27.7.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 299/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS IETEIKUMS

(2021. gada 16. jūlijs)

Eiropas Savienības Padomei par Banka Slovenije ārējiem revidentiem

(ECB/2021/28)

(2021/C 299/01)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 27.1. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālās bankas (ECB) un dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku pārskatus revidē neatkarīgi ārējie revidenti, kurus ieteikusi ECB Padome un apstiprinājusi Eiropas Savienības Padome.

(2)

Banka Slovenije pašreizējo ārējo revidentu Ernst & Young revizija, poslovno svetovanje, d.o.o. pilnvaras beidzās pēc 2020. finanšu gada revīzijas pabeigšanas. Tādēļ jāieceļ ārējie revidenti laika posmam, kas sākas 2021. finanšu gadā.

(3)

Banka Slovenije par saviem ārējiem revidentiem 2021.–2023. finanšu gadam izvēlējusies PricewaterhouseCoopers, podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d. o. o.,

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

Tiek ieteikts par Banka Slovenije ārējiem revidentiem 2021.–2023. finanšu gadam iecelt PricewaterhouseCoopers, podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d. o. o.

Frankfurtē pie Mainas, 2021. gada 16. jūlijāz.

ECB prezidente

Christine LAGARDE