigšana 

Skaits 

0

77

4. cet. 

2025 

Tīkla kvalitātes mērījumus veic visos 76 Čehijas un galvaspilsētas rajonos.

36 

Reforma Nr. 2: Atbalsts 5G ekosistēmas attīstībai

Mērķis 

Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas publicēti pētījumi, kuru mērķis ir uzlabot 5G tīklu izvēršanu 

Skaits 

0

25

4. cet. 

2024 

Pētījumiem ir šādi mērķi:

·Pārskatīt valsts radiofrekvenču spektra plānu un izvērtēt esošos spektra tiesību piešķiršanas un piešķiršanas stratēģijas plānus, lai pēc iespējas ātrāk izmantotu harmonizētās joslas komerciālai izmantošanai.

·Analizēt iespējamību ļaut operatoriem maksāt radiofrekvenču spektra piešķiršanas maksas pa daļām, lai veicinātu investīcijas 5G infrastruktūrā.

·Apzināt ar kiberdrošību saistītās problēmas.

·Elektronisko sakaru tīklu izbūve pašvaldībās un pilsētās, kā arī pilsētu attīstība.

Pētījumi jo īpaši koncentrējas uz šādiem jautājumiem:

·5G iezīmju un standartu piemērojamība atsevišķās nozarēs un priekšlikumi to tehniskajai īstenošanai un regulatīviem pasākumiem.

·5G tīkla infrastruktūras digitālā dvīņa koncepcija un izmantošana.

·satelītsakaru izmantošana zemes un satelītu 5G tīklu līdzāspastāvēšanai un sadarbībai.

·FeMBMS (turpmāk attīstītais multivides multiraides pakalpojums) piemērojamība 5G tīklos televīzijas apraidei un audiovizuālo mediju pakalpojumiem, tostarp stratēģija 600 MHz frekvenču joslas turpmākai izmantošanai televīzijas apraidei.

·FRMCS (Future Railway Mobile Communication Systems) izmantošana dzelzceļiem ar īpašiem kanāliem 900 MHz un 1900 MHz joslās.

·kvantu tehnoloģijas izmantošana, lai palielinātu 5G tīklu un pakalpojumu drošību.

·iespēja koplietot spektru, ko var izmantot 5G tīklos.

·26 GHz frekvenču joslas izmantošana 5G tīklā.

·modernu informācijas sistēmu izmantošana, tostarp programmatūras koplietošana, izmantojot atvērtus avotus vai citus koplietošanas veidus, piemēram, mākoņu serverus, 5G tīklos.

·5G tīkla griešanas sistēmas izmantošana publiskiem un privātiem 5G tīkliem.

·savienot lietiskā interneta (IoT) sakarus ar 5G tīkliem.

·5G tīklu izmantošana fiksētai bezvadu piekļuvei

·atvērtā RAN (Radio Access Network) un atklātās pamatpiekļuves ietekme uz 5G tīklu drošību.

·lidojumu sakaru platformas (droni, bezpilota lidaparāti, gaisa baloni) un to ietekme uz elektronisko sakaru regulējumu.

·vieda radio vide, kurā izmanto elektromagnētiskā starojuma un viedo atstarojošo virsmu mērījumus tiešsaistē.

·6G tīklu izveide joslās virs 100 GHz.

37 

Reforma Nr. 2: Atbalsts 5G ekosistēmas attīstībai 

Starpposma mērķis 

Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas publicētās pamatnostādnes par 5G tīklu izvēršanu 

Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas pamatnostādņu publicēšana

4. cet. 

2025 

Publicē pamatnostādnes par pasīvās un aktīvās infrastruktūras koplietošanu, lai atvieglotu 5G tīklu izvēršanu, kas atbilst kopējam Savienības rīkkopai savienojamībai un ņemot vērā Direktīvu 2014/61/ES par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai, RSPG21-016 Galīgo ziņojumu par radiofrekvenču spektra koplietošanu un Likumu Nr. 143/2001 par konkurences aizsardzību. Pamatnostādnes pamatojas uz pētījumiem, kas publicēti saistībā ar to pašu pasākumu. Konkrētāk, pasākums paredz izstrādāt pamatnostādnes un algoritmus par radiofrekvenču spektra koordinācijas procedūrām attiecībā uz 5G un spektra koplietošanu ar citiem pakalpojumiem 26 GHz joslā.

38 

Investīcija Nr. 1: Lieljaudas savienojumu izveide 

Starpposma mērķis 

Rūpniecības un tirdzniecības ministrija piešķir visus dotāciju lēmumus par adrešu punktu savienošanu ar ļoti augstas veiktspējas tīklu (VHCN) 

Paziņojums par to, ka Rūpniecības un tirdzniecības ministrija piešķir visus dotāciju lēmumus par adrešu punktu savienošanu ar ļoti augstas veiktspējas tīklu (VHCN) 

4. cet. 

2024 

Paziņojums par to, ka Rūpniecības un tirdzniecības ministrija piešķir visus dotāciju lēmumus par adrešu punktu savienošanu ar ļoti augstas veiktspējas tīklu (VHCN). Uzaicinājumos iesniegt piedāvājumus iekļauj attiecināmo izdevumu definīciju, projektu atlases un novērtēšanas novērtēšanas modeļus un kritērijus, noteikumus pieteikumu iesniedzējiem un saņēmējiem un pamatnostādnes par vairumtirdzniecības piedāvājumiem.

39 

Investīcija Nr. 1: Lieljaudas savienojumu izveide 

Mērķis 

Ar ļoti augstas veiktspējas tīklu (VHCN) savienotu adrešu punktu pabeigšana

Skaits 

0

23 000

1. cet. 

2026 

Tiek būvēta infrastruktūra, lai palielinātu to adrešu punktu skaitu, kas savienoti ar ļoti augstas veiktspējas tīklu (VHCN), palielinot pieslēgto adrešu punktu skaitu par 23 000. Ļoti augstas veiktspējas tīkls atbilst BEREC pamatnostādnēm par ļoti augstas veiktspējas tīkliem.

40

Investīcija Nr. 2: 5G koridoru pārsegšana un 5G attīstības veicināšana 

Mērķis 

Uzlabots 5G signālu pārklājums atsevišķos dzelzceļa koridoros

Km 

0

210

4. cet. 

2025 

Pasākums uzlabo 5G pārklājuma kvalitāti (papildus jau noteiktajiem pārklājuma kritērijiem, kas piesaistīti spektra izsolēs) vismaz 210 km attālumā šādos dzelzceļa koridoros: Prāga – Česká Třebová – Ostrava, Prāga – Ústí nad Labem, Prāga – Plzeň, Prāga – České Budějovice un Česká Třebová – Brno. 

41 

Investīcija Nr. 2: 5G koridoru pārsegšana un 5G attīstības veicināšana 

Mērķis 

Dzelzceļa vagonu aprīkošana ar retranslatoriem pasīvo sienu mobilajam signālam 

Skaits 

0

350

4. cet. 

2025 

Strāvas vagonus aprīko ar 5G darbības dublētājiem vai pasīvajām sienām mobilo datu pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai.

42 

Investīcija Nr. 2: 5G koridoru pārsegšana un 5G attīstības veicināšana 

Starpposma mērķis 

Intelektiskās transporta sistēmas (C-ITS) ieviešana un testēšana. 

C-ITS sistēmas uzstādīšanas un testēšanas pabeigšana

4. cet. 

2025 

Atbalsts 5G ekosistēmu lietojumiem koridoros ietver intelektiskas transporta sistēmas izveidi un testēšanu dzelzceļa koridoriem (C-ITS). Rūpniecības un tirdzniecības ministrija kopā ar Satiksmes ministriju publicē ziņojumu par šā projekta rezultātiem.

43 

Investīcija Nr. 3: Atbalsts 5G mobilās infrastruktūras attīstībai lauku apvidos ar lielām investīcijām 

Starpposma mērķis 

Visu lēmumu par dotācijām piešķiršana, lai savienotu pašvaldības ar lieljaudas pieslēgumu 

Paziņojums par to, ka Rūpniecības un tirdzniecības ministrija piešķir visus lēmumus piešķirt dotācijas pašvaldībām ar lieljaudas savienojumiem 

 

4. cet. 

2024 

Paziņojums par to, ka Rūpniecības un tirdzniecības ministrija piešķir visus lēmumus piešķirt dotācijas pašvaldībām ar lieljaudas savienojumiem. Uzaicinājumos iesniegt piedāvājumus iekļauj attiecināmo izdevumu definīciju, projektu atlases un novērtēšanas novērtēšanas modeļus un kritērijus, noteikumus pieteikumu iesniedzējiem un saņēmējiem un pamatnostādnes par vairumtirdzniecības piedāvājumiem. Inter alia atlases kritēriji atbilst BEREC pamatnostādnēm par ļoti augstas veiktspējas tīkliem.

Pašvaldības atrodas tikai apgabalos, kuros nekad nav izmantots neviens mobilais signāls, kas lielāks par 3G, un attiecībā uz kuriem var pieņemt, ka nākotnē 5G bāzes tīkli netiks nodrošināti, jo investīcijas paredzamā rentabilitāte ir zema. Šīs teritorijas nosaka saskaņā ar spēkā esošajiem valsts atbalsta noteikumiem un valsts plānu VHCN attīstībai.

44 

Investīcija Nr. 3: Atbalsts 5G mobilās infrastruktūras attīstībai lauku apvidos ar lielām investīcijām 

Mērķis 

Bāzes staciju pabeigšana 5G signāliem

Skaits 

0

120

1. cet. 

2026 

Infrastruktūru, tostarp 120 bāzes stacijas, izbūvē un ekspluatē, lai ar 5G signāliem aptvertu pašvaldības, kas atrodas investīcijās apzinātajos lauku apvidos, kuros ir intensīvas investīcijas 3.

45

Investīcija Nr. 4: Zinātniskās pētniecības darbības, kas saistītas ar 5G tīklu un pakalpojumu attīstību 

Starpposma mērķis 

Visu lēmumu par dotācijām piešķiršana zinātniskās pētniecības projektiem, kas saistīti ar 5G tīkliem 

Paziņojums par to, ka Rūpniecības un tirdzniecības ministrija piešķir visus dotāciju lēmumus zinātniskās pētniecības projektiem, kas saistīti ar 5G tīkliem 

4. cet. 

2024 

Paziņojums par to, ka Rūpniecības un tirdzniecības ministrija piešķir visus dotāciju lēmumus zinātniskās pētniecības projektiem, kas saistīti ar 5G tīkliem. Projekti koncentrējas uz 5G lietojumu izmantošanu rūpniecībā un pakalpojumos, jo īpaši uz jaunu tehnoloģiju izmantošanu automobiļu ražošanas procesos un citās svarīgās nozarēs, ņemot vērā aprites ekonomikas principus, izmantojot otrreizējo izejvielu ieguvi. Atbalsts ir vērsts arī uz projektiem, kas veicina automatizācijas, robotizācijas, mākslīgā intelekta un virtuālās vai paplašinātās realitātes izstrādi un izplatīšanu. Potenciālie saņēmēji ir uzņēmumi vai publiskas pētniecības organizācijas.

46

Investīcija Nr. 4: Zinātniskās pētniecības darbības, kas saistītas ar 5G tīklu un pakalpojumu attīstību 

Mērķis

Zinātniskās pētniecības projektu pabeigšana saistībā ar 5G tīkliem

Atbalstīto projektu skaits

0

20

4. cet.

2025

No iepriekš atlasītajiem zinātniskās izpētes projektiem par 5G tīklu un pakalpojumu iespējamo turpmāko attīstību jāpabeidz vismaz 20 projekti. Iegūtos pētījumus publicē Rūpniecības un tirdzniecības ministrija.

D. KOMPONENTS NR. 1.4. Digitālā ekonomika un sabiedrība, inovatīvi jaunizveidoti uzņēmumi un jaunas tehnoloģijas

Šis Čehijas atveseļošanas un noturības plāna komponents palīdz risināt problēmu, kas saistīta ar digitalizācijas veicināšanu un jaunu tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumos, tostarp MVU. Tā mērķis ir arī izveidot struktūru, kas koordinētu projektus, kuri vērsti uz ekonomikas digitālo pārveidi, atbalstītu atlasītu stratēģisko tehnoloģiju, tostarp mākslīgā intelekta, izstrādi un ieviešanu un uzlabotu inovācijas ekosistēmu, jo īpaši jaunuzņēmumiem, tostarp izmantojot uzlabotas saiknes starp akadēmiskajām un uzņēmējdarbības aprindām. Paredzams, ka plānotās investīcijas veicinās finansējuma pieejamību inovatīviem jaunuzņēmumiem un MVU, cita starpā izmantojot finanšu tehnoloģijas un agrīnā posma finansēšanas risinājumus, kā arī piekļuvi apmācībai un testēšanas iekārtām, lai veicinātu jaunu digitālo tehnoloģiju ieviešanu. Komponentam ir sinerģija ar Čehijas plāna 1.3. elementu [augstjaudas digitālie tīkli] un 1.5. [Uzņēmumu digitālā pārveide], kas palīdz risināt jautājumu par piekļuvi augstas veiktspējas tīkliem un uzņēmējdarbības digitalizāciju.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto 2019. gada ieteikumu Nr. 3, saskaņā ar kuru Čehija ar investīcijām saistītu ekonomikas politiku vērš uz digitālo infrastruktūru un likvidē šķēršļus, kas kavē pilnībā funkcionējošas inovācijas ekosistēmas attīstību, un konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 3/2020, saskaņā ar kuru Čehija atbalsta mazos un vidējos uzņēmumus, vairāk izmantojot finanšu instrumentus, lai nodrošinātu likviditātes atbalstu, koncentrētu investīcijas uz digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz lieljaudas digitālo infrastruktūru un tehnoloģiju, un lai nodrošinātu finansējuma pieejamību inovatīviem uzņēmumiem un uzlabotu publiskā un privātā sektora pētniecību un sadarbību;

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Jo īpaši pētniecības un izstrādes procesa rezultāti ir tehnoloģiski neitrāli to piemērošanas līmenī (t. i., tos piemēro visās pieejamajās tehnoloģijās, tostarp zemas ietekmes tehnoloģijās), un pasākumā ex ante izslēdz pētniecību un izstrādi, kas paredzēts “brūnās pētniecības un izstrādes” elementiem (t. i., akmeņogles, lignīts, eļļa/nafta, dabasgāze, uz kuru neattiecas DNSH tehnisko vadlīniju III pielikums, zilais un pelēkais ūdeņradis, atkritumu sadedzināšanas iekārtas un atkritumu izgāztuves).

D.1.    Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1: Digitālās pārveides pārvaldības sistēmas institucionālā reforma, tostarp RIS 3 stratēģija

Institucionālās reformas mērķis ir vienkāršot organizācijas struktūru, kas pārrauga digitālo pārveidi. Jaunizveidotā Digitālās pārveides komiteja (DTC) cieši sadarbojas ar valsts inovācijas stratēģiju pārdomātai specializācijai, kas reglamentē struktūras, kuras identificē un izplata svarīgākās tehnoloģijas un attiecīgās pētniecības un inovācijas jomas. Tā nodrošina savienojamību un koordināciju starp dalībniekiem visā digitālajā ekosistēmā un ietver privāto un publisko ieinteresēto personu pārstāvību. Lai atbalstītu šo darbu, tā pasūta analītiskus pētījumus un iepērk ekspertu atbalsta pakalpojumus, kā arī uzlabo uzņēmumu un iedzīvotāju informētību par iespējām izmantot jaunās digitālās tehnoloģijas.

Digitālās un inovācijas ekosistēmas turpmāka uzlabošana (tostarp jaunizveidoti uzņēmumi, jaunizveidoti uzņēmumi un stratēģiskās tehnoloģijas) ietver tādas koordinācijas struktūras izveidi Digitālās pārveides komitejas paspārnē, kas atbild par atbalsta programmu īstenošanu uzņēmumiem saskaņā ar šo komponentu atbilstoši ES jaunuzņēmumu nāciju standartam, un paredzams, ka tā pasūtīs juridisku analīzi un priekšlikumus, ietekmes novērtējumus un sniegs ieteikumus un padomus par reformas īstenošanu un ar to saistītajām investīcijām. Reformas rezultātā tiks izveidota sadarbība starp publisko un privāto sektoru un atbalstīt trīs izmēģinājuma kolektīvo investīciju fondus, uzņēmējdarbības atbalsta shēmas un uzņēmējdarbības atbalsta shēmas, darbības, kuru mērķis ir veicināt jaunuzņēmumu internacionalizāciju, un “regulatīvās smilškastes”, kurās praksē izmēģina inovatīvus risinājumus, kā ierosināts saskaņā ar šo komponentu.

Reformu īsteno līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 2: Kopīga stratēģisko tehnoloģiju atbalsta un sertifikācijas grupa ar Stratēģisko tehnoloģiju padomi

Reformas mērķis ir izveidot akreditētas kvalitātes pārvaldības un produktu sertifikācijas iestādes un nodrošināt akreditētu laboratoriju tīklu ar pietiekamām testēšanas un sertifikācijas iespējām, kas uzlabos produktu kvalitāti un atvieglos ražošanas procesu pārvaldību un Čehijas uzņēmumu konkurētspēju. Tas palielina vajadzīgo kapacitāti un samazina atļauju izsniegšanas iestāžu izmaksas, tādējādi padarot sertifikāciju pieejamāku, jo īpaši tādās stratēģiskās nozarēs kā kosmiskā aviācija un medicīnisko ierīču rūpniecība. Reforma atbalsta tādas darbības kā laboratoriju modernizēšana, akreditācijas procesu atvieglošana un iekārtu iegāde, īpašu uzmanību pievēršot: progresīvi materiāli un tehnoloģijas (kompozītmateriāli, aditīvā ražošana, lāzeru izmantošana); zaļās tehnoloģijas (hibrīda/elektroenerģijas piedziņa, dekarbonizācija, trokšņa samazināšana, biodegviela, gaisa transporta ilgtspēja); automatizācija un digitalizācija; Bezpilota gaisa kuģu sistēmas (UAV)/bezpilota gaisa kuģu sistēmas (UAS); Gaisa satiksmes mobilitāte pilsētās (UAM); lietojumprogrammas; Rūpniecība 4.0 aerokosmiskajā jomā (AI, IoT, lielie dati). Komponents ietver arī konsultāciju un padomdevēju pakalpojumus uzņēmumiem, gatavojoties sertifikācijas saņemšanai un izplatot ražošanas praksi.

Reformu īsteno līdz 2024. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 1: Eiropas Izcilības centrs MI jomā “Iedzīvotāju drošībai un drošumam”

Šīs investīcijas mērķis ir izveidot papildu Eiropas mākslīgā intelekta izcilības centru tīklu, ar kuru paredzēts iegūt izcilības zīmogu pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” ietvaros. Centra mērķis ir nodrošināt pietiekamas pētniecības spējas, lai varētu ieviest un piemērot MI tehnoloģijas noteiktajā apgabalā.

Tā koncentrē savu darbību uz MI drošumu uzlabojošiem lietojumiem un veicina zinātnisko pētniecību šajā jomā, īpašu uzmanību pievēršot tiem segmentiem, kuros salīdzinošas priekšrocības var gūt, izmantojot valsts un reģionālo specializāciju. Centra darbība ir saskaņā ar Koordinēto mākslīgā intelekta plānu 3 , un investīcijas mērķis ir ievērot ieteikumus, ko sniegusi Eiropas Komisijas augsta līmeņa ekspertu grupa mākslīgā intelekta jautājumos.

Šo investīciju īsteno līdz 2022. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 2: Eiropas digitālo plašsaziņas līdzekļu novērošanas centrs (EDMO)

Ar šo investīciju tiks izveidota Centrāleiropas digitālo plašsaziņas līdzekļu novērošanas centrs (CEDMO), reģionāla iestāde, ko vada Kārļa universitāte partnerībā ar Čehijas Tehnisko universitāti Prāgā (ČVUT), un faktu pārbaudes tīmekļa vietne demagog.cz. CEDMO ir saistīta ar Eiropas Digitālo plašsaziņas līdzekļu novērošanas centru un ievēro Eiropas Komisijas un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos izstrādāto Rīcības plānu dezinformācijas apkarošanai. Tas sadarbībā ar Eiropas MI izcilības centru nodrošina MI rīkus un metodiku cīņai pret viltus ziņām digitālajā telpā un nodrošina metodiku dezinformācijas kampaņu atklāšanai, analizēšanai un publiskošanai valsts, starptautiskā un Eiropas līmenī un analizē dezinformācijas kampaņu ietekmi uz sabiedrību un demokrātiju; atbalstīt medijpratību un sadarbībā ar valstu iestādēm uzraudzīt tiešsaistes platformu un digitālo plašsaziņas līdzekļu ekosistēmas noteikumus. Investīcija ietver arī ilgtermiņa pētījumu, kas nodrošina ikmēneša rezultātus, pamatojoties uz statistiski nozīmīgu paneļdiskusiju, kurā ir vismaz 2 000 Čehijas iedzīvotāju un kuras rezultātā tiek sagatavoti ziņojumi par digitālo un plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, iedzīvotāju noturību pret dezinformāciju un maldinošu informāciju Čehijā.

Šo investīciju īsteno līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 3: Ārvalstu labas prakses un zinātības nodošana digitālajai pārveidei, krīzes sociālekonomisko seku pārraudzībai un izpētei (Samuel Neaman institūts)

Šī investīcija veicinās Samuel Neaman institūta stratēģiskā ideju laboratorijas izveidi un spēju veidošanu Čehijas Republikā, kas tiks izveidota kā neatkarīga organizācija un būs tieši saistīta ar Digitālās pārveides komiteju (kas izveidota saskaņā ar reformu Nr. 1). Tās mērķis ir apvienot uzņēmēju federācijas, darba devēju pārstāvjus, akadēmiskās aprindas un citas ieinteresētās personas un valsts pārvaldi, lai atbalstītu un koordinētu Čehijas ekonomikas digitālo pārveidi, vienlaikus uzraugot un novērtējot tās sociālekonomisko ietekmi. Paredzams, ka Institūts izstrādās memorandus starptautiskai sadarbībai, lai nodotu paraugpraksi digitālās pārveides jomā ar vismaz piecām pasaules vadošajām iestādēm.

Šo investīciju pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 4: MVU pārvaldības mācību platforma digitālajai pārveidei pēc Covid-19

Šā pasākuma mērķis ir izveidot digitālās pārveides platformu, kas kalpos kā vienas pieturas aģentūra uzņēmumiem, kuri meklē informāciju par tādu jaunu digitālo tehnoloģiju izmantošanu kā mākslīgais intelekts, blokķēde, mākoņdatošana, robotizācija un automatizācija, kiberdrošība un augstas veiktspējas datošana, un kas arī atbalsta politikas veidotājus attiecībā uz datiem un pierādījumiem balstītiem lēmumiem ekonomikas digitālās pārveides jomā. Otrajā posmā izveido apmācības platformu, lai nodrošinātu e-mācībās balstītus risinājumus jaunām digitālajām tehnoloģijām saskaņā ar mūžizglītības principiem. Īstenošanu papildina ar datu vākšanu un analīzi, lai noteiktu šķēršļus un šķēršļus, kas kavē uzņēmumus īstenot jaunus digitālos risinājumus. Īstenošanu koordinē Digitālās pārveides komiteja, un tā papildina pārējās investīcijas digitālajā pārejā, kurus koordinē Komiteja.

Šo investīciju pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 5: Eiropas blokķēžu pakalpojumu infrastruktūra (EBSI)

Plānotās investīcijas Eiropas blokķēžu pakalpojumu infrastruktūrā (EBSI) ietilpst Eiropas blokķēžu partnerības (EBP) paspārnē, un paredzams, ka tās līdzfinansēs Digitālās Eiropas programma. Pasākums atbalsta EBSI/EBP izmantošanas gadījuma īstenošanu, koncentrējoties uz Viseiropas (sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas) SVT obligāciju platformas izveidi MVU aizņēmuma finansēšanai. Projekts palīdzēs atvieglot MVU piekļuvi finansējumam, samazināt izmaksas un palielināt pārredzamību.

Šo investīciju pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 6: 5G Pierādījumu izmantošanas projekti pilsētām un rūpniecības rajoniem

Ar šo pasākumu finansē vismaz 52 projektu izstrādi, kas demonstrē digitālās infrastruktūras un 5G piemērošanu. Uz projektiem attiecas divas dažādas iniciatīvas, proti:

·Viedās pilsētas, kuru mērķis ir demonstrēt 5G izmantošanu pilsētu tīklos, tostarp intelektiskās transporta sistēmas, ielu apgaismojumu, atkritumu/aprites pārvaldību, sabiedrisko transportu, stāvvietu apsaimniekošanu, noziedzības mazināšanu pilsētās; un

·“Rūpniecība 4.0” demonstrējumu projekti, kuros tiek demonstrētas digitalizētas ražošanas līnijas vai robotizētas sistēmas (kas izveidotas, izmantojot mākslīgo intelektu) un mobilo iekārtu lietotāju tieša saziņa citam ar citu (ierīces-ierīces sakari, D2D).

Šo investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 7: Čehijas Rise-Up programmas

Čehijas programma “Rise-Up” pievēršas pandēmijas ekonomiskajai un sociālajai ietekmei un ietver divus atsevišķus uzaicinājumus iesniegt projektus: pirmajā uzaicinājumā var piedalīties projektu priekšlikumi, kuru mērķis ir ar Covid-19 saistīti pētniecības un izstrādes projekti, kas ir sasnieguši gandrīz pilnīgas pabeigšanas, sertifikācijas vai tiesiskās aizsardzības briedumu. Otrajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus var piedalīties pētniecības projekti, kuru mērķis ir medicīniski un nemedicīniski tehnoloģiski risinājumi Covid krīzes ekonomisko un sociālo seku pārvarēšanai, jo īpaši tādās jomās kā veselība, izglītība, audiovizuālā nozare, tradicionālo uzņēmumu un nozaru digitālā pārveide.

Šo investīciju pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 8: Uzņēmējdarbības un inovatīvu uzņēmumu veicināšana

Šā pasākuma mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību un atbalstīt veiksmīgu jaunu uzņēmumu izveidi visā Čehijā. Pasākums ietver padomdevēju, konsultāciju un mentorēšanas pakalpojumus, ko ar reģionālo inovāciju un uzņēmējdarbības centru starpniecību sniedz jaunizveidotām uzņēmējdarbības iniciatīvām un jaunuzņēmumiem. Pasākums ietver arī izpratnes veicināšanas kampaņas uzņēmējdarbības veicināšanai.

Šo investīciju pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 9: Izmēģinājuma investīciju fondi, kas paredzēti, lai Eiropas izcilības centru ietvaros attīstītu pirmsiestāšanās investīcijas, stratēģiskās tehnoloģijas un no universitātēm atvasinātus uzņēmumus

Pasākums atbalsta riska kapitāla attīstību un ekonomikas digitālo pārveidi, veicot investīcijas dotāciju veidā inovatīvos jaundibinātos uzņēmumos. To veido trīs izmēģinājuma kolektīvo investīciju fondi: i) pirmssēklu fonds; ii) stratēģisku tehnoloģiju fonds; un iii) atvasināts MI fonds. Šie trīs fondi iegulda attiecīgi agrīnā posma projektos un tehnoloģiju jaunuzņēmumu uzņēmumos; tādās stratēģiskās tehnoloģijās kā mākslīgais intelekts, blokķēde, FinTech, 5G lietojumi; un pētniecības organizāciju un universitāšu projektos, lai nodotu un komercializētu savus pētījumu rezultātus uzņēmējdarbības praksē.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), juridiskajai vienošanās starp Čehiju un pilnvaroto pārvaldības struktūru par līdzekļiem un tai sekojoša finanšu instrumenta investīciju politika prasa piemērot Komisijas tehniskās norādes par ilgtspējas pārbaudi fondam InvestEU; un izslēgt no atbilstības šādu darbību un aktīvu sarakstu: i) darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana 4 ; ii) darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm 5 ; iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām 6 un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām 7 ; un iv) darbības un aktīvi, ja atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi; un pieprasīt, lai [pilnvarotā vienība vai finanšu starpnieks] pārbaudītu projektu atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā attiecībā uz visiem darījumiem, tostarp tiem, kas atbrīvoti no ilgtspējas pārbaudes.

Šo investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 10: Jaunuzņēmumu internacionalizācija

Šā pasākuma mērķis ir sniegt Čehijas MVU un jaunuzņēmumiem apmācības, konsultāciju un konsultāciju pakalpojumus, ko sniedz eksperti vadības prasmju un uzņēmējdarbības paraugprakses nodošanas jomā, piemēram: sarunas; ārvalstu tirgu zinātība; izmantot jaunus digitālos rīkus un pielāgoties jaunām digitālajām tendencēm; produktu validācija ārvalstu tirgos; riska kapitāla pieejamība; paātrinātāju programmas un mentorings. Programmu īsteno CzechInvest saskaņā ar Čehijas Republikas inovācijas stratēģiju 2030. gadam un programmu “Valsts nākotnei”.

Šo investīciju pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 11: Regulējuma smilškastes saskaņā ar ES prioritātēm

Šis pasākums ietver divu regulatīvo smilškastu palaišanu un sākotnējo darbību, jo īpaši vienu mākslīgā intelekta jomā un otru finanšu tehnoloģiju jomā. Smilškastes izveido sadarbībā ar attiecīgajām iestādēm, regulatoriem un attiecīgās nozares partneriem, un to mērķis ir nodrošināt atbilstošu tehnisko un tehnoloģisko vidi jauno tehnoloģiju testēšanai. Tie ir pieejami MVU un jaunuzņēmumiem, kā arī citiem uzņēmumiem un ietver regulārus uzaicinājumus iesniegt testēšanas programmas inovatīviem uzņēmumiem.

Šo investīciju pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 12: Kvantu sakaru infrastruktūras izveide

Investīcijas mērķis ir izveidot optisko kvantu sakaru tīklu Čehijā saskaņā ar Digitālās Eiropas programmas prioritātēm. Tas ietver pamattīkla un saistīto sekundāro atzaru izveidi, kritiskās un drošības infrastruktūras savienošanu, kā arī ekspertu testēšanu un apmācību. Tīklam jāspēj ātri pārraidīt un apstrādāt datus, kas savieno plānošanas posmā apzinātās nozīmīgākās ieinteresētās personas un spēj savienoties ar līdzīgu infrastruktūru kaimiņvalstīs.

Investīciju noslēdz ar pabeigtu testēšanas un izmēģinājuma ekspluatācijas posmu līdz 2025. gada 31. decembrim, un tas ietver vismaz savienojumus starp Prāgu, Brno un Ostravu ar kopējo optisko garumu 400 km, 6 kvantu atslēgas sadales (QKD) segmentiem; divu sekundāro lielpilsētu filiāļu ieviešana, pamatojoties uz komerciālu QKD aprīkojumu, un divu papildu filiāļu ieviešana, pamatojoties uz eksperimentālu QKD un to izmantošanas testēšanu.

Šo investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 13: Atbalsts pētniecībai un lidošanai, I aviācijas nozarē

Šo investīciju veido nepieciešamās infrastruktūras izveide pilnībā digitalizētai izmēģinājumu platformai aviācijas nozarei. Tā ietver kvantu datošanas tehnoloģiju izmantošanu, un tās mērķis ir dot iespēju izmantot divkāršu digitālo modelēšanu un simulāciju, kas veicina augstas precizitātes ražošanas metožu izstrādi, labāku datu vākšanu un zinātības pārnesi uz citām nozarēm.

Šī investīcija ietver dzinēja pamattestēšanas stenda pabeigšanu, kas ļauj iegādāties papildu eksperimentālus gaisa kuģu dzinējus, kuri aprīkoti ar lielu skaitu sensoru, kas ļauj izstrādāt jaunas aerokosmiskās tehnoloģijas, un izmēģinājumu stendu eksperimentālam gaisa kuģim dzinēju testēšanai lidojumā. Šāds mehānisms ir pieejams nozares partneriem aeronautikas nozarē, tostarp MVU. Iekārtu un aprīkojumu, kas iegādāts saskaņā ar šo investīciju, izmanto pētniecībai un inovācijai, galveno uzmanību pievēršot zemas ietekmes iespēju izstrādei un daļēji – efektivitātes palielināšanai. Testēšanā izmantotajām biodegvielām jāatbilst AED II direktīvai par atjaunojamo enerģiju 8 .

Šo investīciju pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

D.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs

Pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / mērķrādītājs

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji
(atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji
(mērķrādītājiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

47

Reforma Nr. 1: Ekonomikas digitālās pārveides koordinācijas un atbalsta sistēmas institucionālā reforma (tostarp RIS 3)

Starpposma mērķis

Organizatorisko izmaiņu īstenošana, lai reformētu to publisko struktūru struktūru, kuras pārrauga ekonomikas digitālo pārveidi

Komitejas (un ar to saistītās darba grupas) izveide, kas ir atbildīga par valsts ieinteresēto personu koordināciju, lai sagatavotu projektus Čehijas ekonomikas digitālajai pārveidei

1. cet.

2025

Digitālās pārveides komiteja, tostarp pārstāvot publiskā un privātā sektora ieinteresētās personas, koordinē reformu un investīciju īstenošanu saskaņā ar 1.4. un 1.5. elementu. Tas ietver arī īpašu konsultatīvu/ekspertu darba grupu, kas pārrauga ES jaunuzņēmumu valstu standartu īstenošanu saskaņā ar šo komponentu, un tā sniedz juridisku analīzi, ietekmes pētījumus un ekspertu atzinumus par īstenošanas metožu izvēli. Šo starpposma mērķi uzskata par izpildītu, tiklīdz Komiteja un darba grupa sāk darbu.

48

Reforma Nr. 2: Kopīga stratēģisko tehnoloģiju atbalsta un sertifikācijas grupa ar Stratēģisko tehnoloģiju padomi

Starpposma mērķis

Sertifikācijas iestāžu izveide un iecelšana

Sertifikācijas iestāžu tīkla izveide stratēģiskajām nozarēm.

2. cet.

2024

Sertifikācijas iestāžu izveide, kurām ir sertifikācijas testēšanas spējas, tostarp laboratorijas, aprīkojums un zinātība, lai atbalstītu attīstību un inovāciju stratēģiskās nozarēs.

49

Reforma Nr. 2: Kopīga stratēģisko tehnoloģiju atbalsta un sertifikācijas grupa ar Stratēģisko tehnoloģiju padomi

 Mērķis

To uzņēmumu skaits, kuriem veikta sertifikācija

 Skaits

0

50

4. cet.

2023

50 uzņēmumi, kam jāsaņem sertifikācija no izveidotā akreditēto sertifikācijas iestāžu tīkla

50

Investīcija Nr. 1: Eiropas Izcilības centrs MI jomā “Iedzīvotāju drošībai un drošumam”

Starpposma mērķis

Eiropas Izcilības centra “Mākslīgais intelekts pilsoņu drošībai un drošumam” izveide

Eiropas Izcilības centra izveide mākslīgā intelekta pilsoņu drošībai un drošumam, kas sniedz pakalpojumus Eiropas tīkla ietvaros

4. cet.

2022

Mākslīgā intelekta izcilības centram pilsoņu drošībai un drošumam ir jāatbalsta pētniecība, sadarbība un jaunu lietojumu ieviešana mākslīgā intelekta jomā.

51

Investīcija Nr. 2: Eiropas digitālo plašsaziņas līdzekļu novērošanas centrs (EDMO)

Starpposma mērķis

Eiropas CEE digitālo plašsaziņas līdzekļu novērošanas centra izveide Čehijā (CEDMO)

CEDMO centra izveide, ko izveidojis akadēmiskais konsorcijs un Kārļa universitāte Prāgā kā vadošais partneris

4. cet.

2021

Digitālo plašsaziņas līdzekļu centrs, kas ir daļa no EDMO tīkla, koncentrējas uz viltus informācijas, piemēram, maldinošas informācijas saistībā ar Covid vai 5G tīkliem, izplatīšanas analīzi un apkarošanu.

52

Investīcija Nr. 2: Eiropas digitālo plašsaziņas līdzekļu novērošanas centrs (EDMO)

Mērķis

Minimālais statistiski nozīmīgu ekspertu skaits, kas iesaistīti CEDMO indeksā

Skaits

0

2000

4. cet.

2025

CEDMO ir jānodrošina ikmēneša pētniecības un uzraudzības darbība, iesaistot statistiski nozīmīgu izlasi, kurā ir vismaz 2000 personu.

53

Investīcija Nr. 3: Ārvalstu paraugprakses un zinātības nodošana digitālajai pārveidei, krīzes sociālekonomisko seku pārraudzībai un izpētei (Samuel Neaman institūts)

Mērķis

Čehijas Samuel Neaman institūta izveide ar starptautisku iesaisti, tostarp 5 starptautiskās sadarbības nolīgumi memorandu veidā, lai nodotu paraugpraksi digitālās pārveides jomā

Skaits

0

5

4. cet.

2024

Institūtam ir jāuzrauga jaunākās norises un digitālās pārveides sociālekonomiskā ietekme, pamatojoties uz memorandu ar Rūpniecības un tirdzniecības ministriju. Tai ir jānoslēdz saprašanās memorandi par sadarbību un zinātības nodošanu, lai atbalstītu ekonomikas digitālo pārveidi.

54

Investīcija Nr. 4: MVU pārvaldības mācību platforma digitālajai pārveidei pēc Covid-19

Mērķis

MVU pārvaldības apmācības platformas izveide un vismaz 200 MVU pārvaldības iesaistīšana pārkvalifikācijas un prasmju pilnveides darbībās, kas vērstas uz digitālo pārveidi

Skaits

0

200

4. cet.

2024

Platforma kalpos par pamatu MVU vadības izglītošanai par iespējām un riskiem, ko rada jaunās digitālās tehnoloģijas. Tai jābūt uz žetoniem balstītai izglītības sistēmai. Tā saturs jāizstrādā sadarbībā ar ieinteresētajām personām.

55

Investīcija Nr. 5: Eiropas blokķēžu pakalpojumu infrastruktūra (EBSI) – SVT obligācijas MVU finansēšanai

Starpposma mērķis

EBSI tehniskās īstenošanas pabeigšana un MVU izmēģinājuma posma uzsākšana

MVU obligāciju piedāvājuma uzsākšana izmēģinājuma posmā, lai nodrošinātu finansējumu

4. cet.

2022

Izmēģinājuma programma, kas jāuzsāk, lai MVU EBSI ietvaros varētu piedāvāt obligācijas, kuru pamatā ir sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija saskaņā ar regulatīvo smilškasti

56

Investīcija Nr. 5: Eiropas blokķēžu pakalpojumu infrastruktūra (EBSI) – SVT obligācijas MVU finansēšanai

Mērķis

MVU skaits, kas atbalstīti pēc sekmīga izmēģinājuma posma, piedāvājot digitālās obligācijas EBSI

Skaits

0

250

4. cet.

2023

Izmēģinājuma programma, kas jāuzsāk, lai MVU EBSI ietvaros varētu piedāvāt obligācijas, kuru pamatā ir sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija saskaņā ar regulatīvo smilškasti

57

Investīcija Nr. 6: 5G Pierādījumu izmantošanas projekti pilsētām un rūpniecības rajoniem

Mērķis

Viedo pilsētu references lietojumprogrammu izstrāde un darbība

Skaits

0

5

4. cet.

2022

Pieci atsauces lietojumi, kas ir daļa no programmas “Viedās pilsētas” un kas jāpabeidz

58

Investīcija Nr. 6: 5G Pierādījumu izmantošanas projekti pilsētām un rūpniecības rajoniem

Mērķis

Lietojumu paplašināšana viedajām pilsētām un “Rūpniecība 4.0”

Skaits

0

45 – viedajām pilsētām; 35 uzņēmumiem “Rūpniecība 4.0”

4. cet.

2025

Atlasītu demonstrējošu 5G lietošanas gadījumu lietojumprogrammu paplašināšana, aptverot citas vietas, tostarp reģionus un vietējās pašvaldības viedo pilsētu un rūpniecības 4.0 programmu ietvaros

59

Investīcija Nr. 7: Čehijas Rise-Up programma

Mērķis

Atbalsts projektiem, kuru mērķis ir inovācija medicīniskos un nemedicīniskos tehnoloģiskos risinājumos Covid-19 seku un tās ekonomisko un sociālo seku pārvarēšanai

Skaits

60

300

4. cet.

2023

Atbalsts uzņēmumiem ar Covid saistītu medicīnisko pētniecību un tādu projektu izstrādē, kā arī pētniecības projektos, kuru mērķis ir medicīniski un nemedicīniski tehnoloģiski risinājumi krīzes ekonomisko un sociālo seku pārvarēšanai, de minimis dotācijas atbalsta veidā, kura kopējā vērtība ir vismaz EUR 23 564 527,53. Līgumslēgšanas tiesības projektiem, kas atlasīti šajā starpposma mērķrādītājā minētajos uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā, piešķir saskaņā ar Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

60

Investīcija Nr. 8: Uzņēmējdarbības un inovatīvu uzņēmumu veicināšana

Mērķis

Ar inovācijas centru un programmas partnerorganizāciju starpniecību atbalstīto jaunuzņēmumu skaits

Skaits

0

450

4. cet.

2024

Jaunuzņēmumiem un citām atbilstīgām struktūrām tiks sniegti mentorēšanas, konsultantu un konsultāciju pakalpojumi vai apmācība, lai veicinātu uzņēmējdarbību un uzņēmējdarbības plānu apstiprināšanu.

61

Investīcija Nr. 9: Izmēģinājuma investīciju fondi pirms/sagatavotu investīciju, stratēģisko tehnoloģiju un augstskolu atzaru izstrādei Eiropas izcilības centros

Starpposma mērķis

Fondu fondu izveide un triju izraudzīto fondu (pirmssēklas, stratēģiskās tehnoloģijas un atvasināti fondi) investīcijas

Izmēģinājuma posma beigas pēc tam, kad ir izsmelta investīcijas kapacitāte no ANM nodrošinātajiem līdzekļiem

4. cet.

2025

Tiks izveidoti trīs līdzieguldījumu fondi esošajiem un jauniem riska kapitāla fondiem, lai atbalstītu inovatīvus jaunuzņēmumus, stratēģiskās tehnoloģijas un uzņēmumus, kas veic investīcijas sagatavošanas/sagatavošanas posmā. Izmēģinājuma posmā būtu jāpārbauda pieprasījuma līmenis, mērķtiecīgs risks, apguve un investīciju jomas, jo īpaši papildināmība ar citiem atbalsta instrumentiem. Pamatojoties uz izmēģinājuma posma rezultātiem, ir jānosaka turpmākas nepārtrauktas investīciju kārtas un jānosaka turpmākas investīciju jomas. Investīcijas vērtība sasniedz minimālo summu EUR 54 983 897,57. Investīciju politika attiecībā uz finanšu instrumentu ietver atlases kritērijus, lai nodrošinātu atbilstību Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) atbalstītajiem darījumiem saskaņā ar šo pasākumu, izmantojot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

62

Investīcija Nr. 9: Izmēģinājuma investīciju fondi pirms/sagatavotu investīciju, stratēģisko tehnoloģiju un augstskolu atzaru izstrādei Eiropas izcilības centros

Mērķis

Investīcijas pirmssēklu un tehnoloģiju jaunuzņēmumos un jaunizveidotos uzņēmumos

Skaits

0

185

4. cet.

2025

Projekti un inovatīvi jaunizveidoti uzņēmumi, kurus atlasīs un atbalstīs investīciju fondi. Investīciju politika attiecībā uz finanšu instrumentu ietver atlases kritērijus, lai nodrošinātu atbilstību Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) atbalstītajiem darījumiem saskaņā ar šo pasākumu, izmantojot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

63

Investīcija Nr. 10: Jaunuzņēmumu internacionalizācija

Mērķis

Atbalsts jaunuzņēmumu paplašināšanai starptautiskā mērogā, sniedzot konsultācijas, konsultējot uzņēmējdarbības konsultāciju pakalpojumus, paātrināšanas programmas

Skaits

0

100

4. cet.

