Briselē, 24.8.2020

COM(2020) 469 final

2020/0222(NLE)

Priekšlikums

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS,

ar ko Spānijai saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2020/672 piešķir pagaidu atbalstu, lai mazinātu bezdarba risku ārkārtas situācijā pēc Covid-19 uzliesmojuma


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

Priekšlikuma pamatojums un mērķi

Padomes Regulā (ES) 2020/672 (“SURE regula”) ir noteikts tiesiskais regulējums Savienības finansiālās palīdzības sniegšanai dalībvalstīm, kurās ir vai kurām draud nopietni ekonomikas traucējumi, ko izraisījis Covid-19 uzliesmojums. Atbalsts saskaņā ar SURE galvenokārt paredzēts, lai finansētu saīsināta darba laika shēmas vai līdzīgus pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt darba ņēmējus un pašnodarbinātas personas un tādējādi samazināt bezdarbu un ienākumu zudumu, un kā papildu finansējums dažiem ar veselību saistītiem pasākumiem, jo īpaši darba vietā.

Spānija 2020. gada 3. augustā lūdza Savienības finansiālo palīdzību saskaņā ar SURE regulu. Saskaņā ar SURE regulas 6. panta 2. punktu Komisija ir apspriedusies ar Spānijas iestādēm, lai pārbaudītu, vai pēkšņi un būtiski palielinās faktiskie un plānotie izdevumi, kas tieši saistīti ar saīsināta darba laika shēmu darba ņēmējiem, līdzīgām shēmām, kas īpaši paredzētas pašnodarbinātām personām un darba ņēmējiem tūrisma nozarē, un tiem veselības pabalstiem ar Covid-19 inficētajiem darba ņēmējiem, kas ieviesti Covid-19 pandēmijas dēļ. Tas jo īpaši attiecas uz:

a)algas kompensāciju līdz 70 % no darbinieka pamatalgas darbiniekiem, kas iekļauti saīsinātā darba laika shēmā "ERTE" ("Expediente de Regulación Temporal de Empleo"). Kompensācijas maksimālais apmērs ir 1098,09 EUR mēnesī, ko var palielināt līdz 1254,96 EUR mēnesī vai 1411,83 EUR mēnesī atkarībā no saņēmēja apgādājamo bērnu skaita;

b)pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no sociālā nodrošinājuma iemaksām atkarībā no darba devēja lieluma un gada mēneša attiecībā uz darbiniekiem, kas piedalās “ERTE”. Atbrīvojums rada valdībai nesaņemtos ieņēmumus, kurus Padomes Regulas (ES) 2020/672 īstenošanas nolūkā var uzskatīt par līdzvērtīgiem publiskiem izdevumiem;

c)“darbības pārtraukšanas” (t. i., pilnīga vai daļēja pašnodarbinātības apturēšana) pabalstu un ar to saistītiem atbrīvojumiem no sociālā nodrošinājuma iemaksām. Pasākums paredz mēneša maksājumus, kamēr uzņēmumi ir jāslēdz vai, ja tie ir atvērti, – apgrozījums ir samazināts par vairāk nekā 75 %;

d)pabalstu “pastāvīgiem sezonas strādniekiem” tūrisma nozarē, kuri nav spējuši atgriezties pie savas darbības plānotajos datumos;

e)atbrīvojumu darba devējiem no sociālā nodrošinājuma iemaksu veikšanas (par 50 %), lai atbalstītu “darbvietu saglabāšanu tūrisma nozarē” ārkārtas stāvokļa laikā un pēc tā, vienlaikus saglabājot minimālo sociālās aizsardzības līmeni vairākām darba ņēmēju kategorijām. Vidējie kopējie mēneša izdevumi un to personu skaits, par kurām uzņēmumi ir saņēmuši subsīdijas, kopā rada vidējos izdevumus uz vienu personu mēnesī aptuveni 192 EUR apmērā;

f)veselības aprūpes pabalsti darba ņēmējiem, kas neierodas darbā Covid-19 dēļ (darba ņēmēji, kas atrodas vai nu profilaktiskā izolācijā, vai ir inficēti). Pasākums ir līdzīgs shēmai attiecībā uz nelaimes gadījumiem darbā (t. i., pabalsti ir dāsnāki, un tos izmaksā Sociālās apdrošināšanas fonds, sākot no pirmās prombūtnes dienas), pabalsti nepārsniedz 75 % no pamatalgas.

Spānija sniedza Komisijai attiecīgo informāciju.

