Briselē, 24.8.2020

COM(2020) 449 final

2020/0212(NLE)

Priekšlikums

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS,

ar ko Grieķijai saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2020/672 piešķir pagaidu atbalstu, lai mazinātu bezdarba risku ārkārtas situācijā pēc Covid-19 uzliesmojuma


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

Priekšlikuma pamatojums un mērķi

Padomes Regulā (ES) 2020/672 (“SURE regula”) ir noteikts tiesiskais regulējums Savienības finansiālās palīdzības sniegšanai dalībvalstīm, kurās ir vai kurām draud nopietni ekonomikas traucējumi, ko izraisījis Covid-19 uzliesmojums. Atbalsts saskaņā ar SURE galvenokārt paredzēts, lai finansētu saīsināta darba laika shēmas vai līdzīgus pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt darba ņēmējus un pašnodarbinātas personas un tādējādi samazināt bezdarbu un ienākumu zudumu, un kā papildu finansējums dažiem ar veselību saistītiem pasākumiem, jo īpaši darba vietā.

Grieķija 2020. gada 6. augustā lūdza Savienības finansiālo palīdzību saskaņā ar SURE regulu. Saskaņā ar SURE regulas 6. panta 2. punktu Komisija ir apspriedusies ar Grieķijas iestādēm, lai pārbaudītu, vai pēkšņi un būtiski palielinās faktiskie un plānotie izdevumi, kas tieši saistīti ar a) īpašo pabalstu, ko piešķir privātā sektora darbiniekiem, kuru darba līgumi tika apturēti krīzes dēļ, b) viņu sociālā nodrošinājuma izmaksām darba līguma apturēšanas laikā, c) īpašo pabalstu, ko piešķir pašnodarbinātām personām; d) saīsināta darba laika shēmu un e) darba devēja sociālā nodrošinājuma iemaksām par darbiniekiem terciārā sektora sezonas uzņēmumos, ko izraisījusi Covid-19 pandēmija. Konkrēti:

1)īpašais pabalsts privātā sektora darbiniekiem, kuru darba līgumi ir apturēti. Minētā pasākuma mērķis ir aizsargāt nodarbinātību uzņēmumos, kas pārtrauc darbību sabiedriskās kārtības dēļ vai kas pieder pie ekonomikas nozarēm, kuras smagi skāris Covid-19 uzliesmojums, un tas attiecas uz īpaša ikmēneša pabalsta 543 EUR apmērā piešķiršanu darbiniekiem, kuru darba līgumi ir apturēti no 2020. gada marta vidus. Dalībai shēmā ir paredzēts priekšnoteikums, proti, darba devējam ir jāsaglabā tāds pats darbinieku skaits (t. i., tieši tie paši darbinieki) uz laiku, kas vienāds ar darba līguma apturēšanas periodu.

2)Iestādes papildus ieviesa valsts finansējumu to darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma segumam, kuri saņem a) punktā minēto īpašo pabalstu. Dalībai shēmā ir paredzēts priekšnoteikums, proti, darba devējam ir jāsaglabā tāds pats darbinieku skaits (t. i., tieši tie paši darbinieki) uz laiku, kas vienāds ar darba līguma apturēšanas periodu;

3)īpašais pabalsts pašnodarbinātām personām. Pasākums attiecas uz vienreizēju īpašu pabalstu 600 EUR apmērā, ko 2020. gada aprīlī vai jūnijā piešķīra pašnodarbinātām personām (ekonomistiem, grāmatvežiem, inženieriem, juristiem, ārstiem, skolotājiem un pētniekiem);

4)saīsināta darba laika shēma, ko no 2020. gada 15. jūnija līdz 2020. gada 15. oktobrim piemēro visos uzņēmumos, izņemot aviokompāniju nozari, attiecībā uz kuru ir iespējams pagarinājums līdz 2020. gada beigām. Attiecināmie uzņēmumi ir tie, kuru apgrozījums ir samazinājies vismaz par 20 %, un pasākums ļauj samazināt darbinieku nedēļas darba laiku līdz 50 % ar nosacījumu, ka tiek saglabātas darba attiecības. No 2020. gada 15. jūnija līdz 2020. gada 30. jūnijam valsts sedz 60 % no darba ņēmēja neto izpeļņas un 60 % no darba devēja sociālā nodrošinājuma iemaksām par nenostrādātajām stundām. No 2020. gada 1. jūlija valsts sedz 100 % no darba devēja un darba ņēmēja sociālā nodrošinājuma iemaksām par nenostrādātajām stundām, kā arī 60 % no darbinieku neto izpeļņas par nenostrādātajām stundām;