2025

Jaunuzņēmumus atbalstīs ar atbalsta programmām, kas vērstas uz starptautisku paplašināšanos un pielāgošanos ārvalstu tirgiem. Šīs programmas ietver: mentorēšanas un konsultāciju pakalpojumi, produktu apstiprināšanas paātrināšanas programmu pakalpojumi, kas saistīti ar ārvalstu, paraugprakses apmaiņu, paplašināšanu, produktu/pakalpojumu pielāgošanu.

64

Investīcija Nr. 11: Regulējuma smilškastes saskaņā ar ES prioritātēm

Starpposma mērķis

Divu regulatīvo smilškastu ieviešana finanšu tehnoloģijās un mākslīgajā intelektā

Divu smilškastu izveide prioritārajās reglamentētajās jomās, piemēram, finanses (pamatojoties uz digitālo finanšu paketi) un mākslīgais intelekts (pamatojoties uz Eiropas tiesisko regulējumu MI jomā)

4. cet.

2023

“Smilškastes” finanšu tehnoloģiju un MI jomā uzskata par aktīvām un darbotiesspējīgām, ja inovatīvi uzņēmumi var iesniegt pieteikumus testēšanas programmām. Galvenā uzmanība jāpievērš projektiem, kas jau tiek gatavoti.

65

Investīcija Nr. 11: Regulējuma smilškastes saskaņā ar ES prioritātēm

Mērķis

Smilškastu dalībnieki, ko atbalsta smilškastes

Skaits

0

20

4. cet.

2023

To regulēto nozaru uzņēmumu skaits, kuru projekts un produkts ir testēts caur smilškastēm finanšu tehnoloģiju un MI jomā. Galvenā uzmanība jāpievērš projektiem, kas jau tiek gatavoti. Abām smilškastēm būtu jāatbalsta vismaz 10 projekti katrā uzsāktajā programmā.

66

Investīcija Nr. 12: Kvantu sakaru infrastruktūras izveide

Starpposma mērķis

Optiskā kvantu tīkla būvniecības un eksperimentālās ekspluatācijas fāzes pabeigšana

Infrastruktūra darbojas, un testēšanu ir dokumentējušas un apstiprinājušas attiecīgās iestādes (Rūpniecības un tirdzniecības ministrija, Aizsardzības ministrija, Valsts kiberdrošības un informācijas drošības birojs (NÚKIB)).

4. cet.

2025

Starpposma mērķis ir: optisko savienojumu izveide starp Prāgu, Brno un Ostravu, kopējais optiskais garums 400 km, 6 kvantu atslēgu sadales (QKD) segmenti; divu sekundāro lielpilsētu filiāļu, kuru pamatā ir QKD komerciālais aprīkojums, un divu sekundāro lielpilsētu filiāļu ieviešana, pamatojoties uz eksperimentālu QKD rīkkopu; mobilo sekundāro filiāļu iegāde un plānošana; esošo kvantu sakaru tehnoloģiju integrēšanas testēšana; un 3 militārām teritorijām raksturīgu lietošanas gadījumu testēšana.

67

Investīcija Nr. 13: Atbalsts pētniecībai un lidošanai, I aviācijas nozarē

 Starpposma mērķis

 Vismaz vienas izmēģinājuma stenda pilnīga darbība aviācijas nozarē, pamatojoties uz digitālajām divtehnoloģijām un digitālās pārveides iekārtām

Nepieciešamā aprīkojuma, tostarp eksperimentālo iekārtu, iegāde un ekspluatācija.

4. cet.

2022

Starpposma mērķis ietver dzinēja pamattestēšanas stenda pabeigšanu, kas gaisa kuģu dzinēju ražotājiem dod iespēju testēt digitālās aviācijas dzinēju pārus; papildu eksperimentālu gaisa kuģu dzinēju iegāde, kas aprīkoti ar lielu skaitu sensoru, kuri ļauj izstrādāt jaunas kosmiskās aviācijas tehnoloģijas, un izmēģinājumu stendu eksperimentālam gaisa kuģim, lai pārbaudītu dzinējus lidojumā.

Pētniecības darbība galvenokārt ir vērsta uz mazas ietekmes iespējām, un tā var ietvert pētniecības darbību, kas vērsta uz esošās “labākās klases” tehnoloģijas efektivitātes palielināšanu, tikai tad, ja tā nerada tehnoloģiju bloķēšanas ietekmi vai ja pētniecības un izstrādes procesa rezultāti ir tehnoloģiski neitrāli to piemērošanas līmenī.

E. KOMPONENTS NR. 1.5. Uzņēmumu digitālā pārveide

Šis Čehijas atveseļošanas un noturības plāna komponents palīdz risināt problēmu, kas saistīta ar atbalstu rūpniecības digitalizācijai, tehnoloģiju izmantošanai un savstarpēji savienota un ilgtspējīga Eiropas digitālās ekosistēmas valsts līmeņa izveidei, izmantojot digitālās inovācijas centrus. Tā arī atbalsta references testēšanas un eksperimentālās iekārtas izveidi. Vēl viens mērķis ir sniegt atbalstu uzņēmumiem, kas piedalās potenciāli svarīgos projektos visas Eiropas interesēs (IPCEI), jo īpaši mikroelektronikas, savienojamības un mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu jomā, tostarp mikroprocesoru jomā, kas saistīti ar Eiropas augstas veiktspējas skaitļošanu. Paredzams, ka komponents atbalstīs zaļo pārkārtošanos, jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu, izmantojot digitālās tehnoloģijas, saskaņā ar Eiropas zaļā kursa mērķiem.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 3/2020, saskaņā ar kuru Čehijai jākoncentrē investīcijas uz digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz lieljaudas digitālo infrastruktūru un tehnoloģijām, tostarp ogļu ieguves reģionos.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Jo īpaši IKT aprīkojuma iepirkums nodrošina atbilstību attiecīgajiem ES zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem, kā arī attiecīgajām ES energoefektivitātes un materiālefektivitātes prasībām un pārstrādes prasībām, kas noteiktas saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK, Direktīvu 2009/125/EK, Direktīvu 2011/65/ES un Direktīvu (ES) 2021/19.

E.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1: Ekonomikas digitalizācijas platformas izveide 

Pasākuma mērķis ir izveidot platformu, kas koordinē visu valsts digitālās ekosistēmas dalībnieku, piemēram, Eiropas un valstu digitālās inovācijas centru, mākslīgā intelekta izcilības centru, nacionālo augstas veiktspējas datošanas un kiberdrošības kompetenču centru, Eiropas references testēšanas un eksperimentālo iekārtu, inovācijas centru un visu šo centru klientu savstarpējo savienojamību. Tā mērķis ir veicināt digitālo pārveidi, tehnoloģiju izmantošanu un ekspertu pieņemšanu darbā digitalizācijas un jauno tehnoloģiju jomā un padarīt rūpniecību un pakalpojumus noturīgākus pret iespējamām turpmākām krīzēm.

Reformu īsteno līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 1: Eiropas un valstu digitālās inovācijas centru izveide

Pasākuma mērķis ir atbalstīt galvenokārt mazo un vidējo uzņēmumu un valsts pārvaldes iestāžu digitālo pārveidi, ieviest jaunas tehnoloģijas, piesaistīt nozares ekspertus un nodrošināt lielāku rūpniecības un pakalpojumu noturību pret iespējamām turpmākām krīzēm. Ir paredzēts līdzfinansējums no programmas “Digitālā Eiropa”.

Izveido un sāk darboties sešus Eiropas un valstu digitālās inovācijas centrus.

Šo investīciju īsteno līdz 2024. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 2: Eiropas references testēšanas un eksperimentālās iekārtas izveide

Izveido un nodod ekspluatācijā Eiropas references testēšanas un eksperimentālās iekārtas. Pasākuma mērķis ir izveidot saikni starp pētniecības nozarēm (piemēram, Mākslīgā intelekta izcilības centru) un ekonomiku plašākā nozīmē (piemēram, Eiropas un valstu digitālās inovācijas centri), ļaujot pētniecības centriem un maziem un vidējiem uzņēmumiem testēt izstrādātās tehnoloģijas un lietojumus, lai tos varētu izmantot savās darbībās. Ir paredzēts līdzfinansējums no programmas “Digitālā Eiropa”.

Šo investīciju īsteno līdz 2024. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 3: Tiešs atbalsts uzņēmumu digitālajai pārveidei 

Tiešu atbalstu digitālajai pārveidei (piemēram, mākslīgajam intelektam, procesu automatizācijai, robotikai, augstas veiktspējas datošanai un kiberdrošībai) sniedz 377 uzņēmumiem. Divas trešdaļas līdzekļu piešķir maziem un vidējiem uzņēmumiem un uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu, un vienu trešdaļu nodrošina lieliem uzņēmumiem. Pasākuma mērķis ir palielināt digitālos procesus, jo īpaši mazos un vidējos uzņēmumos, kā arī lielos uzņēmumos (un potenciāli atbalstīt lielus inovatīvus liela mēroga IPCEI projektus, jo īpaši mikroprocesoru un mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu jomā).

Šo investīciju īsteno līdz 2025. gada 31. decembrim.

E.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs

Pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / mērķrādītājs

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji
(atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji
(mērķrādītājiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

68

Reforma Nr. 1: Ekonomikas digitalizācijas platformas izveide

Starpposma mērķis

Ekonomikas digitalizācijas platformas izveide

Platformas darbības uzsākšana

1. cet.

2022

Izveido platformu ekonomikas digitalizācijai un sāk tās darbību. Platforma koordinē visu valsts digitālās ekosistēmas dalībnieku, piemēram, Eiropas un valstu digitālās inovācijas centru, mākslīgā intelekta izcilības centru, augstas veiktspējas datošanas un kiberdrošības nacionālo kompetenču centru, Eiropas references testēšanas un eksperimentālo iekārtu, inovācijas centru un visu šo centru klientu savstarpējo savienojamību. Platforma darbojas kā viena no Digitālās pārveides komitejas darba grupām, kas jāizveido kā 1. reforma saskaņā ar 1.4. komponentu.

69

Investīcija Nr. 1: Eiropas un valstu digitālās inovācijas centri

Mērķis

Funkcionālu un savstarpēji savienotu Eiropas un valstu digitālās inovācijas centru izveide

Eiropas un valstu digitālās inovācijas centru skaits

0

6

4. cet.

2024

Izveido sešus Eiropas un valstu digitālās inovācijas centrus un sāk to darbību. Šie digitālās inovācijas centri atbalsta galvenokārt MVU un valsts pārvaldes digitālo pārveidi, ieviešot jaunas tehnoloģijas, piesaistot nozares ekspertus un nodrošinot lielāku rūpniecības un pakalpojumu noturību pret iespējamām turpmākām krīzēm.

70

Investīcija Nr. 2: Eiropas references testēšanas un eksperimentālās iekārtas

Mērķis

Eiropas references testēšanas un eksperimentālās iekārtas izveide

Eiropas references testēšanas un eksperimentālo iekārtu skaits

0

1

2. cet.

2023

Izveido Eiropas references testēšanas un eksperimentu iekārtu un sāk tās darbību. Šis mehānisms izveido saikni starp pētniecības nozarēm (piemēram, mākslīgā intelekta izcilības centru) un ekonomiku plašākā nozīmē (piemēram, Eiropas un valstu digitālās inovācijas centri), ļaujot pētniecības centriem un MVU testēt izstrādātās tehnoloģijas un lietojumus, lai tos varētu izmantot to darbībā.

71

Investīcija Nr. 3: Ražošanas un ar ražošanu nesaistītu uzņēmumu digitālā pārveide un to noturības palielināšana

Mērķis

Tiešs atbalsts uzņēmumiem digitālajai pārveidei

Uzņēmumu skaits

0

377

4. cet.

2025

377 uzņēmumi tiek digitalizēti pārveidoti. Šī digitālā pārveide palielinās digitālos procesus, jo īpaši MVU. Atbalstu sniedz tādām darbībām kā digitalizācijas ieviešana uzņēmumos, tostarp nepieciešamā procesa analīze, digitālo risinājumu ieviešana ar mākslīgo intelektu saistītās jomās, procesu automatizācija, robotika un tiešsaistes un kiberfizisko sistēmu kiberdrošība un jaunu tehnoloģiju ieviešana, jaunu tehnoloģisko ierīču un aprīkojuma, tostarp nepieciešamās infrastruktūras, iegāde, iegādāto vai esošo tehnoloģiju starpsavienojums, izmantojot modernus sakaru kanālus un protokolus (autonoma divvirzienu saziņa).

Kopējais šim nolūkam izpildītais budžets ir vismaz EUR 180 000 000, tostarp vismaz EUR 120 000 000 MVU un uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu un vismaz EUR 60 000 000 lieliem uzņēmumiem.

F. KOMPONENTS NR. 1.6. Būvniecības procesa paātrināšana un digitalizācija

Šis Čehijas atveseļošanas un noturības plāna komponents palīdz risināt problēmas, kas saistītas ar pašlaik ilgajām un administratīvi smagajām būvniecības atļauju saņemšanas procedūrām.

Komponenta mērķis ir vienkāršot un racionalizēt būvniecības atļauju piešķiršanas procesu. Paredzams, ka būvniecības atļauju piešķiršanas procesa ievērojamais paātrināšanās būtiski uzlabos uzņēmējdarbības un investīciju vidi Čehijā. Jāņem vērā arī nosacījumi ēku apsaimniekošanas un telpiskās plānošanas digitalizācijas pienācīgai īstenošanai. Pilnīga paralēlo procesu apvienošana vienotā procedūrā, kā arī institucionālā reforma, kā paredzēts Būvniecības kodeksa projektā, var saīsināt vidējo atļaujas izsniegšanas laiku no pašreizējiem 5,4 gadiem līdz vidēji 1,25 gadiem. Paredzams, ka tikai procesa digitalizācija samazinās būvniecības licences iegūšanas vidējo laiku vismaz par diviem gadiem.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto 2019. gada ieteikumu Nr. 3, saskaņā ar kuru Čehija samazina administratīvo slogu investīcijām un atbalsta kvalitatīvāku konkurenci publiskajā iepirkumā, un konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 3/2020, saskaņā ar kuru Čehija atbalsta mazos un vidējos uzņēmumus, vairāk izmantojot finanšu instrumentus, lai nodrošinātu likviditātes atbalstu, samazinātu administratīvo slogu un uzlabotu e-pārvaldi.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

F.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1: Jaunā būvniecības likuma un zonēšanas likuma īstenošana praksē

Reforma ietver institucionālas un procesuālas izmaiņas, un tās mērķis ir būvniecības atļauju piešķiršanas procesā panākt augstu digitalizācijas līmeni. Jaunais Būvniecības likums stājas spēkā līdz 2021. gada 30. septembrim. Par būvniecības iestāžu decentralizēto struktūru un to darbības nosacījumiem atbild valsts.

Reforma paātrinās būvniecības procedūras, padarīs atļauju piešķiršanas procedūras efektīvākas un par tām atbild viena iestāde – Augstākā būvniecības pārvalde. Attiecīgie dalībnieki saņem pienācīgu apmācību, lai izprastu jaunos procesus, spētu izmantot jaunās informācijas sistēmas un efektīvi strādāt jaunajā organizatoriskajā vidē. Esošos datus migrē uz jaunu platformu un nodrošina esošo individuālo informācijas sistēmu darbību, līdz tiek izveidota centrālā informācijas sistēma (AIS). Tas ietver nepieciešamā IT aprīkojuma nodrošināšanu Augstākās būvniecības biroja un vietējo ēku biroju darbībai.

Šo reformu īsteno līdz 2023. gada 30. septembrim, un tās ietekmi novērtē līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 1: Centrālā informācijas sistēma (“AIS”)

Šī investīcija izveido procesa vadības informācijas sistēmu, ko izmanto būvniecības atļauju procesā iesaistīto iestāžu ierēdņi. Sistēma digitalizē ēku apsaimniekošanas procesus tā, lai nodrošinātu to procesu pārredzamību, lietderību un efektivitāti, kas noteikti tiesību aktos, kuri īstenoti ar šā komponenta 1. reformu. Nepieciešamās aparatūras un programmatūras licences iegādājas kopā ar tehnisko atbalstu lietotnēm, kas attiecas uz vajadzīgajām funkcionālajām un nefunkcionālajām prasībām, pareizu sistēmas testēšanu, apkopi, darbību un lietojumprogrammas izstrādi.

Šo investīciju īsteno līdz 2023. gada 30. septembrim.

Investīcija Nr. 2: Valsts pārvaldes datu izstrāde un izmantošana telpiskajā plānošanā

Investīcijas mērķis ir izveidot centralizētu telpiskās analīzes dokumentācijas datubāzi saistībā ar telpiskās plānošanas informācijas sistēmu, ko izmantos, lai sniegtu datus un pakalpojumus pilsētu un lauku plānošanas iestādēm, citiem publiskā sektora lietotājiem un telpiskās plānošanas dokumentu sniedzējiem. Datus sniedz atklāto datu veidā. Centralizācija nodrošina efektīvu datu apmaiņu ar citām valsts pārvaldes sistēmām (jo īpaši teritoriālās identifikācijas, adrešu un nekustamā īpašuma reģistru).

Šo investīciju īsteno līdz 2024. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 3: Ēku vadības digitalizēšanas priekšrocību izmantošana pilnā apmērā 

Investīcijas rada virkni informācijas sistēmu, standartu un metodiku, kas vajadzīgas, lai pilnībā digitalizētu būvniecības atļauju piešķiršanas procesu un telpisko plānošanu.

Ievieš trīs IT sistēmas, lai varētu savstarpēji savienot galvenās datubāzes un atvieglotu būvatļauju procesu un telpisko plānošanu:

Sistēma, kas sasaista tehniskās normas ar īstenošanas noteikumiem un ko integrē ēku izstrādātāju portālā un dara publiski pieejamu.

Sistēma strukturētām prasībām attiecībā uz ēkām un procedūrām, atļauju procesa validēšanu un kontroli.

Ēku datu standartu pārvaldības sistēma.

Šo investīciju īsteno līdz 2025. gada 31. decembrim.

F.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs

Pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / mērķrādītājs

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji
(atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji
(mērķrādītājiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

72

Reforma Nr. 1: Jaunā būvniecības likuma un zonēšanas likuma īstenošana praksē

Starpposma mērķis

Jaunā būvniecības likuma stāšanās spēkā

Likuma norma, kas norāda uz jaunā būvniecības likuma stāšanos spēkā

3. cet.

2021

Stājas spēkā jaunais būvniecības likums, kas paātrina būvniecības atļauju izsniegšanas procesu, procesa digitalizāciju un regulatīvo iestāžu skaita samazināšanos.

73

Reforma Nr. 1: Jaunā būvniecības likuma un zonēšanas likuma īstenošana praksē

Starpposma mērķis

Augstākās būvniecības biroja darbības sākums

Augstākā Būvniecības pārvalde sāk pildīt savas funkcijas. Tai ir juridiskā adrese un galvenā mītne.

3. cet.

2023

Augstākās būvniecības biroja jaunas valsts struktūras, tostarp iekšējo vienību, izveide. Nodrošināt finanšu un IT personālu, kā arī personāla apmācību, lai jaunais birojs varētu pienācīgi darboties.

74

Reforma Nr. 1: Jaunā būvniecības likuma un zonēšanas likuma īstenošana praksē

Mērķis

Būvatļaujas procesa saīsināšana vismaz par diviem gadiem

Gadi

5,5

3,5

4. cet.

2025

Būvniecības atļauju izsniegšanas procesa vidējo ilgumu saīsina par vismaz diviem gadiem (no 5,5 līdz 3,5 gadiem vai mazāk), kas jāapstiprina valsts statistikas birojam, pamatojoties uz jaunu statistiku par atļauju izsniegšanas procesa vidējo ilgumu 2024.–2025. gadā.

75

Investīcija Nr. 1: Jaunas centrālas informācijas sistēmas (“AIS”) izveide

Starpposma mērķis

Centrālā informācijas sistēma pilnībā darbojas

Sistēmas ieviešana, izmantošanas uzsākšana ēku birojos.

3. cet.

2023

Jaunas centralizētas informācijas sistēmas izveide, ko izmantotu būvniecības atļauju procesā iesaistīto iestāžu ierēdņi.

76

Investīcija Nr. 2: Valsts pārvaldes datu izstrāde un izmantošana telpiskajā plānošanā

Starpposma mērķis

Standartizētas telpiskās analītiskās dokumentācijas datubāzes izveide

Standartizēta telpisko analīžu dokumentācijas datubāze, kas pilnībā darbojas un ko izmanto publiskās iestādes

4. cet.

2024

Telpiskās analītiskās dokumentācijas datubāzes nodošana un protokola apstiprināšana. Validācijas rīku iekļauj valsts teritorijas plānošanas ģeoportālā, kurā augšupielādē telpisko analītisko dokumentāciju.

77

Investīcija Nr. 3: Ēku vadības digitalizēšanas priekšrocību izmantošana pilnā apmērā

Starpposma mērķis

It sistēmas, kas atbalsta būvniecības atļauju procesa digitalizāciju, pilnībā darbojas

It sistēmas pilnībā darbojas, tostarp tiešo lietotāju izvēršana.

4. cet.

2024

Darbojas trīs IT sistēmas, kas ļauj savstarpēji savienot visas datubāzes, kuras izmanto būvniecības atļauju piešķiršanas procesā:

·sistēma, kas sasaista tehniskās normas ar īstenošanas noteikumiem, to integrē ēku izstrādātāju portālā un dara pieejamu sabiedrībai.

·sistēma strukturētām prasībām attiecībā uz ēkām un procedūrām, atļauju izsniegšanas procesa, tostarp ontoloģijas, validēšanu un kontroli

·Ēku datu standartu pārvaldības sistēma.

G. KOMPONENTS NR. 2.1. Noturīgs transports

Šis Čehijas atveseļošanas un noturības plāna komponents pievēršas problēmām, kas saistītas ar transporta digitalizāciju, elektromobilitāti dzelzceļa transportā, dzelzceļa transporta īpatsvara palielināšanu kravu un pasažieru pārvadājumos, aktīvas mobilitātes nozīmes palielināšanu pilsētās, satiksmes drošības uzlabošanu un satiksmes ietekmes uz vidi un sabiedrības veselību mazināšanu. Komponents gūst labumu no sinerģijas ar 2.4. komponentu, kurā risināts jautājums par alternatīvu dzinēju izmantošanu autotransportā un pilsētas autobusu transportā.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto 2019. gada ieteikumu Nr. 3, saskaņā ar kuru Čehija ar investīcijām saistīto ekonomikas politiku koncentrē uz transportu, jo īpaši uz tā ilgtspēju, digitālo infrastruktūru un pāreju uz mazoglekļa ekonomiku un enerģētikas pārkārtošanu, tostarp energoefektivitāti, ņemot vērā reģionālās atšķirības (valsts īpašais ieteikums Nr. 3, 2019), un konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 3, 2020, saskaņā ar kuru Čehija tiecas veikt investīcijas zaļajā un digitālajā pārkārtošanā, jo īpaši attiecībā uz lieljaudas digitālo infrastruktūru un tehnoloģijām, tīru un efektīvu enerģijas ražošanu un izmantošanu un ilgtspējīgu transporta infrastruktūru, tostarp ogļu ieguves reģionos (Valsts īpašais ieteikums Nr. 3, 2020. gads).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Jo īpaši vismaz 70 % būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu sagatavo atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei.

G.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1: Alternatīvu izstrāde energoietilpīgam un teritoriālam autotransportam

Pasākuma mērķis ir veicināt energoefektīvāku transporta veidu plašāku izmantošanu regulārās un smagās transporta plūsmās. To panāk ar šādiem pasākumiem:

Atsevišķas pilsētas, kurās ir vairāk nekā 40 000 iedzīvotāju, īsteno ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plāna (SUMP) procesu. Visus IPMP apstiprina pilsētas pārstāvniecības struktūras līdz 2023. gada 30. jūnijam. Ja vienkāršots IPMP jau pastāv, sagatavo jaunu versiju, pamatojoties uz valdības apstiprināto Pilsētvides un aktīvas mobilitātes koncepciju (UAMC). Tajā ir visas vajadzīgās UAMC daļas, un tā pamatā ir UAMC prasītās analīzes, piemēram, satiksmes modelēšana un apsekojumi.

Kravu pārvadājumu koncepciju, kas noteiks nosacījumus dzelzceļa kravu pārvadājumu īpatsvara palielināšanai kopējā pārvadājumu apjomā laikposmā no 2024. līdz 2030. gadam, apstiprina ar Čehijas Republikas valdības rezolūciju līdz 2023. gada 31. decembrim. Koncepcijas mērķis ir atbalstīt multimodālus pārvadājumus, uzlabot kravu pārvadājumu pakalpojumus un samazināt kravu pārvadājumu ietekmi uz vidi, sabiedrības veselību un globālajām klimata pārmaiņām.

Visi sabiedriskā transporta operatori (valsts, reģioni un pilsētas, kas nodarbojas ar sabiedrisko transportu) apstiprina piecu gadu transporta pakalpojumu plānu līdz 2023. gada 31. decembrim, pamatojoties uz valdības apstiprinātu sabiedriskā transporta koncepciju.

Reformas ietekmi uz sabiedriskā transporta veidu īpatsvaru un velotransporta īpatsvaru mēra līdz 2025. gada 31. decembrim.Investīcija Nr. 1: Moderno tehnoloģiju piemērošana dzelzceļa infrastruktūrai 

Investīcijas veicina dzelzceļa transporta digitalizāciju, lai uzlabotu satiksmes drošību un sniegto pakalpojumu kvalitāti, optimizētu dzelzceļa infrastruktūras jaudu un nodrošinātu starptautisko sadarbspēju. Investīciju Nr. 1 sasniedz ar šādiem pasākumiem:

Projektu kopums 41 km garumā, ko aptver globālā mobilo sakaru sistēma – dzelzceļš (GSM-R), 20 jaunizveidotas vai uzticamākas bāzes raiduztvērējstacijas (BTS) un jaunu tehnoloģiju un iekārtu ieviešana dzelzceļa satiksmes pārvaldībai līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Līdz 2024. gada 30. jūnijam pabeigt divus projektus no iepriekš definētā projektu kopuma iepriekšējā ievilkumā.

Pabeigt sešus papildu projektus no iepriekš definētā projektu kopuma iepriekšējā ievilkumā, tādējādi pabeidzot kopumā 41 km līniju, uz kurām attiecas GSM-R, 20 jaunizveidotas vai uzticamākas BTS un jaunu tehnoloģiju un iekārtu ieviešanu dzelzceļa satiksmes pārvaldībai līdz 2024. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 2: Dzelzceļu elektrifikācija

Pasākuma mērķis ir palielināt nefosilās degvielas transporta īpatsvaru, elektrificējot līnijas un nodrošinot vilces jaudu apakšstacijās. Investīcijas arī rada apstākļus enerģijas taupīšanai transporta sistēmā. To panāk ar šādiem pasākumiem:

Tādu projektu kopuma definīcija, kuru veido 39,7 km elektrificētas līnijas un četras vilces elektrostacijas ar palielinātu jaudu vai jaunizbūvētas stacijas līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Līdz 2023. gada 30. jūnijam pabeigt divus projektus no iepriekš definētā projektu kopuma iepriekšējā ievilkumā.

Pabeigt sešus papildu projektus no iepriekš definētā projektu kopuma iepriekšējā lodē, tādējādi līdz 2024. gada 30. jūnijam pabeidzot kopumā 39,7 km elektrificēto līniju un četru vilces elektropārvades staciju ar palielinātu jaudu vai jaunuzceltu staciju pabeigšanu.

Investīcija Nr. 3: Atbalsts dzelzceļa infrastruktūrai 

Pasākuma mērķis ir aizsargāt vidi un klimatu, veicinot dzelzceļa pārvadājumu īpatsvara palielināšanu kravu un pasažieru pārvadājumos un uzlabojot dzelzceļa staciju energoefektivitāti. Šīs investīcijas ir vērstas uz dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektiem, cita starpā ņemot vērā dzimumu atšķirības un pienācīgu piekļuvi pakalpojumiem nelabvēlīgā situācijā esošām un neaizsargātām personām. Projekti koncentrējas uz tīkla posmiem, kas ir svarīgi piepilsētas transportam, un uz projektiem, kuru mērķis ir uzlabot dzelzceļa mezglus un staciju ēkas multimodālos pasažieru termināļos. Turklāt tiek atbalstīta stacijas ēku apkure. To panāk ar šādiem pasākumiem:

Tādu projektu kopuma noteikšana, kuru garums ir 121,88 km modernizētu līniju, deviņas modernizētas dzelzceļa stacijas ar rekonstruētām sliežu ceļiem un drošām, bezšķēršļu piekļuves platformām, un vairāk nekā 35 staciju ēkas ar samazinātu energointensitāti, lai līdz 2022. gada 30. jūnijam panāktu vismaz 30 % tiešu un netiešu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu salīdzinājumā ar ex ante emisijām un palielinātu komfortu un labākus pakalpojumus pasažieriem.

Līdz 2022. gada 31. decembrim ir pabeigti 26 projekti no iepriekš minētajā ievilkumā iepriekš definētā projektu kopuma.

Pabeigt papildu 30 projektus no iepriekš definētā projektu kopuma iepriekš minētajā lodē, tādējādi pabeidzot kopumā 121,88 km modernizētu līniju, deviņas modernizētas dzelzceļa stacijas ar rekonstruētām sliežu ceļiem un drošām, bezšķēršļu piekļuves platformām un vairāk nekā 39 staciju ēkas ar samazinātu energointensitāti, lai līdz 2023. gada 31. decembrim panāktu vidēji vismaz 30 % tiešu un netiešu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu salīdzinājumā ar ex ante emisijām un palielinātu komfortu un labākus pakalpojumus pasažieriem.

Investīcija Nr. 4: Autotransporta un dzelzceļa transporta drošība

Pasākuma mērķis ir uzlabot satiksmes drošību, veicot konkrētus drošības pasākumus dzelzceļa pārbrauktuvēs un uzlabojot tiltu un tuneļu konstrukciju stāvokli. Pilsētās un aglomerācijās veic investīcijas, lai samazinātu atsevišķu braucienu ar automašīnu īpatsvaru un palielinātu sabiedriskā transporta un aktīvo transporta veidu, piemēram, gājēju un riteņbraukšanas, īpatsvaru. Veloceliņu un gājēju barjeru ceļu būvniecība arī ir daļa no investīcijām, lai uzlabotu neaizsargāto satiksmes dalībnieku drošību aktīvas mobilitātes veicināšanas ietvaros, jo īpaši pilsētās. To panāk ar šādiem pasākumiem:

Līdz 2022. gada 30. jūnijam pabeigt projektus ar 45 pārbrauktuvēm ar paaugstinātu drošību (t. i., ar jaunizveidotu vai modernizētu zibgaisma brīdinājuma sistēmu vai mehānisko drošības iekārtu), 25 km uzceltiem veloceliņu ceļiem, sāniem un bezšķēršļu ceļiem, kā arī 3 modernizētiem dzelzceļa tiltiem vai tuneļiem.

Pabeigt projektus, kas ietver 115 papildu pārbrauktuves ar paaugstinātu drošību (t. i., ar nesen uzstādītu vai modernizētu zibspuldžu brīdināšanas sistēmu vai mehānisko drošības iekārtu), vēl 24 km būvētu veloceliņu, sānsienu un bezšķēršļu ceļu un līdz 2022. gada 31. decembrim – vēl trīs modernizētus dzelzceļa tiltus vai tuneļus.

Pabeigt projektus, kas ietver 131 papildu pārbrauktuves ar paaugstinātu drošību (t. i., ar nesen uzstādītu vai modernizētu zibspuldžu brīdināšanas sistēmu vai mehānisko drošības iekārtu) un vēl vienu modernizētu dzelzceļa tiltu vai tuneli līdz 2024. gada 31. decembrim.

Līdz 2023. gada 31. decembrim pabeigt projektus, kuros papildus 36 km ir uzbūvēti veloceliņi, ietves un bezšķēršļu maršruti un vēl viens modernizēts dzelzceļa tilts vai tunelis.

   

G.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs

Pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / mērķrādītājs

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji
(atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji
(mērķrādītājiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

78

Reforma Nr. 1: Alternatīvu radīšana energoietilpīgam un kosmosam bagātam autotransportam

Starpposma mērķis

Mobilitātes plānu apstiprināšana

Plāna apstiprināšana, ko veic pilsētas pārstāvniecības struktūras

2. cet.

2023

Visām Čehijas Republikas pilsētām (pilsētām ar vairāk nekā 40 000 iedzīvotāju) ir pilsētu pārstāvības struktūru apstiprināts ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plāns (SUMP), kura pamatā ir valdības apstiprināta pilsētas un aktīvas mobilitātes koncepcija.

79

Reforma Nr. 1: Alternatīvu radīšana energoietilpīgam un kosmosam bagātam autotransportam

Starpposma mērķis

Jaunās kravu pārvadājumu koncepcijas apstiprināšana un stāšanās spēkā

Valdības apstiprinājums

4. cet.

2023

Valdība apstiprina jauno kravu pārvadājumu koncepciju, kas noteiks nosacījumus dzelzceļa kravu pārvadājumu īpatsvara palielināšanai kopējā pārvadājumu apjomā laikposmā no 2024. līdz 2030. gadam. Koncepcijā galvenā uzmanība tiks pievērsta multimodāla transporta atbalstam, kravu pārvadājumu pakalpojumu uzlabošanai un kravu pārvadājumu ietekmes uz vidi, sabiedrības veselību un globālajām klimata pārmaiņām samazināšanai.

80

Reforma Nr. 1: Alternatīvu radīšana energoietilpīgam un kosmosam bagātam autotransportam

Starpposma mērķis

Transporta pakalpojumu plānu apstiprināšana.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju apstiprinājums

4. cet.

2023

Visi sabiedriskā transporta operatori (valsts, reģioni un pilsētas, kas nodarbojas ar sabiedrisko transportu) apstiprina piecu gadu transporta pakalpojumu plānu, kura pamatā ir valdības apstiprināta sabiedriskā transporta koncepcija.

81

Reforma Nr. 1: Alternatīvu radīšana energoietilpīgam un kosmosam bagātam autotransportam

Mērķis

Sasniegt lielāku sabiedriskā transporta īpatsvaru Čehijas pilsētās, kas pārsniedz 250 000 iedzīvotāju, un Čehijas pilsētās, kas ir lielākas par 75 000 iedzīvotāju

% (sabiedriskā transporta īpatsvars)

40 % pilsētās, kas pārsniedz 250 000 iedzīvotāju/28 % pilsētās, kas ir lielākas par 75 000 iedzīvotāju

45 % pilsētās, kas pārsniedz 250 000 iedzīvotāju/35 % pilsētās, kas ir lielākas par 75000 iedzīvotāju

4. cet.

2025

Modālais sabiedriskā transporta īpatsvars Čehijas pilsētās, kurās ir vairāk nekā 250 000 iedzīvotāju, un Čehijas pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits pārsniedz 75 000, palielinās par %, kas precizēti mērķa slejā.

82

Reforma Nr. 1: Alternatīvu radīšana energoietilpīgam un kosmosam bagātam autotransportam

Mērķis

Panākt lielāku modālo velotransporta īpatsvaru Čehijas pilsētās, kas pārsniedz 250 000 iedzīvotāju, un Čehijas pilsētās, kas ir lielākas par 75 000 iedzīvotāju

% (riteņbraukšanas modālā daļa)

1 % pilsētās, kas lielākas par 250 000 iedzīvotāju/5 % pilsētās, kas ir lielākas par 75 000 iedzīvotāju

5 % pilsētās, kas lielākas par 250 000 iedzīvotāju/10 % pilsētās, kas lielākas par 250 000 iedzīvotāju

4. cet.

2025

Modālais riteņbraukšanas īpatsvars Čehijas pilsētās, kas ir lielākas par 250 000 iedzīvotāju, un Čehijas pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits pārsniedz 75 000, palielinās par %, kas precizēti mērķa slejā.

83

Investīcija Nr. 1: Jaunas tehnoloģijas un digitalizācija dzelzceļa infrastruktūrā

Starpposma mērķis

Investīcijas Nr. 1 projektu kopuma definīcija

Satiksmes ministrijas projektu kopuma definīcija

2. cet.

2022

Projektu kopuma noteikšana 41 km garumā līnijās, ko aptver globālā mobilo sakaru sistēma – dzelzceļš (GSM-R), 20 jaunizveidotas vai uzticamākas bāzes raiduztvērējstacijas (BTS) un jaunu tehnoloģiju un iekārtu ieviešana dzelzceļa satiksmes pārvaldībai.

84

Investīcija Nr. 1: Jaunas tehnoloģijas un digitalizācija dzelzceļa infrastruktūrā

Mērķis

Divu projektu pabeigšana no iepriekš noteikta projektu kopuma.

Projektu skaits

0

2

2. cet.

2024

Divu projektu pabeigšana no iepriekš noteikta 41 km līniju kopuma, ko aptver globālā mobilo sakaru sistēma – dzelzceļš (GSM-R), 20 jaunizveidotas vai uzticamākas bāzes raiduztvērējstacijas (BTS) un jaunu tehnoloģiju un iekārtu ieviešana dzelzceļa satiksmes pārvaldībai.

85

Investīcija Nr. 1: Jaunas tehnoloģijas un digitalizācija dzelzceļa infrastruktūrā

Mērķis

Sešu papildu projektu pabeigšana no iepriekš noteikta projektu kopuma.

Projektu skaits

2

8

4. cet.

2024

Pabeigti seši papildu projekti (kopā 8) no iepriekš noteikta 41 km līniju kopuma, ko aptver globālā mobilo sakaru sistēma – dzelzceļš (GSM-R), 20 jaunizveidotas vai uzticamākas bāzes raiduztvērējstacijas (BTS) un jaunu tehnoloģiju un iekārtu ieviešana dzelzceļa satiksmes pārvaldībai.

86

Investīcija Nr. 2: Dzelzceļu elektrifikācija

Starpposma mērķis

Investīcijas Nr. 2 projektu kopuma definīcija

Satiksmes ministrijas projektu kopuma definīcija

2. cet.

2022

Tādu projektu kopuma definīcija, kuros ietilpst 39,7 km elektrificētu līniju un 4 vilces elektrostacijas ar palielinātu jaudu vai jaunizbūvētas.

87

Investīcija Nr. 2: Dzelzceļu elektrifikācija

Mērķis

Divu projektu pabeigšana no iepriekš noteikta projektu kopuma

Projektu skaits

0

2

2. cet.

2023

Pabeigt divus projektus no iepriekš noteikta projektu kopuma, kas ietver 39,7 km elektrificētu līniju un 4 vilces elektropārvades staciju ar palielinātu jaudu vai jaunizbūvētas.

88

Investīcija Nr. 2: Dzelzceļu elektrifikācija

Mērķis

Sešu papildu projektu pabeigšana no iepriekš noteikta projektu kopuma

Projektu skaits

2

8

2. cet.

2024

Piecu papildu projektu pabeigšana (kopā 8) no iepriekš noteikta projektu kopuma, kas aptver 39,7 km elektrificētu līniju un 4 vilces elektropārvades stacijas ar palielinātu jaudu vai jaunizbūvētas.

89

Investīcija Nr. 3: Vides uzlabošana (dzelzceļa infrastruktūras atbalsts)

Starpposma mērķis

Investīcijas Nr. 3 projektu kopuma definīcija

Satiksmes ministrijas projektu kopuma definīcija

2. cet.

2022

Tādu projektu kopuma noteikšana, kas aptver aptuveni 121,88 km modernizētu līniju, 9 modernizētas dzelzceļa stacijas ar rekonstruētām sliežu ceļiem un drošām un bezšķēršļu piekļuves platformām un 35 staciju ēkas ar samazinātu energointensitāti, lielāku komfortu un labākiem pakalpojumiem pasažieriem.

90

Investīcija Nr. 3: Vides uzlabošana (dzelzceļa infrastruktūras atbalsts)

Mērķis

26 projektu pabeigšana no iepriekš noteikta projektu kopuma

Projektu skaits

0

26

4. cet.

2022

Pabeigt 26 projektus no iepriekš noteikta projektu kopuma, kas aptver aptuveni 121,88 km modernizētu līniju, 9 modernizētas dzelzceļa stacijas ar rekonstruētām sliežu ceļiem un drošām un bezšķēršļu piekļuves platformām un 35 staciju ēkas ar samazinātu energointensitāti, lielāku komfortu un labākiem pakalpojumiem pasažieriem.

91

Investīcija Nr. 3: Vides uzlabošana (dzelzceļa infrastruktūras atbalsts)

Mērķis

30 papildu projektu pabeigšana no iepriekš noteikta projektu kopuma

Projektu skaits

26

56

4. cet.

2023

Pabeigt 30 papildu projektus no iepriekš noteikta projektu kopuma, kas ietver 121,88 km modernizētu, darbībā uzlabotu vai izturīgāku pret dabisko ietekmi, aptuveni 9 modernizētas dzelzceļa stacijas ar rekonstruētām sliežu ceļiem un drošām un bezšķēršļu piekļuves platformām, kā arī 39 staciju ēkas ar samazinātu energointensitāti, lielāku komfortu un labākiem pakalpojumiem pasažieriem.

92

Investīcija Nr. 4: Ceļu un dzelzceļu drošība (dzelzceļa krustojumi, tilti un tuneļi, veloceliņi un bezšķēršļu maršruti)

Mērķis

Pārbrauktuvju pabeigšana ar paaugstinātu drošību

To pārbrauktuvju skaits, kurām ir paaugstināta drošība

0

45

2. cet.

2022

Pārbrauktuves ar paaugstinātu aizsardzības līmeni ar jaunizveidotu vai modernizētu zibspuldžu brīdināšanas sistēmu vai mehānisko drošības iekārtu.

93

Investīcija Nr. 4: Ceļu un dzelzceļu drošība (dzelzceļa krustojumi, tilti un tuneļi, veloceliņi un bezšķēršļu maršruti)

Mērķis

Izbūvēto veloceliņu, ietvju un bezšķēršļu ceļu pabeigšana

Izbūvēto veloceliņu, ietvju, bezšķēršļu ceļu garums – km

0

25

2. cet.

2022

Izbūvēto veloceliņu/sānu/bezšķēršļu ceļu garums.

94

Investīcija Nr. 4: Ceļu un dzelzceļu drošība (dzelzceļa krustojumi, tilti un tuneļi, veloceliņi un bezšķēršļu maršruti)

Mērķis

Modernizētu dzelzceļa tiltu vai tuneļu pabeigšana

Modernizētu dzelzceļa mākslīgu konstrukciju skaits (tilti/tuneļi)

0

3

2. cet.

2022

Modernizēta dzelzceļa mākslīgā struktūra ekspluatācijas fāzei.

95

Investīcija Nr. 4: Ceļu un dzelzceļu drošība (dzelzceļa krustojumi, tilti un tuneļi, veloceliņi un bezšķēršļu maršruti)

Mērķis

Modernizētu dzelzceļa tiltu vai tuneļu pabeigšana

Modernizētu dzelzceļa mākslīgu konstrukciju skaits (tilti/tuneļi)

3

6

4. cet.

2022

Modernizēta dzelzceļa mākslīgā struktūra ekspluatācijas fāzei.

96

Investīcija Nr. 4: Ceļu un dzelzceļu drošība (dzelzceļa krustojumi, tilti un tuneļi, veloceliņi un bezšķēršļu maršruti)

Mērķis

Pārbrauktuvju pabeigšana ar paaugstinātu drošību

To pārbrauktuvju skaits, kurām ir paaugstināta drošība

45

160

4. cet.