Ņemot vērā pieejamos pierādījumus, Komisija ierosina Padomei pieņemt īstenošanas lēmumu par finansiālas palīdzības piešķiršanu Spānijai saskaņā ar SURE regulu, lai atbalstītu minētos pasākumus.

Saskanība ar esošajiem rīcībpolitikas noteikumiem konkrētajā rīcībpolitikas jomā

Šis priekšlikums pilnībā atbilst Padomes Regulai (ES) 2020/672, saskaņā ar kuru priekšlikums ir iesniegts.

Šis priekšlikums papildina citu Savienības tiesību instrumentu, ar ko sniedz atbalstu dalībvalstīm ārkārtas situācijās, proti, Padomes Regulu (EK) Nr. 2012/2002 (2002. gada 11. novembris), ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (ESSF) (“Regula (EK) Nr. 2012/2002”). Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/461, ar ko groza minēto instrumentu, lai paplašinātu tā tvērumu, iekļaujot tajā nozīmīgas ārkārtas situācijas sabiedrības veselības jomā un nosakot konkrētas darbības, par kurām var saņemt finansējumu, tika pieņemta 30. martā.

Saskanība ar citām Savienības rīcībpolitikām

Priekšlikums ir daļa no to pasākumu klāsta, kuri izstrādāti, reaģējot uz pašreizējo Covid-19 pandēmiju, piemēram, Investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu, un tas papildina citus instrumentus, kas atbalsta nodarbinātību, piemēram, Eiropas Sociālo fondu un Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF)/programmu InvestEU. Izmantojot aizņēmumus un aizdevumus šajā konkrētajā Covid-19 uzliesmojuma gadījumā, lai atbalstītu dalībvalstis, šis priekšlikums kalpo par otro aizsardzības līniju, lai finansētu saīsināta darba laika shēmas un līdzīgus pasākumus, palīdzot aizsargāt darbvietas un līdz ar to darbiniekus un pašnodarbinātās personas pret bezdarba risku.

2.JURIDISKAIS PAMATS, SUBSIDIARITĀTE UN PROPORCIONALITĀTE

Juridiskais pamats

Šā instrumenta juridiskais pamats ir Padomes Regula (ES) 2020/672.

Subsidiaritāte (neekskluzīvas kompetences gadījumā)

Priekšlikumu pieņem pēc dalībvalsts lūguma, un tas apliecina Eiropas solidaritāti, sniedzot Savienības finansiālo palīdzību pagaidu aizdevumu veidā dalībvalstij, kuru skāris Covid-19 uzliesmojums. Šī finansiālā palīdzība kā otrā aizsardzības līnija palīdz pagaidu kārtā finansēt valdību palielinātos publiskos izdevumus saīsināta darba laika shēmu un līdzīgu pasākumu jomā, lai palīdzētu tām aizsargāt darbvietas un līdz ar to darbiniekus un pašnodarbinātās personas pret bezdarba un ienākumu zaudēšanas risku.

Šāds atbalsts palīdzēs skartajiem iedzīvotājiem un mazinās pašreizējās Covid-19 krīzes tiešo sociālo un ekonomisko ietekmi.

Proporcionalitāte

Priekšlikums ir saskaņā ar proporcionalitātes principu. Tas nepārsniedz instrumenta mērķu sasniegšanai nepieciešamo.

3.EX POST IZVĒRTĒJUMU, APSPRIEŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām

Tā kā priekšlikums ir sagatavots steidzami, lai Padome to varētu pieņemt savlaicīgi, apspriešanās ar ieinteresētajām personām nav notikusi.

Ietekmes novērtējums

Priekšlikuma steidzamības dēļ ietekmes novērtējums nav veikts.

4.IETEKME UZ BUDŽETU

Komisijai vajadzētu būt iespējai slēgt līgumus par aizņēmumiem finanšu tirgos, lai tos tālāk aizdotu dalībvalstij, kas lūdz finansiālu palīdzību saskaņā ar SURE instrumentu.

Papildus dalībvalstu garantiju sniegšanai regulējumā ir iestrādāti arī citi aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu shēmas finansiālo stabilitāti:

·stingra un piesardzīga pieeja finanšu pārvaldībai;

·aizdevumu portfeļa izveide, kas ierobežo koncentrācijas risku, ikgadējos riska darījumus un pārmērīgus riska darījumus atsevišķās dalībvalstīs, vienlaikus nodrošinot pietiekamus resursus tām dalībvalstīm, kurām tas visvairāk nepieciešams, un

·iespējas refinansēt parādu.