5)valsts finansējums darba devēja sociālā nodrošinājuma iemaksām attiecībā uz darbiniekiem sezonas uzņēmumos. Pasākums ir paredzēts sezonas uzņēmumiem terciārajā sektorā, proti, uzņēmumiem, kuriem, pamatojoties uz 2019. gada datiem, 50 % no apgrozījuma koncentrējas gada trešajā ceturksnī, un tā mērķis ir finansēt darba devēja sociālā nodrošinājuma iemaksas 2020. gada jūlijā, augustā un septembrī ar nosacījumu, ka uzņēmumi saglabā tādu pašu darbinieku skaitu, kāds tiem bija 2020. gada 30. jūnijā.

Grieķija sniedza Komisijai attiecīgo informāciju.

Ņemot vērā pieejamos pierādījumus, Komisija ierosina Padomei pieņemt īstenošanas lēmumu par finansiālas palīdzības piešķiršanu Grieķijai saskaņā ar SURE regulu, lai atbalstītu minētos pasākumus.

Saskanība ar esošajiem rīcībpolitikas noteikumiem konkrētajā rīcībpolitikas jomā

Šis priekšlikums pilnībā atbilst Padomes Regulai (ES) 2020/672, saskaņā ar kuru priekšlikums ir iesniegts.

Šis priekšlikums papildina citu Savienības tiesību instrumentu, ar ko sniedz atbalstu dalībvalstīm ārkārtas situācijās, proti, Padomes Regulu (EK) Nr. 2012/2002 (2002. gada 11. novembris), ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (ESSF) (“Regula (EK) Nr. 2012/2002”). Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/461, ar ko groza minēto instrumentu, lai paplašinātu tā tvērumu, iekļaujot tajā nozīmīgas ārkārtas situācijas sabiedrības veselības jomā un nosakot konkrētas darbības, par kurām var saņemt finansējumu, tika pieņemta 30. martā.

Saskanība ar citām Savienības rīcībpolitikām

Priekšlikums ir daļa no to pasākumu klāsta, kuri izstrādāti, reaģējot uz pašreizējo Covid-19 pandēmiju, piemēram, Investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu, un tas papildina citus instrumentus, kas atbalsta nodarbinātību, piemēram, Eiropas Sociālo fondu un Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF)/programmu InvestEU. Izmantojot aizņēmumus un aizdevumus šajā konkrētajā Covid-19 uzliesmojuma gadījumā, lai atbalstītu dalībvalstis, šis priekšlikums kalpo par otro aizsardzības līniju, lai finansētu saīsināta darba laika shēmas un līdzīgus pasākumus, palīdzot aizsargāt darbvietas un līdz ar to darbiniekus un pašnodarbinātās personas pret bezdarba risku.

2.JURIDISKAIS PAMATS, SUBSIDIARITĀTE UN PROPORCIONALITĀTE

Juridiskais pamats

Šā instrumenta juridiskais pamats ir Padomes Regula (ES) 2020/672.

Subsidiaritāte (neekskluzīvas kompetences gadījumā)

Priekšlikumu pieņem pēc dalībvalsts lūguma, un tas apliecina Eiropas solidaritāti, sniedzot Savienības finansiālo palīdzību pagaidu aizdevumu veidā dalībvalstij, kuru skāris Covid-19 uzliesmojums. Šī finansiālā palīdzība kā otrā aizsardzības līnija palīdz pagaidu kārtā finansēt valdību palielinātos publiskos izdevumus saīsināta darba laika shēmu un līdzīgu pasākumu jomā, lai palīdzētu tām aizsargāt darbvietas un līdz ar to darbiniekus un pašnodarbinātās personas pret bezdarba un ienākumu zaudēšanas risku.

Šāds atbalsts palīdzēs skartajiem iedzīvotājiem un mazinās pašreizējās Covid-19 krīzes tiešo sociālo un ekonomisko ietekmi.

Proporcionalitāte

Priekšlikums ir saskaņā ar proporcionalitātes principu. Tas nepārsniedz instrumenta mērķu sasniegšanai nepieciešamo.

3.EX POST IZVĒRTĒJUMU, APSPRIEŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām

Tā kā priekšlikums ir sagatavots steidzami, lai Padome to varētu pieņemt savlaicīgi, apspriešanās ar ieinteresētajām personām nav notikusi.

Ietekmes novērtējums

Priekšlikuma steidzamības dēļ ietekmes novērtējums nav veikts.