2022

Pārbrauktuves ar paaugstinātu aizsardzības līmeni ar jaunizveidotu vai modernizētu zibspuldžu brīdināšanas sistēmu vai mehānisko drošības iekārtu.

97

Investīcija Nr. 4: Ceļu un dzelzceļu drošība (dzelzceļa krustojumi, tilti un tuneļi, veloceliņi un bezšķēršļu maršruti)

Mērķis

Izbūvēto veloceliņu, ietvju un bezšķēršļu ceļu pabeigšana

Izbūvēto veloceliņu, ietvju, bezšķēršļu ceļu garums – km

25

49

4. cet.

2022

Izbūvēta veloceliņa/sānu/bezšķēršļu ceļa garums.

98

Investīcija Nr. 4: Ceļu un dzelzceļu drošība (dzelzceļa krustojumi, tilti un tuneļi, veloceliņi un bezšķēršļu maršruti)

Mērķis

Pārbrauktuvju pabeigšana ar paaugstinātu drošību

To pārbrauktuvju skaits, kurām ir paaugstināta drošība

160

291

4. cet.

2024

Pārbrauktuves ar paaugstinātu aizsardzības līmeni ar jaunizveidotu vai modernizētu zibspuldžu brīdināšanas sistēmu vai mehānisko drošības iekārtu.

99

Investīcija Nr. 4: Ceļu un dzelzceļu drošība (dzelzceļa krustojumi, tilti un tuneļi, veloceliņi un bezšķēršļu maršruti)

Mērķis

Modernizētu dzelzceļa tiltu vai tuneļu pabeigšana

Modernizētu dzelzceļa mākslīgu konstrukciju skaits (tilti/tuneļi)

6

7

2. cet.

2023

Modernizēta dzelzceļa mākslīgā struktūra ekspluatācijas fāzei.

100

Investīcija Nr. 4: Ceļu un dzelzceļu drošība (dzelzceļa krustojumi, tilti un tuneļi, veloceliņi un bezšķēršļu maršruti)

Mērķis

Izbūvēto veloceliņu, ietvju un bezšķēršļu ceļu pabeigšana

Izbūvēto veloceliņu, ietvju, bezšķēršļu ceļu garums – km

49

85

4. cet.

2023

Izbūvēto veloceliņu/sānu/bezšķēršļu ceļu garums.

101

Investīcija Nr. 4: Ceļu un dzelzceļu drošība (dzelzceļa krustojumi, tilti un tuneļi, veloceliņi un bezšķēršļu maršruti)

Mērķis

Modernizētu dzelzceļa tiltu vai tuneļu pabeigšana

Modernizētu dzelzceļa mākslīgu konstrukciju skaits (tilti/tuneļi)

7

8

4. cet.

2023

Modernizēta dzelzceļa mākslīgā struktūra ekspluatācijas fāzei.

H. KOMPONENTS NR. 2.2. Enerģijas patēriņa samazināšana publiskajā sektorā

Šis Čehijas atveseļošanas un noturības plāna komponents risina energoefektivitātes problēmu publiskajā sektorā, renovējot valsts un sabiedriskās ēkas un modernizējot sabiedrisko apgaismojumu.

Komponents atspoguļo Čehijas apņemšanos līdz 2030. gadam uzlabot valsts ekonomikas energoefektivitāti. Tā mērķis ir samazināt enerģijas galapatēriņu attiecīgajās valsts un sabiedriskajās ēkās, palielināt kvalitatīvu renovāciju skaitu publiskajā sektorā un samazināt sabiedriskā apgaismojuma enerģijas galapatēriņu.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu par pāreju uz mazoglekļa ekonomiku un enerģētikas pārkārtošanu, tostarp energoefektivitāti (konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 2019) un par tīru un efektīvu enerģijas ražošanu un izmantošanu (konkrētai valstij adresēts ieteikums Nr. 3/2020).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Jo īpaši, uzlabojot valsts un sabiedrisko ēku energoefektivitāti, vismaz 70 % būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu sagatavo atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei.

H.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcija Nr. 1: Valsts ēku energoefektivitātes uzlabošana

Šīs investīcijas mērķis ir samazināt enerģijas galapatēriņu valsts pārvaldes ēkās, kas ilgtermiņā neatbilst minimālajām energoefektivitātes prasībām, un palielināt kvalitatīvu un vidēji pilnīgu vai pilnīgu renovācijas darbu skaitu. Finansē tikai projektus, kas vidēji samazina primārās enerģijas patēriņu vismaz par 30 % vai samazina CO2 emisijas par 30 %.

Investīciju mērķis ir atbalstīt līdz 100 ēku renovācijas projektiem, tostarp ēku siltināšanu, logu un durvju apmaiņu un atjaunošanu, tādu sistēmu uzstādīšanu, kuru pamatā ir atjaunojamie energoresursi, vai iekštelpu vides uzlabošanas pasākumu īstenošanu, kuriem ir pierādāma ietekme uz ēku energoefektivitāti.

Līgumus par 75 % projektu slēdz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Lai labāk sagatavotos šai investīcijai, Rūpniecības un tirdzniecības ministrija līdz 2021. gada 31. decembrim pieņem un publicē parauglīgumu par energoefektivitātes līguma metodes pakalpojumiem ar garantiju. Tās mērķis ir veicināt projektu īstenošanu, uzsvaru liekot uz enerģijas ietaupījumu maksimālu atdevi salīdzinājumā ar izlietotajiem līdzekļiem.

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

Investīcija Nr. 2: Sabiedriskā apgaismojuma sistēmu energoefektivitātes uzlabošana

Šīs investīcijas mērķis ir ļaut atjaunot sabiedrisko apgaismojumu dažādās Čehijas pašvaldībās un nodrošināt, ka šī renovācija ir saistīta ar citiem viediem elementiem, piemēram, elektromobilitātes attīstības atbalstīšanu.

Finansē tikai tādus projektus, kas vidēji samazina primārās enerģijas patēriņu vismaz par 30 % vai samazina CO2 emisijas par 30 %.

Investīcijas ietver atbalstu līdz 2 000 projektiem par sabiedrisko vietu apgaismošanas sistēmu atjaunošanu dažādās Čehijas pašvaldībās, no kuriem 80 % līgumu noslēdz līdz 2024. gada 31. decembrim. Investīcija ietver apgaismojuma sistēmu atjaunošanu un vadības sistēmas iegādi vai optimizāciju.

Lai labāk sagatavotu šo investīciju, Rūpniecības un tirdzniecības ministrija līdz 2021. gada 31. decembrim pieņem un publicē programmas dokumentāciju. Tajā nosaka grafiku un nosacījumus sabiedrisko vietu apgaismošanas sistēmu renovācijas pasākumu, tostarp viedo elementu, atbalstam.

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

Investīcija Nr. 3: Sabiedrisko ēku energoefektivitātes uzlabošana

Šīs investīcijas mērķis ir samazināt enerģijas galapatēriņu sabiedriskajās ēkās, kas ilgtermiņā neatbilst minimālajām energoefektivitātes prasībām, un palielināt kvalitatīvu un vidēji pilnīgu vai pilnīgu renovācijas darbu skaitu. Finansē tikai tādus projektus, kas vidēji samazina primārās enerģijas patēriņu vismaz par 30 % vai samazina CO2 emisijas par 30 %.

Investīciju mērķis ir atbalstīt līdz 400 ēku renovācijas projektiem, tostarp ēku siltināšanu, logu un durvju apmaiņu un atjaunošanu, tādu sistēmu uzstādīšanu, kuru pamatā ir atjaunojamie energoresursi, vai tādu iekštelpu vides pasākumu uzlabojumu īstenošanu, kuriem ir pierādāma ietekme uz ēku energoefektivitāti.

Līgumus par 75 % projektu slēdz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

H.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs

Pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / mērķrādītājs

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji
(atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji
(mērķrādītājiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

102

Investīcija Nr. 1: Valsts ēku energoefektivitātes uzlabošana

Starpposma mērķis

Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas pieņemtais parauglīgums par energoefektivitātes līgumpakalpojumiem ar garantiju

Līguma parauga publicēšana ministrijas tīmekļa vietnē

4. cet.

2021

Rūpniecības un tirdzniecības ministrija pieņem parauglīgumu par energoefektivitātes līguma metodes pakalpojumiem ar garantiju, lai veicinātu projektu īstenošanu, liekot uzsvaru uz enerģijas ietaupījumu maksimālu atdevi salīdzinājumā ar izlietotajiem līdzekļiem.

Līguma paraugu publicē ministrijas tīmekļa vietnē.

103

Investīcija Nr. 1: Valsts ēku energoefektivitātes uzlabošana

Mērķis

75 % no visiem publiskajiem līgumiem par ēku renovācijas projektiem, kas nodrošina primārās enerģijas ietaupījumu vismaz 30 % apmērā

Procenti

0

75

4. cet.

2023

Saskaņā ar šo pasākumu kopumā tiek atbalstīti vismaz 100 ēku renovācijas projekti. Šo mērķi sasniedz, slēdzot līgumus par 75 % no tiem. Projektus iesniedz MIT pastāvīgā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus un izvērtē, pamatojoties uz noteiktajiem kritērijiem un ievērojot pārredzamu atlases procedūru.

Īstenošanai izvēlas tikai tādus projektus, kas vidēji samazina primārās enerģijas patēriņu vismaz par 30 % vai samazina CO2 emisijas par 30 %. 75 % mērķis attiecas uz projektiem, par kuriem parakstīts dotācijas nolīgums. Investīcijas apkures katlu nomaiņās, tostarp tajos, kuros kā enerģijas avots ir dabasgāze, nepārsniedz 20 % no kopējā piešķīruma.

104

Investīcija Nr. 1: Valsts ēku energoefektivitātes uzlabošana

Mērķis

Enerģijas patēriņa samazināšana

Enerģijas ietaupījums teradžoulos gadā

0

216

1. cet.

2026

Mērķis jāsasniedz, līdz 2026. gada 31. martam samazinot enerģijas patēriņu valsts ēkās par 216 TJ/gadā ēku renovācijas rezultātā, ko apliecina energoefektivitātes sertifikāti. Enerģijas patēriņu samazina salīdzinājumā ar ierastās darbības scenāriju (t. i., atbalsta neesību saskaņā ar Regulu (ES) 2021/241). Ietaupītās enerģijas daudzumu nosaka, izmērot un/vai aplēšot patēriņu pirms un pēc energoefektivitātes uzlabošanas pasākuma īstenošanas, vienlaikus nodrošinot normalizāciju ārējos apstākļos, kas ietekmē enerģijas patēriņu.

105

Investīcija Nr. 2: Sabiedriskā apgaismojuma sistēmu energoefektivitātes uzlabošana

Starpposma mērķis

Rūpniecības un tirdzniecības ministrija pieņem programmas dokumentāciju par pasākumiem sabiedrisko vietu apgaismošanas sistēmu atjaunošanai

Programmas dokumentācijas publicēšana ministrijas tīmekļa vietnē

4. cet.

2021

Programmas dokumentāciju sagatavo Rūpniecības un tirdzniecības ministrija un publicē ministrijas tīmekļa vietnē. Tā nosaka grafiku un nosacījumus sabiedriskā apgaismojuma sistēmu renovācijas pasākumu, tostarp viedo elementu, atbalstam, ņemot vērā mērķi panākt primārās enerģijas ietaupījumu vismaz 30 % apmērā.

106

Investīcija Nr. 2: Sabiedriskā apgaismojuma sistēmu energoefektivitātes uzlabošana

Mērķis

80 % publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana tādu sabiedrisko vietu apgaismošanas sistēmu renovācijai, kas nodrošina primārās enerģijas ietaupījumu vismaz 30 % apmērā

Procenti

0

80

4. cet.

2024

Kopumā saskaņā ar šo pasākumu atbalsta vismaz 2000 sabiedrisko vietu apgaismošanas sistēmu renovācijas projektu. Šo mērķi sasniedz, līdz 2024. gada 31. decembrim slēdzot līgumus par 80 % no tiem (proti, 1600). Projektus novērtē un atlasa katru gadu, pamatojoties uz noteiktajiem kritērijiem un ievērojot pārredzamu atlases procedūru.

Īstenošanai izvēlas tikai tādus projektus, kas vidēji samazina primārās enerģijas patēriņu vismaz par 30 % vai samazina CO2 emisijas par 30 %. 80 % mērķis attiecas uz projektiem, par kuriem parakstīts dotācijas nolīgums.

107

Investīcija Nr. 2: Sabiedriskā apgaismojuma sistēmu energoefektivitātes uzlabošana

Mērķis

Enerģijas patēriņa samazināšana

Enerģijas ietaupījums teradžoulos gadā

0

286

1. cet.

2026

Šo mērķi sasniedz, līdz 2026. gada 31. martam samazinot enerģijas patēriņu par 286 TJ/gadā, rekonstruējot sabiedrisko apgaismojumu, ko apliecina energoefektivitātes sertifikāti. Enerģijas patēriņu samazina salīdzinājumā ar ierastās darbības scenāriju (t. i., atbalsta neesību saskaņā ar Regulu (ES) 2021/241). Ietaupītās enerģijas daudzumu nosaka, izmērot un/vai aplēšot patēriņu pirms un pēc energoefektivitātes uzlabošanas pasākuma īstenošanas, vienlaikus nodrošinot normalizāciju ārējos apstākļos, kas ietekmē enerģijas patēriņu.

108

Investīcija Nr. 3: Sabiedrisko ēku energoefektivitātes uzlabošana

Mērķis

75 % no visiem publiskajiem līgumiem par ēku renovācijas projektiem, kas nodrošina primārās enerģijas ietaupījumu vismaz 30 % apmērā

Procenti

0

75

4. cet.

2023

Kopumā saskaņā ar šo pasākumu tiek atbalstīti vismaz 400 ēku renovācijas projekti. Šo mērķi sasniedz, slēdzot līgumus par 75 % no tiem. Projektus iesniedz MIT pastāvīgā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus un izvērtē, pamatojoties uz noteiktajiem kritērijiem un ievērojot pārredzamu atlases procedūru.

Īstenošanai izvēlas tikai tādus projektus, kas vidēji samazina primārās enerģijas patēriņu vismaz par 30 % vai samazina CO2 emisijas par 30 %. 75 % mērķis attiecas uz projektiem, par kuriem parakstīts dotācijas nolīgums. Investīcijas apkures katlu nomaiņās, tostarp tajos, kuros kā enerģijas avots ir dabasgāze, nepārsniedz 20 % no kopējā piešķīruma.

109

Investīcija Nr. 3: Sabiedrisko ēku energoefektivitātes uzlabošana

Mērķis

Enerģijas patēriņa samazināšana

Enerģijas ietaupījums teradžoulos gadā

0

390

1. cet.

2026

Mērķis jāsasniedz, līdz 2026. gada 31. martam samazinot enerģijas patēriņu valsts ēkās par 390 TJ/gadā ēku renovācijas rezultātā, ko apliecina energoefektivitātes sertifikāti. Enerģijas patēriņu samazina salīdzinājumā ar ierastās darbības scenāriju (t. i., atbalsta neesību saskaņā ar Regulu (ES) 2021/241). Ietaupītās enerģijas daudzumu nosaka, izmērot un/vai aplēšot patēriņu pirms un pēc energoefektivitātes uzlabošanas pasākuma īstenošanas, vienlaikus nodrošinot normalizāciju ārējos apstākļos, kas ietekmē enerģijas patēriņu.

I. KOMPONENTS NR. 2.3. Pāreja uz tīrākiem enerģijas avotiem

Šis Čehijas atveseļošanas un noturības plāna komponents palīdz risināt problēmu, kas saistīta ar pāreju no fosilā kurināmā uz mazemisiju un bezemisiju enerģijas avotiem, piemēram, fotoelementu enerģiju. Tā mērķis ir samazināt Čehijas ekonomikas emisiju intensitāti un piesārņotāju emisijas, kā arī modernizēt siltumenerģijas sadales tīklu, jo īpaši aizstājot tvaiku ar karstu ūdeni, lai ietaupītu primāros enerģijas avotus.

Reformas un investīcijas atbalsta konkrētai valstij adresēto 2019. gada 3. ieteikumu, saskaņā ar kuru Čehija ar investīcijām saistītā ekonomikas politikā galveno uzmanību pievērš mazoglekļa un enerģētikas pārkārtošanai, tostarp energoefektivitātei, ņemot vērā reģionālās atšķirības un konkrētai valstij adresēto 2020. gada ieteikumu Nr. 3, saskaņā ar kuru Čehija investīcijas koncentrē uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz tīru un efektīvu enerģijas ražošanu un izmantošanu, tostarp ogļu ieguves reģionos.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

I.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1: Sagatavot novērtējumu par centralizētās siltumapgādes dekarbonizāciju Čehijā

Šā pasākuma mērķis ir dekarbonizēt centralizēto siltumapgādi, jo īpaši palielinot energoefektivitāti, pārejot no ogļu sadedzināšanas uz atjaunojamiem enerģijas avotiem, sadedzinot dabasgāzi, biomasu un atkritumus un samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas un piesārņotājus.

Tiek veikts un publicēts novērtējums par virzību uz centralizētās siltumapgādes dekarbonizāciju Čehijā. Šis novērtējums virza investīcijas, ko finansē saskaņā ar šo Čehijas atveseļošanas un noturības plāna komponentu.

Reformu īsteno līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Reforma Nr. 2: Sagatavot novērtējumu par bioenerģijas ilgtspējīgas izmantošanas trajektorijām un biomasas piegādi Čehijā un tās ietekmi uz zemes izmantojumu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecības piesaistītājsistēmām un bioloģisko daudzveidību, kā arī ietekmi uz gaisa kvalitāti laikposmā no 2020. līdz 2030. gadam

Šā pasākuma mērķis ir veicināt investīcijas biomasā, kuru pamatā ir biomasas atkritumi un atliekas, ko var iegūt ilgtspējīgā veidā, papildinot emisiju samazināšanas pasākumus.

Publicē novērtējumu par bioenerģijas ilgtspējīgas izmantošanas trajektorijām un biomasas piegādi Čehijā un tās ietekmi uz zemes izmantojumu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecības piesaistītājiem un bioloģisko daudzveidību, kā arī par tās ietekmi uz gaisa kvalitāti laikposmā no 2020. līdz 2030. gadam. Šis novērtējums virza bioenerģijas investīcijas, ko finansē saskaņā ar Čehijas atveseļošanas un noturības plāna 2.2., 2.3. un 2.5. elementu.

Reformu īsteno līdz 2022. gada 31. decembrim. Investīcija Nr. 1: Fotoelementu enerģijas avotu uzstādītās jaudas palielināšana 

Šā pasākuma mērķis ir aizstāt vismaz daļu no ogļu enerģijas avotiem ar fotoelementu enerģijas avotiem.

Jāuzstāda un jāievieš jauna fotoelementu enerģijas avotu jauda 270 MWp apmērā. Projekti ietver fotoelementu elektrostaciju būvniecību uz uzņēmumu ēku jumtiem, tostarp patversmju (piemēram, automobiļu patversmju, būvmašīnu vai materiālu uzglabāšanas) būvniecību, kā arī enerģijas uzkrāšanu, lai optimizētu elektroenerģijas ražošanu.

Šo investīciju īsteno līdz 2026. gada 31. martam.

Investīcija Nr. 2: Primārās enerģijas ietaupījuma panākšana, modernizējot siltuma sadali

Šā pasākuma mērķis ir līdz 2030. gadam samazināt ogļu sadedzināšanu siltuma ražošanai (un ar to saistīto elektroenerģijas ražošanu) saskaņā ar pieņemto novērtējumu par centralizētās siltumapgādes dekarbonizāciju Čehijā saskaņā ar šā komponenta 1. reformu, jo īpaši padarot centralizēto siltumapgādi ļoti efektīvu un samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas un piesārņotājus, aizstājot tvaika sadales tīklus ar karstā ūdens sadales tīkliem.

Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā izklāstītos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Jo īpaši siltuma un elektroenerģijas ražošanas iekārtas renovāciju sāk trīs gadu laikā pēc tīkla modernizācijas, lai nodrošinātu atbilstību “efektīvas centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas” definīcijai Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 41. punktā (“centralizētās siltumapgādes vai aukstumapgādes sistēma, kurā izmanto vismaz 50 % atjaunojamo energoresursu, 50 % siltuma pārpalikuma, 75 % koģenerācijas siltuma vai 50 % šādas enerģijas un siltuma kombinācijas”). Nodrošina, ka šīs siltuma ražošanas iekārtas atbilst Tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) prasībām un neizmanto cieto fosilo kurināmo kā siltuma avotu, izņemot tās iekārtas, kas atbilst Tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” III pielikumā noteiktajiem kritērijiem siltuma ražošanai, kuras pamatā ir dabasgāze.

Ja biomasu izmanto kā kurināmā avotu, investīcija atbilst ilgtspējības un siltumnīcefekta gāzu aiztaupījuma kritērijiem, kas noteikti Direktīvas 2018/2001 par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu (“Atjaunojamo energoresursu direktīva” (“AED II”) 29. pantā. Izmanto tikai tos biomasas atkritumus un atliekas, ko var iegūt ilgtspējīgā veidā, un investīciju papildina ar emisiju samazināšanas pasākumiem. 

Jānodrošina atbilstība attiecīgajiem ES un valstu tiesību aktiem vides jomā, lai emisijas nepārsniegtu vai zemākas par emisiju līmeņiem, kas saistīti ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu secinājumu robežvērtībām (saskaņā ar Rūpniecisko emisiju direktīvu).

Investīciju īsteno ar šādiem pasākumiem:

Līdz 2024. gada 30. jūnijam, pirms tiek pabeigtas investīcijas tīklā, Čehija iesniedz konkrētu plānu investīcijām siltuma un elektroenerģijas ražošanas iekārtās, tostarp līgumsaistībām, ko uzņēmusies Čehijas valdība, lai pasūtītu attiecīgo darbu.

Līdz 2026. gada 31. martam panākt primārās enerģijas ietaupījumu 245 327 GJ apmērā, ko nodrošina siltuma sadales tīklu modernizācija.

I.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs

Pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / mērķrādītājs

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji
(atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji
(mērķrādītājiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

110

Reforma Nr. 1: Siltumapgādes modernizācija centralizētās siltumapgādes sistēmās

Starpposma mērķis

Centralizētās siltumapgādes dekarbonizācijas novērtējums Čehijā

Novērtējuma publicēšana

3. cet.

2022

Rūpniecības un tirdzniecības ministrija veic un publicē novērtējumu par virzību uz centralizētās siltumapgādes dekarbonizāciju Čehijā atbilstīgi ES tiesību aktu prasībām, tostarp prasībām, kas ietvertas norādījumos “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

Šis novērtējums virza investīcijas, ko finansē saskaņā ar šo Čehijas atveseļošanas un noturības plāna komponentu, kā arī investīcijas centralizētās siltumapgādes dekarbonizācijas jomā, ko finansē no citiem ES fondiem vai valsts avotiem, pilnībā ievērojot juridiskās prasības, tostarp par to, ka netiek nodarīts būtisks kaitējums.

111

Reforma Nr. 2: Siltumapgādes modernizācija centralizētās siltumapgādes sistēmās

Starpposma mērķis

Ilgtspējīgas biomasas piegādes trajektoriju novērtējums Čehijā

Novērtējuma publicēšana

4. cet.

2022

Vides ministrija sadarbībā ar Rūpniecības un tirdzniecības ministriju un Zemkopības ministriju sadarbībā ar Rūpniecības un tirdzniecības ministriju un Zemkopības ministriju veic un publicē bioenerģijas ilgtspējīgas izmantošanas trajektorijas un biomasas piegādi Čehijā un tās ietekmi uz zemes izmantojumu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecības piesaistītājiem un bioloģisko daudzveidību, kā arī ietekmi uz gaisa kvalitāti laikposmā no 2020. līdz 2030. gadam, kas atbilst ES tiesību aktu prasībām, tostarp vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

Šis novērtējums virza bioenerģijas investīcijas, ko finansē saskaņā ar Čehijas atveseļošanas un noturības plāna 2.2., 2.3. un 2.5. elementu, kā arī bioenerģijas investīcijas enerģētikas, transporta, vides, klimata pārmaiņu, mežsaimniecības vai lauksaimniecības jomā, ko finansē no citiem ES fondiem vai valsts avotiem, pilnībā ievērojot juridiskās prasības, tostarp par to, ka tās nerada būtisku kaitējumu.

112

Investīcija Nr. 1: Jaunu fotoelementu enerģijas avotu attīstīšana

Mērķis

FVE avotu uzstādītās jaudas palielināšana

MWp

0

270

1. cet.

2026

Jāuzstāda un jāievieš jauna fotoelementu enerģijas avotu jauda 270 MWp apmērā.

113

Investīcija Nr. 2: Siltumapgādes modernizācija centralizētās siltumapgādes sistēmās

Starpposma mērķis

Plāns investīcijām siltuma/enerģijas ražošanas iekārtās

Iesniegšana Komisijai

2. cet.

2024

Saskaņā ar Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) Čehija pirms investīcijām tīklā pabeigšanas iesniedz konkrētu plānu investīcijām siltuma/elektroenerģijas ražošanas iekārtās, kas atbilst norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” Tehniskajām vadlīnijām (2021/C58/01), jo īpaši kritērijiem attiecībā uz siltumenerģiju, kuras pamatā ir dabasgāze, kā noteikts pamatnostādņu III pielikumā, ja izmanto dabasgāzi, tostarp ar līgumsaistībām, ko Čehijas valdība uzņēmusies, lai pasūtītu attiecīgo darbu.

Siltuma un elektroenerģijas ražošanas iekārtas atjaunošanu sāk trīs gadu laikā pēc tīkla modernizācijas, lai nodrošinātu atbilstību “efektīvas centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas” definīcijai Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 41. punktā (“centralizētās siltumapgādes vai aukstumapgādes sistēma, kurā izmanto vismaz 50 % atjaunojamo energoresursu, 50 % siltuma pārpalikuma, 75 % koģenerācijas siltuma vai 50 % šādas enerģijas un siltuma kombinācijas”).

114

Investīcija Nr. 2: Siltumapgādes modernizācija centralizētās siltumapgādes sistēmās

Mērķis

Primārās enerģijas ietaupījums, ko rada siltuma sadales modernizācija

Primārās enerģijas ietaupījums gigadžoulos

0

245 327

1. cet.

2026

Primārās enerģijas ietaupījumu sasniedz 245 327 GJ.

J. KOMPONENTS NR. 2.4. Tīra mobilitāte

Šā Čehijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir atbalstīt atjauninātā Čehijas Republikas Tīras mobilitātes rīcības plāna mērķus, pamatojoties uz Direktīvu 2014/94/ES. Viens no galvenajiem rīcības plāna stratēģiskajiem mērķiem ir līdz 2030. gadam panākt 220 000 līdz 500 000 elektrotransportlīdzekļu ekspluatāciju Čehijā. Šis mērķis ir jāsasniedz, stimulējot pieprasījumu ar subsīdiju palīdzību, dodot priekšroku elektrotransportlīdzekļiem uz ceļiem, atbalstot uzlādes infrastruktūras būvniecību un sniedzot informāciju sabiedrībai. Papildus subsīdiju programmai uzņēmumiem ir paziņots par tādu pašu iniciatīvu attiecībā uz pašvaldībām, reģioniem un citām publiskām struktūrām.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto 2019. gada ieteikumu Nr. 3, saskaņā ar kuru Čehija investīcijas vērš uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz lieljaudas digitālo infrastruktūru un tehnoloģijām, tīru un efektīvu enerģijas ražošanu un izmantošanu un ilgtspējīgu transporta infrastruktūru, tostarp ogļu ieguves reģionos, un konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 3 (2020. gads), saskaņā ar kuru Čehija ar investīcijām saistīto ekonomikas politiku koncentrē uz transportu, jo īpaši uz tā ilgtspēju, digitālo infrastruktūru un pāreju uz mazoglekļa ekonomiku un enerģētiku, tostarp energoefektivitāti, ņemot vērā reģionālās atšķirības.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). 

 

J.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcija Nr. 1: Sabiedriskā transporta infrastruktūras būvniecība Prāgas pilsētā

Papildinot šo komponentu ar investīciju Nr. 6, šā pasākuma mērķis ir atjaunot un dekarbonizēt sabiedriskā transporta parku Prāgā. Paredzams, ka bezemisiju elektrisko autobusu un trolejbusu parku atbalstīšana veicinās gan transporta, gan enerģētikas nozares dekarbonizācijas centienus. Turklāt paredzams, ka tas uzlabos gaisa kvalitāti un trokšņa līmeni pilsētvidē. Šīs investīcijas mērķis ir palielināt elektroautobusu un akumulatoru trolejbusu uzlādes punktu skaitu Prāgā par 52 vienībām un par 40 km palielināt akumulatoru trolejbusu dinamiskās uzlādes ceļu posmu (ceļu elektrifikācija).

Šo investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 2: Būvniecības infrastruktūra – uzlādes punkti privātiem uzņēmumiem

Kopā ar investīciju Nr. 4 saskaņā ar šo komponentu šīs investīcijas mērķis ir stimulēt pieprasījumu pēc elektromobiļiem un atbalstīt ūdeņraža tehnoloģiju attīstību transporta nozarē. Tas nozīmē palielināt uzlādes punktu skaitu privātiem uzņēmumiem par 1500 vienībām. Nodrošina nediskriminējošu attieksmi pret e-mobilitātes pakalpojumu sniedzējiem un pēc iespējas nodrošina piekļuvi sabiedrībai. Uzaicinājums izteikt ieinteresētību nodrošina pienācīgu ģeogrāfisko sadalījumu, tostarp šādas infrastruktūras nākotnes vajadzību analīzi un kritisko apgabalu kartēšanu, ja šādai infrastruktūrai ir būtisks iztrūkums.

Šo investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.Investīcija Nr. 3: Ēku infrastruktūra – uzlādes punkti dzīvojamām ēkām

Lai veicinātu elektrotransportlīdzekļu attīstību, šī investīcija ietver uzlādes punktu skaita palielināšanu dzīvojamās ēkās gan privātās garāžās, gan autostāvvietās, kas rezervētas ēkas iedzīvotājiem, par 2880 vienībām.

Investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 4: Atbalsts transportlīdzekļu iegādei – transportlīdzekļi (elektriskie, H2, kravas velosipēdi) privātiem uzņēmumiem

Lai stimulētu pieprasījumu pēc bezemisiju transportlīdzekļiem, šīs investīcijas mērķis ir palielināt alternatīvo degvielu transportlīdzekļu (elektrisko, H2) skaitu uzņēmējdarbībā par 4555 vienībām (3525 elektriskiem, 30 ūdeņraža automobiļiem, 1000 kravas velosipēdiem).

Šo investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 5: Atbalsts transportlīdzekļu (elektrisko, H2) un infrastruktūras iegādei pašvaldībām, reģioniem, valsts pārvaldei un citām publiskām struktūrām un citām organizācijām.

Šīs investīcijas mērķis ir par 1 485 vienībām palielināt alternatīvās degvielas transportlīdzekļu (elektroenerģijas, H2) skaitu pašvaldībās, reģionos, valsts pārvaldē un palielināt uzlādes punktu skaitu pašvaldībām, reģioniem un valsts pārvaldei par 200 vienībām. 

Šo investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 6: Atbalsts transportlīdzekļu iegādei (baterijas trolejbusi un zemas grīdas tramvaji) sabiedriskajam transportam Prāgā

Šīs investīcijas mērķis ir atbalstīt 20 ar baterijām darbināmu trolejbusu un 20 tramvaju ar zemu grīdu iegādi Prāgas pilsētai.

Šo investīciju pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

J.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

 

Kārtas numurs

Pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / mērķrādītājs

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji
(atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji
(mērķrādītājiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

115

Investīcija Nr. 1: Sabiedriskā transporta infrastruktūras būvniecība Prāgas pilsētā

Mērķis

Prāgas uzlādes punktu skaits

 

Skaits

0

52

4. cet.

2025

Prāgas pilsētā darbojas vismaz 52 jauni uzlādes punkti.

116

Investīcija Nr. 1: Sabiedriskā transporta infrastruktūras būvniecība Prāgas pilsētā

Mērķis

Prāgas pilsētas dinamiskās uzlādes ceļa kilometru skaits

 

Km

0

40

4. cet.

2025

Vismaz 40 km dinamisko uzlādes ceļu akumulatoru trolejbusam Prāgā ir gatavs ekspluatācijai.

117

Investīcija Nr. 2: Būvniecības infrastruktūra – uzlādes punkti privātiem uzņēmumiem

Mērķis

Privātiem uzņēmumiem izvietoto uzlādes punktu skaits

 

Skaits

0

1500

4. cet.

2025

Vismaz 1500 jauni uzlādes punkti darbojas un ir atvērti trešām personām.

118

Investīcija Nr. 3: Ēku infrastruktūra – uzlādes punkti dzīvojamām ēkām

Mērķis

Dzīvojamās ēkās izvietoto uzlādes punktu skaits

 

Skaits

0

2 880

4. cet.

2025

Darbojas vismaz 2880 jauni uzlādes punkti.

119

Investīcija Nr. 4: Atbalsts transportlīdzekļu iegādei – transportlīdzekļi (elektriskie, H2, velosipēdi) privātiem uzņēmumiem

Mērķis

Privāto uzņēmumu transportlīdzekļu skaits (elektriskie, H2, velosipēdi)

 

Skaits

0

4 555

4. cet.

2025

Ir jāiegādājas vismaz 4 555 jauni bezemisiju transportlīdzekļi (3 525 elektriskie, 30 H2 automobiļi, 1 000 kravas e-velosipēdi) uzņēmējdarbībai.

120

Investīcija Nr. 5: Atbalsts transportlīdzekļu (elektrisko, H2) un infrastruktūras iegādei pašvaldībām, reģioniem, valsts pārvaldei

Mērķis

Transportlīdzekļu skaits (elektriskie, H2) pašvaldībām, reģioniem, valsts pārvaldei

 

Skaits

0

1 485

4. cet.

2025

Ir jāiegādājas vismaz 1485 jauni bezemisiju transportlīdzekļi (elektriskie, H2) pašvaldībām, reģioniem, valsts pārvaldei.

121

Investīcija Nr. 5: Atbalsts transportlīdzekļu (elektrisko, H2) un infrastruktūras iegādei pašvaldībām, reģioniem, valsts pārvaldei un citām publiskām struktūrām

Mērķis

Uzlādes staciju skaits pašvaldībās, reģionos, valsts pārvaldē un citās publiskās iestādēs

 

Skaits

0

200

4. cet.

2025

Darbojas vismaz 200 jaunas uzlādes stacijas pašvaldībām, reģioniem, valsts pārvaldei un citām publiskām struktūrām un organizācijām.

122

Investīcija Nr. 6: Atbalsts transportlīdzekļu iegādei (baterijas trolejbusi un zemas grīdas tramvaji) sabiedriskajam transportam Prāgā

Mērķis

Sabiedriskā transporta transportlīdzekļu (baterijas trolejbusu un zemo grīdu tramvaju) skaits Prāgas pilsētā

 

Skaits

0

40

1. cet.

2026

Prāgas pilsētas sabiedriskajam transportam darbojas vismaz 40 jauni bezemisiju transportlīdzekļi (20 akumulatoru trolejbusi un 20 tramvaji ar zemu grīdu).

K. KOMPONENTS NR. 2.5. Ēku renovācija un gaisa aizsardzība

Šis Čehijas atveseļošanas un noturības plāna komponents palīdz risināt problēmas, kas saistītas ar enerģijas un ūdens patēriņa samazināšanu dzīvojamās ēkās, dzīves kvalitātes uzlabošanu šajās ēkās, siltumnīcefekta gāzu un citu piesārņotāju emisiju samazināšanu, aizstājot cietā kurināmā apkures katlus, dzīvojamo ēku pielāgošanu klimata pārmaiņu ietekmei, jaunu ēku būvniecību, kā arī izpratnes veicināšanu par enerģijas taupīšanu, atjaunojamo energoresursu izmantošanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām dzīvojamo ēku sektorā. Komponentu īsteno saskaņā ar jauno zaļo uzkrājumu (NGS) 2030. gada atbalsta programmu.

Šajā komponentā iekļautās reformas un investīcijas palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto 2019. gada ieteikumu Nr. 3, saskaņā ar kuru Čehija ar investīcijām saistīto ekonomikas politiku vērš uz mazoglekļa un enerģētikas pārkārtošanu, tostarp energoefektivitāti, ņemot vērā reģionālās atšķirības, un konkrētai valstij adresēto 2020. gada ieteikumu Nr. 3, saskaņā ar kuru Čehija investīcijas koncentrē uz zaļo pārkārtošanos, jo īpaši uz tīru un efektīvu enerģijas ražošanu un izmantošanu, tostarp ogļu ieguves reģionos.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Investīcijas jo īpaši atbilst ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu (SEG) ietaupījuma kritērijiem, kas izklāstīti Direktīvas 2018/2001 par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu (“Atjaunojamo energoresursu direktīva” (“AED II”) 29. pantā. Šīs prasības piemēro visām iekārtām neatkarīgi no RED II noteiktajām robežvērtībām. Investīcijas atbilst RRF regulas prasībai par vismaz 80 % siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu no biomasas izmantošanas saistībā ar SEG ietaupījumu metodiku un fosilā kurināmā komparatoru, kas noteikts AED II VI pielikumā – dzīvojamos mājokļos investīcijām biomasas katlos nevajadzētu apdraudēt Direktīvas 2008/50/ES sasniegšanu. Investīcijas atbilst ekodizaina prasībām (t. i., Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK prasībām), un tās klasificē vienā no divām augstākajām būtiski pārstāvētajām energoefektivitātes klasēm Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1369 7. panta 2. punkta nozīmē. Šīs prasības jāievēro attiecībā uz visām degvielām un visām slogošanas metodēm. Investīcijas ir orientētas un saskanīgas ar bioenerģijas ilgtspējīgas izmantošanas trajektoriju un biomasas piegādes Čehijā novērtējumu un tās ietekmi uz zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecības piesaistītājsistēmām un bioloģisko daudzveidību, kā arī ietekmi uz gaisa kvalitāti laikposmā no 2020. līdz 2030. gadam, kas ir daļa no 2. reformas 2.3. komponentā.

Ēku energorenovācija, AER izmantošana dzīvojamo ēku sektorā un cietā kurināmā katlu apmaiņa palielina mājokļu apkures efektivitāti, un tas ir svarīgs pasākums, lai sasniegtu Direktīvā (ES) 2016/2284 noteiktos valsts emisiju samazināšanas mērķus un sasniegtu gaisa kvalitātes standartus saskaņā ar gaisa kvalitātes uzlabošanas programmām. Emisiju samazināšanai ir arī pozitīva ietekme uz ūdens kvalitāti, jo īpaši benz(a)pirēna emisiju samazināšanu.

K.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1: Renovācijas vilnis mājsaimniecību sektorā

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt energoefektivitātes uzlabojumu īstenošanu dzīvojamās ēkās, tostarp šāda atbalsta optimizāciju un kvalitatīvi jauna projekta sagatavošanas līmeņa ieviešanu. Pasākums arī palielina informētību par iespējām samazināt enerģijas vajadzības un pakāpeniski mainīt enerģijas patērētāju paradumus.

Reformu īsteno ar šādām darbībām:

·Jauno zaļo ietaupījumu programmu 2030. gadam modernizē, optimizējot atbalsta nosacījumu noteikšanu, palielinot prasības vidēja mēroga renovācijai (ietaupot 30 % no primārās enerģijas patēriņa), palielinot uzsvaru uz kompleksu energorenovāciju, pastiprinot atbalstu tādu jaunu māju būvniecībai, kurās ir augstāki energoefektivitātes standarti, un atbalstot efektīvu ūdens resursu apsaimniekošanu.

·Mājsaimniecībām ievieš divpakāpju pirmsprojekta sagatavošanu: pamatnovērtējumu par renovācijas iespējām, alternatīvām, investīciju intensitāti, enerģijas izmaksu ietaupījumiem, iespējamo subsīdijas līmeni no jaunajiem zaļajiem ietaupījumiem (pirmais posms) un pārskatu par iespējamiem pasākumiem mājokļu renovācijai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai tajos, tostarp novērtējumu par šo pasākumu ekonomisko efektivitāti un iespējamību (otrais posms). Divpakāpju atbalsts pirms projekta uzsākšanas būtiski uzlabo investīciju atbalstu, jo īpaši mājsaimniecībām ar zemākiem ienākumiem.

·Vietējo rīcības grupu tīkla enerģētikas konsultāciju centrus integrē vietējo enerģētikas aģentūru tīklā.

·Lai veicinātu energotaupības projektu kvalitātes sagatavošanu un īstenošanu, tiek pastiprināts un paplašināts atbalsts to darba ņēmēju apmācībai un pārkvalifikācijai, kuri izvērš zaļo būvniecību, videi draudzīgas tehnoloģijas vai materiālus saskaņā ar valsts programmu enerģijas ietaupījumu atbalstam (EFEKT).

·Pašreizējo vides izglītības un izpratnes veicināšanas sistēmu ekocentros, kas vērsta uz bērniem un jauniešiem, attiecina uz visu sabiedrību kopumā, un tai ir būtiska jauna uzmanība uz energotaupību, atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, klimata pārmaiņām un pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Reformu īsteno līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 2: Atbalsts energokopienām

Šā pasākuma mērķis ir izveidot “energokopienas”, kurās atjaunojamo energoresursu izmantošanā aktīvi iesaistās mājokļu un uzņēmējdarbības sektors, kā arī veicināt informētību un apmācību, kas vērsta uz kopienā balstītas enerģijas izstrādi.

Reformu īsteno ar šādām darbībām:

·Programma “Jaunie zaļie ietaupījumi 2030” atbalsta jaunu atjaunojamo energoresursu uzstādīšanu tādā veidā, kas novērš šķēršļus to turpmākai integrācijai plašākā energokopienā. Programma “Jaunie zaļie ietaupījumi 2030” atbalsta arī mazākas kopīgas daudzdzīvokļu enerģijas uzglabāšanas vietas vai energokopienu izveidi atsevišķās daudzģimeņu ēkās un citus investīciju pasākumus, kas saistīti ar energokopienām.

·Energokopienu izveidi, kā arī izpratnes veidošanu un izglītošanu, kas vērsta uz energokopienu attīstību, atbalsta ar pasākumiem, kas nav saistīti ar investīcijām.

Reformu īsteno līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 1: Atbalsts ēku renovācijai un atdzīvināšanai mājokļu sektorā

Šā pasākuma mērķis ir taupīt enerģiju dzīvojamās ēkās, būvēt jaunas dzīvojamās ēkas, kas pārsniedz obligātos energostandartus, aizstāt neatbilstošus sadedzināšanas avotus mājsaimniecībās, kurās izmanto cieto kurināmo, ar A energoklases gāzes kondensācijas katliem, izmantot atjaunojamos energoresursus ēku visaptverošas energorenovācijas ietvaros un pielāgoties klimata pārmaiņām, tostarp ūdens apsaimniekošanai. Veicina viedos enerģijas risinājumus atsevišķu mājsaimniecību, māju vai nelielu māju grupu līmenī, piemēram, viedos skaitītājus, kopīgas enerģijas uzkrāšanas vietas un pieprasījuma apvienošanu.

Gāzes kondensācijas katlu uzstādīšanas izmaksas veido ne vairāk kā 20 % no kopējām atjaunošanas programmas izmaksām, un tās uzstāda, lai aizstātu apkures katlus, kuros izmanto cieto kurināmo. Energoefektivitātes shēma stimulē atbalsta saņēmējus uzstādīt jaunus gāzes apkures katlus un pieņemt arī citus energoefektivitātes pasākumus.

Renovācijas programmas rezultātā renovēto ēku primārās enerģijas pieprasījums samazinās vidēji par 30 %.

Ne vairāk kā 10 % no šā pasākuma kopējā piešķīruma atbalsta jaunu ēku celtniecībai. Atbalstītajām jaunajām ēkām primārais enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasība attiecībā uz nulles enerģijas ēkām.