2020/0222 (NLE)

Priekšlikums

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS,

ar ko Spānijai saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2020/672 piešķir pagaidu atbalstu, lai mazinātu bezdarba risku ārkārtas situācijā pēc Covid-19 uzliesmojuma

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2020/672 (2020. gada 19. maijs), ar ko izveido Eiropas pagaidu atbalsta instrumentu bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE) pēc Covid-19 uzliesmojuma 1 , un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)Spānija 2020. gada 3. augustā lūdza Savienības finansiālo palīdzību, lai papildinātu valsts centienus novērst Covid-19 uzliesmojuma ietekmi un tā sociālekonomiskās sekas darba ņēmējiem.

(2)Paredzams, ka Covid-19 uzliesmojums un Spānijas īstenotie ārkārtas pasākumi slimības uzliesmojuma un tā sociālekonomiskās un ar veselību saistītās ietekmes ierobežošanai dramatiski ietekmēs publiskās finanses. Saskaņā ar Komisijas 2020. gada pavasara prognozi bija sagaidāms, ka Spānijas vispārējās valdības budžeta deficīts un parāds līdz 2020. gada beigām būs attiecīgi 10,1 % un 115,6 % no iekšzemes kopprodukta (IKP). Saskaņā ar Komisijas 2020. gada vasaras starpposma prognozi tiek prognozēts, ka Spānijas IKP 2020. gadā samazināsies par 10,9 %.

(3)Covid-19 uzliesmojums ir imobilizējis būtisku darbaspēka daļu Spānijā. Tas izraisīja Spānijas publisko izdevumu pēkšņu un būtisku pieaugumu saistībā ar saīsināta darba laika shēmu, līdzīgām shēmām, kas īpaši paredzētas pašnodarbinātām personām un tūrisma nozarē nodarbinātām personām, un atbalstu sabiedrības veselības aizsardzības pasākumiem, kā izklāstīts 4.–9. apsvērumā.

(4)Konkrētāk, ar “Karaļa dekrētlikumu Nr. 8/2020”, “Karaļa dekrētlikumu Nr. 11/2020” un “Karaļa dekrētlikumu Nr. 24/2020”, kas minēti Spānijas 2020. gada 3. augusta pieprasījumā, tika ieviesta algu kompensācija līdz 70 % apmērā no darbinieka pamatalgas darbiniekiem, kuri bija iekļauti saīsinātā darba laika shēmā “ERTE” (“Expediente de Regulación Temporal de Empleo”). Kompensācijas maksimālais apmērs ir 1098,09 EUR mēnesī, ko var palielināt līdz 1254,96 EUR mēnesī vai 1411,83 EUR mēnesī atkarībā no saņēmēja apgādājamo bērnu skaita.

(5)Iestādes ir ieviesušas arī pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no sociālā nodrošinājuma iemaksām atkarībā no darba devēja lieluma un gada mēneša attiecībā uz darbiniekiem, kas piedalās “ERTE”. Atbrīvojums rada valdībai nesaņemtos ieņēmumus, kurus Padomes Regulas (ES) 2020/672 īstenošanas nolūkā var uzskatīt par līdzvērtīgiem publiskiem izdevumiem.

(6)Pašnodarbinātām personām iestādes ir izveidojušas “darbības pārtraukšanas” (t. i., pilnīga vai daļēja pašnodarbinātības apturēšana) pabalstu un ar to saistītus atbrīvojumus no sociālā nodrošinājuma iemaksām. Pasākums paredz mēneša maksājumus, kamēr uzņēmumi ir jāslēdz vai, ja tie ir atvērti, – apgrozījums ir samazināts par vairāk nekā 75 %.

(7)Ir ieviesti arī ikmēneša maksājumi “pastāvīgiem sezonas strādniekiem” tūrisma nozarē, kuri nav spējuši atjaunot savas darbības plānotajos datumos Covid-19 uzliesmojuma dēļ, pamatojoties uz “Karaļa dekrētlikumu Nr. 15/2020”, kā minēts Spānijas 2020. gada 3. augusta pieprasījumā.