4.IETEKME UZ BUDŽETU

Komisijai vajadzētu būt iespējai slēgt līgumus par aizņēmumiem finanšu tirgos, lai tos tālāk aizdotu dalībvalstij, kas lūdz finansiālu palīdzību saskaņā ar SURE instrumentu.

Papildus dalībvalstu garantiju sniegšanai regulējumā ir iestrādāti arī citi aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu shēmas finansiālo stabilitāti:

·stingra un piesardzīga pieeja finanšu pārvaldībai;

·aizdevumu portfeļa izveide, kas ierobežo koncentrācijas risku, ikgadējos riska darījumus un pārmērīgus riska darījumus atsevišķās dalībvalstīs, vienlaikus nodrošinot pietiekamus resursus tām dalībvalstīm, kurām tas visvairāk nepieciešams, un

·iespējas refinansēt parādu.

2020/0212 (NLE)

Priekšlikums

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS,

ar ko Grieķijai saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2020/672 piešķir pagaidu atbalstu, lai mazinātu bezdarba risku ārkārtas situācijā pēc Covid-19 uzliesmojuma

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2020/672 (2020. gada 19. maijs), ar ko izveido Eiropas pagaidu atbalsta instrumentu bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE) pēc Covid-19 uzliesmojuma 1 , un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)Grieķija 2020. gada 6. augustā lūdza Savienības finansiālo palīdzību, lai papildinātu valsts centienus novērst Covid-19 uzliesmojuma ietekmi un tā sociālekonomiskās sekas darba ņēmējiem.

(2)Paredzams, ka Covid-19 uzliesmojums un Grieķijas īstenotie ārkārtas pasākumi slimības uzliesmojuma un tā sociālekonomiskās un ar veselību saistītās ietekmes ierobežošanai dramatiski ietekmēs publiskās finanses. Saskaņā ar Komisijas 2020. gada pavasara prognozi bija sagaidāms, ka Grieķijas vispārējās valdības budžeta deficīts un parāds līdz 2020. gada beigām būs attiecīgi 6,4 % un 196,4 % no iekšzemes kopprodukta (IKP). Saskaņā ar Komisijas 2020. gada vasaras starpposma prognozi tiek prognozēts, ka Grieķijas IKP 2020. gadā samazināsies par 9 %.

(3)Covid-19 uzliesmojums ir imobilizējis būtisku darbaspēka daļu Grieķijā. Tas ir izraisījis pēkšņu un būtisku Grieķijas publisko izdevumu pieaugumu saistībā ar īpašo pabalstu, ko piešķir privātā sektora darbiniekiem, kuru darba līgumi tika apturēti krīzes dēļ, viņu sociālā nodrošinājuma izmaksām apturēšanas periodā, īpašo pabalstu pašnodarbinātām personām, saīsināta darba laika shēmu un darba devēja sociālā nodrošinājuma iemaksām darbiniekiem terciārā sektora sezonas uzņēmumos, kā izklāstīts 4.–8. apsvērumā.

(4)Konkrētāk, ar "2020. gada 14. marta tiesību aktu" 2 , kā tas ir minēts Grieķijas 2020. gada 6. augusta pieprasījumā, tika ieviests īpašs pabalsts privātā sektora darbiniekiem, kuru darba līgumi ir apturēti. Minētā pasākuma mērķis ir aizsargāt nodarbinātību uzņēmumos, kas pārtrauc darbību sabiedriskās kārtības dēļ vai kas pieder pie ekonomikas nozarēm, kuras smagi skāris Covid-19 uzliesmojums, un tas attiecas uz īpaša ikmēneša pabalsta 543 EUR apmērā piešķiršanu darbiniekiem, kuru darba līgumi ir apturēti no 2020. gada marta vidus. Dalībai shēmā ir paredzēts priekšnoteikums, proti, darba devējam ir jāsaglabā tāds pats darbinieku skaits (t. i., tieši tie paši darbinieki) uz laiku, kas vienāds ar darba līguma apturēšanas periodu.

(5)Iestādes papildus ieviesa valsts finansējumu to darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma segumam, kuri saņem 4. apsvērumā minēto īpašo pabalstu. Dalībai shēmā ir paredzēts priekšnoteikums, proti, darba devējam ir jāsaglabā tāds pats darbinieku skaits (t. i., tieši tie paši darbinieki) uz laiku, kas vienāds ar darba līguma apturēšanas periodu;

(6)Ar "2020. gada 20. marta tiesību aktu" 3 , kā tas ir minēts Grieķijas 2020. gada 6. augusta pieprasījumā, tika ieviests īpašs pabalsts pašnodarbinātām personām. Pasākums attiecas uz vienreizēju īpašu pabalstu 600 EUR apmērā, ko 2020. gada aprīlī vai jūnijā piešķīra pašnodarbinātām personām (ekonomistiem, grāmatvežiem, inženieriem, juristiem, ārstiem, skolotājiem un pētniekiem);