Vismaz 70 % nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu sagatavo atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei. ES līmeņa rādītājus izmanto, lai novērtētu ēku ilgtspējas rādītājus un ziņotu par tiem visā ēku aprites ciklā.

Jāatbalsta arī neaizsargātie enerģijas patērētāji.

Investīcijas īsteno, izmantojot šādus projektus:

·Projekti enerģijas patēriņa samazināšanai par 1200 TJ/gadā, par kuriem līgumi noslēgti laikā no 2020. gada 1. februāra līdz 2021. gada 30. septembrim.

·Enerģijas patēriņa samazinājums par 4 021 TJ/gadā un CO2 emisiju samazinājums par 631 kt gadā laikposmā no 2020. gada 1. februāra līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 2: Atbalstīt neatbilstošu siltumģeneratoru apmaiņu un atjaunojamo enerģijas avotu uzstādīšanu

Šā pasākuma mērķis ir aizstāt neatbilstošus sadedzināšanas avotus mājsaimniecībās, kurās izmanto cieto kurināmo, ar mazemisiju apkures avotiem (siltumsūkņiem, biomasas katliem) un uzstādīt mājokļu sektoram piemērotus atjaunojamos energoresursus, jo īpaši fotoelementu un fototermiskās sistēmas.

Investīcijas īsteno, izmantojot šādus projektus:

·Projekti enerģijas patēriņa samazināšanai par 186 TJ/gadā un CO2 emisiju samazināšanai par 91 kt gadā, kas noslēgti laikā no 2020. gada 1. februāra līdz 2021. gada 30. septembrim.

·Enerģijas patēriņa samazinājums par 396 TJ/gadā un CO2 emisiju samazinājums par 158 kt CO2/gadā līdz 2023. gada 30. septembrim.

·Enerģijas patēriņa samazinājums par 1132 TJ/gadā un CO2 emisiju samazinājums par 450 kt CO2/gadā līdz 2025. gada 31. decembrim.

·Enerģijas patēriņa samazinājums par 360 TJ gadā un CO2 emisiju samazinājums par 118 kt gadā, kas panākts, līdz 2025. gada 31. decembrim atbalstot sociāli nelabvēlīgā situācijā esošas iedzīvotāju grupas.

Investīcija Nr. 3: Pirmsprojekta sagatavošana un izpratnes veicināšana

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt energotaupīgas renovācijas pirmsprojekta sagatavošanu, siltuma apmaiņu energoefektīvākai enerģijai un jo īpaši enerģijas patēriņa pārvaldības automatizāciju mājokļu sektorā, tostarp izglītību un apmācību šajās jomās. Pabeidz 120 kopienas enerģētikas projektu sagatavošanas projektus, 3 600 projektu sagatavošanas pētījumus ģimenes mājām, 1 200 daudzdzīvokļu ēku projektu sagatavošanas pētījumus un 50 enerģētikas konsultāciju un informācijas centru projektus.

Investīciju īsteno līdz 2025. gada 31. decembrim.

K.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs

Pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / mērķrādītājs

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji
(atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji
(mērķrādītājiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

123

Reforma Nr. 1: Ēku renovācija un atdzīvināšana enerģijas taupīšanas nolūkā

Starpposma mērķis

Konsultāciju un apmācības pakalpojumi saistībā ar renovācijas viļņiem mājsaimniecību sektorā un gaisa kvalitātes plānos iekļauto pasākumu īstenošanas grafiks

Konsultāciju un mācību pakalpojumu darbības uzsākšana un gaisa kvalitātes uzlabošanas plānos iekļauto īstenošanas pasākumu grafika iesniegšana Komisijai

4. cet.

2025

Mājsaimniecībām ievieš divpakāpju pirmsprojekta sagatavošanu.

Vietējo rīcības grupu nacionālā tīkla enerģētikas konsultāciju centrus integrē vietējo enerģētikas aģentūru tīklā – enerģētikas konsultatīvajā sistēmā, ko veido enerģētikas apspriežu un informācijas centri un atsevišķas vietējās rīcības grupas.

Valsts energotaupības atbalsta programmā (EFEKT) uzsvars tiks likts uz pieprasījumu apmācīt un pārkvalificēt darba ņēmējus, kuri izmanto videi draudzīgu būvniecību, videi draudzīgas tehnoloģijas vai materiālus, kā arī uzlabot energotaupības projektu kvalitāti un īstenošanu.

Pašreizējo vides izglītības un izpratnes veicināšanas sistēmu, kas paredzēta bērniem un jauniešiem, attiecina uz visu sabiedrību kopumā, un tajā īpaša uzmanība jāpievērš energotaupībai, atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanai, klimata pārmaiņām un pielāgošanās klimata pārmaiņām.

Izstrādā grafiku to pasākumu īstenošanai, kas iekļauti apstiprinātajos gaisa kvalitātes plānos, kuri vērsti uz aglomerācijām ar visaugstāko pārsniegumu līmeni, un to īstenošanu sāk līdz 2022. gada 30. jūnijam.

124

Reforma Nr. 2: Atbalsts pirmsprojektu sagatavošanai un atbalsts kopienas enerģētikas projektiem

Mērķis

Konsultāciju pakalpojumi energokopienām

Atbalstīto energokopienu skaits

0

120

4. cet.

2025

Valsts vides fonda reģionālais birojs katrā Čehijas reģionā ievieš konsultāciju pakalpojumus par jaunu atjaunojamo enerģijas avotu uzstādīšanu, lai novērstu šķēršļus to turpmākai integrācijai plašākā energokopienā, mazākās kopīgās daudzdzīvokļu enerģijas uzglabāšanas vietās, energokopienu izveidē atsevišķās daudzģimeņu ēkās un citus investīciju pasākumus, kas saistīti ar energokopienām.

120 energokopienu izveidi, kā arī izpratnes veidošanu un izglītošanu, kas vērsta uz energokopienu attīstību, atbalsta Valsts vides fonda konsultāciju dienesti.

125

Investīcija Nr. 1: Ēku renovācija un atdzīvināšana enerģijas taupīšanas nolūkā

Starpposma mērķis

Projekti, par kuriem noslēgti līgumi enerģijas patēriņa samazināšanai (laikposmā no 02/2022-07/2021)

Enerģijas ietaupījums teradžoulos gadā

0

1 200

3. cet.

2024

Par projektiem enerģijas patēriņa samazināšanai par 1200 TJ/gadā līgumus slēdz ar Vides valsts fondu laikposmā no 2020. gada 1. februāra līdz 2021. gada 30. septembrim.

Īstenošanai izvēlas tikai tos projektus, kas vidēji samazina primārās enerģijas patēriņu vismaz par 30 %. Investīcijas gāzes kondensācijas katlu aizstājējos nedrīkst pārsniegt 20 % no 2.5.1. pasākuma kopējā piešķīruma. 

126

Investīcija Nr. 1: Ēku renovācija un atdzīvināšana enerģijas taupīšanas nolūkā

Mērķis

Enerģijas patēriņa samazināšana un CO2 emisiju samazināšana

Enerģijas ietaupījums teradžoulos gadā

1 200

4 021

4. cet.

2025

Enerģijas patēriņu un CO2 emisijas samazina attiecīgi par 4 021 TJ/gadā un par 631 kt gadā laikposmā no 2020. gada 1. februāra līdz 2025. gada 31. decembrim, ko apliecina energoefektivitātes sertifikāti.

Īstenošanai izvēlas tikai tos projektus, kas vidēji samazina primārās enerģijas patēriņu vismaz par 30 %. Investīcijas gāzes kondensācijas katlu aizstājējos nedrīkst pārsniegt 20 % no 2.5.1. pasākuma kopējā piešķīruma.

127

Investīcija Nr. 2: Stacionāro piesārņojuma avotu aizstāšana mājsaimniecībās ar atjaunojamiem enerģijas avotiem

Starpposma mērķis

Projekti, par kuriem noslēgti līgumi enerģijas patēriņa samazināšanai un CO2 emisiju samazināšanai (no 2020. gada 1. ceturkšņa līdz 2021. gada 3. ceturksnim)

Enerģijas ietaupījums teradžoulos gadā

0

186

3. cet.

2023

Par projektiem, kuru mērķis ir samazināt enerģijas patēriņu un CO2 emisijas attiecīgi par 186 TJ/gadā un par 91 kt/gadā, Valsts vides fonds slēdz līgumus līdz 2021. gada 30. septembrim.

Attiecībā uz biomasu vismaz 80 % siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju ietaupījumu panāk, izmantojot biomasu saistībā ar SEG ietaupījumu metodiku un relatīvo fosilā kurināmā komparatoru, kas noteikts Direktīvas (ES) 2018/2001 VI pielikumā.

128

Investīcija Nr. 2: Stacionāro piesārņojuma avotu aizstāšana mājsaimniecībās ar atjaunojamiem enerģijas avotiem

Mērķis

Enerģijas patēriņa un CO2 emisiju samazinājums (ieviests par 35 %)

Enerģijas ietaupījums teradžoulos gadā

186

396

3. cet.

2023

Enerģijas patēriņu un CO2 emisijas samazina attiecīgi par 396 TJ/gadā un 158 kt gadā līdz 2023. gada 30. septembrim, ko apliecina energoefektivitātes sertifikāti.

Attiecībā uz biomasu vismaz 80 % siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju ietaupījumu panāk, izmantojot biomasu saistībā ar SEG ietaupījumu metodiku un relatīvo fosilā kurināmā komparatoru, kas noteikts Direktīvas (ES) 2018/2001 VI pielikumā.

129

Investīcija Nr. 2: Stacionāro piesārņojuma avotu aizstāšana mājsaimniecībās ar atjaunojamiem enerģijas avotiem

Mērķis

Enerģijas patēriņa samazināšana un CO2 emisiju samazināšana

Enerģijas ietaupījums teradžoulos gadā 

396

1 132

4. cet.

2025

Enerģijas patēriņu un CO2 emisijas samazina attiecīgi par 1132 TJ/gadā un par 450 kt gadā līdz 2025. gada 31. decembrim, ko apliecina energoefektivitātes sertifikāti.

Enerģijas patēriņu un CO2 emisijas samazina attiecīgi par 360 TJ gadā un par 118 kt gadā, sniedzot atbalstu sociāli nelabvēlīgā situācijā esošām iedzīvotāju grupām līdz 2025. gada 31. decembrim. Samazinājumus apliecina energoefektivitātes sertifikātos.

Attiecībā uz biomasu vismaz 80 % siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju ietaupījumu panāk, izmantojot biomasu saistībā ar SEG ietaupījumu metodiku un relatīvo fosilā kurināmā komparatoru, kas noteikts Direktīvas (ES) 2018/2001 VI pielikumā.

130

Investīcija Nr. 3: Atbalsts pirmsprojektu sagatavošanai un izpratnes veidošanai, izglītībai, apmācībai un informēšanai energotaupības un siltumnīcefekta gāzu un citu gaisa piesārņotāju emisiju samazināšanas jomā

Mērķis

Pirmsprojektu sagatavošanas projekti, pētījumi, apmācība un kopienas enerģētikas projekti

Projektu skaits

0

4 970

4. cet.

2025

Pabeidz 4 970 projektus, tostarp 120 kopienas enerģētikas projektu sagatavošanas projektus, 3 600 projektu sagatavošanas pētījumus ģimenes mājām, 1 200 daudzdzīvokļu ēku projektu sagatavošanas pētījumus un 50 enerģētikas konsultāciju un informācijas centru projektus.

L. KOMPONENTS NR. 2.6. Dabas aizsardzība un pielāgošanās klimata pārmaiņām

Šis Čehijas atveseļošanas un noturības plāna komponents saskaņā ar stratēģiju par pielāgošanos klimata pārmaiņām Čehijas Republikā palīdz risināt klimata pārmaiņu radītās problēmas šādās prioritārās jomās: mežu apsaimniekošana, lauksaimniecība, ūdensapgādes režīms ainavā, ūdens resursu apsaimniekošana un bioloģiskā daudzveidība.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritēriji, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, paredz, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā, proti, Ūdens pamatdirektīvai, Plūdu direktīvai, Dzīvotņu un Putnu direktīvai, Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvai un Stratēģiskā vides novērtējuma direktīvai.

Iepirkuma procedūras uzsāk saskaņā ar ES un valsts tiesību aktiem publiskā iepirkuma jomā. Zemkopības ministrija nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā, proti, Ūdens pamatdirektīvai, Plūdu direktīvai, Dzīvotņu direktīvai un Putnu direktīvai, Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvai un Stratēģiskā vides novērtējuma direktīvai, kā arī tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

L.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcija Nr. 1: Pretplūdu aizsardzība

Šā pasākuma mērķis ir aizsargāt apdzīvotās vietas pret plūdu negatīvo ietekmi, uzlabot ūdens aizturi ainavā un veicināt esošo ūdens struktūru dabisko attīrīšanu apbūvētās teritorijās. Investīciju veido: ūdens aiztures potenciāla noteikšanu; polderu ierīkošana, apstrāde un rekonstrukcija, kā arī zāles joslu uzsūkšana; dabisko ūdenskrātuvju celtniecība un rekonstrukcija; kā arī citi pasākumi, lai palēninātu virszemes noteci un samazinātu plūdu viļņu ātrumu.

Šo investīciju pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 2: Mazas ūdensteces un mazi ūdenskrātuves

Pasākuma mērķis ir būtiski uzlabot esošo mazo ūdensteču un mazo ūdenskrātuvju morfoloģisko stāvokli, atdzīvināt mazus ūdensteces un būvēt jaunus, dabā tuvus mazus dīķus. Tā veicina ūdens aizturi un palielina piekrastes veģetācijas attīstību un ūdens aizturi ūdenstecēs. Tas arī palielina drošību satiksmes plūsmu gadījumā pilsētās un pašvaldībās. 

Šo investīciju pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 3: Zemes konsolidācija

Pasākuma mērķis ir palielināt ainavas ekoloģisko stabilitāti un tās noturību pret klimata pārmaiņām, veicināt bioloģisko daudzveidību un ainavas neproduktīvās funkcijas un aizsargāt lauksaimniecības zemes un ūdens resursus. Pasākumu pamatā ir ūdens aiztures potenciāla novērtējums ainavā, un tie galvenokārt ir vērsti uz augsnes un ūdens kvalitātes un kvantitātes aizsardzību, lielu lauksaimniecības zemes gabalu sadalīšanu ar ainavas iezīmēm, dabas radītu erozijas novēršanas pasākumu īstenošanu ainavā (balkas, diagonāles, grāvji, zāles joslas), lai novērstu virszemes noteces nelabvēlīgo ietekmi. Ūdens aiztures pasākumi galvenokārt ir vērsti uz tādiem projektiem kā mitrāju atjaunošana, ūdensteču atjaunošana un dīķu izveide. Šī investīcija ietver arī tādu zaļās infrastruktūras pasākumu īstenošanu, kas atbalsta bioloģisko daudzveidību, piemēram, biocentrus un bioloģiskos koridorus.

Šo investīciju pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 4: Pret klimata pārmaiņām noturīgu mežu veidošana

Šā pasākuma mērķis ir atjaunot stabilu mežu, stādot vietējās un neviendabīgās sugas, vienlaikus cenšoties panākt, lai meža daudzpaaudžu un telpiskais sastāvs būtu izturīgs pret klimata pārmaiņām un būtu saskaņā ar Nacionālo rīcības plānu par pielāgošanos klimata pārmaiņām. Šo investīciju papildinās grozījumi ministrijas dekrētā par meža apsaimniekošanas plānošanu, kas īpaši pavērs ceļu daudzpaaudžu, daudzsugu un noturīgu mežu izveidei.

Šo investīciju pabeidz līdz 2024. gada 30. septembrim.

Investīcija Nr. 5: Ūdens aizture mežā

Šā pasākuma mērķis ir stiprināt ūdens aiztures spēju mežos, īstenojot projektus, kas uzlabo augsni, ūdeni un mikroklimatiskos apstākļus, piemēram, (meža ūdensteces, mazi ūdens rezervuāri mežos un dabīgi ūdens aiztures pasākumi, kuru mērķis ir palēnināt noteci), kā arī uzraugot paātrinātu eroziju un aizsargājot kalšanas baseinus.

Šo investīciju pabeidz līdz 2024. gada 31. martam.

L.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs

Pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / mērķrādītājs

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji
(atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji
(mērķrādītājiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

131

Investīcija Nr. 1: Pretplūdu aizsardzība

Starpposma mērķis

Paziņojums par līgumu piešķiršanu aizsardzībai pret plūdiem

[Vadošās iestādes nosaukums] paziņojums par piešķirtajiem projektiem un pretendentiem, par kuriem noslēgti līgumi

 

 

 

1. cet.

2022

Paziņojums par piešķirtajiem projektiem aizsardzībai pret plūdiem (kopējais projektu skaits: 40). Attiecībā uz katru projektu pirms jebkādu būvdarbu sākšanas jānodrošina un jāpierāda pilnīga atbilstība Ūdens pamatdirektīvas prasībām.

132

Investīcija Nr. 1: Pretplūdu aizsardzība

Mērķis

T1. Pabeigt 20 projektus, kuru mērķis ir izveidot noturīgu aizsardzību pret plūdiem.

Projektu skaits

0

20

4. cet.

2022

Zemkopības ministrijas sertificēta neatkarīga inženiera pirmais pabeigšanas ziņojums par 20 uzskaitītajiem projektiem. Saskaņā ar Valsts rīcības plānu par pielāgošanos klimata pārmaiņām un vides valsts politiku 2030. gadam Čehijas Republikā līdz 2050. gadam priekšroka dodama dabā rodamiem risinājumiem, vienlaikus izvairoties no mākslīgās betona aizsardzības infrastruktūras būvniecības un/vai atjaunošanas.

Uzskaitītos projektus īsteno tikai tad, kad attiecīgā ūdens resursu iestāde ir piešķīrusi atļaujas, pamatojoties uz ietekmes uz vidi novērtējumu un attiecīgiem novērtējumiem saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK. Šajās atļaujās novērtē visu iespējamo ietekmi uz ūdenstilpju stāvokli tajā pašā upes baseinā un uz aizsargājamām dzīvotnēm un sugām, kas ir tieši atkarīgas no ūdens, jo īpaši ņemot vērā migrācijas koridorus, brīvi plūstošas upes vai ekosistēmas, kas atrodas tuvu neskartiem apstākļiem, kā arī pašreizējās slodzes, kas saistītas ar ūdens ieguvi. Ietekmes novērtējumā konstatē, ka projekts i) nerada būtisku vai neatgriezenisku ietekmi uz skartajiem ūdensobjektiem, kā arī nekavē konkrēto ūdensobjektu, uz kuru tas attiecas, vai citus ūdensobjektus, kas atrodas tajā pašā upes baseinā, un ii) nerada būtisku negatīvu ietekmi uz aizsargājamām dzīvotnēm un sugām, kas ir tieši atkarīgas no ūdens. Ir sasniegts attiecīgo ūdensobjektu labs ekoloģiskais stāvoklis/potenciāls saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvas 2000/60/EK prasībām, un par to liecina jaunākie attiecīgie pamatojošie dati.

Tāpat jāievēro visi nepieciešamie ietekmes uz vidi novērtējuma rezultāti un nosacījumi, kas jāveic saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES (jo īpaši apspriešanās ar ieinteresētajām personām), kā arī attiecīgie novērtējumi saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu, kas iekļauti dabas aizsardzības iestāžu noteiktajos nosacījumos.

Attiecībā uz dambju rekonstrukcijas vai modernizācijas projektiem (un jo īpaši Orlik dambja projektu): projekta projektā iekļauj nepieciešamos ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus un nosacījumus, ko pabeidz saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī attiecīgos novērtējumus saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK, tostarp nepieciešamo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošanu, nodrošinot atbilstību DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Visus pasākumus, kas identificēti saistībā ar IVN un novērtējumu saskaņā ar Direktīvu 2000/60/EK un kas vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstību DNSH principam, integrē projektā un stingri ievēro infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmos. Pabeigšanas ziņojumā apstiprina pilnīgu atbilstību IVN rezultātiem, tostarp nepieciešamo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošanu, nodrošinot atbilstību DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Veic projekta riska analīzi. Šajā riska analīzē ņem vērā arī nākotnes klimatiskos apstākļus. Rekonstrukcijas vai modernizācijas rezultātā nedrīkst palielināties dambja jauda.

133

Investīcija Nr. 1: Pretplūdu aizsardzība

Mērķis

T2. Pabeigt vēl 20 projektus, kuru mērķis ir izveidot noturīgu aizsardzību pret plūdiem.

Projektu skaits

20

40

4. cet.

2023

Neatkarīga inženiera otrais pabeigšanas ziņojums par papildu 20 uzskaitītajiem projektiem. Saskaņā ar Valsts rīcības plānu par pielāgošanos klimata pārmaiņām un vides valsts politiku 2030. gadam Čehijas Republikā līdz 2050. gadam priekšroka dodama dabā rodamiem risinājumiem, vienlaikus izvairoties no mākslīgās betona aizsardzības infrastruktūras būvniecības un/vai atjaunošanas.

Uzskaitītos projektus īsteno tikai tad, kad attiecīgā ūdens resursu iestāde ir piešķīrusi atļaujas, pamatojoties uz ietekmes uz vidi novērtējumu un attiecīgiem novērtējumiem saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK. Šajās atļaujās novērtē visu iespējamo ietekmi uz ūdenstilpju stāvokli tajā pašā upes baseinā un uz aizsargājamām dzīvotnēm un sugām, kas ir tieši atkarīgas no ūdens, jo īpaši ņemot vērā migrācijas koridorus, brīvi plūstošas upes vai ekosistēmas, kas atrodas tuvu neskartiem apstākļiem, kā arī pašreizējās slodzes, kas saistītas ar ūdens ieguvi. Ietekmes novērtējumā konstatē, ka projekts i) nerada būtisku vai neatgriezenisku ietekmi uz skartajiem ūdensobjektiem, kā arī nekavē konkrēto ūdensobjektu, uz kuru tas attiecas, vai citus ūdensobjektus, kas atrodas tajā pašā upes baseinā, un ii) nerada būtisku negatīvu ietekmi uz aizsargājamām dzīvotnēm un sugām, kas ir tieši atkarīgas no ūdens. Ir sasniegts attiecīgo ūdensobjektu labs ekoloģiskais stāvoklis/potenciāls saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvas 2000/60/EK prasībām, un par to liecina jaunākie attiecīgie pamatojošie dati.

Tāpat jāievēro visi nepieciešamie ietekmes uz vidi novērtējuma rezultāti un nosacījumi, kas jāveic saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES (jo īpaši apspriešanās ar ieinteresētajām personām), kā arī attiecīgie novērtējumi saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu, kas iekļauti dabas aizsardzības iestāžu noteiktajos nosacījumos.

Attiecībā uz dambju rekonstrukcijas vai modernizācijas projektiem (un jo īpaši Orlik dambja projektu): projekta projektā iekļauj nepieciešamos ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus un nosacījumus, ko pabeidz saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī attiecīgos novērtējumus saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK, tostarp nepieciešamo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošanu, nodrošinot atbilstību DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Visus pasākumus, kas identificēti saistībā ar IVN un novērtējumu saskaņā ar Direktīvu 2000/60/EK un kas vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstību DNSH principam, integrē projektā un stingri ievēro infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmos. Pabeigšanas ziņojumā apstiprina pilnīgu atbilstību IVN rezultātiem, tostarp nepieciešamo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošanu, nodrošinot atbilstību DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Veic projekta riska analīzi. Šajā riska analīzē ņem vērā arī nākotnes klimatiskos apstākļus. Rekonstrukcijas vai modernizācijas rezultātā nedrīkst palielināties dambja jauda.

134

Investīcija Nr. 2: Mazas ūdensteces un ūdenskrātuves

Starpposma mērķis

Zemkopības ministrijas iesniegtais atbalstāmo projektu saraksts 2

Investīciju ietvaros atbalstāmo projektu saraksta iesniegšana 2

 

 

 

3. cet.

2021

Zemkopības ministrija iesniedz Komisijai datu bāzi ar projektu identifikāciju, īsu aprakstu un izpildes grafiku. Projekti ietver mazu ūdenskrātuvju būvniecību un rekonstrukciju visā Čehijas Republikā. Projektu projektos iekļauj nepieciešamos rezultātus un nosacījumus, kas izriet no ietekmes uz vidi novērtējuma, kuru pabeidz saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī attiecīgos novērtējumus saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK un Padomes Direktīvu 92/43/EEK.

135

Investīcija Nr. 2: Mazas ūdensteces un ūdenskrātuves

Mērķis

T1. 50 % mazo ūdensteču un ūdenskrātuvju projektu pabeigšana

Projektu skaits

0

450

2. cet.

2022

Neatkarīga inženiera ziņojums par 50 % projektu pabeigšanu. Saskaņā ar Valsts rīcības plānu par pielāgošanos klimata pārmaiņām un vides valsts politiku 2030. gadam Čehijas Republikā līdz 2050. gadam priekšroka dodama dabā rodamiem risinājumiem, vienlaikus pēc iespējas jāizvairās no mākslīgās betona aizsardzības infrastruktūras būvniecības un/vai atjaunošanas.

Projektus īsteno tikai tad, kad attiecīgā ūdens resursu iestāde ir piešķīrusi atļaujas, pamatojoties uz ietekmes uz vidi novērtējumu un attiecīgiem novērtējumiem saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK. Šajās atļaujās novērtē visu iespējamo ietekmi uz ūdenstilpju stāvokli tajā pašā upes baseinā un uz aizsargājamām dzīvotnēm un sugām, kas ir tieši atkarīgas no ūdens, jo īpaši ņemot vērā migrācijas koridorus, brīvi plūstošas upes vai ekosistēmas, kas atrodas tuvu neskartiem apstākļiem, kā arī pašreizējās slodzes, kas saistītas ar ūdens ieguvi. Ietekmes novērtējumā konstatē, ka projekts i) nerada būtisku vai neatgriezenisku ietekmi uz skartajiem ūdensobjektiem, kā arī nekavē konkrēto ūdensobjektu, uz kuru tas attiecas, vai citus ūdensobjektus, kas atrodas tajā pašā upes baseinā, un ii) nerada būtisku negatīvu ietekmi uz aizsargājamām dzīvotnēm un sugām, kas ir tieši atkarīgas no ūdens. Ir sasniegts attiecīgo ūdensobjektu labs ekoloģiskais stāvoklis/potenciāls saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvas 2000/60/EK prasībām, un par to liecina jaunākie attiecīgie pamatojošie dati.

Tāpat jāievēro visi nepieciešamie ietekmes uz vidi novērtējuma rezultāti un nosacījumi, kas jāveic saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES (jo īpaši apspriešanās ar ieinteresētajām personām), kā arī attiecīgie novērtējumi saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu, kas iekļauti dabas aizsardzības iestāžu noteiktajos nosacījumos.

Ja ūdens rezervuāri ir paredzēti apūdeņošanai, nekāda esošās apūdeņošanas sistēmas paplašināšana (tostarp palielinot ūdens izmantošanu, t. i., ne tikai fiziska izplešanās), pat izmantojot efektīvākas metodes, netiek atbalstīta, ja attiecīgie ūdensobjekti (virszemes ūdeņi vai gruntsūdeņi) (saistībā ar klimata pārmaiņu pastiprināšanos) ir mazāki par labu stāvokli vai potenciālu.

136

Investīcija Nr. 2: Mazas ūdensteces un ūdenskrātuves

Mērķis

T2. Papildu 50 % mazu ūdensteču un ūdenskrātuvju pabeigšana

 

Projektu skaits

450

900

4. cet.

2023

Zemkopības ministrijas sertificēta neatkarīga inženiera pabeigtības ziņojums atlikušajiem 50 % projektu. Saskaņā ar Valsts rīcības plānu par pielāgošanos klimata pārmaiņām un vides valsts politiku 2030. gadam Čehijas Republikā līdz 2050. gadam priekšroka dodama dabā rodamiem risinājumiem, vienlaikus izvairoties no mākslīgās betona aizsardzības infrastruktūras būvniecības un/vai atjaunošanas.

Projektus īsteno tikai tad, kad attiecīgā ūdens resursu iestāde ir piešķīrusi atļaujas, pamatojoties uz ietekmes uz vidi novērtējumu un attiecīgiem novērtējumiem saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK. Šajās atļaujās novērtē visu iespējamo ietekmi uz ūdenstilpju stāvokli tajā pašā upes baseinā un uz aizsargājamām dzīvotnēm un sugām, kas ir tieši atkarīgas no ūdens, jo īpaši ņemot vērā migrācijas koridorus, brīvi plūstošas upes vai ekosistēmas, kas atrodas tuvu neskartiem apstākļiem, kā arī pašreizējās slodzes, kas saistītas ar ūdens ieguvi. Ietekmes novērtējumā konstatē, ka projekts i) nerada būtisku vai neatgriezenisku ietekmi uz skartajiem ūdensobjektiem, kā arī nekavē konkrēto ūdensobjektu, uz kuru tas attiecas, vai citus ūdensobjektus, kas atrodas tajā pašā upes baseinā, un ii) nerada būtisku negatīvu ietekmi uz aizsargājamām dzīvotnēm un sugām, kas ir tieši atkarīgas no ūdens. Ir sasniegts attiecīgo ūdensobjektu labs ekoloģiskais stāvoklis/potenciāls saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvas 2000/60/EK prasībām, un par to liecina jaunākie attiecīgie pamatojošie dati.

Tāpat jāievēro visi nepieciešamie ietekmes uz vidi novērtējuma rezultāti un nosacījumi, kas jāveic saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES (jo īpaši apspriešanās ar ieinteresētajām personām), kā arī attiecīgie novērtējumi saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu, kas iekļauti dabas aizsardzības iestāžu noteiktajos nosacījumos.

Ja ūdens rezervuāri ir paredzēti apūdeņošanai, nekāda esošās apūdeņošanas sistēmas paplašināšana (tostarp palielinot ūdens izmantošanu, t. i., ne tikai fiziska izplešanās), pat izmantojot efektīvākas metodes, netiek atbalstīta, ja attiecīgie ūdensobjekti (virszemes ūdeņi vai gruntsūdeņi) (saistībā ar klimata pārmaiņu pastiprināšanos) ir mazāki par labu stāvokli vai potenciālu.

137

 

Investīcija Nr. 3: Zemes konsolidācija

Mērķis

Zaļās infrastruktūras projektu pabeigšana bioloģiskās daudzveidības veicināšanai, tostarp biocentri, bioloģiskie koridori un vietēji tipisku zaļumu stādīšana lauksaimniecības ainavā (hektāros, uz kuriem attiecas investīcija).

 

Zaļās infrastruktūras projekti (ha)

 

0

90

4. cet.

2023

Pabeidz vismaz 90 ha zaļās infrastruktūras projektu. Šo projektu pamatā ir novērtējums par ūdens aizturi ainavā, ko veic vides aizsardzības valsts pārvaldes iestāde, un tie atbilst Valsts rīcības plānam par pielāgošanos klimata pārmaiņām un Čehijas Republikas Bioloģiskās daudzveidības aizsardzības stratēģijai, upju baseinu apsaimniekošanas plāniem un plūdu riska pārvaldības plāniem.

138

Investīcija Nr. 3: Zemes konsolidācija

Mērķis

Vides aizsardzības pasākumu pabeigšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām (hektāros, kuros veic investīciju).

 

Zemes hektāri

0

150

4. cet.

2023

Ir pabeigti vismaz 150 ha vides aizsardzības pasākumu un pielāgošanās klimata pārmaiņām projektiem. Šīs darbības galvenokārt ir vērstas uz augsnes un ūdens aizsardzību gan kvantitātes, gan kvalitātes ziņā. Atsevišķos projektos īsteno erozijas novēršanas pasākumus ainavā (upes, pārkares, robežas, zāles strēmeles un citus slāpējošus elementus), lai novērstu nelabvēlīgo ietekmi, ko rada īpaši lietusgāzes. Šie pasākumi, kas palīdz saglabāt ūdeni ainavā, galvenokārt no arvien biežākiem lietusgāzējiem, veicina ūdens iefiltrēšanos pazemē, samazina ūdens iztvaikošanu lauksaimniecības ainavā un nodrošina atbalstu nelielam ūdens ciklam, samazina ūdens piesārņojumu un augsnes aizvākšanu. Neiekļauj investīcijas infrastruktūrā (piemēram, vietējos ceļos).

139

Investīcija Nr. 4: Pret klimata pārmaiņām noturīgu mežu veidošana

Starpposma mērķis

Grozījumi ministrijas dekrētā par meža apsaimniekošanas plānošanu (grozījums Dekrētā Nr. 84/1996 Coll – par meža apsaimniekošanas plānošanu)

Stājas spēkā grozījumi ministrijas dekrētā par meža apsaimniekošanas plānošanu (grozījums Dekrētā Nr. 84/1996 Coll – par meža apsaimniekošanas plānošanu)

 

 

 

1. cet.

2023

Jāpieņem grozījumi ministrijas dekrētā par meža apsaimniekošanas plānošanu, kas īpaši pavērs ceļu daudzpaaudžu, daudzsugu un noturīgu mežu izveidei. Grozījumu meža apsaimniekošanas dekrētā mērķis ir izveidot patiesus daudzpaaudžu mežus, ieviest novatoriskas metodes mežu apsaimniekošanas plānošanai attiecībā uz mežiem ar bagātīgu vecuma struktūru. Ar dekrētu nodrošina, ka koku sugu sastāvs nesen iestādītos mežos būs tuvu dabiskam sastāvam, ievērojami palielinoties platlapu koku sugām (tā sauktais “ieteicamais sastāvs”, veicot izpēti).

140

Investīcija Nr. 4: Pret klimata pārmaiņām noturīgu mežu veidošana

Mērķis

T1. 12000 ha meža atjaunošana ar amelioratīvām un stabilizējošām koku sugām

 

Meža atjaunošana hektāros

0

12000

3. cet.

2022

Neatkarīgas iestādes nobeiguma ziņojums par 12000 ha meža atjaunošanas projektiem. Meža atjaunošanas mērķis ir nodrošināt daudzpaaudžu daudzsugu mežus attiecībā uz telpisko sastāvu, ko apsaimnieko saskaņā ar nepārtrauktu mežsaimniecību. Vienmērīgus monospecifiskus mežus aizstāj ar bioloģiski daudzveidīgākām ekosistēmām, ierobežojot kailcirtes izmantošanu tikai tajos gadījumos, kad tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu meža veselību un efektīvu reģenerāciju, un pēc iespējas ierobežojot kailcirtes platību. 

Izmanto vietējās koku sugas, ja vien nevar pierādīt, ka tās vairs nav pielāgotas paredzētajiem klimatiskajiem un pedohidroloģiskajiem apstākļiem. Pieņem arī piejaukumus, kas jauktos stendos nepārsniedz 25 % duglāzijas.

• Ja to atļauj valsts tiesību akti 

• Izņemot Natura 2000 un citas aizsargājamās teritorijas

• Un ja var pierādīt duglāzijas piemērotību plānotajiem klimatiskajiem apstākļiem meža atjaunošanas vietā.

141

Investīcija Nr. 4: Pret klimata pārmaiņām noturīgu mežu veidošana

Mērķis

T2. Vēl 24000 ha meža atjaunošana ar amelioratīvām un stabilizējošām koku sugām

Meža atjaunošana hektāros

12000

36000

3. cet.

2024

Neatkarīgas iestādes sagatavots pabeigšanas ziņojums par papildu 24000 ha. Meža atjaunošanas mērķis ir nodrošināt daudzpaaudžu vairāksugu mežus attiecībā uz telpisko sastāvu, ko apsaimnieko saskaņā ar nepārtrauktu mežsaimniecību. Vienmērīgus monospecifiskus mežus aizstāj ar bioloģiski daudzveidīgākām ekosistēmām, ierobežojot kailcirtes izmantošanu tikai tajos gadījumos, kad tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu meža veselību un efektīvu reģenerāciju, un pēc iespējas ierobežojot kailcirtes platību. 

Izmanto vietējās koku sugas, ja vien nevar pierādīt, ka tās vairs nav pielāgotas paredzētajiem klimatiskajiem un pedohidroloģiskajiem apstākļiem. Pieņem arī piejaukumus, kas jauktos stendos nepārsniedz 25 % duglāzijas.

• Ja to atļauj valsts tiesību akti 

• Izņemot Natura 2000 un citas aizsargājamās teritorijas

• Un ja var pierādīt duglāzijas piemērotību plānotajiem klimatiskajiem apstākļiem meža atjaunošanas vietā.

142

Investīcija Nr. 5: Ūdens aizture mežā

Starpposma mērķis

T1. 40 torrentu kontroles projektu (maza mēroga koka un dabīgo akmeņu dambju) pabeigšana, kuru mērķis ir palēnināt virszemes noteces un ūdens aiztures projektus mežos (saglabāšana un mazi rezervuāri).

Projektu skaits

0

40

1. cet.

2023

Neatkarīgas struktūras ziņojums par 40 projektiem. Projekti ir dabā balstīti risinājumi (saskaņā ar Nacionālo rīcības plānu par pielāgošanos klimata pārmaiņām, kā arī Čehijas Republikas valsts politiku sausuma apkarošanai). Projektu projektos iekļauj nepieciešamos rezultātus un nosacījumus, kas izriet no ietekmes uz vidi novērtējuma, kuru pabeidz saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī attiecīgos novērtējumus saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK un Padomes Direktīvu 92/43/EEK.

143

Investīcija Nr. 5: Ūdens aizture mežā

Starpposma mērķis

T2. Pabeigt 20 papildu projektus par torrentu kontroli (maza mēroga koka un dabīgo akmeņu dambji), lai palēninātu virszemes noteces un ūdens aiztures projektus mežos (saglabāšana un mazi rezervuāri).

 

Projektu skaits

40

60

1. cet.

2024

Ziņojums par pabeigšanu, ko sagatavojusi neatkarīga iestāde, kas sertificēta 20 papildu projektiem. Projekti ir dabā balstīti risinājumi (saskaņā ar Nacionālo rīcības plānu par pielāgošanos klimata pārmaiņām, kā arī Čehijas Republikas valsts politiku sausuma apkarošanai). Projektu projektos iekļauj nepieciešamos rezultātus un nosacījumus, kas izriet no ietekmes uz vidi novērtējuma, kuru pabeidz saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī attiecīgos novērtējumus saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK un Padomes Direktīvu 92/43/EEK.

M. KOMPONENTS NR. 2.7. Aprites ekonomika, pārstrāde un rūpnieciskais ūdens

Šis Čehijas atveseļošanas un noturības plāna komponents palīdz risināt problēmu, kas saistīta ar atkritumu radīšanu un atkarību no izejvielām, ar mērķi atbalstīt pārkārtošanos uz aprites ekonomiku Čehijā. To panāk ar pasākumiem, kas novērš atkritumu rašanos, palielina pārstrādes infrastruktūru, samazina otrreizējo izejvielu izšķērdēšanu, palielina pārstrādāto materiālu īpatsvaru produktos un palielina Čehijas izejvielu drošību, samazinot atkarību no importētām izejvielām, jo nepārtraukti un nepārtraukti ir pieejamas izejvielas. Turklāt komponents ir vērsts uz ilgtspējīgu ūdens apsaimniekošanu, tostarp pasākumiem, kuru mērķis ir taupīt un reciklēt ūdeni un optimizēt ūdens izmantošanu uzņēmumos. Pāreja uz aprites ekonomiku palīdz palielināt Čehijas noturību pret vides un ekonomiskiem apdraudējumiem.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu, saskaņā ar kuru Čehija ar investīcijām saistītā ekonomikas politikā galveno uzmanību pievērš mazoglekļa un enerģētikas pārkārtošanai, tostarp energoefektivitātei (Valsts īpašais ieteikums Nr. 3 2019), un konkrētai valstij adresēto ieteikumu, saskaņā ar kuru Čehija tiecas koncentrēt investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz tīru un efektīvu enerģijas ražošanu un izmantošanu (Valsts īpašais ieteikums Nr. 3 2020).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Jo īpaši atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes infrastruktūras pasākumi ir saskaņā ar 28. pantu Direktīvā 2008/98/EK, kas grozīta ar Direktīvu (ES) 2018/851.

M.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1: Jaunu tiesību aktu par atkritumu apsaimniekošanu īstenošana Čehijas Republikā 

Reformas mērķis ir palielināt atkritumu rašanās novēršanu, pārstrādi, reģenerāciju un šķirošanu un samazināt apglabāšanu poligonos, lai stiprinātu ražotāja atbildības un ekomodulācijas principus. Līdz 2035. gadam pārstrādā vismaz 65 % sadzīves atkritumu 9 un apglabā ne vairāk kā 10 % 10 . Jaunie tiesību akti par atkritumu apsaimniekošanu Čehijas Republikā ir spēkā kopš 2021. gada 1. janvāra. Pēc nesen pieņemtajiem tiesību aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā līdz 2023. gada 30. septembrim tiek pabeigti un stājas spēkā šādi īstenošanas akti par atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar elementiem, kas noteikti 28. pantā Direktīvā 2008/98/EK, kura grozīta ar Direktīvu (ES) 2018/851:

Dekrēts par Atkritumu katalogu Nr. 8/2021 Coll., ar ko izveido jauno Atkritumu katalogu un paredz noteikumus atkritumu bīstamo īpašību novērtēšanai

Rīkojums par iepakojuma pārvaldību Nr. 30/2021 Coll., ar ko paredz noteikumus par iepakojuma reģistru un paziņošanu no šāda reģistra, kā arī iepakojuma izmantošanas uzskaites metodiku.

Dekrēts par atkritumu apsaimniekošanas detaļām, sagatavojot un īstenojot grozīto Atkritumu likumu un nosakot visu atkritumu plūsmu apsaimniekošanas noteikumus

Dekrēts par blakusproduktiem un atkritumu pārstrādi (asfalta dekrēts), kurā izklāstīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem asfalta maisījums ir blakusprodukts vai vairs nav atkritumi

Dekrēts par nolietotu transportlīdzekļu pārvaldību sagatavošanas posmā, nolietotu transportlīdzekļu savākšanas un apstrādes noteikumu noteikšanu un nolietotu transportlīdzekļu atkārtotas izmantošanas un pārstrādes vai cita veida reģenerācijas līmeņa aprēķināšanas metodi

Dekrēts par sagatavošanā esošu nolietotu produktu apsaimniekošanu, ar ko nosaka prasības informācijas kampaņu rīkošanai, lai palielinātu sabiedrības informētību par nolietotu produktu apstrādi, un nosaka tehniskās prasības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu, piemēram, bateriju un akumulatoru atkritumu, elektrisko iekārtu atkritumu un riepu atlikumu glabāšanai un izmantošanai

Pabeidz un stājas spēkā valsts un reģionālie atkritumu apsaimniekošanas plāni, kuru mērķis ir uzlabot videi nekaitīgu atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādei, reģenerācijai un apglabāšanai.

Reformu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 2: Čehijas stratēģijas 2040. gadam pabeigšana un īstenošana 

Reformas mērķis ir izveidot un sākt īstenot stratēģiju Čehijas sabiedrības pārveidošanai par aprites ekonomiku. Šo paredzēto aprites ekonomikas sistēmu panāk, līdz minimumam samazinot atkritumu rašanos un resursu ielaidi saskaņā ar ES jauno aprites ekonomikas rīcības plānu.

