20.10.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 349/21


Dalībvalstu paziņotā informācija attiecībā uz zvejas aizliegumu noteikšanu

(2020/C 349/12)

Saskaņā ar 35. panta 3. punktu Padomes 2009. gada 20. novembra Regulā (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Savienības kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), ir pieņemts lēmums aizliegt zveju, kā noteikts tabulā.

Aizlieguma datums un laiks

01.10.2020.

Ilgums

01.10.2020.–31.12.2020.

Dalībvalsts

Beļģija

Krājums vai krājumu grupa

POL/*8ABDE (īpašs nosacījums attiecībā uz POL/07.)

Suga

Pollaks (Pollachius pollachius)

Zona

8.a, 8.b, 8.d un 8.e

Zvejas kuģu tips

---

Atsauces numurs

25/TQ123


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.