(8)Ar “Karaļa dekrētlikumu Nr. 8/2019”, “Karaļa dekrētlikumu Nr. 12/2019”, “Karaļa dekrētlikumu Nr. 7/2020” un “Karaļa dekrētlikumu Nr. 25/2020”, kā minēts Spānijas 2020. gada 3. augusta pieprasījumā, darba devējiem ir noteikts atbrīvojums no sociālā nodrošinājuma iemaksu veikšanas (par 50 %), lai atbalstītu “darbvietu saglabāšanu tūrisma nozarē” ārkārtas stāvokļa laikā un pēc tā, vienlaikus saglabājot minimālo sociālās aizsardzības līmeni vairākām darba ņēmēju kategorijām. Vidējie kopējie mēneša izdevumi un to personu skaits, par kurām uzņēmumi ir saņēmuši subsīdijas, kopā rada vidējos izdevumus uz vienu personu mēnesī aptuveni 192 EUR apmērā.

(9)Visbeidzot, Spānija, pamatojoties uz “Karaļa dekrētlikumu Nr. 6/2020” un “Karaļa dekrētlikumu Nr. 13/2020”, kā minēts Spānijas 2020. gada 3. augusta pieprasījumā, ir pagarinājusi veselības pabalstus darba ņēmējiem, kas neierodas darbā Covid-19 dēļ (darba ņēmēji, kas atrodas vai nu profilaktiskā izolācijā, vai ir inficēti). Pasākums ir līdzīgs shēmai attiecībā uz nelaimes gadījumiem darbā (t. i., pabalsti ir dāsnāki, un tos izmaksā Sociālās apdrošināšanas fonds, sākot no pirmās prombūtnes dienas), pabalsti nepārsniedz 75 % no pamatalgas.

(10)Spānija atbilst Regulas (ES) 2020/672 3. pantā izklāstītajiem nosacījumiem finansiālās palīdzības pieprasīšanai. Spānija ir sniegusi Komisijai atbilstošus pierādījumus par to, ka faktiskie un plānotie publiskie izdevumi no 2020. gada 1. februāra ir palielinājušies par 23 803 573 600 EUR sakarā ar valsts pasākumiem, kas veikti, lai novērstu Covid-19 uzliesmojuma sociālekonomisko ietekmi. Palielinātā summa, kas tieši saistīta ar saīsināta darba laika shēmu “ERTE” un līdzīgiem pasākumiem, kuri īpaši paredzēti pašnodarbinātām personām un darba ņēmējiem tūrisma nozarē, ir pēkšņs un būtisks pieaugums, jo piepeši un bezprecedenta kārtā ir palielinājies to saņēmēju skaits, uz kuriem attiecas minētās shēmas, un ar tām saistīto pabalstu apmērs Spānijā. Spānija plāno finansēt 1 660 000 000 EUR no palielinātās izdevumu summas, izmantojot Savienības fondus.

(11)Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 2020/672 6. pantu ir apspriedusies ar Spāniju un pārbaudījusi faktisko un plānoto publisko izdevumu pēkšņo un būtisko pieaugumu, kas tieši saistīts ar saīsināta darba laika shēmām un līdzīgiem pasākumiem, kā arī ar attiecīgo pasākumu sabiedrības veselības aizsardzības jomā ieviešanu Covid-19 uzliesmojuma ietekmē, kā tas minēts 2020. gada 3. augusta pieprasījumā.

(12)Tādēļ būtu jāsniedz finansiāla palīdzība, lai palīdzētu Spānijai novērst Covid-19 uzliesmojuma izraisīto smago ekonomisko traucējumu sociālekonomiskās sekas.

(13)Šim lēmumam nebūtu jāskar to procedūru iznākums, kas var tikt veiktas saistībā ar iekšējā tirgus darbības traucējumiem, jo īpaši saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu. Tas neatbrīvo dalībvalstis no prasības saskaņā ar LESD 108. pantu ziņot Komisijai par potenciālajiem valsts atbalsta gadījumiem.

(14)Spānijai būtu regulāri jāinformē Komisija par plānoto publisko izdevumu īstenošanu, lai Komisija varētu novērtēt, cik lielā mērā Spānija ir īstenojusi minētos izdevumus.

(15)Lēmums par finansiālās palīdzības sniegšanu ir pieņemts, ņemot vērā Spānijas esošās un gaidāmās vajadzības, kā arī finansiālās palīdzības pieprasījumus saskaņā ar Regulu (ES) 2020/672, ko jau ir iesniegušas vai plāno iesniegt citas dalībvalstis, vienlaikus piemērojot vienlīdzīgas attieksmes, solidaritātes, samērīguma un pārredzamības principus, Aizdevuma summa turklāt ir noteikta, lai nodrošinātu atbilstību prudenciālajiem noteikumiem, kas piemērojami aizdevumu portfelim, kā noteikts Padomes Regulā (ES) 2020/672,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Spānija atbilst Regulas (ES) 2020/672 3. pantā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

1. Savienība piešķir Spānijai aizdevumu, kura maksimālais apjoms ir 21 324 820 449 EUR. Maksimālais vidējais aizdevuma atmaksas termiņš ir 15 gadi.