Reforma paredz pabeigt un īstenot Čehijas aprites stratēģiju 2040. gadam, ar kuru veicina aprites ekonomikas principus un sīkāk nosaka nepieciešamās prioritātes un pasākumus, kas nodrošina, ka Čehija ilgtermiņā kļūst noturīga pret turpmākiem vides apdraudējumiem, tostarp klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības zudumu, un attīsta vispārēju ilgtspējīgu sociālo sistēmu. Ar saīsinātām un diversificētām piegādes ķēdēm un mazāku atkarību no primārajiem resursiem aprites ekonomika veicina Čehijas stratēģisko autonomiju un noturību. Cita starpā stratēģija stimulē uzņēmumus, patērētājus, pilsētas un pašvaldības atbalstīt aprites risinājumus, izmantojot produktu izstrādi un ražošanu, inovāciju, pētniecību, digitalizāciju un izglītību. Stratēģiju pabeidz līdz 2022. gada 31. martam, kam seko rīcības plāns.

Reformu pabeidz līdz 2025. gada 30. septembrim.

Investīcija Nr. 1: Pārstrādes infrastruktūras būvniecība 

Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas, kas palielina reciklēšanas infrastruktūras jaudu, atbalstot projektus, kas palīdzēs attīstīt aprites ekonomiku bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas jomā. Atbalsta inovatīvus un progresīvus risinājumus dalītai savākšanai, šķirošanai, sagatavošanai atkārtotai izmantošanai un pārstrādei.

Ar šo pasākumu atbalsta projektus, kas veicina komposta un biogāzes digesteru atkritumu atkārtotu ieviešanu lauksaimniecības zemē, palielinot organisko vielu īpatsvaru augsnē. Cita starpā atbalstu novirza tieši lauksaimniecības uzņēmumiem, lai palielinātu to jaudu un veicinātu komposta iekļaušanu kompostā no atkritumu komposta iekārtām. Ir paredzēts atbalsts 300 projektiem, palielinot pārstrādes infrastruktūras jaudu vismaz par 250 000 tonnām.

Šo investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.Investīcija Nr. 2: Aprites risinājumi uzņēmumos

Pasākuma mērķis ir veicināt zaļo pārkārtošanos un primāro izejvielu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Šajā nolūkā ar šo pasākumu atbalsta projektus, kas veicina aprites ekonomikas risinājumu izstrādi uzņēmumu vidū. Tas ietver investīcijas inovatīvās tehnoloģijās, kas i) dod iespēju jauniem vai plašāk izmantot otrreizējās izejvielas kā primāro resursu aizstājējus un ii) samazina ražošanas resursu intensitāti un aizstāj primārās izejvielas ar sekundāro izejvielu palīdzību.

Pasākums ir vērsts arī uz ražojumu materiālās ekodizaina optimizāciju, lai atvieglotu reciklēšanu un atkārtotu izmantošanu, līdztekus rūpnieciskās simbiozes projektiem un citiem investīciju uzņēmējdarbības projektiem, kas veicina pāreju uz aprites ekonomiku. Visbeidzot, investīcijas atbalsta projektus, kas vērsti uz reciklētu materiālu mērķtiecīgu izmantošanu produktos. Atbalsts ir paredzēts vismaz 60 uzņēmumiem.

Šo investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 3: Ūdens taupīšana rūpniecībā

Pasākuma mērķis ir veicināt aprites ekonomiku, uzlabojot ūdens resursu apsaimniekošanu nozarē.

Pasākums ir vērsts uz projektiem, kas risina šādus jautājumus:

·ūdens patēriņa optimizācija, uzstādot jaunas ūdens taupīšanas tehnoloģijas un aprīkojumu,

·ūdens reciklēšana ražošanas nozarēs un citās uzņēmējdarbības jomās ar augstu ūdens patēriņu,

·piesārņota vai izmantota ekspluatācijas ūdens atkārtota izmantošana citos procesos,

·ūdens patēriņa optimizācija komunālo pakalpojumu uzņēmumos,

·ūdens zudumu samazināšana slēgtās ūdensapgādes sistēmās un ūdens sadales sistēmās,

·izmantojot atkritumu tvaika potenciālu,

·citi projekti, kuru mērķis ir uzlabot ūdens resursu apsaimniekošanu rūpniecībā.

Atbalsts ir paredzēts vismaz 40 uzņēmumiem.

Šo investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

M.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs

Pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / mērķrādītājs

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji
(atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji
(mērķrādītājiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

144

Reforma Nr. 1: Jaunu tiesību aktu par atkritumu apsaimniekošanu īstenošana Čehijas Republikā

Starpposma mērķis

Īstenošanas lēmumu stāšanās spēkā pēc Vides ministrijas izstrādātajiem tiesību aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā

Īstenošanas lēmumu noteikums, kas norāda, ka stājas spēkā attiecīgie īstenošanas lēmumi

3. cet.

2023

Šie īstenošanas lēmumi ietver Dekrētu par atkritumu katalogu Nr. 8/2021 Coll., Dekrētu par iepakojuma apstrādi Nr. 30/2021 Coll., Dekrētu par atkritumu apsaimniekošanu, Dekrētu par blakusproduktiem un atkritumiem (asfalta dekrēts), Dekrētu par nolietotu transportlīdzekļu apstrādi un Dekrētu par nolietotu produktu (aukstu, elektrisko, akumulatoru) apstrādi.

145

Reforma Nr. 1: Jaunu tiesību aktu par atkritumu apsaimniekošanu īstenošana Čehijas Republikā

Starpposma mērķis

Valsts un reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna stāšanās spēkā

Likuma norma, kas norāda uz valsts un reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna stāšanos spēkā

4. cet.

2023

Izstrādāt jaunu valsts un reģionālu atkritumu apsaimniekošanas plānu, kura mērķis ir uzlabot videi nekaitīgu atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādei, reģenerācijai un apglabāšanai.

146

Reforma Nr. 2: Čehijas stratēģijas 2040. gadam pabeigšana un īstenošana

Starpposma mērķis

Čehijas apritīgās stratēģijas 2040. gadam pabeigšana un pieņemšana Vides ministrijā

Apkārtraksta “Čehijas stratēģija 2040” publicēšana Čehijas Republikas stratēģisko dokumentu datubāzē

1. cet.

2022

Stratēģijas “Apkārtraksts Čehijai 2040. gadam” pabeigšana un pieņemšana. Stratēģijā formulē redzējumu, globālos un stratēģiskos mērķus, prioritārās jomas un principus, kas vajadzīgi, lai Čehijas Republikā panāktu aprites ekonomiku.

147

Reforma Nr. 2: Čehijas stratēģijas 2040. gadam pabeigšana un īstenošana

Starpposma mērķis

Uzraudzības ziņojuma pabeigšana, kurā izvērtēta Čehijas 2040. gada stratēģijas īstenošanas gaita

Publicēts uzraudzības ziņojums, kurā novērtēta Čehijas 2040. gada cirkulārās stratēģijas īstenošana

3. cet.

2025

Vides ministrija pabeidz un publicē uzraudzības ziņojumu, kurā novērtē aprites ekonomikas attīstību Čehijā un progresu, kas panākts stratēģijas “Apkārtraksts 2040” elementu īstenošanā.

148

Investīcija Nr. 1: Pārstrādes infrastruktūras būvniecība

Starpposma mērķis

Vides ministrija piešķir visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesības projektiem, kas investē pārstrādes infrastruktūrā

Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu projektiem, kas investē pārstrādes infrastruktūrā, ko veic Vides ministrija

3. cet.

2022

Paziņojums par to, ka Vides ministrija piešķir visus publiskos līgumus par pārstrādes infrastruktūras uzlabošanas projektiem. Atlasa projektus, kas iegulda enerģijas reģenerācijas infrastruktūrā, kura atbilst atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes nozares ilgtermiņa redzējumam, par prioritāti nosakot atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas augstākos līmeņus. Projektu mērķis ir vismaz 50 % no dalīti savākto nebīstamo atkritumu svara izteiksmē pārvērst otrreizējās izejvielās.

Inovatīvus un progresīvus risinājumus dalītai savākšanai, šķirošanai, sagatavošanai atkārtotai izmantošanai un pārstrādei atbalsta tikai. Projektus izvērtē saskaņā ar noteiktajiem kritērijiem saskaņā ar valsts un reģionālajiem atkritumu apsaimniekošanas plāniem, kas atbilst 28. pantam Direktīvā 2008/98/EK, kas grozīta ar Direktīvu (ES) 2018/851.

149

Investīcija Nr. 1: Pārstrādes infrastruktūras būvniecība

Mērķis

Tādu projektu pabeigšana, kas investē reciklēšanas infrastruktūrā

Tonnas

0

250 000

4. cet.

2025

Investīciju atbalstu sniedz investīcijām pārstrādes infrastruktūras būvniecībā bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas jomā. Prioritārā kārtā jāatbalsta anaerobās noārdīšanas iekārtas. Projektu mērķis ir vismaz 50 % no dalīti savākto nebīstamo atkritumu svara izteiksmē pārvērst otrreizējās izejvielās.

Paredzams, ka atbalsts 300 projektiem, t. i., pārstrādes infrastruktūras jaudai, būs vismaz 250 000 tonnu.

150

Investīcija Nr. 2: Aprites risinājumi uzņēmumos

Starpposma mērķis

Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas iegulda aprites risinājumos uzņēmumos un ko piešķir Rūpniecības un tirdzniecības ministrija

Paziņojums par to, ka Rūpniecības un tirdzniecības ministrija piešķir visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesības projektiem, kas iegulda aprites risinājumos uzņēmumos

4. cet.

2022

Paziņojums par to, ka Rūpniecības un tirdzniecības ministrija piešķir visus publiskos līgumus projektiem, kas iegulda aprites risinājumos uzņēmumos. Tiek atlasīti projekti, kas veicina rūpniecības pārveidi virzībā uz mazoglekļa, aprites un digitālo sabiedrību, samazinot ražošanas materiālu intensitāti un primāro resursu patēriņu.

151

Investīcija Nr. 2: Aprites risinājumi uzņēmumos

Mērķis

Tādu projektu pabeigšana, kas iegulda aprites risinājumos uzņēmumos

Projektu skaits

0

60

4. cet.

2025

Pabeidz projektus, kas atbalsta aprites risinājumu izstrādi rūpniecības uzņēmumos, palielinot otrreizējo izejvielu izmantošanu primāro resursu vietā, samazinot ražošanas materiālu intensitāti, optimizējot materiālu ekodizainu, lai veicinātu reciklēšanu un atkārtotu izmantošanu, īstenojot rūpniecisko simbiozi un veicinot pāreju uz aprites ekonomiku. Kopējais budžets, kas šim nolūkam izpildīts pasākuma darbības laikā, ir vismaz EUR 39 000 000.

152

Investīcija Nr. 3: Ūdens taupīšana rūpniecībā

Starpposma mērķis

Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem ūdens taupīšanai un optimizācijai rūpniecībā, ko piešķir Rūpniecības un tirdzniecības ministrija

Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu projektiem ūdens taupīšanai un optimizācijai rūpniecībā, ko veic Rūpniecības un tirdzniecības ministrija

4. cet.

2022

Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu projektiem ūdens taupīšanai un optimizācijai rūpniecībā, ko veic Rūpniecības un tirdzniecības ministrija. Tiek atlasīti projekti, kas optimizē ūdens patēriņu ražošanas procesā, uzstādot jaunas tehnoloģijas un iekārtas ūdens taupīšanai, tiešai ūdens reciklēšanai ūdenstilpīgās nozarēs, piesārņota/izmantota ekspluatācijas ūdens atkalizmantošanai citos procesos, optimizēt ūdens izmantošanu komunālo pakalpojumu uzņēmumos, samazināt ūdens zudumus slēgtās ķēdēs vai optimizēt tvaika izmantošanu vai tā sadales potenciālu.

153

Investīcija Nr. 3: Ūdens taupīšana rūpniecībā

Mērķis

Ūdens taupīšanas un optimizācijas projektu pabeigšana rūpniecībā

Projektu skaits

0

40

4. cet.

2025

Tiek pabeigti projekti, kas optimizē ūdens patēriņu ražošanas procesā, uzstādot jaunas tehnoloģijas un iekārtas ūdens taupīšanai, tiešai ūdens reciklēšanai ūdenstilpīgās nozarēs, piesārņota/izmantota ekspluatācijas ūdens atkalizmantošanai citos procesos, optimizēt ūdens izmantošanu komunālos uzņēmumos, samazināt ūdens zudumus slēgtās ķēdēs vai optimizēt tvaika izmantošanu vai tā sadales potenciālu. Kopējais budžets, kas šim nolūkam izpildīts pasākuma darbības laikā, ir vismaz EUR 39 000 000.

N. KOMPONENTS NR. 2.8. Degradēto teritoriju revitalizācija

Šis Čehijas atveseļošanas un noturības plāna komponents palīdz risināt problēmu, kas saistīta ar atbalstu bijušo rūpniecisko vai neizmantoto teritoriju atdzīvināšanai pilsētu teritorijās (turpmāk – degradētas teritorijas), lai sasniegtu galīgos mērķus:

·uzlabot renovētu vai rekonstruētu ēku energoefektivitāti;

·būvēt jaunas energoefektīvas ēkas, kurās renovācija nebūtu ne iespējama, ne efektīva;

·radīt dabiskās oglekļa piesaistītājsistēmas.

Komponents uzsāk teritoriju visaptverošu pārveidi un uzlabo ainavas ekoloģisko stabilitāti, izveidojot jaunas zaļās zonas, neietekmējot lauksaimniecības zemi. Paredzams, ka teritorijas atdzīvināšana palīdzēs efektīvāk izmantot tehnisko un transporta infrastruktūru, samazināt enerģijas patēriņu un palielināt energoefektivitāti.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu, saskaņā ar kuru Čehija galveno uzmanību pievērš mazoglekļa un enerģētikas pārkārtošanai, tostarp energoefektivitātei (valsts īpašais ieteikums Nr. 3 2019), un konkrētai valstij adresēto ieteikumu, saskaņā ar kuru Čehija atbalsta tīru un efektīvu enerģijas ražošanu un izmantošanu (valsts īpašais ieteikums Nr. 3 2020). 

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Jo īpaši vismaz 70 % būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu sagatavo atkārtotai izmantošanai un pārstrādei.

N.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcija Nr. 1: Investīciju atbalsts īpašu degradētu teritoriju atjaunošanai

Investīcijas atbalsta degradētu teritoriju atjaunošanas projektus, kuru mērķis ir sagatavot teritorijas turpmākai daudzfunkcionālai izmantošanai (tostarp infrastruktūras atjaunošanai un būvniecībai vai ēku nojaukšanai). Reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar CzechInvest – Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas padotībā esošu Čehijas Republikas investīciju un uzņēmējdarbības attīstības aģentūru – ir noteikusi konkrētas degradētas rūpnieciskas teritorijas, pamatojoties uz teritorijas lielumu, paredzamo investīciju apjomu un projekta pielāgošanu Eiropas zaļās pārkārtošanās mērķiem. Pasākums ietver subsīdiju programmas izveidi, kas nodrošina atbalstu zemes sagatavošanai turpmākām investīcijām un pašiem investīciju projektiem. Investīcijas atbalsta 14 degradētu teritoriju atjaunošanas projektus.

Šo investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 2: Investīciju atbalsts pašvaldībām un reģioniem piederošu degradētu rūpniecisku teritoriju atjaunošanai ar saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām

Ar investīciju atbalsta tādu degradētu teritoriju atjaunošanu, kuras pieder vietējām un reģionālajām pašvaldībām un kuras pārveido par ērti vai valsts iestādi, piemēram, skolu, kultūras centru, sporta laukumu, pašvaldības iestādi vai publiski pieejamu parku. Atbalstu piešķir tikai projektiem, kas paredz vai nu energoefektīvu renovāciju, vai dabisku oglekļa piesaistītājsistēmu izveidi, tostarp ilggadīgo zālāju ierīkošanu vai koku stādīšanu. Ar investīciju atbalsta 45 degradētu teritoriju atjaunošanas projektus, kas nav saistīti ar uzņēmējdarbību.

Šo investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 3: Investīciju atbalsts pašvaldībām un reģioniem piederošu pamestu rūpniecisku teritoriju atjaunošanai uzņēmējdarbības vajadzībām

Investīcija palīdz atdzīvināt degradētās teritorijas, tostarp likvidējot neliela mēroga šķēršļus, kas atrodas pašvaldību īpašumā, jo īpaši izmantošanai saimnieciskās darbības vajadzībām un – ierobežotā apjomā – izmantošanai ar saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām. Šie šķēršļi attiecas uz būvju daļām, kas apzīmētas kā bīstami atkritumi, piemēram, azbestu saturoši materiāli vai nelielas naftas noplūdes. Īpašu uzmanību pievērš zilās-zaļās infrastruktūras un energoefektivitātes principu stingrai ievērošanai, kas nozīmē, ka priekšroka tiek dota projektiem, ar kuriem īsteno lietusūdens pārvaldību saskaņā ar Likumu 254/2001 (“Ūdens akts”), un jaunu ēku gadījumā – enerģijas taupīšanas pasākumiem, kas pārsniedz Likuma 406/2000 (“Enerģijas pārvaldības likums”) tiesību aktu prasības. Reģenerētās vietas vislabāk izmanto mazie un vidējie uzņēmumi un vietējie uzņēmumi. Investīcijas atbalsta projektus, kuru mērķis ir atdzīvināt degradētās rūpnieciskās teritorijas izmantošanai uzņēmējdarbībā, kas atbilst mērķim – vismaz 76000 m³ apbūvētās platības.

Šo investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

N.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs

Pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / mērķrādītājs

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji
(atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji
(mērķrādītājiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

154

Investīcija Nr. 1: Atbalsts konkrētu jomu atdzīvināšanai

Starpposma mērķis

Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas atdzīvina konkrētas degradētas teritorijas

Reģionālās attīstības ministrijas paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu projektiem, kas atdzīvina konkrētas degradētas teritorijas

4. cet.

2023

Paziņojums par subsīdiju programmu konkrētu degradētu teritoriju atjaunošanai (projektu sagatavošana, zemes sagatavošana, investīciju projekti) pēc subsīdiju programmas sagatavošanas, kas oficiāli jāapstiprina Finanšu ministrijai. Projektu mērķis ir atbalstīt ēku nojaukšanu un energoefektīvu būvniecību, kā arī energoefektīvu renovāciju. Attiecībā uz energoefektīvu būvniecību uzaicinājumos norāda, ka jaunajām ēkām, ko atbalsta ar projektiem, primārais enerģijas pieprasījums (PED) ir vismaz par 20 % zemāks nekā GNEĒ prasība.

Pēc uzaicinājuma izvērtēšanas izveido atbalstāmo projektu sarakstu. Projektus atlasa un iesaka reģionālās pastāvīgās konferencēs. Katrs reģions iesaka vismaz vienu atbalstāmo projektu. Katrā Čehijas reģionā atbalsta vismaz vienu rūpniecisku teritoriju ar atbalstīto degradēto teritoriju sarakstu, tostarp Terezin un Josefov teritorijām. Oficiālu projektu kontroli veic Valsts investīciju fonds.

155

Investīcija Nr. 1: Atbalsts konkrētu jomu atdzīvināšanai

Mērķis

Konkrētu degradētu teritoriju energoefektīvas atjaunošanas projektu pabeigšana

Projektu skaits

0

14

4. cet.

2025

30 % no investīcijām saskaņā ar šo pasākumu ir paredzēti nojaukšanas un energoefektīvas būvniecības atbalstam, un 70 % ir paredzēti ēku energoefektīvas renovācijas atbalstam degradētās teritorijās.

Attiecībā uz nojaukšanas un energoefektīvas būvniecības finansēšanu jānodrošina, ka atbalstītie projekti ir tādi, ka i) jaunām ēkām primārais enerģijas pieprasījums (PED) ir vismaz par 20 % zemāks nekā GNEĒ prasība; ii) pilnīga renovācija nav iespējama tehnisku, veselības/drošuma vai mērķim atbilstošu iemeslu dēļ; iii) ne vairāk kā 5 % jaunas zemes izmanto vietā, kur atradās iepriekšējā ēka. Tas izslēdz iespēju ēku nojaukšanu vienā vietā un ēkas būvniecību citā vietā.

Attiecībā uz atbalstu renovācijas darbībām nodrošina, ka vismaz 90 % izmaksu atbalsta energoefektivitātes renovāciju.

Kopējais budžets, kas šim nolūkam izpildīts pasākuma darbības laikā, ir vismaz EUR 79 000 000.

156

Investīcija Nr. 2: Atbalsts valsts īpašumā esošo teritoriju atdzīvināšanai ar saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām

Starpposma mērķis

Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana valsts īpašumā esošu degradētu teritoriju atjaunošanai ar saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām

Reģionālās attīstības ministrijas paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu

4. cet.

2023

Paziņojumi par valsts degradēto teritoriju reģenerācijas aicinājumiem pēc subsīdiju programmas sagatavošanas, kurai ir vajadzīgs oficiāls Finanšu ministrijas apstiprinājums. Projekti atbalsta gan energoefektīvu renovāciju, gan pasākumus, kuru mērķis ir pārvērst rūpnieciskos objektus un piesārņoto zemi par dabisku oglekļa piesaistītāju.

Līgumus par projektiem slēdz divos posmos: pirmkārt, līdz 2022. gada 31. decembrim slēdz līgumus par vismaz 35 projektiem. Otrkārt, līdz 2023. gada 31. decembrim slēdz līgumus par vismaz 10 papildu projektiem.

157

Investīcija Nr. 2: Atbalsts valsts īpašumā esošo teritoriju atdzīvināšanai ar saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām

Mērķis

Tādu degradētu teritoriju energoefektīvas atjaunošanas projektu pabeigšana, kuras pieder pašvaldībām un reģioniem un kuras paredzētas izmantošanai ar saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām

Atjaunoto ēku pēdas nospieduma m² skaits

0

94 000

4. cet.

2025

80 % no investīcijām ir paredzēti energoefektīvai renovācijai, un 20 % ir paredzēti pasākumiem, kuru mērķis ir pārvērst rūpnieciskos objektus un piesārņoto zemi par dabisku oglekļa piesaistītāju. Kopumā jāpabeidz vismaz 45 projekti.

Attiecībā uz atbalstu renovācijas darbībām nodrošina, ka vismaz 90 % izmaksu atbalsta energoefektivitātes renovāciju.

158

Investīcija Nr. 3: Atbalsts valsts īpašuma teritoriju atdzīvināšanai uzņēmējdarbības vajadzībām

Starpposma mērķis

Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana valsts degradētu teritoriju atjaunošanai uzņēmējdarbības vajadzībām

Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, ko veic Rūpniecības un tirdzniecības ministrija

4. cet.

2023

Izsludināšana par aicinājumiem atjaunot valstij piederošas degradētas teritorijas pēc subsīdiju programmas sagatavošanas. Projektu mērķis ir atbalstīt ēku nojaukšanu un energoefektīvu būvniecību, kā arī energoefektīvu renovāciju. Attiecībā uz energoefektīvu būvniecību uzaicinājumos norāda, ka atbalstītie projekti ir tādi, ka jaunām ēkām primārais enerģijas pieprasījums (PED) ir vismaz par 20 % zemāks nekā NZEB prasība.

Līgumus par projektiem slēdz divos posmos: pirmkārt, līdz 2022. gada 31. decembrim slēdz līgumus par vismaz 15 projektiem. Otrkārt, līdz 2023. gada 31. decembrim slēdz līgumus par vismaz 5 papildu projektiem.

159

Investīcija Nr. 3: Atbalsts valsts īpašuma teritoriju atdzīvināšanai uzņēmējdarbības vajadzībām

Mērķis

Tādu degradētu teritoriju energoefektīvas atjaunošanas projektu pabeigšana, kas pieder pašvaldībām un reģioniem izmantošanai uzņēmējdarbībā

Apdzīvotās telpas m³ skaits

0

76 000

4. cet.

2025

30 % no investīcijām saskaņā ar šo pasākumu ir paredzēti nojaukšanas un energoefektīvas būvniecības atbalstam, un 70 % ir paredzēti ēku energoefektīvas renovācijas atbalstam degradētās teritorijās. Kopumā jāpabeidz vismaz 20 projekti.

Attiecībā uz nojaukšanas un energoefektīvas būvniecības finansēšanu jānodrošina, ka atbalstītie projekti ir tādi, ka i) jaunām ēkām primārais enerģijas pieprasījums (PED) ir vismaz par 20 % zemāks nekā GNEĒ prasība; ii) pilnīga renovācija nav iespējama tehnisku, veselības/drošuma vai mērķim atbilstošu iemeslu dēļ; iii) ne vairāk kā 5 % jaunas zemes izmanto vietā, kur atradās iepriekšējā ēka. Tas izslēdz iespēju ēku nojaukšanu vienā vietā un citas ēkas būvniecību citā vietā.

Attiecībā uz atbalstu renovācijas darbībām nodrošina, ka vismaz 90 % izmaksu atbalsta energoefektivitātes renovāciju.

Dotāciju piešķīrēja uzraudzības sabiedrība (Rūpniecības un tirdzniecības ministrija) uz vietas pārbauda veikto darbu un atbilstību projekta dokumentācijai un uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus.

O. KOMPONENTS NR. 2.9. Bioloģiskās daudzveidības un cīņas pret sausumu veicināšana

Šis Čehijas atveseļošanas un noturības plāna komponents palīdz risināt problēmas, ko Čehijā rada zems ūdens saglabāšanas līmenis un klimata pārmaiņu ietekme. Šā komponenta mērķis ir uzlabot aizsardzību pret sausumu un plūdiem, palielinot ūdens aizturi ainavā un pilsētu teritorijās. Ir plānotas arī investīcijas Natura 2000 tīkla teritoriju un īpaši aizsargājamo teritoriju aizsardzībā.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritēriji, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, paredz, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā, proti, Ūdens pamatdirektīvai, Plūdu direktīvai, Dzīvotņu un Putnu direktīvai, Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvai un Stratēģiskā vides novērtējuma direktīvai.

O.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1: Ūdens resursu apsaimniekošanas likuma grozījums

Reformas mērķis ir grozīt Ūdens apsaimniekošanas likumu, lai sistemātiskāk risinātu sausuma un ūdens trūkuma problēmu. Ar šo grozījumu nosaka sausuma novēršanas un uzraudzības sistēmu, attiecīgo iestāžu pienākumus un kontroles mehānismus. Tās mērķis ir izveidot reģionālās komisijas, kuru uzdevums ir nākt klajā ar deklarāciju par “ūdens trūkuma stāvokli” un piemērot attiecīgus ierobežojumus ūdens izmantošanai reģionā saskaņā ar sausuma pārvaldības plāniem.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim. 

Investīcija Nr. 1: Aizsardzība pret sausumu un plūdiem Brno pilsētā

Šīs investīcijas mērķis ir stiprināt Brno pilsētas aizsardzību pret plūdiem un atjaunot Svratkas upi. Projekta īstenošana ietver dabā rodamus risinājumus, piemēram, dabiskas noplūdes no paaugstināta ūdens līmeņa upju baseinos pļavās, dabisku baseinu, pļavu, palieņu izveidi un mitrāju izveidi. Dabā rodamus risinājumus īsteno Svratkas upē, galvenokārt netālu no Brno pilsētas.

Šo investīciju īsteno līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 2: Lietusūdens apsaimniekošana pilsētu aglomerācijās

Šīs investīcijas mērķis ir palēnināt noteci un noturēt un uzkrāt ūdeni pilsētu aglomerācijās, izmantojot virszemes zaru, absorbcijas sloksnes un rezervuārus, lietus dārzus, pazemes krātiņus, drenāžas, uzglabāšanas krātuves un zaļos jumtus. 

Šo investīciju īsteno līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 3: Natura 2000 teritoriju un aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu pārvaldība

Šīs investīcijas mērķis ir uzlabot ainavu un bioloģiskās daudzveidības ekoloģisko stabilitāti Čehijā. Tas ietver apsaimniekošanas plānu izstrādi un pieņemšanu Natura 2000 teritoriju (īpaši aizsargājamās teritorijas un Kopienā nozīmīgas teritorijas), kā arī valsts aizsargājamo teritoriju atjaunošanai un atjaunošanai. Investīcijas panāk labvēlīgu aizsardzības statusu, īstenojot dabas apsaimniekošanas plānos noteiktos saglabāšanas pasākumus.

Šo investīciju īsteno līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 4: Ūdens, nemeža un meža ekosistēmu pielāgošana klimata pārmaiņām

Šīs investīcijas mērķis ir nodrošināt sistēmisku ūdens aizturi ainavā (pamatojoties uz ūdens aiztures potenciāla novērtējumu). Tas ietver tādu darbību īstenošanu kā mežu sugu un teritoriālā sastāva uzlabošana; aizsargāt nemeža dzīvotnes; mitrāju un dīķu izveidei vai atjaunošanai; ūdensteču atjaunošanā, ainavas elementu atjaunošanā (izņemot citus, lai sadalītu lielus lauksaimniecības zemes gabalus), koku stādīšanā ārpus meža zemēm un citās saistītās darbībās.

Šo investīciju īsteno līdz 2025. gada 31. decembrim.

 

O.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs

Pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / mērķrādītājs

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji
(atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji
(mērķrādītājiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

160

Reforma Nr. 1: Ūdens resursu apsaimniekošanas likuma grozījums

Starpposma mērķis

Ūdens resursu apsaimniekošanas likuma (Likums Nr. 254/2001 Coll.) grozījums, kura mērķis ir izstrādāt sistemātisku pieeju sausuma un ūdens trūkuma pārvaldībai.

Ūdens resursu apsaimniekošanas likuma grozījumu stāšanās spēkā (Likums Nr. 254/2001 Coll.)

4. cet.

2024

Pieņem grozījumus Ūdens likumā, ar ko nosaka pamatu sausuma un ūdens trūkuma novēršanai, uzraugot sausumu, izveidojot kontroles mehānismus un nosakot kompetento iestāžu pienākumus. Izveido reģionālu un centrālu komisiju sausuma un ūdens trūkuma novēršanai, uzraudzībai un pārvaldībai. Izstrādā un apstiprina reģionālos un nacionālos sausuma plānus. Akta grozījums ir saskaņā ar piemērojamo ES acquis, proti, Direktīvu 2000/60/EK.

161

Investīcija Nr. 1: Aizsardzība pret sausumu un plūdiem Brno pilsētā

Starpposma mērķis

Paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu projektiem, kuru mērķis ir aizsargāt pret sausumu un plūdiem Brno pilsētā.

Paziņojums par visu līgumu piešķiršanu.

4. cet.

2022

Paziņošana par visiem līgumiem, kas piešķirti projektiem, kuru mērķis ir aizsargāt pret sausumu un plūdiem Brno pilsētā.

162

Investīcija Nr. 1: Aizsardzība pret sausumu un plūdiem Brno pilsētā

Mērķis

Dabas aizsardzības pasākumu pabeigšana, lai aizsargātu Brno pilsētu

Projektu skaits

0

1

4. cet.

2025

Projekta īstenošanas rezultātā Svratkas upes daļā tiks izveidots dabas aizsardzības pasākumu kopums, kas ir tuvu dabas plūdiem.

Pasākumi aizsardzībai pret plūdiem ietver:

·Ūdensteces morfoloģijas uzlabošana

·Zemes krastu pielāgošana mērenākām un mainīgākām nogāzēm un to iespējamā stabilizācija.

·Līdzās esošo koku stādījumi kopā ar krastu un ūdensteces apkārtnes zāli.

·Palieņu atvēršana plūdiem un to modifikācijām (piemēram, mitrāju būvniecība). Aizsardzības pasākums pret plūdiem galvenokārt sastāv no dabā balstītiem risinājumiem, ko īsteno pirms Brno pilsētas, un tam jāatbilst Valsts rīcības plānam par pielāgošanos klimata pārmaiņām un Čehijas Republikas vides valsts politikai 2030. gadam līdz 2050. gadam.

·Papildu pasākumi, no kuriem nekādā veidā nevar izvairīties un kuri ir noteikti nepieciešami iepriekš minēto pasākumu īstenošanai.

163

Investīcija Nr. 2: Lietusūdens apsaimniekošana pilsētu aglomerācijās

 Mērķis

Lietusūdens daudzuma palielināšanās pilsētu teritorijās, izmantojot lietusūdens pārvaldības pasākumus

 

Paturētā lietusūdens tilpums m³

0

40 000

4. cet.

2025

Neatkarīgas struktūras iesniegts pabeigšanas ziņojums. Šis pasākums ietver virsmas absorbcijas un saglabāšanas zaļus pasākumus, lietus dārzus, pazemes lietusūdens aiztures ierīces, virszemes un pazemes aiztures krātuves.

164

Investīcija Nr. 3: Aizsargājamās teritorijas, tostarp Natura 2000 teritorijas un aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas

 Mērķis

Tādu projektu pabeigšana, kuru mērķis ir aizsargāt aizsargājamās teritorijas, tostarp Natura 2000 teritorijas, un aizsargātās augu un dzīvnieku sugas.

 

Hektāri

0

2 625

4. cet.

2025

Vides ministrijas iesniegtais pabeigšanas ziņojums. Investīcijas panāk labvēlīgu aizsardzības statusu, īstenojot dabas apsaimniekošanas dokumentos noteiktos saglabāšanas pasākumus. Tā pabeidz aizsargājamo teritoriju, tostarp Natura 2000 teritoriju, noteikšanu un pārvaldības dokumentu izstrādi, kuros ietverti aizsardzības mērķi un pasākumi aizsargājamām teritorijām, tostarp Natura 2000 teritorijām.

165

Investīcija Nr. 4: Ūdens, nemeža un meža ekosistēmu pielāgošana klimata pārmaiņām

Starpposma mērķis

Tādu projektu pabeigšana, kuru mērķis ir ūdens, nemeža un meža ekosistēmas pielāgot klimata pārmaiņām

Vides ministrijas sertificēta neatkarīga inženiera pabeigtības ziņojums

4. cet.

2025

Vides ministrijas sertificēta neatkarīga inženiera pabeigtības ziņojuma iesniegšana. Projekti palīdz uzlabot meža sugu un telpisko sastāvu 200 ha platībā; nodrošina vērtīgo nemeža sauszemes dzīvotņu kopplatību 1250 ha platībā; izveido un atjauno mitrājus, dīķus un mazus rezervuārus 48 ha platībā; atjaunot ūdensteces kopējā 4 ha platībā un īstenot 32 tūkstošu kokaugu stādīšanu ārpus meža.

166

Investīcija Nr. 4: Ūdens, nemeža un meža ekosistēmu pielāgošana klimata pārmaiņām

Mērķis

Ūdens aiztures potenciāla novērtējums un konkrētu pasākumu ierosināšana

Km2

0

5000

4. cet.

2025

Mazu upju baseinu teritorijas novērtē, ņemot vērā to ūdens aiztures potenciālu, veic priekšizpēti, apspriež ar ieinteresētajām personām un saskaņo ar zemes īpašniekiem.

Detalizētu projekta dokumentāciju izstrādā tikai attiecībā uz izvēlētajiem ūdens aiztures pasākumiem, pamatojoties uz zemes īpašnieku saistošu interešu deklarāciju.

167

Investīcija Nr. 4: Ūdens, nemeža un meža ekosistēmu pielāgošana klimata pārmaiņām

Mērķis

Ierosināto izvēlēto ūdens aiztures pasākumu īstenošana

% no izvēlētās teritorijas, kas izmantota ūdens aiztures pasākumiem

0

10

4. cet.

2025

Izvēlētos ierosinātos pasākumus īsteno, pamatojoties uz ūdens aiztures potenciāla novērtējumu, priekšizpēti un sīki izstrādātiem projektiem.

P. KOMPONENTS NR. 3.1. Inovācija izglītībā digitalizācijas kontekstā

Šis Čehijas atveseļošanas un noturības plāna komponents palīdz risināt problēmas, kas saistītas ar izglītības sistēmas digitālo pārkārtošanos, jo īpaši stiprinot skolēnu digitālo pratību un skaitļošanas domāšanu un veicinot to, ka skolotāji izmanto digitālās tehnoloģijas. To panāk, pārskatot pamatizglītības un vidējās izglītības mācību programmas, lai pastiprinātu IT izglītību, paplašinātu tās darbības jomu, iekļaujot progresīvas digitālās tehnoloģijas, un veicinātu digitālās prasmes visās izglītības jomās. Tā arī veicina skolotāju digitālās prasmes un uzlabo digitālā aprīkojuma līmeni skolās. Šā komponenta mērķis ir arī novērst digitālo plaisu, ko saasina ieilgušie skolu norobežošanas pasākumi, izveidojot fondu nelabvēlīgā situācijā esošu skolēnu un skolēnu rīcībā esošām mobilajām digitālajām ierīcēm. Komponenta galvenais mērķis ir pielāgot izglītību mainīgajām darba tirgus vajadzībām, novērst IT speciālistu un padziļinātu digitālo prasmju trūkumu visā darba tirgū un nodrošināt ilgtermiņa nodarbināmību.

Komponenta atbalstītās reformas, kas vērstas uz konkrētai valstij adresēto 2019. gada 2. ieteikumu, saskaņā ar kuru Čehija palielina izglītības un apmācības sistēmu kvalitāti un iekļautību, tostarp veicinot tehniskās un digitālās prasmes un popularizējot skolotāja profesiju, un konkrētai valstij adresēto 2020. gada ieteikumu Nr. 2, saskaņā ar kuru Čehija atbalsta nodarbinātību, izmantojot aktīvu darba tirgus politiku, prasmju, tostarp digitālo prasmju, nodrošināšanu un piekļuvi digitālajai apmācībai.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

P.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1: Mācību programmu reforma un IT izglītības stiprināšana

Reforma ietver pamatskolas, vidusskolas un vidusskolas (gymnázium) skolu mācību programmu pārskatīšanu, lai veicinātu digitālās prasmes un IT prasmes. Informātikas mācīšanu pastiprina mācību stundu izteiksmē. To attiecina arī uz tādām jaunām jomām kā datu apstrāde un modelēšana, kodēšana un programmēšana, robotika un progresīvas digitālās tehnoloģijas (paplašinātā realitāte, virtuālā realitāte, 3D drukāšana). Turklāt jaunajās mācību programmās ir paredzēts, ka šīs digitālās prasmes tiks attīstītas kā pamatprasmes visās izglītības jomās, tostarp ar IT nesaistītās jomās. Pamatskolas, vidusskolas un gymnázia mācību programmu pārskatīšanu apstiprina līdz 2021. gada 30. septembrim. Paredzams, ka skolas pakāpeniski iekļausies jaunajās mācību programmās. Par termiņu pilnīgai atbilstībai jaunajām mācību programmām nosaka 2023. gada 1. septembri pamatskolām, 2024. gada 1. septembri zemākā līmeņa vidusskolām un 2025. gada 1. septembri gymnázia.

Tādēļ reforma pilnībā jāpabeidz līdz 2025. gada 1. septembrim.

Investīcija Nr. 1: Pārskatītās mācību programmas un skolotāju digitālo prasmju īstenošana

Pasākuma mērķis ir atbalstīt pārskatītās mācību programmas un skolotāju digitālo prasmju satvara (DigCompEdu) īstenošanu skolās. Atbalsts ir atkarīgs no pieprasījuma un aptver vismaz 4000 skolas. Tajā ietver:

·finansiāls atbalsts skolotāju apmācībai digitālo prasmju un IT lietotprasmes jomā, kā prasīts pārskatītajās mācību programmās;

·norādījumi (semināri, tīmekļsemināri, individuālas konsultācijas) direktoriem, skolu IKT koordinatoriem, mācību programmu koordinatoriem un IT skolotājiem, lai palīdzētu efektīvi īstenot mācību programmu reformu;

·līdz 2024. gada 31. decembrim izveidot digitālu platformu, kas skolotājiem nodrošina piekļuvi esošajām datubāzēm ar izglītības saturu (piemēram, tiešsaistes mācību materiāliem, tīmekļsemināriem, e-mācību kursiem).

Šo investīciju pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

Investīcija Nr. 2: Digitālais aprīkojums skolām

Pirmais investīcijas mērķis ir novērst digitālo atstumtību, nodrošinot, ka digitālās iekārtas ir pieejamas visiem skolēniem. Investīcijas tiks veiktas, lai novērstu pieaugošo nevienlīdzību izglītībā, ko vēl vairāk saasināja ieilgušie skolu pārvietošanās ierobežojumi. Pirmkārt, IKT aprīkojuma finansējums tālmācībai bija jānodrošina skolām līdz 2020. gada 31. decembrim, lai būtu iespējama tālmācība skolu pārvietošanās ierobežojumu laikā, tostarp skolēniem no nelabvēlīgas sociālekonomiskās vides. Otrkārt, skolām tiks piešķirts papildu finansējums, lai līdz 2025. gada 31. decembrim izveidotu fondu mobilajām digitālajām ierīcēm nelabvēlīgā situācijā esošiem skolēniem. Līdzekļus piešķir skolām, pamatojoties uz kritērijiem, kas atspoguļo to, vai skola atrodas sociāli atstumtā apgabalā, un aplēsto skolēnu skaitu, kuriem ir vajadzīgas digitālas mobilās ierīces, lai aizņemtos līdzekļus. Skolām jāapgūst 70 000 ierīču, kas atbalsta 70 000 skolēnu, kuriem tā ir vajadzīga.

Otrs investīcijas mērķis ir nodrošināt, ka skolas ir pienācīgi aprīkotas gan ar pamattehnoloģijām, gan ar progresīvām digitālajām tehnoloģijām, lai atbalstītu digitālo pratību un īstenotu pārskatītās mācību programmas saskaņā ar šā komponenta 1. reformu. No aptuveni 10 000 bērnudārzu, pamatskolu un vidusskolu kopskaita līdz 2024. gada 31. martam vismaz 9 260 jāaprīko ar pamata un progresīvām digitālajām tehnoloģijām (piemēram, paplašināto realitāti, virtuālo realitāti, robotiku un 3D drukāšanu). Finansējuma piešķiršanu papildina ar tehnisko palīdzību skolām, lai nodrošinātu līdzekļu efektīvu izlietojumu. Šo tehnisko palīdzību skolām sniedz, vai nu izmantojot centralizēti sniegtus norādījumus (īpaša tīmekļa vietne, tīmekļsemināri, tiešsaistes novērtēšanas rīki, labas prakses piemēri), vai arī izmantojot jaunu IT konsultantu tīklu (“IT gurus”) reģionālā līmenī, kas skolām nodrošina mērķtiecīgu mentorēšanu par IT aprīkojuma iegādi, IT administrācijas izveidi, savienojamību un skolu iekšējiem tīkliem. No 2022. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim IT guru tīkls atbalsta vismaz 1120 skolas, t. i., aptuveni piekto daļu skolu, īpašu uzmanību pievēršot mazākām lauku skolām, kurām ir vislielākās IT izplatīšanas problēmas.

Šo investīciju pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

P.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs

Pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / mērķrādītājs

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji
(atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji
(mērķrādītājiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

168

Reforma Nr. 1: Mācību programmu reforma un IT izglītības stiprināšana

Starpposma mērķis

Tādu jaunu mācību programmu apstiprināšana, kas stiprina digitālo pratību un skaitļošanas domāšanu

Izglītības, jaunatnes un sporta ministrija apstiprina jaunas mācību programmas pamatskolām, vidusskolām un gymnázia 

3. cet.

2021

Jaunajā mācību programmā:

·pastiprināt informātikas izglītību mācību stundu ziņā

·paplašināt informātikas tvērumu, ietverot tādas jaunas jomas kā datu apstrāde un modelēšana, kodēšana un programmēšana, robotika, paplašinātā realitāte, virtuālā realitāte un digitālās tehnoloģijas.

·Ieviest digitālo pratību kā vienu no pamatprasmēm

·veicināt digitālo tehnoloģiju izmantošanu visās izglītības jomās, tostarp ar IT nesaistītās jomās.

169

Reforma Nr. 1: Mācību programmu reforma un IT izglītības stiprināšana

Starpposma mērķis

Skolu īstenotās jaunās mācību programmas, kas stiprina digitālo pratību un skaitļošanas domāšanu

Jauno mācību programmu īstenošana pamatskolās, vidējās izglītības iestādēs un ģimnāzijā

3. cet.