(7)Saīsināta darba laika shēma, ko piemēro no 2020. gada 15. jūnija līdz 2020. gada 15. oktobrim visos uzņēmumos, izņemot aviokompāniju nozari, attiecībā uz kuru ir iespējams pagarinājums līdz 2020. gada beigām, tika ieviesta, pamatojoties uz “Likumu 4690/2020” 4 , kā tas ir minēts Grieķijas 2020. gada 6. augusta pieprasījumā. Attiecināmie uzņēmumi ir tie, kuru apgrozījums ir samazinājies vismaz par 20 %, un pasākums ļauj samazināt darbinieku nedēļas darba laiku līdz 50 % ar nosacījumu, ka tiek saglabātas darba attiecības. No 2020. gada 15. jūnija līdz 2020. gada 30. jūnijam valsts sedz 60 % no darba ņēmēja neto izpeļņas un 60 % no darba devēja sociālā nodrošinājuma iemaksām par nenostrādātajām stundām. No 2020. gada 1. jūlija valsts sedz 100 % no darba devēja un darba ņēmēja sociālā nodrošinājuma iemaksām par nenostrādātajām stundām, kā arī 60 % no darbinieku neto izpeļņas par nenostrādātajām stundām;

(8)Visbeidzot, “Likums 4714/2020” 5 , kas minēts Grieķijas 2020. gada 6. augusta pieprasījumā, ievieš valsts finansējumu darba devēja sociālā nodrošinājuma iemaksām par darbiniekiem sezonas uzņēmumos. Pasākums ir paredzēts sezonas uzņēmumiem terciārajā sektorā, proti, uzņēmumiem, kuriem, pamatojoties uz 2019. gada datiem, 50 % no apgrozījuma koncentrējas gada trešajā ceturksnī, un tā mērķis ir finansēt darba devēja sociālā nodrošinājuma iemaksas 2020. gada jūlijā, augustā un septembrī ar nosacījumu, ka uzņēmumi saglabā tādu pašu darbinieku skaitu, kāds tiem bija 2020. gada 30. jūnijā.

(9)Grieķija atbilst Regulas (ES) 2020/672 3. pantā izklāstītajiem nosacījumiem finansiālās palīdzības pieprasīšanai. Grieķija ir sniegusi Komisijai atbilstošus pierādījumus par to, ka faktiskie un plānotie publiskie izdevumi no 2020. gada 1. februāra ir palielinājušies par 2 728 000 000 EUR sakarā ar valsts pasākumiem, kas veikti, lai novērstu Covid-19 uzliesmojuma sociālekonomisko ietekmi. Tas ir pēkšņs un būtisks pieaugums, jo tas ir saistīts ar jauniem pasākumiem, kas aptver ievērojamu Grieķijas uzņēmumu un darbaspēka daļu.

(10)Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 2020/672 6. pantu ir apspriedusies ar Grieķiju un pārbaudījusi faktisko un plānoto publisko izdevumu pēkšņo un būtisko pieaugumu, kas tieši saistīts ar saīsināta darba laika shēmām un līdzīgiem pasākumiem, kas minēti 2020. gada 6. augusta pieprasījumā.

(11)Tādēļ būtu jāsniedz finansiāla palīdzība, lai palīdzētu Grieķijai novērst Covid-19 uzliesmojuma izraisīto smago ekonomisko traucējumu sociālekonomiskās sekas.

(12)Šim lēmumam nebūtu jāskar to procedūru iznākums, kas var tikt veiktas saistībā ar iekšējā tirgus darbības traucējumiem, jo īpaši saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu. Tas neatbrīvo dalībvalstis no prasības saskaņā ar LESD 108. pantu ziņot Komisijai par potenciālajiem valsts atbalsta gadījumiem.

(13)Grieķijai būtu regulāri jāinformē Komisija par plānoto publisko izdevumu īstenošanu, lai Komisija varētu novērtēt, cik lielā mērā Grieķija ir īstenojusi minētos izdevumus.