2. Ar šo lēmumu piešķirtās finansiālās palīdzības pieejamības periods ir 18 mēneši, sākot no pirmās dienas pēc šā lēmuma stāšanās spēkā.

3. Komisija piešķir Savienības finanšu palīdzību Spānijai ne vairāk kā desmit daļās. Vienu daļu var izmaksāt vienā vai vairākos maksājumos. Pirmās daļas maksājumu dzēšanas termiņi var būt ilgāki nekā maksimālais vidējais dzēšanas termiņš, kas minēts 1. punktā. Šādos gadījumos turpmāko maksājumu dzēšanas termiņus nosaka tā, lai maksimālais vidējais dzēšanas termiņš, kas minēts 1. punktā, ir ievērots, tiklīdz visas daļas ir izmaksātas.

4. Pirmo daļu izmaksā pēc tam, kad stājies spēkā aizdevuma līgums, kas paredzēts Regulas (ES) 2020/672 8. panta 2. punktā.

5. Spānija sedz Savienības finansējuma izmaksas, kas minētas Regulas (ES) 2020/672 4. pantā, par katru daļu un visas Savienības maksas, izmaksas un izdevumus, kas izriet no finansējuma.

6. Komisija lemj par daļu apmēru un izmaksāšanu, kā arī par maksājumu apmēru.

3. pants

Spānija var finansēt šādus pasākumus:

a)saīsināta darba laika shēmu "ERTE" ("Expediente de Regulación Temporal de Empleo") darbiniekiem, kā paredzēts Karaļa 17. marta dekrētlikumā Nr. 8/2020 (II nodaļa, 22.–28. pants), Karaļa 12. maija dekrētlikumā Nr. 18/2020 un Karaļa 26. jūnija dekrētlikumā Nr. 24/2020 (1.–7. pants);

b)sociālās nodrošināšanas iemaksu ārkārtas pasākumus darbiniekiem, uz kuriem attiecas ERTE, kā paredzēts Karaļa 17. marta dekrētlikumā Nr. 8/2020 (II nodaļa, 22.–28. pants), Karaļa 12. maija dekrētlikumā Nr. 18/2020 un Karaļa 26. jūnija dekrētlikumā Nr. 24/2020 (I nodaļa, 4. pants);

c)“darbības pārtraukšanas” pabalstu un ar to saistītos atbrīvojumus no sociālā nodrošinājuma iemaksām, kā paredzēts Karaļa 17. marta dekrētlikumā Nr. 8/2020 (17. pants), kas grozīts ar Karaļa 31. marta dekrētlikumu Nr. 11/2020 (galīgais rīkojums Nr. 1.8) un Karaļa 26. jūnija dekrētlikumu Nr. 24/2020 (8. pants);

d)atbalsta shēmu “pastāvīgiem sezonas strādniekiem”, kā paredzēts Karaļa 21. aprīļa dekrētlikumā Nr. 15/2020 (galīgais rīkojums Nr. 8);

e)darba devēju daļēju atbrīvojumu no sociālā nodrošinājuma iemaksām, lai atbalstītu “darbvietu saglabāšanu tūrisma nozarē”, kā paredzēts Karaļa 8. marta dekrētlikumā Nr. 8/2019, Karaļa 11. oktobra dekrētlikumā Nr. 12/2019, Karaļa 12. marta dekrētlikumā Nr. 7/2020 (13. pants) un Karaļa dekrētlikumā Nr. 25/2020 (galīgais rīkojums Nr. 4);

f)veselības pabalstus darba ņēmējiem, kas neierodas darbā Covid-19 dēļ, kā paredzēts Karaļa 10. marta dekrētlikumā Nr. 6/2020 (5. pants) un Karaļa 7. aprīļa dekrētlikumā Nr. 13/2020 (galīgais rīkojums Nr. 1).

4. pants

Spānija informē Komisiju līdz [DATUMS: 6 mēneši pēc šā lēmuma publicēšanas dienas] un pēc tam ik pēc 6 mēnešiem par plānoto publisko izdevumu īstenošanu līdz brīdim, kad šie plānotie publiskie izdevumi ir pilnībā īstenoti.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts Spānijas Karalistei.

6. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

Briselē,

   Padomes vārdā –

   priekšsēdētājs

(1)    OV L 159, 20.5.2020., 1. lpp.