2025

Skolas pakāpeniski īstenos jaunās mācību programmas. Pamatskolas līdz 2023. gada 1. septembrim nodrošina pilnīgu atbilstību jaunajām mācību programmām, līdz 2024. gada 1. septembrim – vidējās izglītības iestādes un līdz 2025. gada 1. septembrim – gymnázia.

170

Investīcija Nr. 1: Pārskatītās mācību programmas un skolotāju digitālo prasmju īstenošana

Starpposma mērķis

Digitālas platformas izveide efektīvai izglītības resursu apmaiņai

Pilnībā funkcionējoša digitālā platforma

4. cet.

2024

Izglītības, jaunatnes un sporta ministrijas pārziņā esošā digitālā platforma nodrošina skolotājiem piekļuvi esošajam izglītības saturam (piemēram, digitālie izglītības resursi, tīmekļsemināri, e-mācību kursi). Tā izveido saites uz esošajām digitālās izglītības materiālu datubāzēm.

171

Investīcija Nr. 1: Pārskatītās mācību programmas un skolotāju digitālo prasmju īstenošana

Mērķis

To skolu skaits, kas saņēmušas atbalstu jaunu IT mācību programmu ieviešanai (skolotāju digitālās prasmes un ievirze)

Skaits

0

4 000

1. cet.

2026

Atbalsts jauno mācību programmu īstenošanai ir paredzēts pamatskolām un pamatskolām. Tajā ietilpst:

·skolotāju apmācība digitālo prasmju un IT lietotprasmes jomā

·norādījumi (semināri, tīmekļsemināri, individuālas konsultācijas) direktoriem, skolu IKT koordinatoriem, mācību programmu koordinatoriem un IT skolotājiem

172

Investīcija Nr. 2: Digitālais aprīkojums skolām

Mērķis

To digitālo ierīču skaits, ko skolas iegādājušās tālmācībai

Skaits

0

74000

4. cet.

2020

Skolas tālmācībai iegādājas vismaz 74 000 digitālo ierīču (planšetdatorus, klēpjdatorus, mobilos tālruņus utt.). Vismaz 4102 pamatskolas un vidusskolas saņēma finansējumu IT aprīkojumam tālmācībai.

173

Investīcija Nr. 2: Digitālais aprīkojums skolām

Starpposma mērķis

To IT ierīču skaits, kas iegādātas skolu mobilo digitālo ierīču fondam nelabvēlīgā situācijā esošiem skolēniem

Skaits

0

70 000

4. cet.

2025

70 000 ierīču iegāde atbalsta 70 000 skolēnu, kam tā vajadzīga. Vismaz 80 % skolu izveidoja fondu mobilajām digitālajām ierīcēm nelabvēlīgā situācijā esošiem skolēniem. Šis IT aprīkojums papildina 159. mērķī minēto aprīkojumu.

174

Investīcija Nr. 2: Digitālais aprīkojums skolām

Mērķis

To skolu skaits, kas atbalstītas ar digitālajām tehnoloģijām un aprīkojumu, lai veicinātu digitālo pratību un īstenotu jaunās IT mācību programmas

Skaits

0

9 260

1. cet.

2024

No aptuveni 10 000 skolu kopskaita vismaz 9 260 skolas ir aprīkotas ar gan pamata, gan progresīvām digitālajām tehnoloģijām, kas vajadzīgas, lai veicinātu digitālo pratību un mācītu jaunas informātikas saskaņā ar pārskatītajām mācību programmām.

175

Investīcija Nr. 2: Digitālais aprīkojums skolām

Mērķis

To skolu skaits, kurām sniegts atbalsts konsultācijām un mentorēšanai par IT aprīkojumu un iekšējām IT sistēmām

Skaits

0

1 120

1. cet.

2026

Reģionālā līmenī reģionālo IT konsultantu tīkls nodrošina mērķtiecīgu mentorēšanu un konsultācijas vismaz 1120 skolām par IT aprīkojuma iegādi, savienojamību, IT administrācijas izveidi un skolu iekšējiem tīkliem.

Konsultācijas, ko sniedz reģionālie IT konsultanti, papildina centralizēti sniegti metodiski norādījumi, piemēram, īpaša tīmekļa vietne, tīmekļsemināri, labas prakses apmaiņa un tiešsaistes izvērtēšanas rīki.

Q. KOMPONENTS NR. 3.2. Skolu programmu pielāgošana

Šis Čehijas atveseļošanas un noturības plāna komponents palīdz risināt problēmas attiecīgi augstākās izglītības, pamatizglītības un zemākā līmeņa vidējās izglītības jomā. Augstākās izglītības līmenī komponenta mērķis ir palielināt universitāšu spējas un pielāgot studiju programmas jauniem mācīšanās veidiem un jaunām jomām, jo īpaši digitālajām zināšanām, atbilstoši mainīgajām darba tirgus vajadzībām. Jāatbalsta arī jaunas augstskolu iekārtas, lai paplašinātu un modernizētu terciāro izglītību medicīnas un farmācijas zinātnes jomā. Pamatizglītības un vidējās izglītības līmenī komponenta mērķis ir novērst pieaugošo nevienlīdzību izglītībā, sniedzot daudzslāņainu atbalstu nelabvēlīgā situācijā esošām skolām, nodrošinot papildu apmācību skolēniem, kuriem draud nesekmības risks, un stiprinot skolotāju un profesionāļu spējas mācīt neviendabīgas nodarbības.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto 2019. gada 2. ieteikumu, saskaņā ar kuru Čehija palielina izglītības un apmācības sistēmu kvalitāti un iekļautību, tostarp veicinot tehniskās un digitālās prasmes un popularizējot skolotāja profesiju, un konkrētai valstij adresēto 2020. gada ieteikumu Nr. 2, saskaņā ar kuru Čehija atbalsta nodarbinātību, izmantojot aktīvu darba tirgus politiku, prasmju, tostarp digitālo prasmju, nodrošināšanu un piekļuvi digitālajai izglītībai.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

Q.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1: Augstskolu pārveide, lai pielāgotos jauniem mācīšanās veidiem un mainīgajām darba tirgus vajadzībām

Reformas mērķis ir uzsākt un paātrināt universitāšu pārveidi gan attiecībā uz mācību saturu, gan tās veidiem. Attiecībā uz saturu studiju programmu klāstu pielāgo jaunām tendencēm un mainīgajām vajadzībām darba tirgū, jo īpaši digitālajai pārveidei. Prioritārās nozares nosaka valsts līmenī, apspriežoties ar sociālajiem partneriem. Jāpielāgo arī esošo studiju programmu akadēmiskā ievirze, lai iekļautu ievērojamu daļu mācīšanās darbavietā, lai labāk atbilstu darba tirgus vajadzībām. Reforma arī atvieglo pāreju uz jauniem, galvenokārt digitāliem mācīšanās veidiem, piemēram, jauktām mācībām un tālmācībām. Tam ir vajadzīgas investīcijas digitālajā aprīkojumā un tehnoloģijās un augstskolu darbinieku apmācībā digitālo prasmju un moderno mācīšanas metožu jomā. Pasākums ir vērsts arī uz minēto spēju attīstīšanu, kas ļautu universitātēm nodrošināt pārkvalificēšanās un kvalifikācijas celšanas kursus, jo īpaši darba ņēmējiem zināšanu ietilpīgās jomās.

Atbalstu novirza universitātēm, izmantojot atklātu uzaicinājumu, ko pārvalda Izglītības, jaunatnes un sporta ministrija. Paredzams, ka tiks atbalstītas vismaz 20 universitātes. Akreditāciju saņem vismaz 35 jaunas studiju programmas, tostarp:

-vismaz 15 studiju programmas prioritārajās strauji augošajās, augstas pievienotās vērtības nozarēs, kurās trūkst augsti kvalificētu speciālistu, piemēram, kiberdrošības, mākslīgā intelekta, Rūpniecība 4.0, e-pārvaldes pakalpojumi.

-vismaz 20 papildu studiju programmas (bakalaurs vai maģistrs) ar profesionālu profilu.

Turklāt universitātes piedāvā vismaz 20 jaunus mūžizglītības kursus (tostarp sižetus).

Reformu un ar to saistīto investīciju pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

Investīcija Nr. 1: Izvēlēto galveno akadēmisko objektu izveide 

Investīcijas ietver universitāšu iekārtu paplašināšanu medicīnas, biomedicīnas un farmācijas zinātnes jomā. Jaunās iekārtas ļauj ieviest jauninājumus akadēmiskajās programmās, paplašināt praktisko mācīšanu, attīstīt starpdisciplīnu pētniecību un palielināt internacionalizāciju. Galīgais mērķis ir palielināt medicīnas un farmācijas studentu īpatsvaru, tādējādi novēršot veselības aprūpes speciālistu trūkumu Čehijā. Investīcijas ietver jaunu akadēmisko iekārtu būvniecību un aprīkošanu trīs universitāšu pilsētiņās:

·MEPHARED 2Hradec Králové Medicīnas fakultātes un Kārļa universitātes Farmācijas fakultātes sadrumstaloto akadēmisko objektu apvienošana

·BIOCENTRUM – jaunas telpas medicīniskām, biomedicīniskām dabas studijām un zinātnei Kārļa universitātes Alberovas universitātē Prāgā

·Biopharma Hub – jaunas farmācijas un biomedicīnas studiju iekārtas, kas ļauj sasaistīt Farmācijas fakultāti ar Brno Masaryk Universitātes vienīgo akadēmisko centru.

Šo investīciju pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Reforma Nr. 2: Atbalsts nelabvēlīgā situācijā esošām skolām

Reformas mērķis ir novērst pieaugošās atšķirības starp skolu izglītības rezultātiem un nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi kvalitatīvai izglītībai. To panāk, sniedzot visaptverošu atbalstu visneaizsargātākajām skolām, kuru skolēnu īpatsvars ir virs vidējā sociālekonomiskā stāvokļa. Izstrādā un īsteno mērķtiecīga atbalsta programmu skolām sociāli atstumtās teritorijās un nošķirtās skolās, kā arī skolām, kurās ir lielāks skolēnu īpatsvars ar citu dzimto valodu. Atbalsts ir vērsts uz skolotāju apmācību darbam ar neviendabīgām grupām un nelabvēlīgā situācijā esošiem skolēniem, kā arī uz efektīvu sadarbību ar skolu psihologiem, skolotāju palīgiem un skolu sociālajiem darbiniekiem.

Pamatojoties uz atbalsta programmas rezultātiem, iesniedz skolu finansēšanas reformu, ieviešot indeksa finansējumu, lai atspoguļotu sociālekonomisko trūkumu līmeni. Tas ļaus sistemātiski pastiprināt visneaizsargātāko skolu finansējumu, tādējādi uzlabojot to izglītības kvalitāti un mazinot atšķirības starp skolām.

Reformu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 2: Skolēnu konsultēšana

Šīs investīcijas mērķis ir nodrošināt atpalicības klases skolēniem ar nelabvēlīgu sociālekonomisko izcelsmi, kuru izglītības rezultāti pasliktinājās ieilgušo skolu pārvietošanās ierobežojumu dēļ. Pamatojoties uz Čehijas Skolu inspekcijas ziņojumiem, tiek lēsts, ka 500 000 skolēnu atpaliek un viņiem ir vajadzīgas konsultācijas sakarā ar nepietiekamu dalību tiešsaistes mācībās 10 mēnešu skolēnu pārvietošanās ierobežojumu laikā. Tādējādi investīcija novērš turpmāku nevienlīdzības palielināšanos starp skolēniem un skolām, ko izraisa sociāli vai cita veida trūkumi. Atbalsts skolēniem, kuri pakļauti nesekmības riskam, ir pagaidu atbalsts, kas aprobežojas ar atveseļošanās posmu pēc tam, kad skolēni atgriežas pilna laika izglītībā. Tā palīdz atjaunot mācību ieradumus un apgūt zināšanas, kas paredzētas matemātikā, čehu un svešvalodās.

Šo investīciju pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Q.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs

Pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / mērķrādītājs

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji
(atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji
(mērķrādītājiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

176

Reforma Nr. 1: Augstskolu pārveide, lai pielāgotos jauniem mācīšanās veidiem un mainīgajām darba tirgus vajadzībām

Starpposma mērķis

Programmas uzsākšana universitāšu pārveides atbalstam

Izglītības ministrijas uzsāktā programma

2. cet.

2022

Programma atbalsta universitāšu pielāgošanos jauniem mācību veidiem un jaunu studiju programmu ieviešanu. Nozares, kas saņem atbalstu no programmas, nosaka, pamatojoties uz ekonomisko datu analīzi, apspriežoties ar sociālajiem partneriem. Koncentrējas uz strauji augošām nozarēm ar augstu pievienoto vērtību, kuras cieš no augsti kvalificētu speciālistu trūkuma, piemēram, kiberdrošības, mākslīgā intelekta, Rūpniecības 4.0 vai e-pārvaldes pakalpojumu trūkuma. Mērķis ir atbalstīt vismaz 20 universitātes.

177

Reforma Nr. 1: Augstskolu pārveide, lai pielāgotos jauniem mācīšanās veidiem un mainīgajām darba tirgus vajadzībām

Mērķis

Jauno akreditēto studiju programmu skaits

Skaits

0

35

1. cet.

2026

Akreditāciju piešķir vismaz 35 jaunām studiju programmām, no kurām:

-vismaz 15 studiju programmas attiecas uz nozarēm, kas atzītas par strauji augošām, augstas pievienotās vērtības nozarēm, kurās trūkst augsti kvalificētu speciālistu;

-vismaz 20 jaunām studiju programmām (bakalaura vai maģistra studiju programmām) ir profesionāls profils.

178

Reforma Nr. 1: Augstskolu pārveide, lai pielāgotos jauniem mācīšanās veidiem un mainīgajām darba tirgus vajadzībām

Mērķis

Jaunu pārkvalifikācijas un prasmju pilnveides kursu skaits

Skaits

0

20

1. cet.

2026

Universitātes organizē un piedāvā vismaz 20 jaunus kursus, kas vērsti uz prasmju pilnveidi pārkvalifikācijai (tostarp mikroapliecinājumu veidlapas).

179

Investīcija Nr. 1: Izvēlēto galveno akadēmisko objektu izveide

Starpposma mērķis

Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana jaunu universitātes iekārtu būvniecībai

Paziņojums par apbalvojumu par jaunu universitāšu būvi

2. cet.

2024

Paziņojums par publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu jaunu universitātes iekārtu būvniecībai ar mērķi sasniegt 100 000 m² jaunas universitātes teritorijas, tostarp materiālu aprīkojumu, sadalījumā:

1.Mephared 2 (Hradec Králové Kārļa Universitāte) – 58 092 m²

2.BIOCENTRUM (Kārļa Universitāte, Prāga-Albertova) – 33 934 m²

3.BiopharmaHub (Masaryk Universitāte, Brno) – 19 035 m²

180

Investīcija Nr. 1: Izvēlēto galveno akadēmisko objektu izveide

Mērķis

Jaunās universitātes teritorijas kvadrātmetru skaits

Skaits

0

100 000

 2. cet.

2026

No vispārējā mērķa būvēt 111 000 m² jaunu universitātes teritoriju ierīko vismaz 100 000 m² platībā.

181

Reforma Nr. 2: Atbalsts nelabvēlīgā situācijā esošām skolām

Mērķis

Atbalstīto nelabvēlīgā situācijā esošo skolu skaits

Skaits

0

400

4. cet.

2025

Programma sniedz atbalstu vismaz 400 skolām, kurās ir liels nelabvēlīgā situācijā esošu skolēnu īpatsvars. Atbalsts ir vērsts uz skolotāju apmācību darbam ar neviendabīgām grupām un nelabvēlīgā situācijā esošiem skolēniem. Skolu atlasi veic Valsts pedagoģijas institūts sadarbībā ar Čehijas skolu inspekciju, pamatojoties uz kritēriju kopumu, piemēram, nelabvēlīgā situācijā esošu skolēnu īpatsvaru, to skolēnu īpatsvaru, kuriem ir dažādas dzimtās valodas, un skolas izglītības rezultātiem.

182

Reforma Nr. 2: Atbalsts nelabvēlīgā situācijā esošām skolām

Starpposma mērķis

Priekšlikums par jaunu skolu finansēšanas sistēmu atkarībā no sociālekonomiskajiem trūkumiem

Izglītības, jaunatnes un sporta ministrijas apstiprinājums indeksa finansējuma priekšlikumam

4. cet.

2025

Indeksa finansējuma priekšlikuma pamatā ir rezultāti, kas gūti atbalsta programmā nelabvēlīgā situācijā esošām skolām saskaņā ar reformu Nr. 2 (atbalsts nelabvēlīgā situācijā esošām skolām). Indeksā ņem vērā vairākus rādītājus par skolu sociālekonomiskajām priekšrocībām, piemēram, izglītības rezultātus, to skolēnu īpatsvaru, kuriem ir sociāli vai cita veida trūkumi, un skolēnu īpatsvaru, kuriem ir atšķirīga dzimtā valoda.

183

Investīcija Nr. 2: Skolēnu konsultēšana

Mērķis

To skolēnu skaits, kuri saņēmuši konsultācijas

Skaits

0

500 000

 4. cet.

2023

Mācību kursus nodrošina vismaz 500 000 skolēnu, kuri ir pakļauti nesekmības riskam. Apmācība palīdz skolēniem atjaunot mācību ieradumus un apgūt mācību programmās noteiktās zināšanas matemātikā, čehu un svešvalodā.

R. KOMPONENTS NR. 3.3. Nodarbinātības dienestu modernizācija un darba tirgus attīstība

Šis Čehijas atveseļošanas un noturības plāna komponents palīdz risināt vairākas problēmas darba tirgus un sociālās aprūpes jomā. Pirmkārt, tās mērķis ir palielināt darbaspēka pielāgošanās spēju, attīstot tā prasmes, jo īpaši digitālajā jomā. Otrkārt, tās mērķis ir novērst pastāvīgo dzimumu nevienlīdzību darba tirgū, jo īpaši sieviešu ar maziem bērniem zemo līdzdalību darba tirgū. Treškārt, komponenta mērķis ir modernizēt un paplašināt sociālos pakalpojumus saskaņā ar deinstitucionalizācijas un neatkarīgas dzīves principiem, kā aprakstīts ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto 2019. gada 2. ieteikumu, saskaņā ar kuru Čehija veicina nodarbinātību sievietēm ar maziem bērniem, tostarp uzlabojot piekļuvi pieejamai bērnu aprūpei, un nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, un konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 2/2020, saskaņā ar kuru Čehija atbalsta nodarbinātību, izmantojot aktīvu darba tirgus politiku, prasmju, tostarp digitālo prasmju, nodrošināšanu un piekļuvi digitālajai izglītībai.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

R.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1: Darba tirgus politikas izstrāde

Ja šīs reformas mērķis ir veicināt mūžizglītību Čehijā. Reforma sastāv no vairākiem sistēmiskiem pasākumiem:

līdz 2022. gada 31. martam izveidot trīspusēju mehānismu, iesaistot Darba ministriju, Izglītības ministriju, darba devējus un arodbiedrību pārstāvjus, lai koordinētu mūžizglītības programmu izstrādi atbilstoši faktiskajam un paredzamajam prasmju pieprasījumam;

līdz 2023. gada 31. decembrim izveidot pārkvalifikācijas un kvalifikācijas celšanas kursu datubāzi, kas palielinātu pārkvalificēšanās kursu piedāvājumu un uzlabotu piedāvājuma un pieprasījuma atbilstību; datubāzē ietilpst gan pārkvalifikācijas programmas, kas sertificētas saskaņā ar Nodarbinātības likumu, gan arī arodskolu un augstākās izglītības iestāžu piedāvātie kursi;

paplašināt to mērķgrupu loku, kuras var piedalīties Nodarbinātības biroja organizētajā pārkvalificēšanā, attiecinot tās arī uz nodarbinātām personām, kurām draud pārkvalifikācija, un uz darba ņēmējiem, kuri vēlas paaugstināt kvalifikāciju; paredzams, ka tas palielinās pieprasījumu pēc tālākizglītības un tās izmantošanu;

līdz 2025. gada 31. decembrim izveidot vismaz 14 reģionālos mācību centrus (par kuriem atbild Darba birojs), kas ir pietiekami aprīkoti, lai nodrošinātu mūžizglītību digitālo tehnoloģiju un rūpniecības 4.0 jomā; tas ļaus pastiprināt sadarbību ar reģionālajām arodskolām un elastīgāk nodrošināt pārkvalificēšanās kursus atbilstoši reģiona darba tirgus faktiskajām vajadzībām (bez nepieciešamības izsludināt pārkvalifikācijas programmas);

līdz 2025. gada 31. decembrim izdarīt tiesību akta grozījumu, lai palielinātu Darba biroja organizēto pārkvalificēšanās kursu elastību un efektivitāti un mērķtiecīgāk virzītu atbalstu visneaizsargātākajām grupām.

Reformu pasākumus pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 2: Bērnu aprūpes iestāžu ilgtspējīga finansējuma nodrošināšana

Šā pasākuma mērķis ir veicināt bērnu aprūpes pieejamību par pieņemamu cenu bērniem, kas jaunāki par trim gadiem, lai atvieglotu vecāku, jo īpaši māšu, atgriešanos darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma. Reforma ietver grozījumus likumā par pirmsskolas aprūpi, kas nodrošina stabilu finansējumu bērniem līdz trīs gadu vecumam. Tiesību akta grozījuma mērķis ir arī nodrošināt piekļuvi bērnu aprūpei par pieņemamu cenu bērniem, kas jaunāki par trim gadiem, visos Čehijas reģionos.

Reformu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 3: Ilgstošas aprūpes sistēmas reforma

Reformas mērķis ir risināt problēmu, kas saistīta ar sadrumstalotu pārvaldību un ilgtermiņa aprūpes finansēšanu, kā arī uz nelielu daļu kopienā balstītu un mājās sniegtu pakalpojumu Čehijā. Pasākums ietver tiesību aktu reformu, kuras mērķis ir integrēt veselības un sociālo ilgtermiņa aprūpi, nodrošināt stabilu sistēmu kvalitatīvu ilgtermiņa pakalpojumu pienācīgai finansēšanai, stimulēt aprūpi kopienā un mājās, nodrošināt piekļuvi privātiem pakalpojumu sniedzējiem un uzlabot sociālās aprūpes uzraudzību. Paredzams, ka līdz 2022. gada 31. decembrim tiks izveidota sociālo un ilgtermiņa vajadzību apzināšanas sistēma, un paredzams, ka tiks pieņemts deinstitucionalizācijas rīcības plāns.

Reformu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 1: Darba tirgus politikas izstrāde

Pasākuma mērķis ir palielināt darbaspēka pielāgošanās spēju darba tirgus mainīgajām vajadzībām. Pasākums galvenokārt ietver pārkvalifikācijas un kvalifikācijas celšanas projektus, galveno uzmanību pievēršot cilvēkiem ar ierobežotām spējām pielāgoties mainīgajiem darba tirgus apstākļiem.

Prasmju nodrošināšana, no vienas puses, nodrošina kvalificēta darbaspēka piedāvājumu, kas ir konkurētspējas priekšnoteikums, un, no otras puses, novērš bezdarbu un veicina sociālo kohēziju. Prasmju pilnveidi vai pārkvalifikāciju nodrošina līdz 2025. gada 31. decembrim līdz 130 000 cilvēku ar digitālajām prasmēm vai citām prasmēm, kas nepieciešamas saistībā ar digitālo pārkārtošanos un rūpniecību 4.0. Paredzams, ka no šā skaita 65 000 cilvēku saņems atbalstu no Čehijas Darba biroja un vēl 65 000 tiks atbalstīti, izmantojot profesionālo apmācību, ko tieši nodrošina darba devēji (priekšroku dod MVU un pašnodarbinātām personām).

Šo investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 2: Bērnu aprūpes iestāžu kapacitātes palielināšana

Šīs investīcijas mērķis ir palielināt bērnu aprūpes pakalpojumu pieejamību bērniem līdz trīs gadu vecumam. Tas palīdzēs risināt jautājumu par sieviešu ar maziem bērniem zemo līdzdalību darba tirgū un samazināt pastāvīgo dzimumu nevienlīdzību darba tirgū, kas izpaužas kā liela dzimumu nodarbinātības atšķirība, darba samaksas atšķirība un pensiju atšķirība. Šīs investīcijas mērķis ir arī palielināt bērnu aprūpes pieejamību ģimenēm ar zemākiem ienākumiem, kuras nevar atļauties esošos bērnu aprūpes pakalpojumus, kas vēl vairāk palielina sociālās atstumtības risku un viņu bērnu vājos izglītības rezultātus. Paredzams, ka investīcija palielinās bērnu grupu un bērnudārzu skaitu par 40 %. Investīcija ietver:

investīcijas jaunās stādaudzētavās. No vispārējā mērķa izveidot 435 jaunas stādaudzētavas izveido vismaz 391 jaunas audzētavas;

esošo iekārtu atjaunošana, lai nodrošinātu atbilstību jaunajiem tehniskajiem standartiem (higiēnas un ugunsdrošība), kas noteikti ar Bērnu grupas likuma grozījumiem, vai lai palielinātu jaudu. No vispārējā mērķa atjaunot 370 objektus atjauno vismaz 333 objektus.

Investīcijas jaunās jaudās veicina klimata mērķu sasniegšanu, palielinot energoefektivitāti šādi:

25 % piešķir jaunām celtnēm, kuru primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % mazāks nekā prasība par gandrīz nulles enerģijas ēkām.

45 % piešķir energoefektivitātes renovācijai, panākot vai nu vismaz 30 % primārās enerģijas ietaupījumu, vai vismaz 30 % samazinājumu tiešajās un netiešajās siltumnīcefekta gāzu emisijās.

30 % piešķir citiem energoefektivitātes renovācijas darbiem.

Šo investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 3: Sociālās aprūpes infrastruktūras attīstība un modernizācija

Šā pasākuma mērķis ir novērst sociālās aprūpes infrastruktūras trūkumu un nepieciešamību atbalstīt pāreju uz kopienā balstītu sociālo un ilgtermiņa aprūpi Čehijas Republikā.

Investīcijas atbalsta papildu sociālās aprūpes infrastruktūras izveidi, rekonstruējot esošo ēku vai izveidojot jaunas būves. Šos inovāciju projektus īsteno autonomās pašvaldības, pamatojoties uz teritoriālo vajadzību novērtējumu; nodrošināt, ka jaunas un atjaunotas dzīvojamās vietas ir saskaņotas ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Priekšroka tiek dota investīcijām mājokļos un kopienā balstītās aprūpes iestādēs, un visos investīciju projektos ievēro izvēles brīvības un neatkarīgas dzīves principu. Investīcijas jaunās jaudās veicina klimata mērķu sasniegšanu, palielinot energoefektivitāti šādi:

viena trešdaļa no piešķīruma atbalsta jaunām celtnēm, kuru primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % mazāks nekā prasība par gandrīz nulles enerģijas ēkām.

vienu trešdaļu no piešķīruma paredz renovācijai, kas vidēji sasniedz vai nu primārās enerģijas ietaupījumu vismaz 30 % apmērā, vai tiešo un netiešo siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu vismaz par 30 %;

vienu trešdaļu no piešķīruma piešķir renovācijām, kas vidēji nenodrošina ne primārās enerģijas ietaupījumu vismaz 30 % apmērā, ne arī tiešo un netiešo siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu vismaz par 30 %.

Vismaz 100 elektrotransportlīdzekļus un vismaz 151 uzlādējamu hibrīdu iegādājas sociālās profilakses, konsultāciju un mājas aprūpes pakalpojumu vajadzībām.

Šo investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

R.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs

Pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / mērķrādītājs

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji
(atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji
(mērķrādītājiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

184

Reforma Nr. 1: Darba tirgus politikas izstrāde

Starpposma mērķis

Trīspusējās Pārkvalifikācijas un prasmju pilnveides komitejas izveide

Stājas spēkā dekrēts, ar ko izveido Ekonomikas un sociālā nolīguma padomes Pastāvīgo Pārkvalifikācijas un kvalifikācijas celšanas komiteju (trīspusēja)

1. cet.

2022

Pārkvalifikācijas un prasmju pilnveides komiteja koordinē mūžizglītības attīstību atbilstoši faktiskajam un paredzamajam prasmju pieprasījumam. Tajā ir Darba un sociālo lietu ministrijas, Izglītības, jaunatnes un sporta ministrijas, darba devēju apvienību un arodbiedrību pārstāvji.

185

Reforma Nr. 1: Darba tirgus politikas izstrāde

Starpposma mērķis

Grozītā Nodarbinātības likuma stāšanās spēkā, palielinot nodarbinātības dienestu efektivitāti un mērķtiecīgāk pievēršoties visneaizsargātākajām grupām

 

Grozītā Nodarbinātības likuma noteikums, kas norāda uz grozītā Nodarbinātības likuma stāšanos spēkā

4. cet.

2025

Likums:

·Definēt nelabvēlīgā situācijā esošus cilvēkus darba tirgū

·mērķtiecīgāks atbalsts visneaizsargātākajām grupām (jo īpaši mazkvalificētām personām, atstumtām personām vai sociālās atstumtības riskam pakļautām personām)

·palielināt Darba biroja organizēto pārkvalificēšanās kursu elastīgumu un efektivitāti

186

Reforma Nr. 1: Darba tirgus politikas izstrāde

Starpposma mērķis

Pārkvalificēšanās un kvalifikācijas celšanas kursu datubāze

Darbojošos prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas kursu publiskā datubāze

4. cet.

2023

Datubāzē iekļauj prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas programmas, kas sertificētas saskaņā ar Nodarbinātības likumu (ko nodrošina Darba birojs), kā arī kursus, ko piedāvā arodskolas, augstākās izglītības iestādes un citi pakalpojumu sniedzēji.

187

Investīcija Nr. 1: Darba tirgus politikas izstrāde

Mērķis

To cilvēku skaits, kuri saņēmuši “Rūpniecībai 4.0” nepieciešamo digitālo prasmju un prasmju pārkvalifikāciju un pilnveidi

Skaits

0

130 000

4. cet.

2025

Vismaz 65 000 cilvēku saņem digitālo prasmju pilnveidi vai pārkvalifikāciju. Turklāt vismaz 65 000 cilvēku saņem prasmju pilnveidi vai pārkvalifikāciju, kas vajadzīgas “Rūpniecība 4.0”.

Atbalstu prasmju pilnveidei un pārkvalifikācijai sniedz ar Čehijas Darba biroja starpniecību vai izmantojot uz uzņēmumu balstītu apmācību, ko nodrošina darba devēji. Atlases kritēriji nodrošina, ka priekšroka tiek dota MVU un pašnodarbinātām personām.

188

Reforma Nr. 1: Darba tirgus politikas izstrāde

Mērķis

Reģionālo mācību centru skaits, kas izveidoti, lai veicinātu “Rūpniecība 4.0”

Skaits

0

14

4. cet.

2025

Izveido, aprīko un nodod ekspluatācijā vismaz 14 mācību centrus (viens centrs katrā reģionā). Centrus izveido Darba birojs. Tās ir aprīkotas, lai sadarbībā ar reģionālajām arodskolām nodrošinātu prasmju pilnveides un pārkvalificēšanas kursus par digitālajām prasmēm un prasmēm, kas vajadzīgas pārejai uz industriju 4.0.

189

Investīcija Nr. 2: Pirmsskolas iestāžu kapacitātes palielināšana

Mērķis

Atjaunoto esošo pirmsskolas iestāžu skaits

Skaits

0

333 

 4. cet.

2025

No vispārējā mērķa atjaunot 370 objektus vismaz 333 ir jāatjauno, lai tie atbilstu jaunajiem tehniskajiem standartiem, kas noteikti ar grozījumu Nr. 247/2014 par bērnu aprūpes pakalpojumu sniegšanu bērnu grupā (Bērnu grupas likums), vai lai palielinātu kapacitāti.

190

Investīcija Nr. 2: Pirmsskolas iestāžu kapacitātes palielināšana

Mērķis

Jauno pirmsskolas izglītības iestāžu skaits

Skaits

0

391 

 4. cet.

2025

No vispārējā mērķa izveidot 435 jaunas stādaudzētavas izveido vismaz 391 jaunas ēkas, izbūvējot jaunas ēkas un atjaunojot esošās ēkas. Investīcijas ietver dotācijas atbalsta izmantošanu šādā veidā:

·Vismaz 98 ir jaunas būves, kuru primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % mazāks nekā prasība par gandrīz nulles enerģijas ēkām.

·Vismaz 176 ir renovācija, kas vidēji nodrošina vai nu primārās enerģijas ietaupījumu vismaz 30 % apmērā, vai tiešo un netiešo siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu vismaz par 30 %.

·Vismaz 117 ir citas renovācijas darbības energoefektivitātes jomā.

191

Investīcija Nr. 2: Pirmsskolas iestāžu kapacitātes palielināšana

Mērķis

Jaunu vietu skaits pirmsskolas iestādēs

Skaits

0

7430

 4. cet.

2025

Vismaz 7430 jaunu vietu izveide pirmsskolas iestādēs bērniem, kas jaunāki par trim gadiem. Šie mehānismi atšķiras no mehānismiem, ko finansē no citām Savienības finansējuma programmām.

192

Reforma Nr. 2: Bērnu aprūpes iestāžu finansēšanas ilgtspējas nodrošināšana

Starpposma mērķis

Likuma par bērnu aprūpi stāšanās spēkā (grozījums Likumā Nr. 247/2014 par bērnu aprūpes pakalpojumu sniegšanu bērnu grupā)

Noteikums likumā par bērnu aprūpi (grozījums Likumā Nr. 247/2014 par bērnu aprūpes pakalpojumu sniegšanu bērnu grupā), kas norāda uz likuma stāšanos spēkā

 4. cet.

2023

Likums par pirmsskolas vecuma bērnu aprūpi (grozījums Likumā Nr. 247/2014 par bērnu aprūpes pakalpojumu sniegšanu bērnu grupā)

·nodrošināt stabilu finansējumu pirmsskolas iestādēm bērniem līdz trīs gadu vecumam

·censties visos reģionos nodrošināt bērnu aprūpes pieejamību par pieņemamu cenu bērniem, kas jaunāki par trim gadiem.

193

Reforma Nr. 3: Ilgstošas aprūpes sistēmas reforma

Starpposma mērķis

Likuma par ilgtermiņa aprūpi stāšanās spēkā

Ilgtermiņa aprūpes likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanos spēkā

 4. cet.

2023

Ilgtermiņa aprūpes likums:

·tiecas integrēt veselības un sociālo ilgtermiņa aprūpi;

·nodrošināt augstus kvalitātes standartus visu veidu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumiem;

·veicināt kopienā balstītu aprūpi un aprūpi mājās, nodrošinot neatkarīgu dzīvi dabiskā vidē;

·nodrošināt stabilu sistēmu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pienācīgai finansēšanai, tostarp kopienā balstītai aprūpei un aprūpei mājās;

·paredz noteikumus par aprūpes kvalitātes uzraudzību, prasības personālam (tostarp kvalifikācijai) un aprīkojumu;

·ļaut privātiem ilgtermiņa pakalpojumu sniedzējiem piekļūt, vienlaikus visiem pakalpojumu sniedzējiem piemērojot vienādus noteikumus un kvalitātes standartus.

194

Investīcija Nr. 3: Sociālās aprūpes infrastruktūras attīstība un modernizācija

Mērķis

T1. Apdzīvotu vietu skaits, kas uzbūvētas vai rekonstruētas

Iekārtu skaits

0

121

 4. cet.

2024

Izveido vismaz 121 iespēju, no kuras:

·69 objekti ir jaunas būves, kuru primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % mazāks nekā prasība par gandrīz nulles enerģijas ēkām;

·26 iekārtas renovē, panākot vai nu vismaz 30 % primārās enerģijas ietaupījumu, vai vismaz 30 % samazinājumu tiešajā un netiešajā siltumnīcefekta gāzu emisijā.

·26 objekti ir citi energoefektivitātes atjaunojumi.

Objektus izbūvē/rekonstruē saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, jo īpaši saskaņā ar brīvas izvēles un neatkarīgas dzīves principiem.

195

Investīcija Nr. 3: Sociālās aprūpes infrastruktūras attīstība un modernizācija

Mērķis

T2. Apdzīvotu vietu skaits, kas uzbūvētas vai rekonstruētas

Iekārtu skaits

121

288

 4. cet.

2025

Izveido vismaz 288 mehānismus, no kuriem:

·116 objekti ir jaunas būves, kuru primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % mazāks nekā prasība par gandrīz nulles enerģijas ēkām;

·106 iekārtas renovē, panākot vai nu vismaz 30 % primārās enerģijas ietaupījumu, vai vismaz 30 % samazinājumu tiešajā un netiešajā siltumnīcefekta gāzu emisijā.

·66 objekti ir citi energoefektivitātes renovācijas pasākumi, kuru mērķis vidēji nav vismaz 30 % primārās enerģijas. Iekārtas izbūvē/rekonstruē saskaņā ar ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām nosacījumiem, jo īpaši saskaņā ar brīvas izvēles un neatkarīgas dzīves principiem.

Paredzams, ka ar šo pasākumu sociālās aprūpes iestādēs tiks radītas vismaz 5000 jaunas gultas.

196

Investīcija Nr. 3: Sociālās aprūpes infrastruktūras attīstība un modernizācija

Mērķis

T1. Mazemisiju transportlīdzekļu skaits, kas iegādāti sociālās profilakses, konsultāciju un mājas aprūpes pakalpojumu vajadzībām

Skaits

0

120

 4. cet.

2023

Iegādājas vismaz 120 mazemisiju transportlīdzekļus, no kuriem:

·40 elektriskie automobiļi

·80 uzlādējami hibrīdautomobiļi

197

Investīcija Nr. 3: Sociālās aprūpes infrastruktūras attīstība un modernizācija

Mērķis

T2. Mazemisiju transportlīdzekļu skaits, kas iegādāti sociālās profilakses, konsultāciju un mājas aprūpes pakalpojumu vajadzībām

Skaits

120

251

 4. cet.

2024

Jāiegādājas vismaz 251 mazemisiju transportlīdzeklis, no kura:

·100 elektriskie automobiļi

·151 plug-in hibrīdautomobiļi

S. KOMPONENTS NR. 4.2. Jauni kvazikapitāla instrumenti Čehijas un Moldovas Garantiju un attīstības bankas (ČMZRB) uzņēmējdarbības un attīstības veicināšanai kā Valsts attīstības banka

Šis Čehijas atveseļošanas un noturības plāna komponents risina problēmas saistībā ar mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) piekļuvi finansējumam.

Komponenta mērķi ir ČMZRB produktu līnijas paplašināšana, iekļaujot tajā jaunu kvazikapitāla instrumentu, un ČMZRB spēju stiprināšana tā īstenošanai, tostarp iekšējo regulatīvo procedūru un IT sistēmu izstrāde. Reformas neatņemama sastāvdaļa ir ČMZRB stratēģijas atjaunināšana, lai tajā iekļautu ilgtspējīga finansējuma principus saskaņā ar ES vides mērķiem, pilnībā piemērojot principu “nenodari būtisku kaitējumu”.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, vairāk izmantojot finanšu instrumentus, lai nodrošinātu likviditātes atbalstu (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3).

S.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1: Čehijas un Morāvijas Garantiju un attīstības bankas kā Valsts attīstības bankas izveide

Reformas mērķis ir stiprināt ČMZRB kā valsts attīstības bankas pozīciju, tās spēju īstenot finanšu instrumentus, jo īpaši tos, kas atbalsta zaļās pārkārtošanās mērķus.

Reformas mērķis ir sasniegt šādus mērķus:

·ČMZRB stratēģijas atjaunināšana, lai iekļautu ilgtspējīga finansējuma principus saskaņā ar ES vides mērķiem.

·Stiprināt institucionālos resursus un cilvēkresursus, lai nodrošinātu jaunā finanšu instrumentu veida efektīvu pārvaldību, tostarp pielāgojot IT sistēmu iekšējās regulatīvās procedūras jaunajam produktam.

·Tādas projektu izvērtēšanas un atlases metodikas izstrāde, kas atbilst “nenodari būtisku kaitējumu” (DNSH) Tehnisko vadlīniju (2021/C58/01) prasībām un zaļās iezīmēšanas kritērijiem, kā noteikts ANM regulas VI pielikumā, ļaujot atbalstīt darbības ar 40 % vai 100 % klimata koeficientu.

Reformu pabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 1: Jaunas kvazikapitāla instrumentu līnijas izveide uzņēmējdarbības atbalstam

Šīs investīcijas mērķis ir sniegt atbalstu par kopējo summu EUR 32 400 000 apmērā vismaz 30 projektiem, kas atbilst vides un klimata kritērijiem, pamatojoties uz jauno metodiku, saskaņā ar ČMZRB jauno vidusposma stratēģiju, kas izstrādāta saskaņā ar reformas daļu un ievērojot pārredzamu un konkurētspējīgu atlases procedūru. Paredzams, ka atbalsts, ko sniedz saskaņā ar Čehijas atveseļošanas un noturības plānu, mobilizēs privāto kapitālu kā privāto līdzfinansējumu un ilgtermiņā palielinās ČMZRB pamatkapitālu, kas pieejams uzņēmumu turpmākai finansēšanai, izmantojot finanšu instrumentus.

Čehija pabeidz šādus pasākumus:

·Noslēgt finansēšanas nolīgumu starp ČMZRB un Rūpniecības un tirdzniecības ministriju, kurā skaidri noteikts, ka projekti, kurus ČMZRB atbalsta saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu, atbilst Regulas (ES) 2021/241 mērķiem, tostarp DNSH un zaļās iezīmēšanas kritērijiem, kā arī to, ka līdz 2026. gada 31. decembrim atmaksājumus no jaunā kvazikapitāla instrumenta atkārtoti izmanto tikai šā instrumenta vajadzībām.

·ČMZRB produktu līniju paplašināšana, iekļaujot jaunus kvazikapitāla instrumentus MVU atbalstam (mezonīna aizdevumi). Jaunais instruments ir kvazikapitāla instruments tā augstākās prioritātes parāda pakārtotības nozīmē, bet tas nodrošina finansējumu konkrētiem projektiem.

·Sniegt atbalstu vismaz EUR 32 400 000 miljonu apmērā (30 projekti), finansējot investīcijas, kas atbilst “Nenodari būtisku kaitējumu” (DNSH) tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01) un ar klimata koeficientu 40 % vai 100 %, izmantojot kvazikapitāla instrumentus, saskaņā ar pārredzamu un konkursa procedūru.

·Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), juridiskajā nolīgumā starp Rūpniecības un tirdzniecības, finanšu un vietējās attīstības ministrijām un ČMZRB un turpmāko finanšu instrumenta investīciju politiku:

I.pieprasīt, lai fondam InvestEU tiktu piemēroti Eiropas Komisijas tehniskie norādījumi par ilgtspējas pārbaudi; un

II.izslēgt no atbilstības šādu darbību un aktīvu sarakstu: i) darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtota izmantošana 11 ; ii) darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai nodrošinātu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm 12 ; iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām 13 un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām 14 ; un iv) darbības un aktīvi, ja atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi; un

III.pieprasīt pilnvarotajai vienībai vai finanšu starpniekam pārbaudīt saņēmēja atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā attiecībā uz visiem darījumiem, tostarp tiem, kas atbrīvoti no ilgtspējas pārbaudes.

Lai nodrošinātu, ka darbības atbilst Regulas (ES) 2021/241 VI pielikumam, atlases kritērijos paredz, ka atbalstītajām darbībām jāatbilst minētās regulas VI pielikuma piemērojamo intervences jomu prasībām (ar 40 % vai 100 % koeficientu).