(14)Lēmums par finansiālās palīdzības sniegšanu ir pieņemts, ņemot vērā Grieķijas esošās un gaidāmās vajadzības, kā arī finansiālās palīdzības pieprasījumus saskaņā ar Regulu (ES) 2020/672, ko jau ir iesniegušas vai plāno iesniegt citas dalībvalstis, vienlaikus piemērojot vienlīdzīgas attieksmes, solidaritātes, samērīguma un pārredzamības principus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grieķija atbilst Regulas (ES) 2020/672 3. pantā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

1.Savienība piešķir Grieķijai aizdevumu, kura maksimālais apjoms ir 2 728 000 000 EUR. Maksimālais vidējais aizdevuma atmaksas termiņš ir 15 gadi.

2.Ar šo lēmumu piešķirtās finansiālās palīdzības pieejamības periods ir 18 mēneši, sākot no pirmās dienas pēc šā lēmuma stāšanās spēkā.

3.Komisija piešķir Savienības finansiālo palīdzību Grieķijai ne vairāk kā astoņās daļās. Vienu daļu var izmaksāt vienā vai vairākos maksājumos. Pirmās daļas maksājumu dzēšanas termiņi var būt ilgāki nekā maksimālais vidējais dzēšanas termiņš, kas minēts 1. punktā. Šādos gadījumos turpmāko maksājumu dzēšanas termiņus nosaka tā, lai maksimālais vidējais dzēšanas termiņš, kas minēts 1. punktā, ir ievērots, tiklīdz visas daļas ir izmaksātas.

4.Pirmo daļu izmaksā pēc tam, kad stājies spēkā aizdevuma līgums, kas paredzēts Regulas (ES) 2020/672 8. panta 2. punktā.

5.Grieķija sedz Savienības finansējuma izmaksas, kas minētas Regulas (ES) 2020/672 4. pantā, par katru daļu un visas Savienības maksas, izmaksas un izdevumus, kas izriet no finansējuma.

6.Komisija lemj par daļu apmēru un izmaksāšanu, kā arī par maksājumu apmēru.

3. pants

Grieķija var finansēt šādus pasākumus:

a)īpašo pabalstu, ko piešķir darbiniekiem, kuru darba līgumi ir apturēti, kā paredzēts 2020. gada 14. marta tiesību akta 13. pantā;

b)darbinieku sociālā nodrošinājuma segumu saskaņā ar šā panta a) punktā minēto pasākumu, kā paredzēts 2020. gada 14. marta tiesību akta 13. pantā;

c)īpašo pabalstu pašnodarbinātām personām, kā paredzēts 2020. gada 20. marta tiesību akta 8. pantā;

d)saīsināta darba laika shēmu, kas paredzēta Likuma 4690/2020 31. pantā;

e)darba devēja sociālā nodrošinājuma iemaksas par darbiniekiem sezonas uzņēmumos terciārajā sektorā, kā paredzēts Likuma 4714/2020 123. pantā.

4. pants

Grieķija informē Komisiju līdz [DATUMS: 6 mēneši pēc šā lēmuma publicēšanas dienas] un pēc tam ik pēc 6 mēnešiem par plānoto publisko izdevumu īstenošanu līdz brīdim, kad šie plānotie publiskie izdevumi ir pilnībā īstenoti.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts Grieķijas Republikai.

6. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

Briselē,

   Padomes vārdā –

   priekšsēdētājs

(1)    OV L 159, 20.5.2020., 1. lpp.
(2)    2020. gada 14. marta tiesību akts (Valdības Vēstnesis A΄ 64), kas apstiprināts ar Likuma 4682/2020 3. pantu (Valdības Vēstnesis A΄ 76); Ministrijas lēmums 12998/232 (Valdības Vēstnesis B΄ 1078/2020. gada 28. marts), ministrijas lēmums 16073/287/2020. gada 22. aprīlis (Valdības Vēstnesis B΄ 1547/2020. gada 22. aprīlis), ministrijas lēmums 17788/346/2020. gada 8. maijs (Valdības Vēstnesis B΄ 1779/2020. gada 10. maijs) un ministrijas lēmums 23102/477/2020 (Valdības Vēstnesis B' 2268/2020. gada 13. jūnijs).
(3)    2020. gada 20. marta tiesību akts (Valdības Vēstnesis A΄ 68), kas apstiprināts ar Likuma 4683/2020 1. pantu (Valdības Vēstnesis A΄ 83)
(4)    Likums 4690/2020 (Valdības Vēstnesis A΄ 104), apstiprināts ar Likuma 4714/2020 (Valdības Vēstnesis A΄ 148) 122. un 123. pantu, ministrijas lēmums 23103/478 (Valdības Vēstnesis B 2274/2020. gada 14. jūnijs) un ministrijas lēmums 32085/1771.
(5)    Likums 4714/2020 (Valdības Vēstnesis A΄ 148), apstiprināts ar ministrijas lēmumu 32085/1771.