5.2.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 46/3


Kopsavilkums par Eiropas Komisijas lēmumiem, kuri attiecas uz licencēm, kas nepieciešamas, lai laistu tirgū un/vai lietotu vielas, kuras minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XIV pielikumā

(Publicēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (1) 64. panta 9. punktu)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2019/C 46/03)

Licences piešķiršanas lēmumi

Atsauce uz lēmumu (2)

Lēmuma datums

Vielas nosaukums

Licences īpašnieks

Atļaujas numurs

Licencētais lietošanas veids

Pārskatīšanas perioda beigu datums

Lēmuma pamatojums

C(2019) 565

2019. gada 29. janvāris

1,2-dihloretāns

EK Nr. 203-458-1;

CAS Nr. 107-06-2

Akzo Nobel Chemicals SpA, Localita Colafonda 3/A, Cavanella Po, 45011, Adria, Rovigo, Itālija

REACH/19/13/0

1,2-dihloretāna izmantošana par reciklējamu šķīdinātāju poliakrilāta virsmaktīvās vielas ražošanā

2026. gada 22. novembris

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 60. panta 4. punktu, jo sociālekonomiskie ieguvumi no šīs vielas lietošanas ir lielāki par tās radīto risku cilvēka veselībai un tehniskās un ekonomiskās īstenojamības ziņā nav piemērotu alternatīvu vielu vai tehnoloģiju.


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  Lēmums pieejams Eiropas Komisijas tīmekļvietnē: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_lv.htm.