Šo investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

S.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs

Pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / mērķrādītājs

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji
(atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji
(mērķrādītājiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

198

Reforma Nr. 1: Čehijas un Morāvijas Garantiju un attīstības bankas kā Valsts attīstības bankas izveide

Starpposma mērķis

Čehijas un Moldovas Garantiju un attīstības bankas (ČMZRB) vidēja termiņa stratēģijas pieņemšana, ko apstiprinājuši bankas akcionāri (ko pārstāv Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas, Finanšu ministrija un vietējās attīstības ministrija)

Čehijas un Moldovas Garantiju un attīstības bankas (ČMZRB) vidēja termiņa stratēģijas pieņemšana

4. cet.

2021

Jauno stratēģiju apstiprina bankas akcionāri: Rūpniecības un tirdzniecības, finanšu un vietējās attīstības ministrijas). Tajā ietver noteikumus par to, kā nodrošināt atbilstību tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

199

Reforma Nr. 1: Čehijas un Morāvijas Garantiju un attīstības bankas kā Valsts attīstības bankas izveide

Starpposma mērķis

Jaunā kvazikapitāla instrumenta pārvaldības modeļa īstenošana

Čehijas un Morāvijas Garantiju un attīstības bankas (ČMZRB) Direktoru padomes apstiprinājums īstenošanas plānam un iekšējiem noteikumiem par jauna veida finanšu instrumentu pārvaldību

4. cet.

2021

Starpposma mērķi sasniedz, Čehijas un Moldovas Garantiju un attīstības bankas (ČMZRB) Direktoru padomei apstiprinot īstenošanas plānu un iekšējos noteikumus par jauna veida finanšu instrumentu pārvaldību.

Jaunie noteikumi ietver projekta izvērtēšanas nosacījumus un metodes, kas nodrošina atbilstību tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (DNSH) (2021/C58/01) un Regulas (ES) 2021/241 VI pielikuma piemērojamo intervences jomu prasībām (ar 40 % vai 100 % koeficientu). Ar jaunajiem noteikumiem apspriežas ar tirgus struktūrām un profesionāliem konsultantiem.

200

Investīcija Nr. 1: Jaunas kvazikapitāla instrumentu līnijas izveide uzņēmējdarbības atbalstam

Starpposma mērķis

Finansēšanas nolīgums ar Čehijas un Morāvijas Garantiju un attīstības banku kā Valsts attīstības banku (ČMZRB)

Finansēšanas nolīguma parakstīšana,

4. cet.

2021

Starpposma mērķi sasniedz, parakstot finansēšanas nolīgumu starp Čehijas un Moldovas Garantiju un attīstības banku kā Valsts attīstības banku (ČMZRB) un Rūpniecības un tirdzniecības ministriju. Nolīgumā iekļauj: 1) investīciju politika, 2) atbilstības kritēriji, 3) šā pasākuma ietvaros atbalstīto atbalsta saņēmēju tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) ievērošana, izmantojot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Atlases kritēriji paredz, ka atbalstītajām darbībām jāatbilst Regulas (ES) 2021/241 VI pielikuma piemērojamo intervences jomu prasībām (ar 40 % vai 100 % koeficientu). Finansēšanas nolīgumā precizē, ka atmaksājumus no finanšu instrumenta Čehijas un Morāvijas Garantiju un attīstības bankai kā Valsts attīstības bankas (ČMZRB) pamatkapitālam izmanto tikai pēc 2026. gada.

201

Investīcija Nr. 1: Jaunas kvazikapitāla instrumentu līnijas izveide uzņēmējdarbības atbalstam

Mērķis

Investīcija EUR 32 400 000 apmērā kvazikapitāla instrumentos, ar ko atbalsta ilgtspējīgus MVU projektus

EUR

0

32 400 000

4. cet.

2025

Investīcijas līdz 2025. gada beigām atbalsta vismaz 30 projektus EUR 32 400 000 apmērā saskaņā ar investīciju politiku, ievērojot pārredzamu un uz konkurenci balstītu atlases procedūru.

Projekti atbilst “Nenodari būtisku kaitējumu” (DNSH) tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01) un attiecīgajām prasībām piemērojamajās intervences jomās Regulas (ES) 2021/241 VI pielikumā (ar 40 % vai 100 % koeficientu).

T. KOMPONENTS NR. 4.3. Korupcijas apkarošanas reformas

Šis Čehijas atveseļošanas un noturības plāna komponents palīdz risināt Čehijas Republikas korupcijas apkarošanas regulējuma stiprināšanas problēmu, pieņemot tiesību aktus par trauksmes cēlēju aizsardzību un lobēšanas regulējumu. Reformas mērķis ir arī izveidot analītiskas datubāzes par korupciju, kuras vēlāk var izmantot efektīvāku un mērķtiecīgāku pretkorupcijas pasākumu izstrādē un īstenošanā. Komponents ietver arī tiesu sistēmas reformu, kuras mērķis ir stiprināt tiesisko regulējumu un pārredzamību tiesu, tiesnešu, prokuroru un tiesu izpildītāju jomā.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto 2019. gada 1. ieteikumu, saskaņā ar kuru Čehija pieņem gaidāmos pretkorupcijas pasākumus.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

T.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1: Ziņotāju aizsardzība

Pasākuma mērķis ir uzlabot tiesiskās garantijas trauksmes cēlējiem un uzlabot trauksmes cēlēju uztveri valsts pārvaldē un pilsoniskajā sabiedrībā. Ir paredzēts jauns tiesību akts, lai nodrošinātu trauksmes cēlēju efektīvu aizsardzību pret represijām darbā, izveidojot iekšējus ziņošanas kanālus trauksmes celšanai valsts iestādēs, pašvaldībās un lielos uzņēmumos. Tieslietu ministrijā izveido ārējo ziņošanas sistēmu trauksmes celšanai. Lai uzlabotu trauksmes cēlēju uztveri, īsteno izpratnes veicināšanas kampaņu, kas vērsta gan uz valsts pārvaldi, gan tiesu iestādēm, kā arī uz plašu sabiedrību.

Reformu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 2: Tiesiskā regulējuma un pārredzamības stiprināšana tiesu, tiesnešu, prokuroru un tiesu izpildītāju jomā

Šīs reformas mērķis ir izveidot pārredzamu un vienotu tiesnešu un tiesu amatpersonu darbā pieņemšanas un atlases sistēmu, pamatojoties uz precīziem, objektīviem un vienotiem kritērijiem. Turklāt reformas mērķis ir sīkāk reglamentēt tiesnešu palīgdarbības un racionalizēt tiesas procesus, kuros iesaistīti vērtētāji. Tā mērķis ir arī stiprināt tiesnešu, prokuroru un tiesu izpildītāju disciplināro procedūru aizsardzības pasākumus, ieviešot apelācijas pārskatīšanu. Reformu īsteno ar šādiem pasākumiem:

Līdz 2021. gada 31. decembrim stājas spēkā Likums par tiesām, tiesnešiem, vērtētājiem un valsts tiesu pārvaldi (Tiesu un tiesnešu likums);

Līdz 2024. gada 31. decembrim stājas spēkā Likums par tiesvedību tiesnešu, prokuroru un tiesu izpildītāju lietās.

Reforma Nr. 3: Datu vākšana un analīze par korupciju

Reformas mērķis ir iegūt kvantitatīvus un kvalitatīvus datus par korupcijas izplatību un paplašināt instrumentu klāstu, lai kartētu un analizētu korupcijas dominējošos veidus dažādās nozarēs. To panāk ar pētniecības projektu, kurā nosaka korupcijas apmēru un veidus atsevišķās nozarēs Čehijas Republikā. Analīzes rezultātā tiks sniegti ieteikumi par korupcijas mazināšanas pasākumiem izvēlētajās nozarēs, un paredzams, ka to iekļaus valdības turpmākajās korupcijas apkarošanas stratēģijās. Galīgajā pētījuma ziņojumā ierosina metodiku tiešas un netiešas korupcijas pieredzes mērīšanai. Metodiku dara pieejamu valdības iestādēm, bezpeļņas organizācijām un akadēmiskajām aprindām turpmākai izstrādei un piemērošanai.

Reformu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

Reforma Nr. 4: Lobēšanas noteikumu izstrāde

Lobēšana Čehijā pašlaik netiek reglamentēta. Šīs reformas mērķis ir izveidot tiesisko regulējumu lobēšanas darbībām likumdošanas procesā, lai nodrošinātu lobēšanas publisku kontroli un tādējādi palielinātu visa likumdošanas procesa pārredzamību. Tiek pieņemts jauns likums par lobēšanu, kurā paredz noteikumus lobēšanas darbībām, lai nošķirtu leģitīmas lobēšanas darbības no nevēlamas, nepārredzamas lobēšanas darbības.

Reformu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

Reforma Nr. 5: Kontrole un revīzija

Savienības finanšu interešu efektīvai aizsardzībai, īstenojot Atveseļošanas un noturības mehānismu, piemēro atbilstīgus pasākumus, lai novērstu, atklātu un labotu krāpšanu, korupciju un interešu konfliktus, kā definēts Finanšu regulas 61. pantā. Tāpēc kontroles un revīzijas vides uzlabošana ir priekšnoteikums plāna efektīvai īstenošanai saskaņā ar piemērojamajiem Savienības un valsts tiesību aktiem. Šī reforma ietver vairākus pasākumus Savienības finanšu interešu aizsardzībai, jo īpaši i) valsts kontroles sistēmas uzlabojumus, lai novērstu, atklātu un labotu interešu konflikta situācijas, ii) valstu procedūru atbilstības pārbaudi, lai nodrošinātu, ka faktisko īpašumtiesību piemērošana saistībā ar mehānisma iekšējās kontroles sistēmu ir pilnībā saskaņota ar “saņēmēju īpašnieku” definīciju, kā definēts 3. panta 6. punktā Direktīvā 2015/849, kas grozīta ar Direktīvu 2018/843; iii) revīzijas stratēģijas pieņemšanu, kas nodrošina ANM īstenošanas neatkarīgu un efektīvu revīziju, iv) procedūru apstiprināšanu datu vākšanai, glabāšanai un apstrādei attiecībā uz visiem galasaņēmējiem, tostarp visiem faktiskajiem īpašniekiem, kā noteikts Direktīvas (ES) 2015/849 3. pantā, un v) repozitorija sistēmu ANM īstenošanas uzraudzībai un visu Regulas (ES) 2021/241 22. panta 2. punkta d) apakšpunktā minēto datu vākšanai un glabāšanai.

Reformu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam. Visus šos starpposma mērķus izpilda pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Komisijai.

T.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs

Pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / mērķrādītājs

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji
(atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji
(mērķrādītājiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

202

Reforma Nr. 1: Ziņotāju aizsardzība

Starpposma mērķis

Trauksmes cēlēju aizsardzības likuma un ar to saistītā grozījumu likuma stāšanās spēkā

Trauksmes cēlēju aizsardzības likuma noteikums, kas norāda uz stāšanos spēkā

4. cet.

2024

Likums par trauksmes cēlēju aizsardzību:

·aizliegt represīvus pasākumus pret trauksmes cēlējiem

·pieprasīt, lai Tieslietu ministrijā tiktu izveidots ārējs ziņošanas kanāls trauksmes celšanai

·pieprasīt publiskām iestādēm, lielām pašvaldībām un lieliem uzņēmumiem izveidot iekšējās ziņošanas sistēmas trauksmes celšanai

203

Reforma Nr. 2: Tiesu sistēmas reforma, kuras mērķis ir stiprināt tiesisko regulējumu un pārredzamību tiesu, tiesnešu, prokuroru un tiesu izpildītāju jomā

Starpposma mērķis

Likuma par tiesām un tiesnešiem stāšanās spēkā

Tiesu un tiesnešu likuma noteikums, kas norāda stāšanos spēkā

4. cet.

2021

Tiesu un tiesnešu likumā:

·ieviest objektīvus noteikumus tiesnešu un tiesu amatpersonu atlasei

·sniegt detalizētāku regulējumu par tiesnešu sekundāro darbību

·racionalizēt tiesvedību, kurā piedalās nespeciālisti

204

Reforma Nr. 2: Tiesu sistēmas reforma, kuras mērķis ir stiprināt tiesisko regulējumu un pārredzamību tiesu, tiesnešu, prokuroru un tiesu izpildītāju jomā

Starpposma mērķis

Likuma par tiesvedību tiesnešu, prokuroru un tiesu izpildītāju lietās stāšanās spēkā

Likuma par tiesvedību tiesnešu, prokuroru un tiesu izpildītāju lietās noteikums par stāšanos spēkā

4. cet.

2024

Likums par tiesvedību tiesnešu, prokuroru un tiesu izpildītāju lietās:

·ieviest Disciplinārlietu kolēģijas lēmumu pārskatīšanu apelācijas instancē

·ieviest pasākumus, lai palielinātu tiesnešu, prokuroru un tiesu izpildītāju procedūru efektivitāti, proti, attiecībā uz Disciplinārlietu padomju sastāvu, ierēdņu, kas notiesāti par disciplināro pārkāpumu, algām un disciplinārlietas izskatīšanu, savstarpēji vienojoties

205

Reforma Nr. 3: Datu vākšana un analīze par korupciju

Starpposma mērķis

Metodoloģijas izstrāde korupcijas mērīšanai Čehijas Republikā

Tieslietu ministrijas veiktā metodikas publicēšana

4. cet.

2023

Jaunā metodika ļauj atkārtot un efektīvi izmērīt tiešo un netiešo korupcijas pieredzi Čehijas Republikā. Tas ir daļa no galīgā pētījuma ziņojuma, kurā arī:

·noteikt korupcijas apmēru un veidus atsevišķās sociālās nozarēs Čehijas Republikā.

·formulēt ieteikumus par pasākumiem korupcijas mazināšanai izvēlētajās nozarēs

206

Reforma Nr. 4: Lobēšanas regulējums

Starpposma mērķis

Likuma par lobēšanu stāšanās spēkā

Likuma par lobēšanu noteikums, kas norāda uz stāšanos spēkā

1. cet.

2026

Likums par lobēšanu:

·definēt lobēšanu

·pieprasīt izveidot lobistu un lobējušo personu reģistru;

·ieviest pienākumu reģistrēt lobēšanu un sankcijas par noteikumu neievērošanu.

207

Reforma Nr. 5: Kontrole un revīzija

Starpposma mērķis

Sistēma, lai vāktu, glabātu un darītu pieejamus datus par visiem galasaņēmējiem, tostarp visiem faktiskajiem īpašniekiem (kā noteikts Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvas 3. panta 6. punktā).

Piegādes struktūrvienības apstiprinātā un īstenotā procedūra ar tās sistēmas aprakstu, kas paredzēta, lai vāktu un darītu pieejamus datus par galasaņēmējiem

2. cet.

2022

Procedūra, kas apraksta, kā sekmīgi tiek vākti un uzglabāti dati par galasaņēmējiem, līgumslēdzējiem, apakšuzņēmējiem, faktiskajiem īpašniekiem un visu reformu un investīciju projektu īstenošanas pasākumu saraksts. Sistēma, lai vāktu un darītu pieejamus datus par galasaņēmējiem, atbilst ANM regulas 22. panta 2. punkta d) apakšpunkta prasībām. Šis apraksts skaidri aptver visas 22. panta 2. punkta d) apakšpunktā minētās datu kategorijas, tostarp par “īpašuma beneficiāriem”, kā definēts Direktīvas 2015/849, kas grozīta ar Direktīvu 2018/843, 3. panta 6. punktā.

Procedūras apstiprina un īsteno ANM Vadošā padome. Datu vākšanas sistēma balstīsies uz MS2014+ sistēmas paraugpraksi un sekos tai.

208

Reforma Nr. 5: Kontrole un revīzija

Starpposma mērķis

Rīcības plāna izstrāde un īstenošana attiecībā uz koordinējošās struktūras administratīvo sistēmu, jo īpaši attiecībā uz pietiekamu un sistēmisku interešu konflikta novēršanu saistībā ar ANM.

Rīcības plāna efektīva īstenošana, ko apstiprina atjauninātas koordinācijas struktūras procedūras un procesi

4. cet.

2021

Rīcības plāna efektīva īstenošana nodrošinās efektīvu koordinācijas struktūras iekšējo administratīvo sistēmu, jo īpaši attiecībā uz pietiekamu un sistēmisku interešu konflikta novēršanu.

Rīcības plānā iekļauj pasākumus, lai nodrošinātu, ka maksājumi galasaņēmējiem, līgumslēdzējiem un apakšuzņēmējiem saskaņā ar plānu tiktu pakļauti iepriekšējai interešu konflikta pārbaudei līdz pat faktisko īpašnieku līmenim, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/849 3. panta 6. punktā.

209

Reforma Nr. 5: Kontrole un revīzija

Starpposma mērķis

Koordinējošās struktūras īstenotie interešu konflikta novēršanas pasākumi.

Revīzijas ziņojums, kas apstiprina rīcības plāna efektīvu īstenošanu.

2. cet.

2022

Revīzijas struktūra veic pēcpārbaudes revīziju, lai apstiprinātu rīcības plāna īstenošanu.

210

Reforma Nr. 5: Kontrole un revīzija

Starpposma mērķis

Repozitorija sistēma

Revīzijas ziņojums, kas apstiprina repozitorija sistēmas funkcijas

2. cet.

2022

Ir izveidota un darbojas repozitorija sistēma ANM īstenošanas uzraudzībai.

Sistēmai ir vismaz šādas funkcijas:

a) datu vākšana un starpposma mērķu un galamērķu sasniegšanas uzraudzība;

b) datu vākšana, glabāšana un piekļuves nodrošināšana saskaņā ar ANM regulas 22. panta 2. punkta d) apakšpunkta i) līdz iii) punktu.

211

Reforma Nr. 5: Kontrole un revīzija

Starpposma mērķis

Revīzijas stratēģija, kas nodrošina ANM īstenošanas neatkarīgu un efektīvu revīziju

Revīzijas iestādes vadītāja apstiprināta revīzijas stratēģija

4. cet.

2021

Revīzijas struktūras revīzijas stratēģijas pieņemšana un stāšanās spēkā, nodrošinot ANM īstenošanas neatkarīgu un efektīvu revīziju saskaņā ar starptautiski atzītiem revīzijas standartiem.

Stratēģijā nosaka vismaz metodoloģiju un pieeju riska novērtēšanai, to revīziju biežumu un veidu (piemēram, sistēmu un projektu revīzijas, dokumentārās un uz vietas veiktās revīzijas), kas veicamas dažādos saskaņā ar plānu īstenoto reformu un investīciju īstenošanas posmos, kā arī to datu ticamību, kas pamato starpposma mērķu un galamērķu sasniegšanu.

212

Reforma Nr. 5: Kontrole un revīzija

Starpposma mērķis

Faktisko īpašumtiesību definīcijas pārskatīšana saistībā ar ANM kontroles sistēmu

Ziņojums par atbilstības pārskatīšanu, tostarp ieteikumi par iespējamo turpmāko rīcību.

4. cet.

2021

Valstu procedūru atbilstības pārskatīšanu veic, lai nodrošinātu, ka faktisko īpašumtiesību piemērošana ANM kontroles sistēmas kontekstā ir pilnībā saskaņota ar “īpašuma beneficiāru” definīciju, kas definēta Direktīvas 2015/849, kas grozīta ar Direktīvu 2018/843, 3. panta 6. punktā. Pārskatīšana ietver gan tiesību aktus, gan norādījumus, tostarp rokasgrāmatu par faktisko īpašnieku reģistru. Pārskatīšanā izskata arī efektīvas, samērīgas un preventīvas sankcijas, ja netiek pildīts pienākums iegūt un glabāt informāciju par faktiskajiem īpašniekiem, kā paredzēts Direktīvas 2015/849, kas grozīta ar Direktīvu 2018/843, 30. panta 1. punktā.

Pēc pārskatīšanas konstatētos iespējamos trūkumus izlabo.

213

Reforma Nr. 5: Kontrole un revīzija

Starpposma mērķis

Norādījumi par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību

Norādījumi par interešu konflikta novēršanu un pārvaldību, ko izdevusi koordinējošās struktūras izpildes struktūrvienība. Revīzijas iestādes veikta pārskatīšana

2. cet.

2022

Koordinācijas struktūrvienība pieņem norādījumus, lai nodrošinātu, ka komponentu īpašnieki un citas struktūras, kas īsteno reformas un investīcijas saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu, novērš un pārvalda interešu konfliktus. Norādījumos atspoguļo visu nepieciešamo pasākumu klāstu, lai aizsargātu ES budžetu pret krāpšanu un pārkāpumiem. Šie norādījumi balstās uz Komisijas paziņojumu “Norādījumi par izvairīšanos no interešu konfliktiem un to pārvaldību saskaņā ar Finanšu regulu” (OV C 121, 9.4.2021., 1. lpp.).

Norādījumos saskaņo pasākumus, kas jāveic komponentu īpašniekiem un citām struktūrām, kuras īsteno reformas un investīcijas saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu (ministrijām, citām publiskām struktūrām, valsts fondiem utt.).

214

Reforma Nr. 5: Kontrole un revīzija

Starpposma mērķis

Procedūras interešu konflikta novēršanai saskaņā ar Finanšu regulas 61. pantu

Revīzijas ziņojums ar revīzijas atzinumu bez piezīmēm par ANM iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti interešu konflikta situāciju novēršanā, atklāšanā un labošanā

2. cet.

2022

ANM iekšējās kontroles sistēma, lai izvairītos no interešu konflikta, ir efektīva un jo īpaši nodrošina, ka:

a) datu vākšana, glabāšana un apstrāde attiecībā uz visiem galasaņēmējiem, tostarp visiem faktiskajiem īpašniekiem, kā noteikts Direktīvas (ES) 2015/849 3. panta 6. punktā;

b) iekšējās kontroles sistēma interešu konflikta situāciju novēršanai, atklāšanai un koriģēšanai ir saskaņā ar Finanšu regulas 61. pantu; un

c) valsts kontroles procedūras, lai izvairītos no interešu konflikta situācijām attiecībā uz visiem faktiskajiem īpašniekiem, ir efektīvas.

U. KOMPONENTS NR. 4.4. Valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošana

Šis Čehijas atveseļošanas un noturības plāna komponents risina problēmu stiprināt uz pierādījumiem balstītas pieejas piemērošanu publiskās politikas veidošanā, vienlaikus uzlabojot koordināciju starp dažādiem valsts pārvaldes līmeņiem (centrālo un reģionālo). Tā mērķis ir risināt jautājumu par pietiekamu analītisko spēju trūkumu valsts pārvaldē Čehijā.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu, saskaņā ar kuru Čehija tiecas samazināt administratīvo slogu un uzlabot e-pārvaldi (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3). 

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

U.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1: Lielāka efektivitāte, uz klientu vērsta orientācija un uz pierādījumiem balstītas lēmumu pieņemšanas principu izmantošana valsts pārvaldē. 

Saskaņā ar šo reformu tiks pabeigti šādi pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot valsts pārvaldes efektivitāti:

·Izveidot centrālu analīzes grupu, lai palielinātu informētību par to, cik svarīgi ir uz pierādījumiem balstīti politikas veidošanas principi, iesaistot visas attiecīgās ieinteresētās personas valsts pārvaldē, vienlaikus atbalstot attiecīgos departamentus kvalitatīvo un kvantitatīvo analītisko metožu pareizā piemērošanā.

·Izstrādāt metodoloģiju, lai vāktu datus par biroju darbību un dalītos ar tiem publiskās pārvaldes iestādēs.

·Izstrādāt elektronisku rīku datu vākšanai par valsts pārvaldes darbībām.

·Izveidot datubāzi ar attiecīgiem datiem, piemēram, informāciju par procesiem, sniegumu, personāla spējām valsts pārvaldē, centrālā un vietējā līmenī.

·Īstenot mērķtiecīgas uz klientu vērstas apmācības programmas vismaz 1000 priekšposteņa amatpersonām.

Reformu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

U.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs

Pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / mērķrādītājs

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji
(atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji
(mērķrādītājiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

215

Reforma Nr. 1: Palielināt efektivitāti, orientēšanos uz klientu un uz pierādījumiem balstītas lēmumu pieņemšanas principu izmantošanu valsts pārvaldē

Starpposma mērķis

Iekšlietu ministrijas datubāzes izveide ar attiecīgiem datiem par procesiem, sniegumu, personāla spējām valsts pārvaldē

Pieņemšanas protokoli operatīvajai datubāzei, ko nodrošina Iekšlietu ministrija

4. cet.

2025

Valsts pārvaldei izveido īpašu, publiski pieejamu datu noliktavu, kas ietver pieejamos individuālos datus no atlasītām informācijas sistēmām, atvērtos datus un datus, kas iegūti, izmantojot jaunizveidotu elektronisku datu vākšanas rīku par iestāžu darbībām. Datubāzi aizpilda Iekšlietu ministrija.

216

Reforma Nr. 1: Palielināt efektivitāti, orientēšanos uz klientu un uz pierādījumiem balstītas lēmumu pieņemšanas principu izmantošanu valsts pārvaldē

Mērķis

Iekšlietu ministrijas akreditētas apmācības par pieeju, kas vērsta uz klientiem centrālo, reģionālo vai vietējo iestāžu priekšnieku darbiniekiem, pabeigšana

Skaits

0

1000

4. cet.

2025

Pabeidz mērķtiecīgu apmācības programmu centrālo, reģionālo vai vietējo iestāžu priekšposteņiem par pieeju, kas vērsta uz klientu. Apmācības programmu īsteno rajonu līmenī nelielās grupās, kurās ir līdz 20 ierēdņiem, un tās mērķis ir apgūt prasmes modeļa situācijās. Mācību programmu akreditē Iekšlietu ministrija, un tā ir bez maksas visiem dalībniekiem.

V. KOMPONENTS NR. 4.5. Kultūras un radošās nozares attīstība

Šis Čehijas atveseļošanas un noturības plāna komponents pievēršas nepieciešamībai atbalstīt to kultūras un radošo nozaru atveseļošanu, kuras smagi skāra Covid-19 pandēmija, vienlaikus padarot to par Čehijas Republikas vispārējās ekonomikas un sociālās atveseļošanas neatņemamu daļu. Komponents arī stimulē digitālo pāreju kultūras un radošajās nozarēs un to efektīvu integrāciju Čehijas inovācijas ekosistēmā. Turklāt mērķis ir stiprināt kultūras un radošo nozaru noturību, tiesību aktos ieviešot “mākslinieka” statusu un ieguldot mākslinieku un kultūras profesionāļu prasmēs, lai veicinātu to spēju pielāgoties jaunajai, jo īpaši digitālajai, darba videi. Šis komponents ietver pasākumus, kuru mērķis ir atjaunot kultūras un ar tūrismu saistītās darbības reģionos, tādējādi veicinot reģionālo kohēziju.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto 2019. gada 3. ieteikumu, saskaņā ar kuru Čehijai jānovērš šķēršļi, kas kavē pilnībā funkcionējošas inovācijas ekosistēmas attīstību, un konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 2/2020, saskaņā ar kuru Čehija atbalsta nodarbinātību, izmantojot aktīvu darba tirgus politiku, prasmju, tostarp digitālo prasmju, nodrošināšanu un piekļuvi digitālajai izglītībai.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

V.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1: Mākslinieka statuss

Reforma risina jautājumu par atbilstošas normatīvās vides trūkumu māksliniekiem: tas pastiprināja Covid-19 pandēmijas negatīvo ietekmi uz kultūras un radošajiem profesionāļiem, kuri darbojās saskaņā ar nestabilu darba režīmu ārpus sociālās drošības tīkla. Ar jaunu tiesību aktu tiks ieviests “mākslinieka” statuss, lai uzlabotu un stabilizētu mākslinieku un kultūras speciālistu darba apstākļus un palielinātu nozares izturētspēju. Tiesību aktus papildina ar metodiskiem norādījumiem, kas vērsti uz attieksmi pret profesionāļiem, kuriem ir nestabilas darba attiecības, intelektuālā īpašuma taisnīgu izmantošanu un atbalstu māksliniekiem viņu agrīnajā karjerā.

Reforma ietver arī visaptverošas programmas izveidi, lai atbalstītu kultūras un radošo profesiju pārstāvju prasmes, jo īpaši digitālās prasmes, finanšu pratību, vadības prasmes, kultūras un radošuma saikni ar izglītību un mobilitātes veicināšanu. Paredzams, ka programma palielinās kultūras un radošo nozaru noturību, veicinās kultūras un radošo speciālistu spēju pielāgoties digitālajām tehnoloģijām un jaunajai darba videi un palīdzēs atjaunot izjauktos sadarbības tīklus kultūras un radošajās nozarēs.

Reformu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 2: Tiesību aktu reforma, ar ko ievieš vairākfondu finansējumu kultūras iestādēm 

Šīs reformas mērķis ir veicināt kultūras iestāžu finansiālo stabilitāti un ilgtspēju. Tā ietver tiesību aktu reformu, ar ko ievieš daudzavotu sadarbības finansējumu kultūras iestādēm, tādējādi palielinot to finansiālo noturību. Reforma vienkāršos sadarbību starp pilsētām, reģioniem un valsti kultūras iestāžu finansēšanā Čehijā un precizēs nosacījumus privātā finansējuma piesaistīšanai. Reforma ietver arī kultūras un radošo nozaru reģionālo un nacionālo kartēšanu.

Reformu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 1: Reģionālo kultūras un radošo nozaru attīstība

Galvenais mērķis ir nodrošināt kultūras un radošo nozaru taisnīgu attīstību visā Čehijas Republikas teritorijā. Šīs investīcijas mērķis ir izveidot 15 kultūras un radošos centrus, kas veicina saiknes starp kultūru, radošajām nozarēm un reģionālajām inovācijas ekosistēmām. Ar investīcijām sniedz labumu strukturāli mazāk attīstītiem reģioniem un apvidiem, kuros trūkst kultūras infrastruktūras, tādējādi veicinot teritoriālo kohēziju. Priekšroku dod projektiem, kas atdzīvina esošos objektus, veicina kultūras mantojuma atjaunošanu vai paplašina esošo kultūras iestāžu funkcijas. Investīcijas ietver atbalstu projektu sagatavošanai un reģionālo stratēģisko dokumentu izstrādei attiecībā uz kultūras un radošajām nozarēm.

Šo investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 2: Kultūras un radošo nozaru digitalizācija

Mērķis ir atbalstīt kultūras satura digitalizāciju, lai nodrošinātu tā saglabāšanu un uzlabotu tā pieejamību. Investīcijas ir vērstas uz kultūras satura zemo digitalizācijas līmeni Čehijā un visaptverošas metodikas un labas prakses apmaiņas trūkumu šajā jomā. Šajā nolūkā:

dotāciju shēmu, lai atbalstītu vismaz 80 kultūras satura digitalizācijas projektus, priekšroku dodot projektiem, kas nodrošina aprīkojuma un spēju koplietošanu;

izstrādāt metodiku, lai atvieglotu kultūras satura digitalizāciju bibliotēkās, muzejos un citās kultūras iestādēs;

kultūras ministrijas dotāciju sistēmas digitalizācija, kas nodrošina pieteikumu efektīvu administrēšanu.

Šo investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 3: Radošie vaučeri

Šīs investīcijas mērķis ir veicināt inovāciju, izmantojot saiknes starp MVU un jaunajām radošajām nozarēm. Radošo profesionāļu ārējie pakalpojumi var palīdzēt MVU ieviest inovācijas pēcražošanas pakalpojumos un ātri reaģēt uz tirgus prasībām, tādējādi atbalstot to konkurētspēju. Investīcijas veic, izmantojot kuponu shēmu, lai atbalstītu vieglas inovācijas MVU, piemēram, tīmekļa dizainu, produktu un pakalpojumu dizainu, grafisko dizainu vai tirgvedības stratēģijas. Pēc trim secīgiem uzaicinājumiem (2022.–24. gads) MVU piešķir vismaz 3000 radošu vaučeru. Turklāt vismaz 300 projektēšanas kredītu piešķir MVU saskaņā ar papildu shēmu, kas atbalsta eksporta veicināšanas un konsultāciju darbības izstrādes posmā. Piešķirot vaučerus MVU, cenšas nodrošināt vienlīdzīgu sadalījumu starp reģioniem, un radošo profesiju pārstāvji drīkst sniegt pakalpojumus ne vairāk kā trim MVU, lai izvairītos no koncentrācijas lielos radošajos un reklāmas uzņēmumos. Investīcijas ietver radošas galerijas izveidi, kas kalpos kuponu shēmas īstenošanai un pārvaldībai, un kā plašāku komunikācijas platformu kultūras un radošajām nozarēm. Kuponu shēmas pamatā ir sekmīga vietējā shēma, ko organizē Dienvidmorāvijā.

Šo investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

V.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs

Pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / mērķrādītājs

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji
(atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji
(mērķrādītājiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

217

Reforma Nr. 1: Mākslinieka statuss

Starpposma mērķis

Likuma par mākslinieka statusu stāšanās spēkā

Likuma par mākslinieka statusu noteikums, kas norāda uz stāšanos spēkā

4. cet.

2025

Likums par mākslinieka statusu nodrošina mākslinieku un radošo profesiju pārstāvju stabilus darba apstākļus. Tiesību aktus papildina ar metodoloģiskiem materiāliem par attieksmi pret speciālistiem, kuriem ir nestabilas darba attiecības, intelektuālā īpašuma taisnīgu izmantošanu un atbalstu māksliniekiem viņu karjeras pirmajos posmos.

218

Reforma Nr. 1: Mākslinieka statuss

Mērķis

To kultūras un radošo profesiju pārstāvju skaits, kuriem ir nodrošinātas prasmes

Skaits

0

2000

4. cet.

2024

Atbalstu sniedz, izmantojot dotāciju shēmu, kuras kopējais piešķīrums ir EUR 27 100 000). Prasmju pilnveidošana ir vērsta uz digitālajām, finanšu un pārvaldības prasmēm, kultūras inovāciju, internacionalizāciju un mākslas un kultūras saikņu veicināšanu ar izglītības nozari.

219

Investīcija Nr. 1: Reģionālo kultūras un radošo nozaru attīstība

Mērķis

Jaunu reģionālo kultūras un radošo centru atvēršana sabiedrībai

Skaits

0

15

4. cet.

2025

Vismaz 15 reģionālie kultūras un radošie centri tiek atbalstīti un atvērti sabiedrībai. Atbalstu sniedz, izmantojot dotāciju shēmu, kuras kopējais piešķīrums ir EUR 125 677 000. Priekšroka tiek dota projektiem, kas atdzīvina esošos objektus, veicina kultūras mantojuma atjaunošanu un atbilst klimata mērķiem. Projektu atlasē ievēro ģeogrāfisko līdzsvaru. Atsevišķos reģionos priekšroka tiek dota strukturāli mazāk attīstītiem reģioniem un apvidiem, kuros trūkst kultūras infrastruktūras.

220

Reforma Nr. 2: Tiesību aktu reforma, ar ko ievieš vairākfondu finansējumu kultūras iestādēm

Starpposma mērķis

Stājas spēkā tiesību akta grozījums, kas ļauj uz sadarbību balstītam kultūras finansējumam no vairākiem avotiem

Noteikums tiesību akta grozījumā, kas ļauj kopīgi finansēt kultūru no vairākiem avotiem, norādot spēkā stāšanos

4. cet.

2024

Tiesību akta grozījums:

·nodrošināt kultūras finansējumu vairākiem avotiem

·vienkāršot sadarbību starp pilsētām, reģioniem un valsti

·stiprināt kultūras iestāžu finansiālo ilgtspēju

221

Investīcija Nr. 2: Kultūras un radošās nozares digitalizācija

Mērķis

Pabeigto kultūras satura digitalizācijas projektu skaits

Skaits

0

80

4. cet.

2025

Dotāciju shēma atbalsta vismaz 80 kultūras satura digitalizācijas projektus, priekšroku dodot projektiem, kas nodrošina aprīkojuma un spēju koplietošanu. Kultūras iestādēm dara pieejamu metodoloģiju kultūras satura efektīvai digitalizācijai, pamatojoties uz paraugpraksi šajā jomā. Kopējais šim nolūkam izpildītais budžets ir EUR 31 419 000.

222

Investīcija Nr. 3: Radošie vaučeri

Mērķis

MVU piešķirto radošo vaučeru skaits

Skaits

0

3300

4. cet.

2025

Pasākums atbalsta maigās inovācijas MVU, piemēram, tīmekļa dizainu, produktu un pakalpojumu dizainu, grafikas dizaina vai tirgvedības stratēģijas un eksporta veicināšanas darbības. Atbalstu virza, izmantojot divas dotāciju shēmas, kuru kopējais piešķīrums ir EUR 20 800 000. MVU piešķir vismaz 3000 radošo vaučeru un 300 dizaina kredītus. Izplatot vaučerus, ievēro ģeogrāfisko līdzsvaru. Radošo profesiju pārstāvji var sniegt pakalpojumus ne vairāk kā trim MVU.

Izveido radošu galeriju, kas kalpo shēmas īstenošanai un administrēšanai, un kā plašāks saziņas kanāls.

W. KOMPONENTS NR. 5.1. Izcila pētniecība un attīstība veselības aprūpes nozarē

Čehijas atveseļošanas un noturības plāna komponents risina problēmu uzlabot pētniecības izcilību medicīnas zinātnēs un saistītās disciplīnās. Tas ietver pētniecību šādās jomās: infekcijas slimības, vēzis, neirozinātnes, vielmaiņas traucējumi vai sirds un asinsvadu slimības un pētījumi par veselības risku sociālekonomisko ietekmi. Šos laukus identificēja, pamatojoties uz trim kritērijiem: esošie dati par bojāgājušo skaitu, potenciālu panākt izcilību un pašreizējo sadarbības struktūru esamību.

Komponenta mērķis ir modernizēt un atjaunot Čehijas zinātnisko infrastruktūru atbilstoši Eiropas standartiem, attīstīt sadarbības tīklu struktūras pētniecības un tehnoloģiju jomā, kā arī samazināt pētniecības nozares sadrumstalotību Čehijā, tādējādi uzlabojot tās pārvaldību.

Šis komponents sniedz atbalstu papildus 6.1. un 6.2. elementam veselības aprūpes sistēmas atbalsta jomā.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu par publiskā un privātā sektora sadarbību pētniecībā un izstrādē (valstij specifiskais ieteikums Nr. 3 2020).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

W.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcija Nr. 1: Publiskā pētniecība un apmācība; attīstības atbalsts medicīnas zinātnes un ar to saistīto sociālo zinātņu prioritārajām jomām

Šīs investīcijas mērķis ir atbalstīt vismaz četrus pētniecības konsorcijus, kuru mērķis ir uzlabot sistemātisku nepieciešamo zināšanu nodrošināšanu vienā no izvēlētajām disciplīnām: infekcijas slimību izpēte, vēža izpēte, neirozinātnes, vielmaiņas traucējumi vai sirds un asinsvadu slimības pētījumi un pētījumi par veselības risku sociālekonomisko ietekmi. Tas palielina zinātnisko atbalstu valsts pārvaldei vai ātrāk un pārredzamāk apmainās ar būtisku un zinātniski apstiprinātu informāciju un pētniecību & izstrādi & inovācijas rezultātiem.

Ir paredzēts, ka konsorciji tiks izveidoti starp attiecīgajām universitātēm, valsts pētniecības iestādēm un citām publiskām un privātām struktūrām, nodrošinot nepieciešamo zināšanu nodošanu. Šie konsorciji veido valsts pētniecības iestādes, kuru mērķis ir panākt kvalitatīvas izmaiņas izvēlētajās pētniecības un inovācijas jomās; attīstības prioritārās jomas, kas ietekmē gan zinātnisko ražošanu, gan Čehijas valsts pārvaldes darbību veselības krīzes situācijās.

Paredzams, ka investīcijas ietvers atbalstu fundamentālajiem un lietišķajiem pētījumiem, pētniecības struktūru aprīkošanu ar jaunas kvalitātes zinātnisko infrastruktūru, vienotas zinātniskās platformas izveidi katrai atbalstītajai prioritārajai jomai un konsorcija pētnieku spēju uzlabošanu ar prasmju pilnveides pasākumiem.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

W.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs

Pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / mērķrādītājs

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji
(atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji
(mērķrādītājiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

223

Investīcija Nr. 1: Publiskā pētniecība un apmācība; attīstības atbalsts medicīnas zinātnes un ar to saistīto sociālo zinātņu prioritārajām jomām

Starpposma mērķis

Jaunas pētniecības un izstrādes atbalsta programmas uzsākšana

Čehijas valdības apstiprinājums programmai un konkursa izsludināšana

4. cet.

2021

Starpposma mērķi sasniedz, uzsākot jaunu sistēmiskas programmas instrumentu, lai atbalstītu pētniecību un izstrādi, attīstību prioritārajās medicīnas zinātnēs un saistītās sociālajās zinātnēs, proti: infekcijas slimību izpēte, vēža izpēte, neirozinātnes, vielmaiņas traucējumi vai sirds un asinsvadu slimības pētījumi un pētījumi par slimību sociālekonomisko ietekmi saskaņā ar valsts noteikumiem, kas paredzēti Likumā Nr. 130/2002 par atbalstu pētniecībai, eksperimentālai izstrādei un jauninājumiem no valsts līdzekļiem.

Valdība pieņem lēmumu pēc apspriešanās ar visām ieinteresētajām personām un iekšējās un starpministriju apspriešanās procedūrās, apspriešanās ar akadēmisko aprindu un lietotņu kopienu un universitāšu pārstāvjiem Pētniecības, attīstības un inovācijas padomē, apguves spējas pārbaude.

Atklātais uzaicinājums uz atklātu konkursu pētniecības un izstrādes, attīstības un inovācijas jomā, jauninājumi jaunajai pētniecībai un inovācijai, attīstības programma atbilst valsts noteikumiem, kas jo īpaši paredzēti Likumā Nr. 130/2002 par atbalstu pētniecībai, eksperimentālai izstrādei un inovācijai no valsts līdzekļiem.

224

Investīcija Nr. 1: Publiskā pētniecība un apmācība; attīstības atbalsts medicīnas zinātnes un ar to saistīto sociālo zinātņu prioritārajām jomām

Mērķis

Publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana vismaz četriem pētniecības un izstrādes konsorcijiem

Līgumu skaits

0

4

2. cet.

2022

Šo mērķi sasniedz, paziņojot par publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vismaz četriem pētniecības un izstrādes konsorcijiem prioritārajās medicīnas zinātnēs un saistītajās sociālajās zinātnēs, proti: infekcijas slimību izpēte, vēža izpēte, neirozinātnes, vielmaiņas traucējumi vai sirds un asinsvadu slimības pētījumi un pētījumi par slimību sociālekonomisko ietekmi.

Kopējais šim nolūkam piešķirtais budžets ir vismaz EUR 196 371 000.

225

Investīcija Nr. 1: Publiskā pētniecība un apmācība; attīstības atbalsts medicīnas zinātnes un ar to saistīto sociālo zinātņu prioritārajām jomām

Mērķis

Vismaz četru valsts pētniecības un izstrādes iestāžu apstiprināšana; attīstības konsorciji un to integrācija Čehijas pētniecības un mācību iestādē; izstrādes sistēma kā valsts pētniecības iestāde

Izglītības, jaunatnes un sporta ministrijas apstiprināto konsorciju skaits

0

4

4. cet.

2025

Mērķis tiks sasniegts, validējot vismaz četru konsorciju darbību tādās jomās kā pētniecība infekcijas slimību jomā, vēža pētniecība, neirozinātnes, vielmaiņas traucējumi vai sirds un asinsvadu slimību pētījumi un pētījumi par slimību sociālekonomisko ietekmi un to integrāciju Čehijas pētniecības sistēmā; Izglītības, jaunatnes un sporta ministrija – kā valsts pētniecības iestādes.

Validācijas procesu veic, pamatojoties uz novērtējumu un novērtējumu saskaņā ar valsts noteikumiem, kas paredzēti Likumā Nr. 130/2002 par atbalstu pētniecībai, eksperimentālai izstrādei un inovācijai no valsts līdzekļiem, profesionālapskatei un ekspertu apmeklējumiem uz vietas.

X. KOMPONENTS NR. 5.2. Atbalsts pētniecībai un izstrādei uzņēmumos un inovāciju ieviešana uzņēmējdarbības praksē

Šis Čehijas atveseļošanas un noturības plāna komponents palīdz risināt problēmu, kas saistīta ar iekšzemes uzņēmumu inovācijas spēju palielināšanu un sadarbības uzlabošanu Čehijas inovācijas ekosistēmā. To panāk, atbalstot inovatīvus uzņēmumus, jo īpaši attiecībā uz digitalizāciju, organizatorisko inovāciju un akadēmiskajām un uzņēmējdarbības saiknēm. Atbalsts uzsver starptautisko sadarbību un sinerģiju ar pētniecības un inovācijas pamatprogrammu.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto 2019. gada ieteikumu Nr. 3, saskaņā ar kuru Čehijai jānovērš šķēršļi, kas kavē pilnībā funkcionējošas inovācijas ekosistēmas attīstību, un konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 3/2020, saskaņā ar kuru Čehijai ir jānodrošina finansējuma pieejamība inovatīviem uzņēmumiem un jāuzlabo publiskā un privātā sektora sadarbība pētniecības un izstrādes jomā.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Jo īpaši pētniecības un izstrādes procesa rezultāti ir tehnoloģiski neitrāli to piemērošanas līmenī (t. i., tos piemēro visās pieejamajās tehnoloģijās, tostarp zemas ietekmes tehnoloģijās), un pasākumā ex ante izslēdz pētniecību un izstrādi, kas paredzēts “brūnās pētniecības un izstrādes” elementiem (t. i., akmeņogles, lignīts, eļļa/nafta, dabasgāze, uz kuru neattiecas DNSH tehnisko vadlīniju III pielikums, zilais un pelēkais ūdeņradis, atkritumu sadedzināšanas iekārtas un atkritumu izgāztuves).

X.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1: Valsts koordinācijas grupas rūpnieciskās pētniecības atbalstam izveide

Reforma paredz izveidot Nacionālo koordinācijas grupu rūpnieciskās pētniecības atbalstam, kas saskaņo rūpniecības pētniecības un inovācijas atbalsta politiku starp politikas veidotājiem, esošajiem pētniecības, izstrādes un inovācijas atbalsta sniedzējiem un valdības padomi pētniecības, izstrādes un inovācijas jautājumos.

Valsts koordinācijas grupa nodrošina tādas struktūras izveidi, kas atbalsta programmas, kuras ir saderīgas ar pārdomātas specializācijas stratēģiju. Tai būtu jāsaskaņo atbalsta piešķiršanas nosacījumi un visu attiecīgo programmu koncentrācija vienā īstenošanas struktūrā – Čehijas Republikas Tehnoloģiju aģentūrā.

Reformu īsteno līdz 2021. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 1: Atbalsts inovācijas ieviešanai uzņēmējdarbības praksē

Pasākuma mērķis ir atbalstīt MVU inovācijas projektus, lai uzņēmējdarbības praksē ieviestu produktu, procesu vai organizatorisko inovāciju.

Atbalstītā projekta rezultātā praksē īsteno 90 atsevišķus MVU inovācijas projektus (procesu, produktu, organizāciju).

Investīciju īsteno līdz 2026. gada 31. martam. 

Investīcija Nr. 2: Atbalsts pētniecībai un attīstībai (saskaņā ar valsts stratēģiju RIS3)

Pasākuma mērķis ir atbalstīt rūpnieciskās pētniecības projektus, sniedzot ilgtermiņa atbalstu sadarbībai starp pētniecības organizācijām un uzņēmumiem, jo īpaši MVU, saskaņā ar Nacionālo kompetenču centru programmu.

Izveido 30 MVU sadarbību ar publisku pētniecības organizāciju četru jaunizveidotu nacionālo kompetences centru ietvaros.

Investīciju īsteno līdz 2022. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 3: Atbalsts pētniecībai un attīstībai vides jomā

Pasākuma mērķis ir atbalstīt pētniecības organizāciju un uzņēmumu iesniegtos rūpniecības pētniecības, attīstības un inovācijas projektus, tostarp sadarbības projektus, kuru mērķis ir risināt problēmas, kas konstatētas Čehijas Republikas Valsts vides politikā 2030. gadam perspektīvā līdz 2050. gadam un pētniecības atbalsta nozaru stratēģijā. Pētniecības, attīstības un inovācijas projekti ir vērsti uz prioritārām tematiskajām jomām, piemēram, dabas resursu aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu, klimata aizsardzību un gaisa kvalitātes uzlabošanu, atkritumu apsaimniekošanu un atkārtotu izmantošanu, dabas un ainavas aizsardzību vai drošu un noturīgu vidi, tostarp dabas un antropogēno apdraudējumu seku novēršanu un mazināšanu.

Tiek atbalstīti desmit pētniecības, attīstības un inovācijas projekti vides jomā.

Investīciju īsteno līdz 2022. gada 30. septembrim.

Investīcija Nr. 4: Atbalsts pētniecībai un izstrādei sinerģijā ar Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu

Pasākuma mērķis ir finansēt izcilības zīmoga projektus, jo īpaši Eiropas Inovācijas padomes “Accelerator” instrumentus, kas atbalsta MVU ar vislielāko ātras izaugsmes potenciālu, kā arī atbalstīt Eiropas Pētniecības telpas NET fondus (Eiropas partnerības), kas starptautiskā kontekstā risina vissteidzamākās pētniecības un izstrādes problēmas.

Atbalsts tiek sniegts vismaz 16 uzņēmumiem, kas iesaistīti Eiropas pētniecības telpas NET kopfondos, un vismaz astoņiem uzņēmumiem, kuri iesniedz projektus, kas saņēmuši izcilības zīmogu.

Investīciju īsteno līdz 2025. gada 30. septembrim.

X.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs

Pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / mērķrādītājs

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji
(atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji
(mērķrādītājiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

226

Reforma Nr. 1: Valsts koordinācijas grupas rūpnieciskās pētniecības atbalstam izveide

Starpposma mērķis

Valsts koordinācijas grupas rūpnieciskās pētniecības atbalstam izveide

Grupas darbības sākums

4. cet.

2021

Izveido un sāk darboties Rūpnieciskās pētniecības atbalsta valsts koordinācijas grupa. Koordinācijas grupa saskaņo rūpniecības pētniecības un izstrādes atbalsta politiku starp politikas veidotājiem, esošajiem pētniecības, izstrādes un inovācijas atbalsta sniedzējiem un valdības padomi pētniecības, izstrādes un inovācijas jautājumos, atbalsta piešķiršanas nosacījumus un koncentrē visas attiecīgās programmas, kas ir Čehijas Republikas Tehnoloģiju aģentūras kompetencē.

227

Investīcija Nr. 1: Atbalsts inovācijas ieviešanai uzņēmējdarbības praksē

Mērķis

Produktu, procesu vai organizatorisko inovāciju ieviešana

Atbalstītā projekta rezultātā ieviesto individuālo inovāciju skaits (process, produkts, organizācija)

72

162

1. cet.

2026

Atbalstītā projekta rezultātā praksē īsteno 90 atsevišķas inovācijas (procesu, produktu, organizāciju). 

Kopējais šim nolūkam izpildītais budžets ir vismaz EUR 39 000 000.

228

Investīcija Nr. 2: Atbalsts sadarbībai pētniecības un attīstības jomā (saskaņā ar pārdomātas specializācijas stratēģiju)

Mērķis

MVU sadarbība ar publisku pētniecības organizāciju Nacionālo kompetenču centru ietvaros

Atbalstīto projektu skaits

0

30

4. cet.

2022

Īsteno 30 MVU ilgtermiņa sadarbības projektus ar publisku pētniecības organizāciju četru jaunizveidoto nacionālo kompetences centru ietvaros. 

Kopējais šim nolūkam izpildītais budžets ir vismaz EUR 58 000 000.

229

Investīcija Nr. 3: Atbalsts pētniecībai un attīstībai vides jomā

Mērķis

pētniecība un attīstība vides jomā

Atbalstīto projektu skaits vides jomā

43

53

3. cet.

2022

Tiek atbalstīti desmit pētniecības, attīstības un inovācijas projekti vides jomā. Projekti ir vērsti uz prioritārām tematiskajām jomām, piemēram, dabas resursu aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu, klimata aizsardzību un gaisa kvalitātes uzlabošanu, atkritumu apsaimniekošanu un atkārtotu izmantošanu, dabas un ainavas aizsardzību vai drošu un noturīgu vidi, tostarp dabas un antropogēno apdraudējumu seku novēršanu un mazināšanu.

Kopējais šim nolūkam izpildītais budžets ir vismaz EUR 7 000 000.

230

Investīcija Nr. 4: Atbalsts pētniecībai un attīstībai sinerģijā ar Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu

Mērķis

Pētniecība un izstrāde sinerģijā ar Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu

To projektu skaits, kas piedalās Eiropas Pētniecības telpas NET kopfondos un projektos, kuri saņēmuši izcilības zīmogu

53

79

3. cet.

2025

Tiek atbalstīti 26 projekti, kas piedalās Eiropas Pētniecības telpas NET kopfondos, un projekti, kas saņēmuši izcilības zīmogu, tostarp 18 projekti, kas piedalās Eiropas Pētniecības telpas NET kopfondos, un 8 projekti, kas saņēmuši izcilības zīmogu.

Kopējais šim nolūkam izpildītais budžets ir vismaz EUR 19 000 000, tostarp vismaz EUR 12 000 000 projektiem, kas piedalās Eiropas pētniecības telpas NET kopfondos, un vismaz EUR 7 000 000 projektiem, kas saņēmuši izcilības zīmogu.

Y. KOMPONENTS NR. 6.1. Veselības aprūpes sistēmas noturības palielināšana

Šis Čehijas atveseļošanas un noturības plāna komponents risina problēmu, kas saistīta ar veselības aprūpes sistēmas noturības stiprināšanu, ieguldot veselības aprūpes infrastruktūrā un uzlabojot akūtās aprūpes jomā strādājošo veselības aprūpes darbinieku izglītību. Attiecībā uz veselības aprūpes infrastruktūru mērķis ir palielināt rehabilitācijas aprūpes pieejamību un kvalitāti pacientiem, kuri atgūstas no kritiskiem stāvokļiem (akūtiem medicīniskajiem stāvokļiem), kas pandēmijas laikā izrādījās nepietiekami. Komponenta mērķis ir arī risināt jautājumu par augsti specializētu diagnostikas instrumentu trūkumu un nopietnu sirds un asinsvadu slimību ārstēšanu, tostarp transplantācijas medicīnu. Attiecībā uz veselības aprūpes personāla izglītību ir paredzēti sistēmiski pasākumi un investīcijas, lai novērstu pieaugošo veselības aprūpes darbinieku trūkumu.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 1/2020, saskaņā ar kuru Čehija nodrošina veselības aprūpes sistēmas noturību, stiprina veselības aprūpes darbinieku pieejamību, primāro aprūpi un aprūpes integrāciju un e-veselības pakalpojumu ieviešanu.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

Y.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1: Veselības aprūpes speciālistu izglītības uzlabošana

Veselības aprūpes darbinieku apmācību un izglītību pielāgo, lai uzlabotu augsti specializētu veselības aprūpes speciālistu pieejamību. Veselības aprūpes personāla plānošanu valsts un reģionālā līmenī uzlabo, izveidojot elektronisku sistēmu (kas savieno esošās veselības aprūpes speciālistu datubāzes), lai pārvaldītu, pārvaldītu un novērtētu veselības aprūpes speciālistu apmācības vajadzības. Veselības aprūpes speciālistu pēcdiploma apmācības organizēšanas uzlabošana palīdz saīsināt speciālistu apmācības ilgumu un ļauj gados jaunākiem ārstiem sākt sniegt aprūpi agrāk, tādējādi uzlabojot piekļuvi aprūpei.

Investīciju pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Investīcija Nr. 1: Intensīvas medicīnas simulācijas centra izveide

Investīciju veido intensīvs medicīnas simulācijas centrs, kas paplašina infrastruktūru pēcdiploma apmācībai un veselības aprūpes speciālistu mūžizglītībai. Centrs nodrošina apmācību ar mūsdienīgām tehnoloģijām un aprīkojumu, imitējot reālās dzīves situācijas, tostarp izmantojot virtuālo realitāti. Tas ļauj apmācīt sarežģītus klīniskos uzdevumus drošā vidē, neietekmējot pacientu drošību, efektīvi pārnesot iegūtās prasmes uz klīnisko praksi un uzlabojot sadarbību starp medicīnas disciplīnām. Simulācijas mācības aptver plašu pasākumu klāstu, sākot no vienkāršas ārstēšanas līdz visaptverošai pacientu aprūpei, ko veic specializētas medicīniskās vienības pirmsslimnīcas aprūpē, intensīvās terapijas nodaļās vai operāciju telpās. Jāizstrādā arī medicīnas darbinieku apmācības sistēma intensīvās medicīnas jomā.

Šo investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 2: Rehabilitācijas aprūpe pacientiem, kuri atgūstas no kritiskā stāvokļa

Šīs investīcijas mērķis ir risināt vajadzību stiprināt to pacientu rehabilitācijas aprūpi, kuri atgūstas no kritiskiem apstākļiem, kas pavairojas Covid-19 pandēmijas dēļ. To panāk, atjaunojot un modernizējot aprīkojumu rehabilitācijas nodaļās un uzlabojot rehabilitācijas aprūpes organizēšanu. Mūsdienīga aprīkojuma iegāde visaptverošai rehabilitācijas aprūpei samazina vajadzību pēc personāla, tādējādi palielinot rehabilitācijas aprūpes pieejamību pacientiem. Atbalstu sniedz, izmantojot dotāciju shēmu, kuras kopējais piešķīrums ir EUR 61 660 000 – atbalstu sniedz vismaz 19 valsts slimnīcām, kas nodrošina akūtu stacionāro aprūpi intensīvās aprūpes nodaļās un sekojošu rehabilitācijas aprūpi. Projektu atlasē atspoguļo pieaugošās vajadzības pēc rehabilitācijas aprūpes pēc Covid-19 pandēmijas. Paredzams, ka pacientu ārstēšanas gadījumu skaits rehabilitācijas aprūpes vienībās pēc kritiskajiem stāvokļiem palielināsies par 10 %.

Šo investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcija Nr. 3: Sirds un asinsvadu un transplantācijas medicīnas centra izveide

Šīs investīcijas mērķis ir uzlabot augsti specializētas aprūpes pieejamību sirds un asinsvadu un transplantācijas medicīnā Dienvidmorāvijas reģionā. Ir paredzēta jaunu iekārtu būvniecība Kardiovaskulārās un transplantācijas ķirurģijas centrā Brno, lai paplašinātu pašreizējo jaudu un modernizētu iekārtas, ņemot vērā modernās ārstēšanas metodes, lai risinātu jautājumu par piemērotu iekārtu trūkumu Morāvijas reģionā. Ar investīciju palielina gultu skaitu pašreizējā Kardiovaskulārās un transplantācijas ķirurģijas centrā no pašreizējiem 90 gultām uz vismaz 125 gultām.

Šo investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

 

Y.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs

Pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / mērķrādītājs

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji
(atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji
(mērķrādītājiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

231

Reforma Nr. 1: Veselības aprūpes speciālistu izglītības uzlabošana

Starpposma mērķis

Elektroniskā sistēma veselības aprūpes speciālistu apmācības pārvaldībai, administrēšanai un novērtēšanai

Pamatplatforma veselības aprūpes darbinieku izglītības pārvaldības, administrēšanas un novērtēšanas elektroniskajai sistēmai

2. cet.

2024

Veselības ministrija izveido pamatplatformu jaunajai elektroniskajai veselības aprūpes darbinieku izglītības pārvaldības, administrēšanas un novērtēšanas sistēmai. Elektroniskā sistēma tiek pilnveidota un papildināta ar moduļiem atbilstoši izglītības vajadzībām.

232

Investīcija Nr. 1: Intensīvā medicīnas simulācijas centra izveide un izglītības sistēmas optimizācija

Starpposma mērķis

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus par Intensīvās medicīnas simulācijas centra būvniecību

Paziņojums līgumslēdzējam par atklāta un atklāta konkursa piešķiršanu

4. cet.

2022

Paziņojums par publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Intensīvās medicīnas simulācijas centra būvniecībai, kas nodrošinās apmācību veselības aprūpes speciālistiem dažādās medicīnas jomās:

·Anestezioloģija un reanimācija

·Cita medicīnisko un nemedicīnisko iemaņu apmācība, kas saistīta ar ārkārtas situācijām

·Pirmsstacionārā aprūpe un neatliekamās medicīniskās palīdzības transports

·Steidzama uzņemšana

·Intensīvās aprūpes vienības un daudzfunkcionāla operatīvā telpa

·Vienotais neatliekamās palīdzības tālruņa numurs

·Vispārīgās prasmes – komandas komunikācija, komunikācija krīzes situācijās, vadība.

Līgumslēdzēju atlasa atklātā un atklātā konkursa kārtībā. Vajadzību novērtējumu veic pirms konkursa izsludināšanas.

233

Investīcija Nr. 1: Intensīvā medicīnas simulācijas centra izveide un izglītības sistēmas optimizācija

Starpposma mērķis

Iedarbināts intensīvs medicīnas simulācijas centrs

Intensīvs medicīnas simulācijas centrs, kas uzbūvēts, pilnībā aprīkots un nodots ekspluatācijā

4. cet.

2025

Intensīvās medicīnas simulācijas centrs ir uzbūvēts, pilnībā aprīkots un nodots ekspluatācijā. To vada Veselības aprūpes pēcdiploma izglītības institūts. Kapacitātei vajadzētu būt pietiekamai, lai nodrošinātu, ka centrā katru gadu tiek apmācīti vismaz 1500 veselības aprūpes speciālistu.

234

Investīcija Nr. 2: Rehabilitācijas aprūpe pacientiem, kuri atgūstas no kritiskiem apstākļiem

Mērķis

Rehabilitācijas aprūpes atbalsts

Skaits

0

19

4. cet.

2024

Atbalstu sniedz, izmantojot dotāciju shēmu, kuras kopējais piešķīrums ir EUR 61 660 000 – atbalsta vismaz 19 projektus, lai palielinātu rehabilitācijas spēju pacientiem pēc kritiskiem stāvokļiem valsts slimnīcās. Paredzams, ka pacientu ārstēšanas gadījumu skaits rehabilitācijas aprūpes vienībās pēc kritiskajiem stāvokļiem palielināsies par 10 %.

235

Investīcija Nr. 3: Sirds un asinsvadu un transplantācijas medicīnas centra izveide

Starpposma mērķis

Sirds un asinsvadu un transplantācijas medicīnas centrs pilnībā darbojas

Sirds un asinsvadu un transplantācijas medicīnas centrs pilnībā darbojas

4. cet.

2025

Pilnībā darbojas jaunās sirds un asinsvadu un transplantācijas medicīnas centra iekārtas. Jaunā objekta būvniecībai jārada vismaz 35 jaunas gultas kardiovaskulārās un transplantācijas medicīnas centrā. Uz būvniecību attiecas atklātas un atklātas konkursa procedūras. Vajadzību novērtējumu veic pirms konkursa izsludināšanas.

Z. KOMPONENTS NR. 6.2. Valsts plāns, kā stiprināt onkoloģisko profilaksi un aprūpi

Šis Čehijas atveseļošanas un noturības plāna komponents risina problēmu palielināt vēža profilakses un aprūpes sistēmas noturību, ko ir skārusi Covid-19 pandēmijas ilgtermiņa negatīvā ietekme.

Attiecībā uz reformām tiek izveidota jauna Čehijas Republikas nacionālā onkoloģiskā programma 2022.–2030. gadam un uzlabota vēža profilakses skrīninga programmu darbības joma un kvalitāte.

Attiecībā uz veselības aprūpes infrastruktūru mērķis ir atbalstīt Čehijas Onkoloģijas institūta Prāgā un Onkoloģiskas profilakses centra būvniecību. Turklāt tiks atbalstītas arī onkoloģiskās un hematoonkoloģiskās aprūpes iestādes, kā arī jaunas iekārtas Brno Masaryk Onkoloģijas institūtā, lai stiprinātu vēža profilaksi.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 1/2020, saskaņā ar kuru Čehija nodrošina veselības aprūpes sistēmas noturību, stiprina veselības aprūpes darbinieku pieejamību, primāro aprūpi un aprūpes integrāciju un e-veselības pakalpojumu ieviešanu.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

Z.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1: Čehijas Republikas nacionālā onkoloģijas programma – NOP CZ 2030

Reformas mērķis ir izveidot Čehijas Republikas nacionālo onkoloģisko programmu 2022.–2030. gadam (NOP CR 2030). NOP 2022-2030 atspoguļo prioritātes, kas izklāstītas Eiropas Vēža uzveikšanas plānā, tostarp pacientu inducētās vēža aprūpes kultūras principus 15 . Par programmas sagatavošanu atbild Čehijas Onkoloģijas biedrība. Veselības ministrija izveido NRP īstenošanas nacionālo padomi, kas koordinē sagatavošanas, īstenošanas un novērtēšanas posmus.

Reformu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma Nr. 2: Preventīvā skrīninga programmu kvalitātes atbalstīšana un uzlabošana

Reforma ir vērsta uz vēža profilakses programmu darbības jomas un kvalitātes uzlabošanu, lai samazinātu saslimstību ar vēzi un mirstību no vēža, ierobežotu ārstēšanas izmaksas slimības progresīvos posmos un palielinātu paredzamo mūža ilgumu un dzīves kvalitāti. Šie pasākumi ietver:

·līdz 2025. gada 30. jūnijam iecelt Valsts skrīninga centru par struktūru, kas ir atbildīga par vēža skrīninga programmu koordinēšanu Čehijas Republikā;

·uzlabot esošo skrīninga programmu darbības jomu, pieejamību, veiktspēju un ietekmi, jo īpaši palielinot mērķa populācijas aptvērumu. Piemēram, kolorektālā vēža skrīninga programmas aptverto iedzīvotāju skaits līdz 2026. gada 30. jūnijam jāpalielina vismaz līdz 40 %;

·jaunu skrīninga programmu izmēģināšana, tostarp to verifikācija, izmantojot iedzīvotāju un klīniskos pētījumus. Jo īpaši tiek uzsākta agrīna plaušu vēža atklāšanas programma, un līdz 2026. gada 30. jūnijam piedalās vismaz 20 000 mērķgrupas dalībnieku.

·izveidot sistēmu, lai plānotu jaunas profilakses programmas un novērtētu to rentabilitāti un ietekmi valsts veselības apdrošināšanas sistēmā;

·izveidot datubāzi skrīninga programmu vispārējai uzraudzībai un izvērtēšanai, tostarp plašu kvalitātes rādītāju paneli un efektivitātes novērtējumu.

Pasākumu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Investīcija Nr. 1: Čehijas Onkoloģijas institūta izveide

Investīcijas ir vērstas uz Čehijas Onkoloģijas institūta izveidi Prāgā, lai nodrošinātu vēža profilaksi, diagnostiku un visus ārstēšanas veidus vienā aprūpes punktā. Investīcijas ietver jaunas ēkas būvniecību un iekārtu (tostarp arī klīniskā aprīkojuma un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iekārtu un drošības iekārtu) iegādi. Mērķis ir arī izveidot vēža apkarošanas centru ar starptautisku iesaisti Centrāleiropas un Austrumeiropas reģionā. Paredzams, ka jauda būs 8500 – 1200 pacientu gadā.

Veselības ministrija līdz 2022. gada 15. martam iesniedz nepieciešamo dokumentu kopumu, tostarp:

·Medicīnas programma/funkcionālais plāns un projekta projekts, kas piemērots iepirkumam projektēšanas un būvniecības nolūkā,

·Priekšizpēti, tostarp vajadzību novērtējumu saistībā ar plašāku veselības stratēģiju, tehnisko, operatīvo un ekonomisko īstenojamību, ilgtspēju finanšu un personāla ziņā un ietekmi uz onkoloģijas aprūpes sniegšanu reģionālā un valsts līmenī, tostarp attiecībā uz ceļā pavadīto laiku un profesionālo kompetenci.

Šos dokumentus neatkarīga iestāde apstiprina līdz 2022. gada 31. decembrim.

Šo investīciju pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Investīcija Nr. 2: Augsti specializēta onkoloģiskas un hematoonkoloģiskas aprūpes attīstīšana

Šīs investīcijas mērķis ir stiprināt ļoti specializētu vēža ārstēšanu gan kompleksajos onkoloģijas centros, gan augsti specializētās hematoonkoloģijas centros, iegādājoties progresīvas tehnoloģijas un aprīkojumu. Investīcija dos iespēju onkoloģijas centriem nodrošināt diagnostiku un vēža ārstēšanu, pamatojoties uz precizitātes un personalizētās medicīnas principiem, kas uzlabotu diagnozi un ārstēšanu, jo īpaši retu vēža veidu diagnostiku un ārstēšanu. Precizitātes medicīnas jēdziens ietver jo īpaši teranozi, uzlabotas vizualizācijas metodes, personalizētu šūnu un gēnu terapiju un modernu radioterapiju. Atbalsta vismaz desmit sarežģītus onkoloģijas centrus un centrus augsti specializētai hematoonkoloģijai.

Šo investīciju pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Investīcija Nr. 3: Vēža profilakses centra un inovatīvas un atbalstošas aprūpes infrastruktūras izveide un attīstība Masaryk Onkoloģijas institūtā

Šīs investīcijas mērķis ir palielināt Brno Masaryk Onkoloģijas institūta spējas un attīstīt inovatīvu vēža profilaksi un aprūpi. Pirmkārt, investīcija ietver jaunas Vēža profilakses centra struktūras būvniecību, kas palielina vēža profilakses programmu skaitu (primārā, sekundārā un terciārā) un nošķir profilaktisko aprūpi no aprūpes iestādēm (lai ņemtu vērā antiepidemiskos un psihosociālos aspektus). Otrkārt, tiks radītas jaunas iespējas inovatīvai un atbalstošai vēža ārstēšanai, proti, pirmais kontaktcentrs, Klīnisko izmēģinājumu centrs, Support Care Centre un Izglītības centrs. Atbalsta centrs ļauj izmēģināt jaunu atbalsta programmu vēža izdzīvojušajiem, kuras rezultātus pēc tam var nodot citiem vēža centriem Čehijas Republikā. 

Šo investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Z.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs

Pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / mērķrādītājs

Nosaukums

Kvalitatīvie rādītāji
(atskaites punktiem)

Kvantitatīvie rādītāji
(mērķrādītājiem)

Orientējošs pabeigšanas grafiks

Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija

Mērvienība

Bāze

Mērķis

Ceturksnis

Gads

236

Reforma Nr. 1: Nacionālā Onkoloģiskā programma

Starpposma mērķis

Čehijas Republikas nacionālā onkoloģiskā programma 2022.–2030. gadam

Valdības apstiprinājums Valsts onkoloģijas programmai 2022.–2030. gadam

4. cet.

2021

Par nacionālās onkoloģijas programmas sagatavošanu atbild Čehijas Onkoloģijas biedrība, apspriežoties ar galvenajiem dalībniekiem un ieinteresētajām personām, jo īpaši Veselības ministriju, nacionālajiem onkoloģijas centriem, augsti specializētas vēža un hematoloģijas aprūpes centriem, Veselības informācijas un statistikas institūtu, veselības aprūpes sniedzēju, veselības apdrošināšanas sabiedrību un pacientu apvienību pārstāvjiem.

237

Reforma Nr. 2: Preventīvā skrīninga programmu kvalitātes atbalstīšana un uzlabošana

Starpposma mērķis

Par onkoloģiska skrīninga programmu koordinēšanu atbildīgās iestādes iecelšana

Valsts skrīninga centrs, ko valdība iecēlusi par iestādi, kura atbild par vēža skrīninga programmu koordinēšanu

2. cet.

2025

Valsts pārbaudes centrs ir atbildīgs par:

·skrīninga programmu koordinācija, plānošana, uzraudzība un novērtēšana

·izveidot prognozējošu sistēmu, lai plānotu jaunas profilakses programmas un novērtētu to rentabilitāti un ietekmi publiskajā veselības apdrošināšanas sistēmā;

·izveidot datubāzi skrīninga programmu uzraudzībai un novērtēšanai, tostarp izveidot rezultātu pārskatu par kvalitātes rādītājiem;

·jaunu skrīninga programmu izmēģināšana

238

Reforma Nr. 2: Preventīvā skrīninga programmu kvalitātes atbalstīšana un uzlabošana

Mērķis

Kolorektālā vēža skrīninga programmas pārklājuma palielināšana mērķauditorijai

%

34

40

2. cet.

2026

Mērķgrupas dalība attiecīgajā skrīninga testā (piemēram, reizi divos gados – fekāliju trieciena asiņu tests) palielinās vismaz līdz 40 %.

239

Reforma Nr. 2: Preventīvā skrīninga programmu kvalitātes atbalstīšana un uzlabošana

Mērķis

Jaunās agrīnās plaušu vēža atklāšanas programmas dalībnieku skaits

Skaits

0

20 000

2. cet.

2026

Tiek uzsākta agrīna plaušu vēža atklāšanas programma, un tajā piedalās vismaz 20 000 mērķgrupas dalībnieku.

240

Investīcija Nr. 1: Čehijas Onkoloģijas institūta izveide un izveide

Starpposma mērķis

Neatkarīgas iestādes apstiprināta priekšizpēte

Neatkarīgas iestādes veikta priekšizpētes apstiprināšana

4. cet.

2022

Neatkarīga iestāde apstiprina:

·Medicīnas programma/funkcionālais plāns un dizaina projekts, kas piemērots iepirkumam projektēšanas un būvniecības nolūkā,

·Priekšizpēti, tostarp vajadzību novērtējumu saistībā ar plašāku veselības stratēģiju, tehnisko, operatīvo un ekonomisko īstenojamību, ilgtspēju finanšu un personāla ziņā un ietekmi uz onkoloģijas aprūpes sniegšanu reģionālā un valsts līmenī, tostarp attiecībā uz ceļā pavadīto laiku un profesionālo kompetenci.

Eiropas Komisija 2014. gada decembra dokumentā “Ieguldījumu projektu izmaksu un ieguvumu analīzes rokasgrāmata” (Guide to CBA of Investment Projects) ir iesniegusi ieteiktās vadlīnijas.

241

Investīcija Nr. 1: Čehijas Onkoloģijas institūta izveide un izveide

Starpposma mērķis

Čehijas Onkoloģijas institūts sāka darbību

Veselības ministrijas izsniegta darbības licence Čehijas Onkoloģijas institūtam

2. cet.

2026

Pabeigtie būvdarbi un darbības licence.

Jauda ir vismaz 300 gultas stacionārās aprūpes iestādēs (tā rezultātā attiecīgais veselības aprūpes sniedzējs par vismaz 50 gultām palielina gultu skaitu vēža ārstēšanai).

Paredzams, ka jauda būs 8500 – 1200 pacientu gadā.

Uz būvniecību attiecas atklātas un atklātas konkursa procedūras.

242

Investīcija Nr. 2: Augsti specializēta onkoloģiskas un hematoonkoloģiskas aprūpes attīstīšana

Mērķis

Atbalstīto objektu skaits onkoloģiskajā un hematoonkoloģiskajā aprūpē

Atbalstīto veselības aprūpes iestāžu skaits

0

10

2. cet.

2026

Atbalstu sniedz kompleksās onkoloģijas centriem un augsti specializētas onkoloģijas un hematoonkoloģijas aprūpes centriem, izmantojot Veselības ministrijas administrētu dotāciju shēmu, kuras kopējais piešķīrums ir EUR 64 920 000. Lai iegādātos progresīvas tehnoloģijas un aprīkojumu personalizētai medicīnai, atbalsta vismaz desmit centrus. Atbalstāmo projektu atlase nodrošina līdzsvarotu ģeogrāfisko pārklājumu. Tiek atbalstīti tikai valsts veselības aprūpes sniedzēji.

243

Investīcija Nr. 3: Masaryk memoriāla vēža institūtā Onkoloģiskas profilakses un inovatīvas un atbalstošas aprūpes infrastruktūras centra izveide un attīstība

Starpposma mērķis

Vēža profilakses centrs Masaryk piemiņas vēža institūtā

Jaunais Vēža profilakses centrs Masaryk piemiņas vēža institūtā, kas sāka darboties

4. cet.

2025

Jaunu Vēža profilakses centra iekārtu ieviešana Masaryk piemiņas vēža institūtā. Pabeigts esošo jaudu pārskaitījums uz jaunām telpām. Paredzams, ka Vēža profilakses centrā veikto intervenču skaits gadā palielināsies par 30 % salīdzinājumā ar 2019. gadu.

Uz būvniecību attiecas atklātas un atklātas konkursa procedūras. Vajadzību novērtējumu veic pirms konkursa izsludināšanas.

244

Investīcija Nr. 3: Vēža profilakses centra un Inovatīvas un atbalstošas aprūpes infrastruktūras izveide un attīstība Masaryk piemiņas vēža institūtā

Starpposma mērķis

Inovatīvas un atbalstošas aprūpes iekārtu paplašināšana Masaryk Onkoloģijas institūtā

Jaunas iekārtas atbalsta un inovatīvai aprūpei, kas ieviestas

4. cet.

2025

Pirmā kontaktcentra, Klīnisko izmēģinājumu centra, Support Care Centre un Izglītības centra jauno iekārtu darbības uzsākšana. Paredzams, ka Masark Onkoloģijas institūta Inovatīvās un atbalsta aprūpes klientu skaits gadā palielināsies par 20 % salīdzinājumā ar 2019. gadu.

Uz būvniecību attiecas atklātas un atklātas konkursa procedūras. Vajadzību novērtējumu veic pirms konkursa izsludināšanas.

Tiks pabeigts Vēža pārdzīvojušo personu programmas izmēģinājuma projekts.

2. IEDAĻA. FINANSIĀLAIS ATBALSTS

1.Finanšu iemaksa

Šā lēmuma 2. panta 2. punktā minētās maksājumu daļas ir šādas:

1.1.Pirmā daļa (neatmaksājamais atbalsts):

Kārtas numurs

Pasākums (reforma vai investīcija)

Atskaites punkts / mērķrādītājs

Nosaukums

172

C 3.1.: Inovācija izglītībā digitalizācijas kontekstā – investīcija Nr. 2: Digitālais aprīkojums skolām

Mērķis

To digitālo ierīču skaits, ko skolas iegādājušās tālmācībai

72

C 1.6.: Būvniecības procesa paātrināšana un digitalizācija – reforma Nr. 1: Jaunā būvniecības likuma un zonēšanas likuma īstenošana praksē

Starpposma mērķis

Jaunā būvniecības likuma stāšanās spēkā

134

C 2.6.: Dabas aizsardzība un pielāgošanās klimata pārmaiņām – investīcija Nr. 2: Mazas ūdensteces un ūdenskrātuves

Starpposma mērķis

Zemkopības ministrijas iesniegtais atbalstāmo projektu saraksts 2

168

C 3.1.: Inovācija izglītībā digitalizācijas kontekstā – reforma Nr. 1: Mācību programmu reforma un IT izglītības stiprināšana

Starpposma mērķis

Tādu jaunu mācību programmu apstiprināšana, kas stiprina digitālo pratību un skaitļošanas domāšanu

51

C 1.4.: Digitālā ekonomika un sabiedrība, inovatīvi jaunizveidoti uzņēmumi un jaunās tehnoloģijas – investīcija Nr. 2: Eiropas digitālo plašsaziņas līdzekļu novērošanas centrs (EDMO)

Starpposma mērķis

Eiropas CEE digitālo plašsaziņas līdzekļu novērošanas centra izveide Čehijā (CEDMO)

102

C 2.2.: Enerģijas patēriņa samazināšana publiskajā sektorā – investīcija Nr. 1: Valsts ēku energoefektivitātes uzlabošana

Starpposma mērķis

Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas pieņemtais parauglīgums par energoefektivitātes līgumpakalpojumiem ar garantiju

105

C 2.2.: Enerģijas patēriņa samazināšana publiskajā sektorā – investīcija Nr. 2: Sabiedriskā apgaismojuma sistēmu energoefektivitātes uzlabošana

Starpposma mērķis

Rūpniecības un tirdzniecības ministrija pieņem programmas dokumentāciju par pasākumiem sabiedrisko vietu apgaismošanas sistēmu atjaunošanai

198

C 4.2.: Jauni kvazikapitāla instrumenti Čehijas un Moldovas Garantiju un attīstības bankas (ČMZRB) uzņēmējdarbības un attīstības veicināšanai kā Valsts attīstības banka – reforma Nr. 1: Čehijas un Morāvijas Garantiju un attīstības bankas kā Valsts attīstības bankas izveide

Starpposma mērķis

Čehijas un Moldovas Garantiju un attīstības bankas (ČMZRB) vidēja termiņa stratēģijas pieņemšana, ko apstiprinājuši bankas akcionāri (ko pārstāv Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas, Finanšu ministrija un vietējās attīstības ministrija)

199

C 4.2.: Jauni kvazikapitāla instrumenti Čehijas un Moldovas Garantiju un attīstības bankas (ČMZRB) uzņēmējdarbības un attīstības veicināšanai kā Valsts attīstības banka – reforma Nr. 1: Čehijas un Morāvijas Garantiju un attīstības bankas kā Valsts attīstības bankas izveide

Starpposma mērķis

Jaunā kvazikapitāla instrumenta pārvaldības modeļa īstenošana

200

C 4.2.: Jauni kvazikapitāla instrumenti Čehijas un Moldovas Garantiju un attīstības bankas (ČMZRB) uzņēmējdarbības un attīstības veicināšanai kā Valsts attīstības banka – investīcija Nr. 1: Jaunas kvazikapitāla instrumentu līnijas izveide uzņēmējdarbības atbalstam

Starpposma mērķis

Finansēšanas nolīgums ar Čehijas un Morāvijas Garantiju un attīstības banku kā Valsts attīstības banku (ČMZRB)

203

C 4.3.: Korupcijas apkarošanas reformas – reforma Nr. 2: Tiesu sistēmas reforma, kuras mērķis ir stiprināt tiesisko regulējumu un pārredzamību tiesu, tiesnešu, prokuroru un tiesu izpildītāju jomā

Starpposma mērķis

Likuma par tiesām un tiesnešiem stāšanās spēkā

208

C 4.3.: Korupcijas apkarošanas reformas – reforma Nr. 5: Kontrole un revīzija

Starpposma mērķis

Rīcības plāna izstrāde un īstenošana attiecībā uz koordinējošās struktūras administratīvo sistēmu, jo īpaši attiecībā uz pietiekamu un sistēmisku interešu konflikta novēršanu saistībā ar ANM.

211

C 4.3.: Korupcijas apkarošanas reformas – reforma Nr. 5: Kontrole un revīzija

Starpposma mērķis

Revīzijas stratēģija, kas nodrošina ANM īstenošanas neatkarīgu un efektīvu revīziju

212

C 4.3.: Korupcijas apkarošanas reformas – reforma Nr. 5: Kontrole un revīzija

Starpposma mērķis

Faktisko īpašumtiesību definīcijas pārskatīšana saistībā ar ANM kontroles sistēmu

223

C 5.1.: Izcila pētniecība un izstrāde veselības aprūpes nozarē – investīcija Nr. 1: Publiskā pētniecība un apmācība; attīstības atbalsts medicīnas zinātnes un ar to saistīto sociālo zinātņu prioritārajām jomām

Starpposma mērķis

Jaunas pētniecības un izstrādes atbalsta programmas uzsākšana

226

C 5.2.: Atbalsts pētniecībai un attīstībai uzņēmumos un inovāciju ieviešana uzņēmējdarbības praksē – reforma Nr. 1: Valsts koordinācijas grupas rūpnieciskās pētniecības atbalstam izveide

Starpposma mērķis

Valsts koordinācijas grupas rūpnieciskās pētniecības atbalstam izveide

236

C 6.2.: Valsts plāns, lai stiprinātu onkoloģisko profilaksi un aprūpi – reforma Nr. 1: Nacionālā Onkoloģiskā programma

Starpposma mērķis

Čehijas Republikas nacionālā onkoloģiskā programma 2022.–2030. gadam

3

C 1.1.: Digitālie pakalpojumi iedzīvotājiem un uzņēmumiem – reforma Nr. 2: e-Veselība

Starpposma mērķis

Sadarbspējas standartu noteikšana saskaņā ar Eiropas e-veselības sadarbspējas satvaru un telemedicīnas reglamentējošo noteikumu definēšana

68

C 1.5.: Uzņēmumu digitālā pārveide – reforma Nr. 1: Ekonomikas digitalizācijas platformas izveide

Starpposma mērķis

Ekonomikas digitalizācijas platformas izveide

146

C 2.7.: Aprites ekonomika, pārstrāde un rūpnieciskais ūdens – reforma Nr. 2: Čehijas stratēģijas 2040. gadam pabeigšana un īstenošana

Starpposma mērķis

Čehijas apritīgās stratēģijas 2040. gadam pabeigšana un pieņemšana Vides ministrijā

184

C 3.3.: Nodarbinātības dienestu modernizācija un darba tirgus attīstība – reforma Nr. 1: Darba tirgus politikas izstrāde

Starpposma mērķis

Trīspusējās Pārkvalifikācijas un prasmju pilnveides komitejas izveide

29

C 1.2.: Digitālās publiskās pārvaldes sistēmas – investīcija Nr. 4:
Pamatnosacījumu radīšana digitālajai justīcijai

Starpposma mērķis

Datu pārvaldības un datu izmantošanas analīze tieslietu nozarē un datu noliktavas ieviešana

83

C 2.1.: Ilgtspējīgs transports – investīcija Nr. 1: Jaunas tehnoloģijas un digitalizācija dzelzceļa infrastruktūrā

Starpposma mērķis

Investīcijas Nr. 1 projektu kopuma definīcija

86

C 2.1.: Ilgtspējīgs transports – investīcija Nr. 2: Dzelzceļu elektrifikācija

Starpposma mērķis

Investīcijas Nr. 2 projektu kopuma definīcija

89

C 2.1.: Ilgtspējīgs transports – investīcija Nr. 3: Vides uzlabošana (dzelzceļa infrastruktūras atbalsts)

Starpposma mērķis

Investīcijas Nr. 3 projektu kopuma definīcija

92

C 2.1.: Ilgtspējīgs transports – investīcija Nr. 4: Ceļu un dzelzceļu drošība (dzelzceļa krustojumi, tilti un tuneļi, veloceliņi un bezšķēršļu maršruti)

Mērķis

Pārbrauktuvju pabeigšana ar paaugstinātu drošību

93

C 2.1.: Ilgtspējīgs transports – investīcija Nr. 4: Ceļu un dzelzceļu drošība (dzelzceļa krustojumi, tilti un tuneļi, veloceliņi un bezšķēršļu maršruti)

Mērķis

Izbūvēto veloceliņu, ietvju un bezšķēršļu ceļu pabeigšana

94

C 2.1.: Ilgtspējīgs transports – investīcija Nr. 4: Ceļu un dzelzceļu drošība (dzelzceļa krustojumi, tilti un tuneļi, veloceliņi un bezšķēršļu maršruti)

Mērķis

Modernizētu dzelzceļa tiltu vai tuneļu pabeigšana

131

C 2.6.: Dabas aizsardzība un pielāgošanās klimata pārmaiņām – investīcija Nr. 1: Pretplūdu aizsardzība

Starpposma mērķis

Paziņojums par līgumu piešķiršanu aizsardzībai pret plūdiem

135

C 2.6.: Dabas aizsardzība un pielāgošanās klimata pārmaiņām – investīcija Nr. 2: Mazas ūdensteces un ūdenskrātuves

Mērķis